Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
05-si-007-1001

05-si-007-1001

Ratings: (0)|Views: 20|Likes:

More info:

Published by: Slovenian Webclassroom on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
 
16. JUNIJ 2010
16 JUNE 2010
št
./No
15
5 PREBIVALSTVO
POPULATION
 
št./
No
1
PREBIVALSTVO, SLOVENIJA, 1. JANUAR 2010 – kon
č
ni podatki
POPULATION, SLOVENIA, 1 JANUARY 2010 – final data
 
1. januarja 2010 je imela Slovenija 2.046.976 prebivalcev ali za0,2 % ve
č
kot sredi leta 2009.
 
On 1 January 2010 Slovenia had a population of 2,046,976, whichis 0.2% more than in mid-2009.
 
Na za
č
etku tega leta je bil vsak petindvajseti prebivalec Slovenijetuji državljan.
 
At the beginning of this year, every twenty-fifth resident of Slovenia was a foreigner.
 
Naraš
č
anje števila prebivalcev se je v drugem polletju leta 2009nekoliko upo
č
asnilo. Rast števila tujih državljanov je bila za 70 % nižjakot v prvem polletju 2009, medtem ko je bilo pove
č
anje številadržavljanov Slovenije skoraj dvakrat tolikšno kot v prvem polletju 2009.
 
The population growth slowed somewhat in the second half of 2009. The increase in the number of foreigners was 70% lower than in the first half of 2009, while the increase in the number of citizens of Slovenia was nearly twice that of the first half of 2009.
 
Indeks staranja se je na ravni Slovenije znižal za 0,3 indeksneto
č
ke in je ob za
č
etku leta 2010 znašal 117,7.
 
At the level of Slovenia the ageing index decreased by 0.3 of anindex point and reached 117.7 at the beginning of 2010.
 
Povpre
č
no najstarejši prebivalci so živeli v ob
č
ini Kostel (48,7leta), najmlajši pa v ob
č
ini Gorenja vas - Poljane (36,9 leta)
 
On average the population of municipality Kostel was the oldest(48.7 years) and the population of municipality Gorenja vas -Poljane the youngest (36.9 years).
 
Z objavo podatkov po stanju na 1. januar 2010 smo prešli naspremenjeno poimenovanje referen
č
nih datumov za podatke oprebivalstvu.
 
With the publication of data as of 1 January 2010 we started usinga new reference date in population data releases.
 
Pred vami je zadnja izdaja te publikacije; statisti
č
ni podatki s tovsebino pa vam bodo odslej na voljo v podatkovnem portalu SI-STAT:http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
 
 
This is the last issue from the Rapid Reports series on population.The data shall from now on be available in the SI-STAT dataportal:http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile1.asp 
Grafikon 1: Polletna rast števila prebivalcev po prebivalstvenih skupinah in spolu, Slovenija
Chart 1: Half-yearly population increase by population groups and sex Slovenia
Vir: SURSSource: SORS
 
 
Statisti
č
ne informacije, št. 15/2010
2
Rapid Reports No 15/2010
 
Polletna rast števila prebivalcev 0,2-odstotna
V za
č
etku leta 2010 je imela Slovenija 2.046.976 prebivalcev. To je 0,2 %ve
č
kot sredi leta 2009. Število moških se je v drugem polletju leta 2009pove
č
alo za 2.340, število žensk pa za 2.301. V celem letu 2009 se ještevilo prebivalcev Slovenije pove
č
alo za 14.614 ali 0,7 %.
 
Half-yearly population increase of 0.2%
At the beginning of 2010 Slovenia had a population of 2,046,976, which is0.2% more than in mid-2009. In the first half of 2009 the number of menincreased by 2,340 and the number of women by 2,301. In the whole year the population increased by 14,614 or 0.7%.
Rast prebivalstva nekoliko upo
č
asnjena
 
Population growth somewhat slower 
Za drugo polletje leta 2009 je bila zna
č
ilna mo
č
no upo
č
asnjena rastštevila prebivalcev, saj je bilo absolutno pove
č
anje števila prebivalcev zave
č
kot polovico manjše kot v prvem polletju.The second half of 2009 was marked by significantly slower populationgrowth; the absolute increase in the number of population was less than half of that in the first half of the year.
Č
eprav so od julija 2009 k skupnemu pove
č
anju števila prebivalcev tujidržavljani prispevali 57,3 %, je bilo to bistveno manj kot v prvem polletjuleta 2009; takrat so k skupnemu pove
č
anju prispevali 89,6 %. Zanimivopri tem preobratu je tudi razmerje med spoloma: v prvem polletju leta2009 so ženske predstavljale le dobro petino pove
č
anja števila tujcev, vdrugem polletju pa je jihov delež znašal tri petine. Delež žensk med tujimidržavljani se je od sredine leta 2009 do za
č
etka leta 2010 pove
č
al s25,8 % na 26,9 %.Although foreign citizens contributed 57.3% to the total populationincrease in the second half of 2009, that is much less than in the first half of the year when foreigners represented 89.6% of the increase. The ratiobetween men and women is also interesting in this change: in the first halwomen contributed just over a fifth of the increase in the number of foreigners, while in the second half their share was three fifths. The shareof women among foreign citizens increased from 25.8% in mid-2009 to26.9% at the beginning of 2010.Državljani Slovenije so 1. januarja 2010 predstavljali 96,0 % prebivalcevSlovenije; tujih državljanov je bilo 4,0 %, to je 0,1 odstotne to
č
ke ve
č
kotšest mesecev prej.Citizens of Slovenia represented 96.0% of Slovenia's total population on1 January 2010. 4.0% of the population were foreign citizens, which is 0.1of a percentage point more than six months previously.Število državljanov Republike Slovenije med prebivalstvom Slovenije se je v drugem polletju leta 2009 pove
č
alo za 1.980, to je skoraj še enkratve
č
 ji absolutni porast kot v prvem polletju.The number of citizens of Slovenia among the population increased by1,980 in the second half of 2009. That is nearly twice the absoluteincrease of the first half.
V
č
etrtini ob
č
in manj prebivalcev
 
Population down in a quarter of municipalities
V drugem polletju leta 2009 se je število prebivalcev pove
č
alo v 135ob
č
inah; v najve
č
 jem deležu se pove
č
alo je v ob
č
ini Zavr 
č
(za 5,2 %).Absolutno število prebivalcev pa se je tako kot v prvem polletju najboljpove
č
alo v ob
č
ini Ljubljana, in sicer za 1.339 prebivalcev.In the second half of 2009 the number of population grew in 135municipalities. The largest (by 5.2%) increase was registered inmunicipality Zavr 
č
. Similarly to the first half, the largest absolute increasewas recorded in municipality Ljubljana, by 1,339.V 76 ob
č
inah se je pove
č
alo število državljanov Slovenije in tudi številotujih državljanov. V 12 ob
č
inah med tistimi, v katerih se e številoprebivalcev pove
č
alo, se je pove
č
alo le število tujih državljanov, številodržavljanov Slovenije pa se je zmanjšalo ali ostalo enako. V 47 ob
č
inahmed tistimi, v katerih je bila zabeležena rast števila prebivalcev, se epove
č
alo le število državljanov Slovenije, saj se je število tujihdržavljanov zmanjšalo ali ostalo nespremenjeno.In 76 municipalities there was an increase among citizens of Slovenia aswell as among foreign citizens. In 12 municipalities with populationincrease, the increase was solely due to the increase in the number of foreigners while the number of Slovenian citizens decreased or remainedunchanged. In 47 municipalities where the population increased, thishappened because the number of citizens of Slovenia increased,whereas the number of foreigners dropped or stayed the same.Upad števila prebivalcev v drugem polletju leta 2009 je bil zabeležen v 70ob
č
inah. 4,3-odstotni upad v ob
č
ini Sveta Trojica v Slovenskih goricah ebil predvsem posledica administrativne spremembe; del naselja ZgornjiPor 
č
i
č
, ki je pred tem spadal v ob
č
ino Sveta Trojica v Slovenskih goricah,se je namre
č
priklju
č
il naselju Spodnji Por 
č
i
č
v ob
č
ini Lenart.
Č
e tospremembo izvzamemo, pa je bil relativni upad števila prebivalcevnajve
č
 ji v ob
č
ini Hodoš/Hodos (za 1,6 %). Število prebivalcev se je takokot v prvem polletju 2009 absolutno najbolj zmanjšalo v ob
č
ini Maribor (za 278 ali 0,2 %), vendar tudi zaradi upada števila tujih državljanov.Population decrease was registered in 70 municipalities. The populationof municipality Sveta Trojica v Slovenskih goricah decreased by 4.3%,which can be attributed to secession of a part of settlement Zgornji Por 
č
i
č
which joined settlement Spodnji Por 
č
i
č
in municipality Lenart. Excludingthis change, the largest relative decrease was registered in municipalityHodoš/Hodos (by 1.6%). Similarly to the first half of 2009, the absolutepopulation decrease was the largest in municipality Maribor (by 278 or 0.2%), but in the second half of 2009, the number of foreignersdecreased, too.Poleg ob
č
ine Maribor se je število slovenskih in tudi tujih državljanovzmanjšalo še v 21 ob
č
inah. V šestih ob
č
inah izmed tistih, v katerih ještevilo prebivalcev upadlo, se je število državljanov Slovenije pove
č
alo aliostalo enako, število tujih državljanov pa se je zmanjšalo. V 42 ob
č
inahse je število državljanov Slovenije zmanjšalo bolj, kot se je pove
č
aloštevilo tujih državljanov.Besides Maribor, there were 21 other municipalities where both thenumber of Slovenian citizens as well as that of foreign citizens decreased.In six municipalities with population decrease the number of citizens of Slovenia grew or at least stayed the same, whereas the number of foreigners decreased. In 42 municipalities the number of Sloveniancitizens dropped more than the number of foreign citizens increased.Od julija 2009 je število prebivalcev ostalo nespremenjeno v petihob
č
inah: Gorišnica, Nazarje, Radlje ob Dravi, Semi
č
, Šmartno pri Litiji.Ob
č
ine, v kateri ne bi bilo nobene spremembe niti v številu državljanovSlovenije niti v številu tujcev, v drugem polletju ni bilo.Since July 2009 the number of population did not change in fivemunicipalities: Gorišnica, Nazarje, Radlje ob Dravi, Semi
č
, and Šmartnopri Litiji. There were no municipalities where the number of population inboth population groups stayed the same.
 
Statisti
č
ne informacije, št. 15/2010Rapid Reports No 15/2010
 
3
Nižji indeks staranja Lower ageing index
Indeks staranja, ki opisuje razmerje med številom oseb, starih 65 let alive
č
, in številom oseb, mlajših od 15 let, se je v drugem polletju leta 2009na ravni Slovenije znižal za 0,3 indeksne to
č
ke in dosegel vrednost117,7. Za moške je indeks staranja 1. januarja 2010 znašal 90,2, zaženske pa 147,0. Indeks staranja se je pove
č
al v 112 ob
č
inah, znižal pa v98 ob
č
inah.In the second half of 2009 the ageing index, describing the ratio betweenthe numbers of persons aged 65 or more and persons aged 15 years or less, decreased by 0,3 of an index point at the level of Slovenia andreached 117.7. On 1 January 2010 the ageing index was 90.2 for menand 147.0 for women. The ageing index increased in 112 municipalitiesand decreased in 98.Prebivalci Slovenije so bili na prvi dan leta 2010 v povpre
č
 ju stari 41,5leta, to e 0,1 leta ve
č
kot šest mesecev prej. Moški so bili stari povpre
č
no39,8 leta, ženske pa so bile od njih povpre
č
no starejše za 3,3 leta.The mean age of the population of Slovenia on 1 January 2010 was 41.5years, so they were 0.1 of a year older than in mid-2009. Men were onaverage 39.8 years old, with women on average 3.3 years their seniors.Povpre
č
na starost prebivalcev se je v drugem polletju 2009 znižala v 14ob
č
inah, nespremenjena je ostala v 43, povišala pa se je v 153 ob
č
inah.
 
In the second half of 2009 the mean age of population dropped in 14municipalities, remained the same in 43 and rose in 153.
Že drugo polletje zapored nekoliko mlajši Osilni
č
ani For the second consecutive half-year the population of Osilnicayounger 
Ker se je indeks staranja v ob
č
ini Osilnica že drugo zaporedno polletjeznižal (od julija 2010 za kar 34,1 indeksne to
č
ke), se je ob
č
ina zvrednostjo indeksa staranja 275,0 uvrstila na drugo mesto med ob
č
inami.Višji indeks staranja je imela 1. januarja 2010 le ob
č
ina Kostel: 284,1.Enako kot šest mesecev prej sta jima sledili ob
č
ina Šalovci (202,9) inob
č
ina Hodoš/Hodos (200,0).Due to the second consecutive half-year decrease in the ageing index inmunicipality Osilnica (by 34.1 index points since July 2010), themunicipality came second among municipalities, with its ageing index of 275.0. Municipality Kostel took the first place: its ageing index was 284.1on 1 January 2010. As six months earlier, these two municipalities werefollowed by municipalities Šalovci (202.9) and Hodoš/Hodos (200.0).V ob
č
ini Osilnica se je med vsemi ob
č
inami najbolj znižala tudi povpre
č
nastarost prebivalcev (za 0,6 leta); ta je januarja 2010 znašala 48,1 leta. Vpovpre
č
 ju starejši od prebivalcev osilniške ob
č
ine so bili le še prebivalciob
č
ine Kostel, in sicer so bili stari povpre
č
no 48,7 leta.Parallel to the ageing index drop in municipality Osilnica, the mean age of population in the municipality decreased the most (by 0.6 of a year) andreached 48.1 years on 1 January 2010. On average, only the population of municipality Kostel was older (48.7 years).Razmerje med med mladim in starejšim prebivalstvom je bilo januarja2010 najugodnejše v ob
č
ini Komenda, in sicer je indeks staranja tamznašal 65,7. Vrednost tega kazalnika je bila pod 70,0 še v ob
č
inahŠkocjan, Morav
č
e, Benedikt in Gorenja vas – Poljane.In January 2010 the most favourable ratio between the young and older population was registered in municipality Komenda, where the ageingindex was 65.7. The other municipalities where the ageing index wasunder 70.0 were Škocjan, Morav
č
e, Benedikt and Gorenja vas – Poljane.Povpre
č
no najmlajši prebivalci so ob za
č
etku leta 2010 živeli v ob
č
iniGorenja vas - Poljane (37,0 leta), sledili pa so jim prebivalci ob
č
inKomenda (37,3 leta) in Benedikt (37,4 leta).On average at the beginning of 2010 the youngest population lived inmunicipality Gorenja vas – Poljane (37.0 years), followed bymunicipalities Komenda (37.3 years) and Benedikt (37.4 years)V vseh ob
č
inah so bile ženske v povpre
č
 ju starejše od moških.Popvpre
č
na starostna razlika med moškimi in ženskami je bila najve
č
 ja vob
č
ini Kuzma: ženske so bile tam povre
č
no 6,1 leta starejše od moških.In all municipalities women were on average older than men. The largestmean age difference was recorded in municipality Kuzma, where womenwere on average 6.1 years older than men.
Tabela 1: Prebivalstvo po nekaterih skupinah, spolu in starosti, Slovenija, 1 januar 2010
Table 1: Population by some groups, sex and age, Slovenia, 1 January 2010
PrebivalstvoPopulationDržavljani Republike Slovenije,prebivalci SlovenijeCitizens of the Republic of Slovenia,residents of SloveniaTujci,prebivalci SlovenijeForeigners, residents of SloveniaStarost(leta)Age(years)skupajtotalmoškimenženskewomenskupajtotalmoškimenženskewomenskupajtotalmoškimenženskewomen
SKUPAJ/ TOTAL 2046976 1014107 1032869 1964660 953951 1010709 82316 60156 22160
0-4 102418 52666 49752 100239 51541 48698 2179 1125 10540 21793 11280 10513 21367 11053 10314 426 227 1991 22213 11324 10889 21742 11093 10649 471 231 2402 20392 10460 9932 19938 10225 9713 454 235 2193 19463 10037 9426 19037 9810 9227 426 227 1994 18557 9565 8992 18155 9360 8795 402 205 1975-9 90964 46802 44162 88955 45730 43225 2009 1072 9375 18334 9304 9030 17940 9087 8853 394 217 1776 17663 9115 8548 17218 8880 8338 445 235 2107 18107 9315 8792 17712 9113 8599 395 202 1938 18093 9375 8718 17708 9171 8537 385 204 1819 18767 9693 9074 18377 9479 8898 390 214 176

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->