Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 177, 15.11.2011]

Kakanjske novine [broj 177, 15.11.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 323|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2013

pdf

text

original

 
Godina VIII, broj 177 - 15.11.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
OdbojkašiOA Kakanjprvi nakon jesenjegdijela sezone
Nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji Bloka 6Termoelektrane Kakanj
ULAGANJEM DO SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
Kasim Alajbegović,direktor JP “Grijanje”d.o.o. Kakanj
POSTOJEĆE CIJENE
GRIJANJA U KAKNJU NEMOGU POKRITI TROŠKOVENAŠEG POSLOVANJA 
PredstavljamoUdruženje građana“Duga“ Kakanj
 VELIKA KOLONIJA SLIKA U NOVEMBRU
MLADI U AKCIJAMA POŠUMLJAVANJA 
IN TER V JU
 
2broj 177, 15.11.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih meda na području općineKakanj, kao i široj promoci općineKakanj, 15. aprila 2011. godine, na Danopćine Kakanj, dobile općinsko priznanje“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
Po završetku studa naFakultetu političkih nauka,smjer žurnalistike i usmje-renja za Odnose s javnošću,krenuh u intenzivno traže-nje posla. Naravno, kako to biva na početku, moja radnaknjižica je našla mjesto uBirou za zapošljavanje. Još jedan član vesele porodiceod preko šest hiljada neza-poslenih u gradu jake indu-stre i „dobrih ljudi“. Čestosam čuo priče o tome kakou Kaknju ima posla jerimam jaku industru. Činje-nica da je Kakanj broj 1 ponezaposlenosti u Zeničko-dobojskom kantonu, dovoljno govori ko-liko smo jaki.
Potrebno biti politički aktivan... Zašto?
Počeh redom obilaziti sve javne usta-nove, preduzeća, raspitivati se o konkur-sima za pripravnički staž. I pre negolisam krenuo da skupljam sva uvjerenjakoja se traže iz konkursa, nazovem neko-liko telefonskih brojeva kako bih se raspi-tao da li su neki pripravnici već primljenimimo konkursa (a kako to kod nas inače biva) te da li mi treba podrška političkihstranaka. Naravno da mi je potvrđeno damoram biti kandidat neke stranke.Kako to nisam, odmah sam odustao odobilaska općina, suda, bivših poslodavacakod kojih sam radio honorarno ili džaba,kako bih prikupio sve dokumente koji sukonkursom za pripravnički traženi.Kad kažem kandidat stranke, mislimna to da bih trebao zastupati njene intere-se iako nisam de facto njen član. Nepisano je pravilo da se na sve pozice u državi, atu ne mislim samo na političke funkcekakve su izvršna vlast, nego i na instituci- je či je osnivač država na svim svojimnivoima, imenuju osobe koje su simpati-zeri određenih političkih parta, prateljiili rođaci istaknutih članova stranaka kojesu na vlasti u našoj zemlji.
 Jugoslovenski sistem preslikan udanašnji
Tako i direktore ili članove upravnihodbora javnih instituca, pa i onih u do-menu kulture, meda i školstva, imenujupolitičke parte. Model iz doba socalizmapo kojem je pojedinac mogao napredova-ti jedino ako je bio član Komunističkeparte, samo je preuzet u savremenoj Bo-sni i Hercegovini u kojoj vlada stranačkipluralizam. Rane je to bilo jednostavno,ili si član Parte ili nisi. Ukoliko jesi, mogaosi biti aktivan član zajednice i uživati sve blagodeti raznoraznih funkca. Ako nisi
Piše Emerin Ahmetašević
Ima li u Kaknju budućnosti za one bez političke poleđine?
KO MI JE KRIV ŠTO SAM NEOPREDJELJEN
Kakanj, grad jake industrije, dobrih i nezaposlenih ljudi
član parte, možeš se po-zdraviti sa javnim ugledomi uživati u anonimnosti svo-ga doma.Danas, pojedinac imamalo veći izbor, ili će bitisimpatizer SDA, SDP-a,HDZ-a ili SNSD-a i takopostati direktor bilo kojeg javnog preduzeća, ustanoveitd, možda i savjetnik nekogministra, ili će, s druge stra-ne, biti stranački neopredi- jeljen (a to nužno ne značinemati politički stav) i za-dovoljiti sve svoje sklonostika javnom aktivizmu i in-volviranosti u društveniživot isključivo u privatnom sektoru.Mnogo kvalitetnih ljudi sa diplomama,znanjem i profesionalnim iskustvom šetaSarajevom, Mostarom, Tuzlom, Zenicom,Kaknjem, Bihaćem, Banjom Lukom. Oni sugrađani koji su ulagali svoj novac i vremeda postanu respektabilni stanovnici svojihgradova i ove države. Oni nisu završili fa-kultete zbog svoga prezimena ili političkezaleđine. Oni će i dalje šetati istim ulicama,u kafanama će iznositi svoje ideje kako biova država mogla bolje izgledati, pisati po blogovima i živjeti isključivo od svog po-štenog rada u kojem, nažalost, nema mjestaza javnu ili društvenu armacu.
Šta bi bilo kad bi bilo?
Nisam nikad bila član niti jedne stran-ke, prvo zbog svog životnog opredjeljenjada trebam biti objektivan i zastupati inte-rese rme u kojoj (ne)radim što ne nužnoda branim i stavove stranke koja ima vlastu rmi, i drugo jer sam bio uvjerenja da jeza uspjeh i kareru potrebno biti vredan,uporan, istrajan i kvalitetan. Prema tome,za šest godina rada u medima, mislim dase trebalo postići više nego sad. Ali sistemti ne dozvoljava da napreduješ niti da teneko prepozna kao takvog.Da sam kojim slučajem član neke strankeveć duži niz godina, možda danas ne bihpisao o tome kako do dana danas tražimposao tamo gdje se nadam da stranke ne-maju tolikog uticaja, pa sam išao korak daljei počeo tražiti posao od Zenice do Sarajeva, jer ruku na srce, ko će koga zaposliti u Ka-knju ako nema jako prezime i poleđine. Svešto se može dobiti su šuplja obećanja poje-dinih ljudi na jakim mjestima. Ta obećanja blede već više od godinu dana, a ja sam idalje na birou i čekam da Kakanj konačnoprestane biti broj 1 u Kantonu po nezapo-slenosti. Tako, da bih umjesto one „Dobro-došli u grad dobrih ljudi“, zamijenio sa;„Dobrodošli u grad nezaposlenih ljudi“.
 
broj 177, 15.11.2011.3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
Upravni odborVeća stranih inve-stitora, na svojoj re-dovnoj sjednici, jed-noglasnom odlukomizabrao je novogpredsjednika Udru-ženja. Na to mjestopostavljen je Brani-mir Muidža, ugledniprivrednik i generalni menadžer jedneod najuspješnijih i najvećih stranihkompana prisutnih u Bosni i Hercego-vini. Reč je o Tvornici cementa Kakanjkoja se nalazi u sastavu HeidelbergCe-ment Group iz Njemačke. Heidelber-gCement vodeći je svjetski proizvođačgrađevinskih materala, a pored Tvor-nice cementa Kakanj, Branimir Muidža je i generalni direktor za sve aktivnostiHeidelbergCementa u Bosni i Hercego-vini i susjednoj Republici Hrvatskoj.- Naše je opredjeljenje da svojimaktivnostima u Veću stranih investito-ra u saradnji sa institucama zakono-davne i izvršne vlasti u BiH, ekasnodjelujemo u pravcu pospješivanja okvi-ra i poslovne klime za ekonomsku sa-radnju i investiranje u BiH, te privlače-nju stranih investica što će rezultiratipodizanjem konkurentnosti bh. privre-de i standarda građana, kaže direktorMuidža.
Az.S.
 AKTUELNOSTI
 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH,podružnica Termoelektrana Kakanj inten-zivno radi na smanjenju štetnog utjecaja naokoliš. Nakon što je pre godinu i pol rea-liziran projekat dogradnje vrećastog lterana postojeći elektrolter na Bloku 5, sličneaktivnosti u završnoj su fazi i na Bloku 6.Dogradnja vrećastog ltera na Bloku 5Termoelektrane Kakanj u velikoj je mjerismanjila emisu čvrstih čestica, te se pri-stupilo realizaciji sličnog projekta i naBloku 6. Blok 6 već je mjesecima u fazi re-kontrukce, a u okviru tog projekta vrši sei rekonstrukca elektroltera, na način dase na postojeći elektrolter dogradi i vre-ćasti lter.„Ugovor o rekontrukci potpisan je sakonzorcem, jednom renomiranom nje-mačkom firmom, te domaćom firmom„Rudstroj“ Kakanj. Reč je o ugradnji l-tera koji ispunjava sve međunarodneBranimir Muidža, generalni direktorHeidelbergCementa za područje Bosne iHercegovine i Hrvatske, susreo se u četvr-tak, 03.11.2011., sa predsjednikom RHIvom Josipovićem. Prem kod predsjed-nika iskorišten je između ostalog i za dalje jačanje regionalne poslovne saradnje istvaranje povoljnog ambenta za ulaganje.„Iznimno sam zahvalan predsjedniku Josipoviću što mi je ukazao veliku častovim premom koji je protekao u veomaugodnoj atmosferi i korisnom razgovo-ru. Nadasve cenim i potpuno podrža-vam napore i aktivnosti koje predsjednik Josipović čini na jačanju i zbližavanjušire rege u pravcu stvaranja pretpostav-ki još bliže regionalne suradnje, koja jeu interesu razvoja lokalnih ekonomazemalja u regionu te podizanja životnogstandarda svih građana“ - izjavio jeBranimir Muidža.„Kroz mnogobrojna uspješna ulaganjai pozitivne rezultate HeidelbergCementau Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nastoji-mo dati svoj maksimalni doprinos razvo- ju ove rege i njenoj integraci u evropsketokove. I kao predsjednik Veća stranihinvestitor BiH (Foreign Investment Coun-cil – FIC) svakako ću dati svesrdnu podrš-ku naporima u kreiranju pozitivnogokruženja koje armira i promovira pri-vlačenje stranih investitora koju su spre-mni ulagati u bolju budućnost naše rege,“dodao je Muidža.HeidelbergCement grupaca je jedanod najvećih proizvođača građevinskih
Nastavljaju se aktivnosti na rekonstrukciji Bloka 6 Termoelektrane Kakanj
ULAGANJEM DO SMANJENJA ŠTETNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ
Ugradnja fltera na Bloku 5 pokazala se efkasnom
l
Sličan projekat i na Bloku 6
standarde. Imali smo i do sada iskustva saovom vrstom ltera na Bloku 5. Za ovihgodinu i pol dana, postižu se izvanrednirezultati u smanjenju emise čvrstih česti-ca. Vrednost ovog projekta je oko 4 mili-ona eura, a radovi bi trebali biti okončanikrajem ovog mjeseca“, kazao je Enez Đa-kovac, rukovodilac tima na rekonstrukci- ji ltera TE Kakanj.Ugradnja vrećastih filtera ranije seuglavnom koristila u postrojenjima zaproizvodnju cementa. Kada je u pitanjuproizvodnje električne energe, Termoe-lektrana Kakanj je testirala vrećaste lterei oni su se pokazali veoma ekasni. Emi-sa čvrstih čestica sa Bloka 5 svedena je naminimum.„Zahtjevi su bili, a i naš cilj, da se štet-ni utjecaj znatno smanji. Sudeći premadosadašnjim iskustvima u tome ćemo iuspjeti. Kada se u rad pusti rekonstruisa-ni Blok 6, sa novim lterskim postrojenji-ma, emisa čvrstih čestica bit će minimal-na“, dodao je gospodin Đakovac.Realizacom ovog projekta i pušta-njem u pogon Bloka 6 emisa polutana-ta bit će znatno redukovana. Preostaje još da se kombinovani lter dogradi i naBlok 7, a to je jedna od zadaća Javnogpreduzeća Elektroprivreda BiH u nared-nom periodu.
M.G.
Upravni odbor Vijećastranih investitora
Branimir Muidža izabran
za novog predsjednika
 Vijeća stranih investitora
Branimir Muidža
Direktor HeidelbergCementa za područje BiH iHrvatske Branimir Muidža susreo se s predsjednikomRepublike Hrvatske dr. Ivom Josipovićem
Tokom prijema kod predsjednikaHrvatske
materala na svetu, a zapošljava više od53.000 ljudi na 2.500 lokaca u više od 40zemalja. U Bosni i Hercegovini je prisut-na sa jednom tvornicom cementa i četiripogona za proizvodnju gotovih betona,a u Hrvatskoj sa šest pogona za proizvod-nju gotovih betona. HeidelbergCement jeod 2000. godine uložio više od oko 90miliona eura u razvoj poslovanja u RH iBIH.
Press TC Kakanj

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Edina Ahmagic liked this
Mirnes Hrustic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->