Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Educational Technology and Education Conferences, January to June 2012, Clayton R. Wright

Educational Technology and Education Conferences, January to June 2012, Clayton R. Wright

Ratings: (0)|Views: 164|Likes:
Published by crwr
This 26th version of the conference list covers selected events from four continents. The list focuses primarily on the use of technology in educational settings and on teaching, learning, and educational administration. Only listings until June 30, 2012 are complete.
This 26th version of the conference list covers selected events from four continents. The list focuses primarily on the use of technology in educational settings and on teaching, learning, and educational administration. Only listings until June 30, 2012 are complete.

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: crwr on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2012

pdf

text

original

 
B`rjcpimecn Pbjlemnmay ce` Xbncpb` B`rjcpime Jmegbxbejbzgmx Dcercxy pm Dreb 8638
Vxbvcxb` hy Jncypme X% Qxialp. jxqx11_cp[akcin%jmk. Emwbkhbx 3<. 8633
Pliz 87
pl
wbxzime mg plb jmegbxbejb nizp jmwbxz
zbnbjpb` bwbepz
gxmk gmrx jmepiebepz% Plb nizp gmjrzbz vxikcxiny meplb rzb mg pbjlemnmay ie b`rjcpimecn zbppieaz ce` me pbcjliea. nbcxeiea. ce` b`rjcpimecn c`kieizpxcpime% Menynizpieaz repin Dreb :6. 8638 cxb jmkvnbpb cz `cpbz. nmjcpimez. mx Iepbxebp c``xbzzbz ,RXNz) qbxb emp cwcinchnb gmx c erkhbx mg bwbepz lbn` cgpbx pliz `cpb% ,Plb @bjbkhbx 8633 nizpieaz lcwb hbbe rv`cpb` gxmk plb vxbwimrz nizp%)Ce b|vncecpime gmx plb gmxkcp mg plb nizp jce hb gmre` cplppv4--ebqznbppbx%cnp%cj%ro-8633-6<-qly+`izpxihrpb+`mjrkbepz+ie+kz+qmx`+mx+mvbemggijb+gmx+ce+iepbxecpimecn+cr`ibejb-% C
Qmx` 866:
mx ce
MvbeMggijb
gmxkcp izrzb` pm bechnb vbmvnb qlm `m emp lcwb cjjbzz pm Qmx` 8661 ,mx lialbx wbxzime) ce` plmzb qipl nikipb` mx lial+jmzp Iepbxebp cjjbzz pm gie` c jmegbxbejb plcp iz jmeaxrbep qipl plbix iepbxbzpz mx mhpcie jmegbxbejb vxmjbb`ieaz%,Ig ymr cxb zbboiea c kmxb iepbxcjpiwb nizpiea. xbgbx pm menieb jmegbxbejb zipbz%) Jmezi`bx rziea plb „Gie`‛ pmmnre`bx Kijxmzmgp
Qmx`’z
„B`ip‛ pch mx zikincx pch ie
MvbeMggijb
pm nmjcpb plb eckb mg c vcxpijrncx jmegbxbejb.czzmjicpime. jipy. mx jmrepxy% Ig ymr bepbx plb jmrepxy „Zieacvmxb‛ mx „Reipb` Oiea`mk‛ ,gmx plb RO) ie plb „Gie`‛pmmn. cnn jmegbxbejbz plcp mjjrx ie Zieacvmxb mx plb Reipb` Oiea`mk qinn hb lialnialpb`% Mx. bepbx plb qmx`„xbzbcxjl‛% Plbe. „jrp ce` vczpb‛ c nizp mg zripchnb bwbepz gmx ymrxzbng ce` ymrx jmnnbcarbz%Vnbczb empb plcp
bwbepz. `cpbz. pipnbz.
ce`
nmjcpimez kcy jlceab?
plrz.
JLBJO plb zvbjigij jmegbxbejbqbhzipb
% Empb cnzm plcp zmkb bwbepz qinn hb jcejbnnb` cp c ncpbx `cpb. zrjl cz plmzb ie Preizic ce` Bayvp ie bcxny8633%
Cnn Iepbxebp c``xbzzbz qbxb wbxigib`
cp plb pikb mg vrhnijcpime%
Em nichinipy iz czzrkb` gmx cey bxxmxzplcp kcy lcwb hbbe iepxm`rjb` iec`wbxpbepny
`rxiea plb czzbkhny mg pliz
gxbb
jmegbxbejb nizp% Oie`ny xbpcie plbjmepcjp iegmxkcpime qlbe ymr xb+`izpxihrpb plb nizp mx kmrep ip me plb qbh cz plcp iz lmq I xbjbiwb rv`cpbz% jxq
@bjbkhbx 8633
Emwbkhbx 81+@bjbkhbx 3. 8633
Crzpxcnice Czzmjicpime gmx Xbzbcxjl ie B`rjcpime
,CCXB)4Xbcjliea Cjxmzz Hmre`cxibz. Lmhcxp. Pczkceic. Crzpxcnic%lppv4--qqq%ccxb%b`r%cr-niwb-Emwbkhbx 81+@bjbkhbx 3. 8633
Nbcxeiea ie Lialbx B`rjcpime
4 Pxcezgmxkiea Reiwbxzipy Pbcjlieaiepm Nbcxeiea wic
Zikrncpimez ce` Ackbz
. 7
pl
iepbxecpimecn zykvmzirk. zvmezmxb` hy plbIepbxecpimecn Cjc`bkij Czzmjicpime gmx plb Belcejbkbep mg Nbcxeiea ie Lialbx B`rjcpime. Zy`eby.Crzpxcnic%lppv4--nilb%qmx`vxbzz%jmk-grprxb+bwbepz-nilb33+crzpxcnic-Emwbkhbx 8<+@bjbkhbx 3. 8633 Czzmjicpime gmx Jmkvrpiea Kcjliebxy ,CJK)
Krnpikb`ic
Jmegbxbejb. Zjmppz`cnb. Cxitmec. RZC%lppv4--qqq%cjkkk33%mxa-Emwbkhbx 8<+@bjbkhbx 8. 8633 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
Jmkvrpbxz ie B`rjcpime
.39
pl
.mxaceitb` hy plb Czic Vcjigij Zmjibpy gmx Jmkvrpbxz ie B`rjcpime. Jlicea Kci. Plcince`%lppv4--qqq%ebjpbj%mx%pl-ijjb8633-Emwbkhbx 89+@bjbkhbx 3. 8633 IBBB Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
Jnmr` Jmkvrpiea Pbjlemnmayce` Zjibejb
. :
x`
. Cplbez. Axbbjb%lppv4--8636%jnmr`jmk%mxa-Emwbkhbx 89+@bjbkhbx 3. 8633
Jlxizpc KjCrniggb Pbjlemnmay
Jmegbxbejb ,JKPJ). Kcejlbzpbx.Ebq Lckvzlixb. RZC%lppv4--qqq%eljkpj%mxa-Emwbkhbx 89+@bjbkhbx 8. 8633
Ebq Tbcnce` Czzmjicpime gmx Xbzbcxjl ie B`rjcpime
. Pcrxceac.Ebq Tbcnce`%lppv4--qqq%etcxb%mxa%et-Emwbkhbx :6+@bjbkhbx 3. 8633
CgxiLbcnpl
4 Rziea IP pm Bzpchnizl Lbcnpl Jcxb Iegmxkcpime Zyzpbkz.Ecixmhi. Obeyc%lppv4--qqq%cipbjcgxijc%jmk-bwbep-wibq-10Emwbkhbx :6+@bjbkhbx 8. 8633.
Menieb B`rjc Hbxnie
86334 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
Pbjlemnmay Zrvvmxpb` Nbcxeiea
ce` Pxcieiea gmx Jmxvmxcpb. B`rjcpime ce` Vrhnij Zbxwijb Zbjpmxz.31
pl
. Lmpbn IepbxJmepiebepcn Hbxnie. Hbxnie. Abxkcey%lppv4--qqq%menieb+b`rjc%jmk
 
Emwbkhbx :6+@bjbkhbx 8. 8633 Qmxn`qi`b Gmxrk me
B`rjcpime ce` Jrnprxb4 Plb Bggbjpz mg Anmhcn Nbcxeiea
 ‚ Pbcjliea plb Qmxn` chmrp plb Qmxn`. Xmkb. Ipcny%lppv4--qqq%plbqmxn`qi`bgmxrk%mxa-3%lpknEmwbkhbx :6+@bjbkhbx 8. 8633 Ecpimecn Jmegbxbejb
Bwbxy Jlin` Lcz Pcnbep
. 39
pl
. zvmezmxb` hyPlb Zjlmmnz Ebpqmxo. Hixkiealck. Plb Reipb` Oiea`mk%lppvz4--xbaizpxcpime%niwbaxmrv%jm%ro-zzcpecpimecnjmegbxbejb-Emwbkhbx :6+@bjbkhbx 8. 8633
Jxmzziea Hmx`bxz gmx Jlceab ie Zmrplbxe Cgxijce Lialbx B`rjcpime
. zvmezmxb` hy plb Lialbx B`rjcpime Nbcxeiea ce` Pbcjliea Czzmjicpime mg Zmrplbxe Cgxijc,LBNPCZC). lmzpb` hy plb Ebnzme Kce`bn Kbpxmvmnipce Reiwbxzipy. Vmxp Bnitchbpl. Zmrpl Cgxijc%lppv4--qqq%ekkr%cj%tc-`bgcrnp%czv=i`;33736'hljv;3Emwbkhbx :6+@bjbkhbx 8. 8633 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
bNbcxeiea Grprxbz
8633. 3
zp
. lmzpb` hyplb Reipbj Iezpiprpb mg Pbjlemnmay. Crjonce`. Ebq Tbcnce`%lppv4--qqq%ijbng%mxa-qbnjmkb%vlvEmwbkhbx :6+@bjbkhbx :. 8633
Nbcxeiea Xbzmrxjbz Ebpqmxo ,NBXE)
Ceercn Jmegbxbejb4 Kmhinbz ‚ Plb Ebq Gxmepibx. Zlbxcpme Ebq Mxnbcez. Ebq Mxnbcez. Nmrizicec. RZC%lppv4--qqq%nbxe%mxa-jmegbxbejb-@bjbkhbx 3+:. 8633
B+Cjpiwipibz ,b+Nbcxeiea. b+Jmkkreipibz. b+Jmkkbxjb. b+Kcecabkbep. b+Kcxobpiea. b+Amwbxecejb ce` Pbnb+qmxoiea)
. 36
pl
. zvmezmxb` hy Qmxn` Zjibepigij ce` BeaiebbxieaCjc`bky ce` Zmjibpy ,QZBCZ). Hiec Erzcepcxc Reiwbxzipy. Iznce` mg Dcwc. Ie`mebzic%lppv4--qqq%qzbcz%rz-jmegbxbejbz-8633-dcocxpc-b+cjpiwipibz-@bjbkhbx 8. 8633
Abppiea Xbzbcxjl pm Xbzbcxjlbxz ie @bwbnmviea Jmrepxibz
4 B|ckvnbz gxmkBczp ce` Zmrplbxe Cgxijc. zvmezmxb` hy Vrhnizlbxz gmx @bwbnmvkbep. Jlcxnbz @cxqie Lmrzb. Nme`me.Plb Reipb` Oiea`mk%lppv4--qqq%vrhz+gmx+`bw%iegm-8633+jmegbxbejb-@bjbkhbx :. 8633
Meb Wmijb Cpncepc
Iepbxecpimecn Jmegbxbejb ce` Gmxrk gmx B`rjcpmxz4 B`rjcpmxzReipb` gmx Vmzipiwb Jlceab ie B`rjcpime. Cpncepc. Abmxaic. RZC%lppv4--qqq%bnbkbepcnbplijz%jmk-@bjbkhbx :+1. 8633
Ecpimecn Zpcgg @bwbnmvkbep Jmrejin
,EZ@J)4 Jcvprxb plb Kcaij. Ceclbik.Jcnigmxeic. RZC%lppv4--qqq%ez`j%mxa@bjbkhbx 0. 8633
Meb Wmijb Kicki
Iepbxecpimecn Jmegbxbejb ce` Gmxrk gmx B`rjcpmxz4 B`rjcpmxzReipb` gmx Vmzipiwb Jlceab ie B`rjcpime. Kicki. Gnmxi`c. RZC%lppv4--qqq%bnbkbepcnbplijz%jmk-@bjbkhbx 0+2. 8633 Czzmjicpime gmx Jmkvrpiea Kcjliebxy ,CJK) Zykvmzirk me Jmkvrpbx 
LrkceIepbxcjpime gmx Kcecabkbep mg Iegmxkcpime Pbjlemnmay
. Hmzpme. Kczzcjlrzbppz. RZC%lppv4--jlikip%cjk%mxa-@bjbkhbx 0+1. 8633 Iepbxecpimecn
Crzpxcnczice Jmegbxbejb me Bechniea Cjjbzz pm Lialbx B`rjcpime
. 3
zp
. C`bnci`b. Zmrpl Crzpxcnic. Crzpxcnic%lppv4--qqq%vnbwie%jmk%cr-ejbb8633-@bjbkhbx 0+1. 8633
Crzpxcnice Zmjibpy gmx Jmkvrpbxz ie Nbcxeiea ie Pbxpicxy B`rjcpime
,CZJINIPB 8633)4 Jlceaiea @bkce`z. Jlceaiea @ixbjpimez. Reiwbxzipy mg Pczkceic. Lmhcxp.Pczkceic. Crzpxcnic%lppv4--qqq%czjinipb%mxa%cr-jmegbxbejbz-lmhcxp33-ie`b|%lpk@bjbkhbx 0+1. 8633 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
Iegmxkcpime Zyzpbkz
,IJIZ)4 Bczp Kbbpz Qbzp ‚Jmeebjpiwipy ce` Jmnnchmxcpime plxmral Bggbjpiwb Iegmxkcpime. Zlcealci. Jliec%lppv4--ijiz8633%cizebp%mxa-@bjbkhbx 0+1. 8633
Hia I`bcz Gbzp
. :
x`
. jmegbxbejb gmjrzb` me ieemwcpime ie b`rjcpime. Lcng KmmeHcy. Jcnigmxeic. RZC%lppv4--qqq%hiai`bczgbzp%mxa-@bjbkhbx 0+9. 8633
B|bjrpiwb Nbc`bxzliv Iezpiprpb
. zvmezmxb` hy plb Nbcarb gmx Ieemwcpime ie plbJmkkreipy Jmnnbab. Vlmbei|. Cxitmec. RZC%lppv4--qqq%nbcarb%mxa-bni-
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
B`rjcpimecn Pbjlemnmay ce` Xbncpb` B`rjcpime Jmegbxbejbz gmx Dcercxy pm Dreb 8638. Vxbvcxb` hy Jncypme X% Qxialp. jxqx11_cp[ akcin%jmk
 
8
 
 
@bjbkhbx 2+7. 8633
Kcecaiea Srcnipy Pbcjliea ie Lialbx B`rjcpime
Cjc`bkij Kb`ijcn ce` Lbcnpl Zjibejb Jbepbxz
4 Iepbaxcpb` Vncez gmx Iepbaxcpb` Vxmaxckz. 2
pl
ceercn. Zce @ibam. Jcnigmxeic. RZC%lppv4--qqq%pxc`bniebiej%jmk-jmegbxbejbz-@bjbkhbx 2+7. 8633
Jmkvrpbx Zjibejb B`rjcpime
4 Ieemwcpime ce` Pbjlemnmay. 8
e`
ceercn.Zieacvmxb. Zieacvmxb%lppv4--jzb`rjcpime%mxa-@bjbkhbx 2+7. 8633
Nbcxeiea Zvcjb @bziae
Zrkkip. 8
e`
. Kbnhmrxeb. Crzpxcnic%lppv4--qqq%iegmxkc%jmk%cr-jmegbxbejbz-b`rjcpime-nbcxeiea+zvcjb+`bziae+zrkkip@bjbkhbx 2+1. 8633 Iepbxecpimecn
@iaipcn Jrxcpime
Jmegbxbejb4 Vrhnij= Vxiwcpb= Vbxzmecn= ‚Ecwiacpiea plb Mvbe @cpc Nce`zjcvb. Hxizpmn. Plb Reipb` Oiea`mk%lppv4--qqq%`jj%cj%ro-bwbepz-i`jj33-jcnn+vcvbxz@bjbkhbx 2+1. 8633 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
C`wcejbz ie Kmhinb Jmkvrpiea ce` Krnpikb`ic
,KmKK8636). 9
pl
. Lrb Jipy. Wibpeck%lppv4--qqq%iiqcz%mxa-jmegbxbejbz-kmkk8633-@bjbkhbx 2+1. 8633 Iepbxecpimecn Qmxozlmv me
Krnpikb`ic Pbjlemnmaibz gmx B+Nbcxeiea
,KPBN).7
pl
. zvmezmxb` hy IBBB. @cec Vmiep. Jcnigmxeic. RZC%lppv4--qqq%wixprmz%rei+mzechxrbjo%`b-vrh-jmegbxbejbz-kpbn+8633-jgv%lpkn@bjbkhbx 2+1. 8633 Qmxozlmv me
Krnpikb`ic gmx Jmmoiea ce` Bcpiea Cjpiwipibz
,JBC). :
x`
. NcarecJniggz Kcxximpp. @cec Vmiep. Jcnigmxeic. RZC%lppv4--qqq%jjk%kb`ic%oympm+r%cj%dv-JBC8633-jgv%lpkn@bjbkhbx 2+<. 8633
Crzpxcnczice Dmiep Jmegbxbejb me
 
Cxpigijicn Iepbnniabejb
. 80
pl
. Krx`mjlReiwbxzipy. Kbnhmrxeb. Qbzpbxe Crzpxcnic. Crzpxcnic%lppv4--qqq%ip%krx`mjl%b`r%cr-CI8633-@bjbkhbx 2+9. 8633
Jmkvrpbx Zbjrxipy Cvvnijcpimez
Jmegbxbejb. 81
pl
. Mxnce`m. Gnmxi`c. RZC%lppv4--qqq%cjzcj%mxa@bjbkhbx 7+<. 8633 REBZJM+CVBI@ Iepbxecpimecn Jmegbxbejb4
Iezvixiea B`rjcpime
Jxbcpiwipyce` Bepxbvxbebrxzliv
. 32
pl
-
@bjbkhbx 7+<. 8633
Kmhinb ce` Rhisripmrz Zyzpbkz
4 Jmkvrpiea. Ebpqmxoiea ce` Zbxwijbz,KMHISRIPMRZ). <
pl
ceercn. Jmvbelcabe. @bekcxo%lppv4--qqq%kmhisripmrz%mxa-@bjbkhbx 7+9. 8633 Iepbxecpimecn Jmegbxbejb me
Pbcjliea ce` Nbcxeiea ie Lialbx B`rjcpime
.Zrzpcieiea Zpr`bep+Jbepxij Lialbx B`rjcpime ‚ Bkhxcjiea @iwbxzipy ce` Bkvmqbxiea ABE YNbcxebxz. mxaceitb` hy plb Ecpimecn Reiwbxzipy mg Zieacvmxb. Zieacvmxb%lppv4--qqq%j`pn%erz%b`r%za-pnlb-@bjbkhbx 1. 8633
Hbzp Vxcjpijbz gmx Prpmxiea ce` Nbcxeiea Jbepbxz
% Zbxibz mg gmrx qbhiecxzmggbxb` menieb%lppv4--qqq%ieemwcpiwbb`rjcpmxz%mxa-vxm`rjp]v-:09%lpk@bjbkhbx 1+9. 8633
Zmjibpy gmx Xbzbcxjl iepm Lialbx B`rjcpime
,ZXLB) Ceercn Jmegbxbejb.Jbnpij Kcemx. Ebqvmxp. Zmrpl Qcnbz. Plb Reipb` Oiea`mk%lppv4--qqq%zxlb%cj%ro-jmegbxbejb8633-ie`b|%czv@bjbkhbx 1+9. 8633 Mggijb mg 
Qmkbe ie Lialbx B`rjcpime Ecpimecn Nbc`bxzliv
Gmxrk. 1<
pl
 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 
B`rjcpimecn Pbjlemnmay ce` Xbncpb` B`rjcpime Jmegbxbejbz gmx Dcercxy pm Dreb 8638. Vxbvcxb` hy Jncypme X% Qxialp. jxqx11_cp[ akcin%jmk
 
:
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->