Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Karaoke

Karaoke

Ratings: (0)|Views: 13|Likes:
Published by kentn_24

More info:

Published by: kentn_24 on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2011

pdf

text

original

 
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 1 -
www.arirang.com.vn
54630
1 2 3 CHIA ÑOÂI LOÁI VEÀ
Nuoát nöôùc maét kheõ oâm em aám loøng...
Baûo Chinh
55205
1 2 3 CHIA TAY
Moät laø yeâu em, hai laø beân em, ba laø anh chæ coù em…
Nhaát Trung
53097
1 2 3 DZOÂ
Uoáng cho say cuøng vui em ôi, uoáng cho say cuøng vui anh ôi...
Anh KhanhMinh Anh
52591
1,2,3 NGOÂI SAO
Moät ngaøy anh nhôù, nhôù boùng hình em, traùi tim…
Syõ Luaân
54379
12 GiÔØ
Möôøi hai giôø rung hoài chuoâng vang reùo raét…
Nguyeãn Duy Huøng
54378
100% YEÂU EM
Maõi maõi beân nhau noàng say, khi ta coù nhau tay naém tay…
Baûo Thaïch
53098
1000 LYÙ DO ANH ÑAËT RA
Thoâi nhaén tin laøm chi nöõa giôø em ñaõ hieåu traùi tim anh...
Vuõ Quoác BìnhVuõ Hoàng Khanh
52858
2 + 1 = 0
Bieát laøm gì khi coù hai ngöôøi yeâu mình, nôõ sao ñaønh…
Nguyeãn Hoaøi Anh
55206
24 GIÔØ 7 NGAØY
Tieáng noùi aám aùp ñaâu ñaây coøn vang khaép phoøng…
Huy Tuaán
53366
8 VAÏN 6 NGAØN 400 LAÀN NHÔÙ EM
 
Ngaøy thaùng troâi qua anh phaûi soáng moät mình anh…
Nhaát Trung
51279
9 CON SOÁ 1 LINH HOÀN
Em coøn nhôù khoâng em…
Quoác Duõng
50931
999 ÑOÙA HOÀNG
Nhaéc chi chuyeän xöa…
Nhaïc Hoa
A
54152
AØ ÔI HAI TIEÁNG GIA ÑÌNH
Töø ngaøy ñöa meï toâi ra ñoàng, con trôû veà moät maøu traéng...
Huy Taäp
50650
AI BIEÁT
Chaøng theà raèng chaøng yeâu toâi…
Nhaïc Hoa
50070
AI CHO EM TÌNH YEÂU
Chieàu moät mình buoàn qua ñaây...
Ngoïc Leã
50012
AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU
Ai cho toâi tình yeâu...
Truùc Phöông
50210
AI LEÂN XÖÙ HOA ÑAØO
Ai leân xöù hoa ñaøo...
Hoaøng Nguyeân
53101
AÛI CHI LAÊNG
Chi Laêng, tieáng ai hoø reo vang trôøi...
Löu Höõu PhöôùcMai Vaên Boä - Nguyeãn T.Nguyeân
52859
AI ÑI NGOAØI SÖÔNG GIOÙ
Trôøi thu möa bay bay maø loøng ai nhö say, hoa laù rôi ñaày…
Nguyeãn Höõu Thieát
50038
AI ÑÖA EM VEÀ
Ñeâm nay ai ñöa em veà...
Nguyeãn AÙnh 9
 
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 2 -
www.arirang.com.vn
52860
AI RA XÖÙ HUEÁ
Ai ra xöù Hueá thì ra, ai veà laø veà nuùi Ngöï, ai veà laø veà soâng Höông…
Duy Khaùnh
52147
AI THÖÔNG YEÂU EM
Ai thöông yeâu em, ai voã veà em, ai thöôøng hay…
Dzoaõn Bình
54154
AÙI TÌNH
Moät chieàu lang thang treân con phoá xöa, ñoïng laïi trong em...
Baèng Cöôøng
50050
AI VEÀ SOÂNG TÖÔNG
Ai coù veà treân beán soâng Töông…
Thoâng Ñaït
54866
AI YEÂU KHOÂNG KHOÅ VÌ YEÂU
Toâi muoán baéc thang leân hoûi oâng trôøi...
Ñình Vaên
51220
ALLELUIA
Ngoït ngaøo lôøi thöông yeâu…
Daân ca AnhLôøi Vieät: Leâ Quoác Thaéng
55215
AÊN NAÊN
Meï yeâu hôõi choán nhaân gian raát buoàn …
Tuaán Khanh
51895
ANH
Anh vaãn ñeán duø trôøi gioù möa giaêng khaép loái…
Nguyeãn Hoaøi Anh
54867
ANH
Anh töïa baøi thô khoâng cheùp ñöôïc...
Nguyeãn Cöôøng - Chu Hoaïch
55207
ANH
Moät lôøi anh khoâng muoán noùi laø moät mai hai ta khoâng caùch xa…
Nhaïc: Xuaân PhöôngLôøi: Nguyeät Moon
50933
ANH BA HÖNG
Coù anh ba Höng voán thieät noâng daân…
Traàn Kieát Töôøng
50817
ANH CAÀN COÙ EM
Nhö laø cuoäc soáng mong ñôïi thöông yeâu…
Nhaïc ngoaïi
51897
ANH CHÆ BIEÁT CAÂM NÍN NGHE TIEÁNG EM KHOÙC
Möa roài möa möa haùt ru ñeâm buoàn…
Nguyeãn Hoaøi Anh
53377
ANH CHÆ DAÙM NHAÙ MAÙY CHO EM
 Anh chæ bieát yeâu em baèng taát caû traùi tim mình…
Nguyeãn Minh Anh
52593
ANH CHÆ LAØ HÌNH BOÙNG CUÛA NGÖÔØI KHAÙC
Thaø cöù noùi ra heát cho khoâng khoå ñau theâm nhieàu…
Syõ Luaân
51896
ANH CHAØNG ÑEÏP TRAI
Da da … Anh gioáng con chích choøe ...
Nguyeãn Vuõ
51606
ANH CHAØNG NHAØ QUEÂ
OÂi anh chaøng nhaø queâ…
Traàn Queá Sôn
53972
ANH CHAØNG RAÊNG SUÙN
Ngaøy xöa em thöôøng hay khoùc nheø...
Nguyeãn Hoàng Thuaän
50191
ANH CHO EM MUØA XUAÂN
Anh cho em muøa xuaân...
Kim Tuaán - Nguyeãn Hieàn
52452
ANH CHÖA DAÙM NOÙI
Yeah... oh… Heïn em loái aáy maø sao chöa thaáy tôùi…
Baûo Chaán
55208
ANH CUÕNG NHÔÙ EM
Hoâm qua khi anh nghe tieáng khoùc em yeâu töø trong phone kia…
Löông Baèng Quang
 
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 3 -
www.arirang.com.vn
54631
ANH COÙ NHÔÙ GÌ
Hoâm qua beân nhau anh coù hay ñeâm laïnh...
Löu Thieân Höông
53664
ANH ÑAÕ ÑEÁN BEÂN ÑÔØI
Moät laàn thaät ñeïp anh ñaõ ñeán, trong baát ngôø mang tình yeâu aám aùp...
Phöông Uyeân
52149
ANH ÑAÕ HIEÅU TÌNH EM
Coøn ngaïi nguøng gì khoâng daùm yeâu anh em ôi…
Xuaân Long
51636
ANH ÑAÕ QUEÂN EM
Khi hoaøng hoân nheï buoâng…
Hoaøi An
53665
ANH ÑAÕ RA ÑI
Ñeâm nay ta chia tay beân nhau phuùt giaây...
Phöông Uyeân
54868
ANH ÑAÕ VOÄI QUEÂN
Na na na… Coøn nhôù nhöõng luùc khi xöa...
Huyønh Nhaät Taân
54381
ANH ÑI 1
Veà ñaâu anh ôi, tình yeâu em ñaõ traøn theo gioù…
Traàn Queá Sôn
54382
ANH ÑI 2
Khi em caàn anh nhaát sao anh laïi ra ñi...
Traàn Queá Sôn
51968
ANH EM TA VEÀ
Anh em ta veà cuøng nhau ta quaây quaàn naøy…
Tieán Loäc
52863
AÙNG MAÂY BUOÀN
Tình ñoâi ta nay ñoåi thay, coøn giaây phuùt ñeå bô vô…
Minh Vy
52453
ANH HAÕY QUAY VEÀ CUØNG EM
Nhöõng ngaøy vui aáy coøn ghi maõi maõi…
Hoaøi An
50562
ANH HAÕY VEÀ ÑI
Thoâi anh haõy veà ñi…
Vinh Söû
54155
ANH HUØNG AÙO VAÛI
Röøng nuùi Lam Sôn boùng phuû maây ngaøn, ñaát trôøi loàng loäng...
Buøi Hoaøng Yeán
52861
ANH KHOÂNG COØN GÌ ÑEÅ NOÙI VÔÙI EM
Anh khoâng coøn gì ñeå noùi vôùi em nöõa ñaâu, thoâi em ñöøng goïi…
Nguyeãn Minh Anh
50812
ANH KHOÂNG COØN YEÂU EM NÖÕA ÑAÂU
Daâng hôi men cay nhoùi leân nieàm ñau trong traùi tim…
Thaùi Khang
54632
ANH KHOÂNG HIEÅU
Nhôù veà em yeâu bao tieác nuoái, tieác thöông cho...
Baûo Chinh
53099
ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM KHOÅ EM
Caàn chi anh phaûi noùi em hieåu, chæ bieát ta khoâng hôïp nhau...
Tröông Ñan Minh
52710
ANH KHOÂNG MUOÁN LAØM NGÖÔØI THÖÙ BA
Thoâi duyeân tình ta neân chaám döùt ñi coøn hôn…
Nguyeãn Minh Anh
54869
ANH KHOÂNG MUOÁN NOÙI LÔØI TÖØ BIEÄT
Öôùc mong raèng mình maõi gaàn nhau...
Ngoïc Sôn
55209
ANH LAØ AI
Anh laø ai trong cuoäc ñôøi cuûa em, taïi vì sao anh cöù phaûi beân em…
Nhaát Trung
52711
ANH LAØ NGÖÔØI COÙ LOÃI
Ñaõ bao thaùng anh caùch xa em roài, nhöõng ngaøy ñoù...
Syõ Luaân

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->