Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mezaparka Avīze Novembris 2011

Mezaparka Avīze Novembris 2011

Ratings: (0)|Views: 184|Likes:
Published by Peteris Urtans
http://mezaparks.blogspot.com
http://mezaparks.blogspot.com

More info:

Published by: Peteris Urtans on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2011

pdf

text

original

 
Meža­parka­attīstības­biedrības­avīze
Meža­parka­attīstības­biedrība
Meþaarks
pirmâ dârzu ilsçta Eiroâ
25./26. laidiens. RÎGA, 2011. g. novembris
    F   o      o  :    J    Ā    Ņ    A    R    I    E    K    S    T    A    i   z    d   o      ā   p   a   s       k   a   r      e    N   r .    1 .    “    L   a      v    i   e    š   u    k   a   r   o   g   s    ” .    1    9    1    8 .    P   r    i   v   ā      a   r    h   ī   v   s
Tev mūžam dzīvot, Latvija,Kā saule, kas mirdz debess klajā! Tu jauna zvaigzne zvaigznājā,Kas nule uzlekusi tajā! Tev mūžam dzīvot, Latvija,Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām! Pats Dievs sen senis svētīja Še Tavas āres mums par mājām! Tev mūžam dzīvot, Latvija,Kā jūrai lepni, saulei cēli.Tu mūsu māte dārgaja,Mēs Tavas meitas, Tavi dēli.Tev mūžam dzīvot, Latvija,Tu Tēvzeme mums Dieva dota! Lai Latvju tauta vienota, Aug spēkā, slavā, daiļumā! 
 
Vilis Plūdonis 
 No Latvijas karoga vēstures.
1917. gada maijā Laviešu mākslas veicināšanas biedrībā noikanozīmīga sēde ar mērķi vienoies par nacionālā karoga izskau. Klāesošie vienojās arī par krāsusadalījumu: vidējo balo daļu ņem
1
/
5
daļu no karoga plauma, . i., proporcijās 2:1:2. Zīmējumupēc pieņemā projeka uzdeva izgaavo Ansim Cīrulim. Šis zīmējums ar uzraksu “Laviešu karogs”ika reproducēs uz paskares, kuru agad publicējam mūsu avīzē.
Tev mūžam dzīvot, Latvija! 
Šis izdevums ek līdzfnansēts Rīgas domes Izglības, kultūras un sporta departamentaSabiedrības integrācijas programmas ietvaros
 
2 3
S
ergejs būu piedzimis mājāMežaparkā, Glika ielā, be1941. gada vasarā valss vara bijanolēmusi, ka viņa ēvam, Parīzē iz-glīoam īgas salona deju skolas vadīājam Sergejam Vahramejevam,māei Zenai Kauliņai-Vahrameje- vai un piecus gadus vecajam brālimGeorgam ir jāpame savas mājasMežaparkā un jādodas izsūījumāuz Sibīriju. Māe izsūīšanas laikāgribēja izdarī pašnāvību, be āsanāca, ka Sergejs piedzima dažasdienas pēc nonākšanas galapunkāTomskas apgabalā, Parabeļas apvi-dū, Novikovas ciemā. Kopš nodalī-šanas no ģimenes īgā Sergeja ēvalikenis nebija zināms, un as aklā- jās ikai pēc daudziem gadiem.Izsūīie ika “izbārsīi“ pa u-rienes daudzajiem ciemiem. Ser-geja mammai izdevās iekāroiesdarbā vieējā klubā, kur dažreiz rā-dīja ilmas. Viņa ur mazgāja, īrīja,sargāja, be paši urpa dzīvoja zemkāpnēm. Pirmā ziema bija šaus-mīga, jo bija neparass auksums,uzurs un apsākļi – bija naidīga a-ieksme. Varēja noik nelaime, beSergeja māe praa mobilizē savusspēkus un milzīgajā rūkumā raso mazumiņu, lai izdzīvou.Pagāja pieci gadi, beidzās karš,šķia, ka būs vieglāk. Daži cilvēki vienkārši aizbrauca prom no izsūī- juma vieas. Tā izdarīja arī Sergejamāe ar dēliem – ar laivu un plosupa Obas upi līdz Novosibirskai, ar vilcienu apakaļ uz mājām, uz Me-žaparku. Māja bija ukša, un ar Ser-geja ēva brāļa sievas sarpniecībumāja ika aprasīa. Tā Sergeja māeZena ar dēliem akal sāka dzīvomansarda sāvā ģimenes mājā, kurumāe bija nopirkusi rīsdesmiajosgados. Viņi dzīvoja rūcīgi, apkureinebija malkas, omēr kopumā bijalabāk nekā Sibīrijā. Srādā nevarē- ja, jo nebija dokumenu. Apkārējiepar viņu agriešanos mājā zināja, be neviens neziņoja un, ā kā no“augšas“ nekāda rīkojuma nebija, viņus kādu laiku lika mierā.Sergejs uzsāka skolas gaiasMežaparkā, be brālis mācījās Čie-kurkalnā. Tomēr nākamais rīko- jums no valss varas Sergeja ģimenisasniedza 1950. gada marā. Sergejs bija skolā, kad mamma anāca unpasauca viņu no klases, un jau pēcpussundas viņus aizveda no mājas.Šķiroavas sacija, resos preču va-gons, Maskava, Sverdlovska un ciupilsēu pārsūāmo cieumi... Oi-ciāli viņi ika izsūīi uz iepriekšē- jo vieu, be Sergeja māei izdevāsdabū aļauju palik pie dzelzceļagalapunka Asino: viņa domāja ne-palik Sibīrijā, be “ielēk“ vilcienāun brauk apakaļ uz mājām, sak,gan jau kas mainīsies.Tad Sergeja mammai palaimē- jās dabū darbu dārzeņu žāvēavā, jo ciur nepieņēma. Darba samaksa bija simboliska, vienīgais labums bija as, ka ar puišiem karupeļusurpa darbā varēja ēs. Bija vēlkarupeļu ciee, no ās varēja sa- viļā bumbiņas un cep krāsnī vaiarī ciei ar ūdeni vārī kā ķīseli. Nosākuma ģimene pārgulēja urpadarbā pie krāsns. Pēc laika viņiemizdevās nopirk mājokli – līdz puseizemē ieraku zemnīcu čerpadsmikvadrāmeru plaībā. Grīdas vieā bija zeme. Kad sapuināja sniegu,ārā varēja izkļū, lieno pa logu. Vē-lāk māe ar puišiem iekārojās baļ-ķu apsrādes darbā – mizoja baļķusun gaavoja naglas no pamesiemsiepļu gabaliem. Sergeja māe sli-moja, bija orās grupas invalīde un bieži brauca uz slimnīcu.Sergejs aceras dienu 1953.gadā, kad nomira Saļins un māepaeica: “Dievs viņu ir sodījis.“Taču ģimenei dzīve nemainījās. Anāca jauns “pirmais“ sekreārs, be līdz 1956. gadam nedzirdēja,ka būu noikušas kādas izmaiņas.Tagad Sergejs aceras, ka līdz 1956.gadam bijusi sajūa: ar viņiem varizdarī visu – nolamā, dažādasrupjības paeik, jo viņi bija
tautasnodevēji
. Visi ā neizurējās, – slik-āk bija ar ierēdņiem, arī skolā bijanepaīkami.Savu ēvu Sergejs nekad nesai-ka. Tēvam 1943. gadā Soļikams“iedeva“ piecus gadus lēģerī, un pēcam ar sagandēu veselību, būdamssrādā nespējīgs, līdz dzīves bei-gām viņš bija ievieos slēgā ipa“miršanas“ invalīdu namā. Tikaiad, kad ēvs 1955. gadā nomira,mājās pienāca elegramma par viņaarašanās vieu: izrādījās, ka viņš bijis neālu no pārējās ģimenes.Sergeja māe aizbrauca urp un viņu apglabāja.Sergejs un brālis Georgs sko-las gaias urpināja vakarskolā, bedesmio klasi Sergejs pabeidza die-nas skolā 1958. gadā sepiņpadsmigadu vecumā. Georgs dienēja loēuz kreisera, be Sergejs urpinājamācības un ieguva sūrmaņa dip-lomu, vēlāk aizbrauca uz Tomskuun iesājās universiāes vakara no-daļā, Mehānikas un maemāikasakulāē.1956. gadā bija lūzums – iz-sūīie saņēma pases. Viņi bija a- brīvoi no komandanūras, varēja brauk prom, aču pilsēās neva-rēja pieraksīies, savukār darbānepieņēma bez pieraksa. 50-ogadu beigās un 60-o gadu sākumāSergeja māe vairākkār abraucauz īgu, lai kārou iespēju agriez-ies Mežaparkā. Be māja bija pilnaar iedzīvoājiem, kas bija sabrauku-ši no visām malām un jau bija šeipieraksīi. Sergeja māe gāja pieizpildkomiejas ierēdņiem, ačuaizriēja desmi gadi, kamēr visunokāroja. 1966. gadā, kad Sergejs bija pabeidzis rešo kursu Tomskā,ģimenei pavērās iespēja agrieziesMežaparkā. Ar Lavijas universiā-es Fizikas un maemāikas akulā-es dekāna A. Liepas palīdzību Ser-gejs varēja urpinā sudijas īgā,un 1968. gadā viņš ieguva diplomu, be vēlāk aizsāvēja zināņu kandi-dāa diserāciju.Kopš agriešanās īgā abi pre-cēie brāļi dzīvo ēva mājā. Māenomira 1975. gadā. Tagad Serge- jam ir ģimene un jau pieaudzisdēls. Sim gadus vecā māja Glikaielā, āpa kā daudzas mājas Meža-parkā, ir arhiekūras piemineklis.To ir noeikusi valss. Mājas uzu-rēšanai nepārrauki ir vajadzīgilīdzekļi. Kopš Lavijas neakarībasajaunošanas mājai mainīs jumasegums, ajaunoa un nokrāsoamājas asāde, ierīkos gāzes apkureskals, māja pieslēga pilsēas kana-lizācijas sisēmai. Ieguldīs daudz.Nebūu sliki, ja, piemēram, valsssniegu abalsu šādu privāo mājusilināšanai, līdzīgi daudzdzīvokļumājām.Sergejs vela skarbus vārduspar valss piekopo nekusamā
 Mājās
īpašuma (NĪN) poliiku atiecībāuz Mežaparka apkaimes iedzīvoā- jiem un šejienes arhiekūras pie-minekļiem. Viņš savā dzīvē visiešā-kajā veidā ir piedzīvojis valss varasnicinošu un iznīcinošu atieksmipre ās iedzīvoājiem, un, viņaprā,Mežaparka nekusamo īpašumu ap-likšana ar nesamērīgi augsu NĪN“ir valss rekes“ pre apkaimē dzī- vojošajiem. Sergejs spriež sekojoši:
šādas NĪN summas nekādinevar pamao un nevar sabalansēar irgus cenām;
valss savus iedzīvoājus vienkārši dzen ārā no Mežaparka,lai bagāie kungi par lēu naudu va-rēu iegādā sev īpašumu, savukārmums šādos apsākļos ir ļoi grūipārdo īpašumu, lai iegādāu ciumājvieu;
mēs nevaram šādā veidā glāb budžeu sakarā ar krīzi.NĪN aprēķinos Sergejs iesakaņem vērā mājokļa vecumu. Pēc viņa domām, nodoklim ir jābūsamērīgam un aisnīgam, – as ne-drīks iedzīvoājus spies pamessavas dzimas mājas vai ģimenesmājokli. Viņaprā, nodokļa lielu-mam ir jābū akarīgam arī no mā- jokļa nolieojuma. Līdzīgi am,kā iedzīvoāju parādi krājas parapkuri, Sergejs ierosina nemaksāšādus “uzpūsus“ nodokļus, līdzkamēr NĪN nodokļu poliika būssakāroa abilsoši iedzīvoāju reā-lai maksāspējai un mājokļa celša-nas gadam.Sergeja rūpes par valss NĪNpoliikas piemērošanu Mežaparkāizrie ne ik daudz no viņa ģimenesmaksāspējas, jo pensionāra un re-presēās personas sausa dēļ īgaspašvaldība viņam sniedz NĪN a-laidi. Vairāk viņam rūp Mežaparkaģimeņu un mūsu apkaimes nāka-mo paaudžu likenis, ai skaiā viņadēla nākone. Lai mūsu cilvēkiemar valss varas lēmumu nebūu jā-pame mājas Mežaparkā un jādo-das izsūījumā. Ar Sergeju Vahramejevu ikās
 Andis Zīlāns
 
udenī skaļāka un kus-īgāka kļuvusi kāda noMežaparka klusajām ieliņām –Lībekas iela. Līdz ar 1.sepem- bri šī iela adzīvojas, jo ā vedMežaparka apkaimes skolēnusuz skolu. Cis veikli aizminasar velosipēdu, cis aizraucas uzskriuļslidām. Dažs braši soļokājām, cis māj pa auomašīnaslogu... Visi dodas uz skolu Lī- bekas ielā 27, kura savas durvisskolēniem ver jau 20 gadus. Jā,skolai Mežaparkā ikpa gadu,cik mūsu ajaunoajai neakarī-gajai Lavijai!Kopš 2009. gada sepembraskola nes Jāņa Poruka vārdu unir “lielās skolas” – īgas Jāņa Po-ruka vidusskolas “mazā skola”. Apaļa jubileja šogad arī “lielajaiskolai”. īgas Jāņa Poruka vidus-skola šogad svin zīmīgu jubile- ju – 100 gadu pasāvēšanu. Bear o jubilejas vēl nav izsmelas, jo šogad dzejniekam Jānim Po-rukam arī apaļa jubileja – 140!Tā dažādu svinību gaidāsesam uzsākuši mācību gaduskolā, neaizmirso arī savasskolas radīcijas. Skola urpinadarbu ekoskolu programmā un jau pieko gadu var lepoies arsarpauisko ekoskolu apbalvo- jumu – Zaļo karogu! Piedaloies
Toyota
projeku konkursā “Videun inovācijas”, skola ir ieguvusiinansiālu abalsu sava pagal-ma apsaimniekošanai. Vēlamiesievies pagalmā komposēšanaskases un pārliecināies par oliederību, kā arī pasāsī jums,Mežaparka iedzīvoāji, kā mums veicās. Varbū mums izdosies ie-mācī arī jums, kā ik galā rude-nī ar lapām un vasarā ar nopļau-o zāli?!
 Jubileju virpulī
 
4 5
Ikdienas mācību darbu košā-ku dara skolas ārpussundu pasāku-mi. Miķeļdienā organizējām rudenskompozīciju izsādi. Karu gadu va-ram pārliecināies, ka mūsu skolēnikopā ar vecākiem no izaugušajiemdārzeņiem spēj uzbur brīnumus! Visas sešas klases, kas mācāsmūsu skolā, var lepoies ar brašiemsporisiem. Par o varam pārliecinā-ies karā spora pasākumā, kas iek organizēs skolā. 6. klases skolēni irlabi palīgi spora skoloājai Ingai. Viņas vadībā noika ineresanas ak-iviāes skolas pagalmā. Arī dziedmūsu skolēni labprā un skanīgi. Neikai ansambļa nodarbībās un kon-ceros, be arī karaoke dziesmu pa-sākumā!Karam šei iek doa iespēja seviparādī, savus alanus pilnveido unpašapliecināies. Īpaši jauki ir skolas Ziemassvē-ku pasākumi. Kara klase iesudē eāra izrādi, arko priecē savus vecākus un skolasbiedrus. Vizuālāsmākslas sundās apušie mākslas darbi priecē karu,kas ienāk mūsu skolā. Arī mājurības sundās radīiedarbi roā klašu elpas. Askaoies uz paveiko un plānojo darā-mo, varam eik, ka darba nerūks. Esam gaa- vi sadarboies ar Mežaparka apkaimē esošajāmorganizācijām. Milzu abalsu skolai sniedzMežaparka Aīsības biedrība. Vienmēr iz-manojam iespēju Zoodārzā papildinā savaszināšanas dabaszinībās. Saulesdārza saimnie-ki – Lavijas mazpulku jaunieši vienmēr ir mīļigaidīi skolā. Mēs savukār labprā palīdzēsimalkās, lai uzurēu kārībā Saulesdārzu! Spor-a kompleksu ”Ķeizarmežs” iecienījuši mūsupuiši, kas akīvi renējas baskebolā. Pagājušajāziemā mūs īpaši priecēja sadarbība ar “Ziemasparku”, kas darbojās Mežaparka Lielajā esrādē.Mūsu skolas skolēni pa īsam izbaudīja ziemaspriekus slēpojo un slidojo! Ceram, ka ā būsarī šoziem.Prieks srādā un darboies, jo ir daudz ie-spēju un ir skolēni, kas vēlas o visu veik. Laimums kopā arī urpmāk rosīgs mācību gads!Skoloāja
Egita Ķirsone
Top Parka atīsībaskoncepcija
Turpinās pēc SIA “īgas meži”pasūījuma uzsākā Kulūras unapūas parka “Mežaparks” deāl-plānojuma izsrāde, o veic SIA “Grupa 93”. Līdz šim “īgas mežu”,“Grupas 93”, Mežaparka Aīsī- bas biedrības un ciu insiūcijusadarbība deālplānojuma apšanāir bijusi veiksmīga, un šāds līdzšim neprakizēs darbības veidsiezīmē būisku soli uz priekšu plā-nošanas līdzdalības un sadarbībasuzlabošanā. udens pusē ir apisParka aīsības koncepcijas meln-rakss (pieejams biedrības mājas-lapā
http://mezaparks.blogspot.com/2011/11/kulturas-un-atputas- parka-mezaparks.html
). Ja pas de-ālplānojums galvenokār karšu unspeciisko apbūves noeikumu or-mā noeiks eriorijas zonējumu unaīsības iziskos paramerus, adkoncepcija kā deālplānojuma daļaiezīmē pašu būību jeb sauru – no-saka Parka aīsības mērķi, iksēgalvenās vērības, deinē aīsībaspamaprincipus un aīsības vērē-šanas indikaorus.
Parka attīstības mērķi
noeik-i kā
Četru sezonu daudzfunkcionālaizmantošana, teritorijas pieejamībaun sasniedzamība un starptautiskamēroga atpazīstamība
. Koncep-cijā iksēās Parka vērības sakrīar biedrības pēījumiem par Par-ka aīsību – e minēa Dziesmusvēku mājviea, zaļās eriorijaslielums, viengabalainība un dabis-kums, īgas Zooloģiskais dārzs,Ķīšezera piekrase un Mežaparkakulūrvēsuriskā vērība. “Grupas93” auoru komanda koncepcijāienesusi svaigu un īgai akuālu virzienu – aīsība videi vislabā-kajā veidā un Parks bērniem unģimenēm. Mežaparka iedzīvoāji,cerams, būs gandarīi dzirdē, ka viena no lielākajām uzmanībām ir velīa Parka sasniedzamības jauā- jumu risināšanai. Lai Parka aīsī- bas koncepcija būu zināms garansprognozējamai aīsībai, saglabā- jo esošās vērības, biedrība urpi-na sarunas par dokumena pilnvei-di – pamaprincipu konkreizēšanuun indikaoru pielāgošanu vēlamāsaīsības vērēšanas vajadzībām.Mūsuprā, galvenās prerunas paš-reizējā varianā ir šādas.Biedrība ir iesniegusi priekšli-kumus koncepcijas pilnveidošanai,par nosacīām “sarkanajām līnijām”uzskao Mežaparka līdzsvaroasaīsības plānā (2002), iedzīvoājuapaujā 2011, kā arī Parka diskusijāielu svēku laikā pārbaudīo vērī- bu saglabāšanu – dabisks un cilvē-kiem pieejams Ķīšezera krass (līdzar o izslēdzo asalēa ceļa un auoklābūni pašā krasā) un pas mežsun klusums kā vērība (līdz ar oizslēdzo milzīga arakciju parkaizbūvi).Priekšlikumi iesniegi, agad noPilsēas aīsības deparamena un“Grupas 93” sraēģiska radošumaakarīgs, vai līdzdalības un sadar- bības procesā būs urpinājums unienāks ur nepieciešamā caurskaā-mība – pēc kādiem kriērijiem iksanalizēi visi iespējamie koncepci- jas labojumi un papildinājumi, lairezulāā iegūu kvaliaīvu aīsī- bas dokumenu bez iekšējām pre-runām.Sagaidāms, ka deālplānojumsun pai koncepcija decembrī (beomēr cerams, ka daudziem dar- biem ērākajā janvārī) nonāks sa- biedriskajā apspriešanā.
Ciu apkaimjuiedzīvoāji par Parku
Mežaparka Aīsības biedrī- ba īgas Apkaimju orumā veicaapauju, uz kuru abildēja 26 res-pondeni. Kā Parka vērības ikaminēas akal mežs, dabiskā vide,svaigais gaiss, aīsībā Parku ne- vajadzēu sipri izmainī, omēruzlabo inrasrukūru un uzurēesošās lieas labā kārībā. Kā nevē-lamā aīsība minēa apbūves vaimegabūvju ienākšana Parkā, šie viedokļi pamaos ir ļoi līdzīgi arMežaparka iedzīvoāju viedokļiem.Tika lūgs sarindo prioriārā kār-ībā arī galvenos apūas objekusParkā.ezulāā pirmo vieu pārlie-cinoši ieguva dabisks mežs, oro –rešo – ceuro vieu līdzīgi ieguvamazpārveidoa pieejama Ķīšezerapiekrase, bērnu roaļu laukumi unDziesmu svēku esrāde, be ālāk kā populārākie ika minēi asalē-o celiņu īkls ar iespējām saigā,skrie, skriuļo un rieņo. Ēdinā-šanas pakalpojumi ir minēi kā nā-kamais būiskais apūas objeks.Nevēlamu objeku saraksā pirmo vieu (vairāk nekā puse responden-u) ieguva 20 hekāru lielais arak-ciju parks, ar komenāriem, ka o var cel jebkurā ciā vieā, kur nav meža, orajā vieā līdzvērīgi ir mo-derns spora komplekss ar viesnīcuun asalēā promenāde gar Ķīšeze-ra krasu.Lai gan apauja veika nelielamcilvēku skaiam, omēr rezulāilabi izceļ iespējami poziīvāko Par-ka aīsības virzienu. Ineresan-i, ka prerunīgie Parka nākonesobjeki, kas ieguvuši balsojumukā Parkā nevēlami objeki, savupiekriēju vidū iegūs salīdzinošimaz punku – āad milzu arakcijuparka piekriējs nebūu ik bēdīgs,nearodo parkā arakcijas, jo labikopu mežu ar pasaigu celiņiem undabisku Ķīšezera krasu viņš Parkāciena vairāk nekā šīs arakcijas.Drīz Parka deālplānojums būsklā! Gaidīsim.
Kristīne Āboliņa
2011. gada 2. un 3. novembrīMežaparka Aīsības biedrībaspārsāvji Andis Zīlāns un Kris-īne Āboliņa piedalījās īgasdomes Pilsēas aīsības depar-amena organizēajā apkaimjuorumā, kur iepazīsināja ar bied-rības darba pieredzi. Pasākuma
 pecha-kucha
prezenācijās GunisSirna no Vecrīgas biedrības ļāvaaizdomāies par pilsēas būībasskaiso pusi, Gunia Kuļikovskaiepazīsināja ar jauno arhiekuakiviāēm, be vairākas ēmas bija velīas apkaimju plānoša-nas projeka
 Radi Rīgu
sarpre-zulāiem. Mežaparkam uvākāapkaime
 Radi Rīgu
ievaros irČiekurkalns, kas šajā projekāpārvērusies par Čiekurzivi. Fo-rumā bija paīkami ne ikai saikdraugus un paziņas no sabila- jām Bolderājas un Kundziņsalasapkaimēm, be arī āriepazīša-nās spēlē aizsāk sarunas ar Sar-kandaugavas, Trīsciema un ciuapkaimju akīviem cilvēkiem.Ideju alkā apa nākones reālieun sapņu projeki. Mežaparkalīdzdalības un sadarbības 2011projekam svarīgākais, ka pasā-kumā bija laba iespēja uzzinā ī-gas apkaimju pārsāvju viedokļuspar Parka aīsības jauājumiem,o apkopojums izklāsīs Parkaraksā un iks nodos Parka ap-saimniekoājam SIA “īgas me-žiem” un Parka deālplānojumaizsrādāājai – SIA “Grupa 93”.
Rīgas apkaimju forums
Mūsu Parks pārmaiņu ceļā
 VērtībasBet koncepcija pieļauj, ka
Mežs ir vērībaTieši Parkā būu jāavēl 20 ha lielamarakciju parkam
No novērojumiem ParkāNo novērojumiem plānošanas sarunās
Parks ir nozīmīga īgas zaļā zonaParkam jāapelna sava uzurēšanaCilvēkiem paīk apmeklēMežaparkuParkā vajag jaunus atīsības objekus, kaspiesaisīu cilvēkusMums nav līdzekļu,par ko salabo bojāās Bērnuroaļlaukuma ierīcesPlānojam objekus, kuru uzurēšanainepieciešami nesalīdzināmi lielāki līdzekļi

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->