Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wyznaczanie równoważnika Elektrochemicznego Miedzi i Stałej Faraday

Wyznaczanie równoważnika Elektrochemicznego Miedzi i Stałej Faraday

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 9,153 |Likes:
Published by api-3849705

More info:

Published by: api-3849705 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Wyznaczanie r\u00f3wnowa\u017cnika elektrochemicznego miedzi i sta\u0142ej Faraday'a.
Dysocjacja:

Ciecze przewodz\u0105ce pr\u0105d elektryczny nazywa si\u0119 elektrolitami. S\u0105 nimi wodne roztwory kwas\u00f3w, zasad i soli.
Ulegaj\u0105 one dysocjacji elektrolitycznej polegaj\u0105cej na rozpadzie drobin na jony: dodatnie zwane kationami oraz
ujemne - anionami. Dodatnimi jonami s\u0105 metale i wod\u00f3r, a ujemnymi reszta kwasowa lub grupa wodorotlenowa.
Czynnikiem warunkuj\u0105cym obecno\u015b\u0107 jon\u00f3w w elektrolicie jest woda, kt\u00f3ra powoduje rozpad cz\u0105steczki
elektrycznie oboj\u0119tnej na fragmenty.

Stopie\u0144 dysocjacji:
Dysocjacja nie jest ca\u0142kowita, tote\u017c wprowadzamy poj\u0119cie stopnia dysocjacji a, b\u0119d\u0105cego stosunkiem liczby
drobin zdysocjowanych Nd do og\u00f3lnej liczby drobin zawartych w roztworze N
A=Nd/N
Stopie\u0144 dysocjacji zale\u017cy od wielu czynnik\u00f3w (temperatury, st\u0119\u017cenia itp.), z kt\u00f3rych najwa\u017cniejsz\u0105 rol\u0119 odgrywa
wzgl\u0119dna przenikalno\u015b\u0107 dielektryczna\u03b5r rozpuszczalnika.
Cz\u0119\u015bci drobin substancji dysocjuj\u0105cych stanowi\u0105 jony zwi\u0105zane si\u0142ami kulombowskimi:
2
2
1
0
4
1
r
Q
Q
F
r
\u03b5
\u03b5
\u03a0
=
a wi\u0119c proporcjonalne do odwrotno\u015bci wzgl\u0119dnej sta\u0142ej dielektrycznej rozpuszczalnika.
-
Im wi\u0119ksze\u03b5r, tym wy\u017cszy stopie\u0144 dysocjacji.
-
W roztworze nast\u0119puje r\u00f3wnie\u017c rekombinacja drobin, a stopie\u0144 dysocjacji jest wynikiem
r\u00f3wnowagi dynamicznej mi\u0119dzy dysocjacj\u0105 i rekombinacj\u0105.
Pr\u0105d konwekcyjny i elektroliza
-
Jony pochodz\u0105ce ze zdysocjowanych drobin mog\u0105 przewodzi\u0107 pr\u0105d elektryczny.
-
Pr\u0105d taki r\u00f3\u017cni si\u0119 od pr\u0105du przewodzonego w metalach, poniewa\u017c nie jest to przep\u0142yw elektron\u00f3w,
lecz przep\u0142yw du\u017cych jon\u00f3w.
-
St\u0105d te\u017c op\u00f3r elektrolitu jest du\u017cy.
-
Poza tym elektrolity zachowuj\u0105 si\u0119 jak przewodniki, tzn. stosuj\u0105 si\u0119 do prawa Ohma i ich op\u00f3r
zale\u017cy od temperatury w taki spos\u00f3b jak dla metali.
-
Ca\u0142o\u015b\u0107 zjawisk zachodz\u0105cych przy przep\u0142ywie pr\u0105du elektrycznego przez elektrolity nazywamy
elektroliz\u0105.
-

Poniewa\u017c w elektrolitach wyst\u0119puj\u0105 pr\u0105dy konwekcyjne, towarzyszy im transport masy. Jony
pobieraj\u0105 lub oddaj\u0105 sw\u00f3j \u0142adunek elektrodzie, ulegaj\u0105 zoboj\u0119tnieniu i wydzielaj\u0105 si\u0119 na elektrodzie
lub reaguj\u0105 natychmiast z elektrod\u0105 b\u0105d\u017a z roztworem.

-
Ilo\u015b\u0107 wydzielonej masy jest proporcjonalna do \u0142adunku Q, kt\u00f3ry przep\u0142yn\u0105\u0142 przez elektrolit
m=kQor az
m=kit
-
Wsp\u00f3\u0142czynnik proporcjonalno\u015bci k nazywamy r\u00f3wnowa\u017cnikiem elektrochemicznym. R\u00f3wnanie
nazywamy I prawem Faradaya.

Oznaczaj\u0105c mas\u0119 pojedynczego jonu przez m', jego \u0142adunek przez e', a ilo\u015b\u0107 wydzielonych jon\u00f3w przez N',
otrzymamy:
m= N'm' oraz N' =Q/e\u2019

a st\u0105d m=Q m\u2019/e\u2019
wi\u0119c
k=m\u2019/e\u2019 \u2013 r\u00f3wnowa\u017cnik elektrochemiczny

\u0141adunek jonu e' = We jest r\u00f3wny iloczynowi warto\u015bciowo\u015bci i \u0142adunku elementarnego, a masa m' jonu jest
r\u00f3wna stosunkowi masy atomowej do liczby Avogadra NA, czyli m' = M/NA
Podstawiaj\u0105c te wielko\u015bci do m=Q m\u2019/e\u2019 mamy:

Q
WM
e
N
m
A
1
=
gdzie wielko\u015b\u0107 M/W = R nazywamy r\u00f3wnowa\u017cnikiem chemicznym, a iloczyn F = NAe sta\u0142\u0105 Faradaya.
M=R Q/F

Wynika st\u0105d, \u017ce \u0142adunek Q = F r\u00f3wny sta\u0142ej Faradaya wydziela mas\u0119 r\u00f3wn\u0105 jednemu r\u00f3wnowa\u017cnikowi
chemicznemu m = R dowolnej substancji.
Stwierdzenie to jest tre\u015bci\u0105 II prawa Faradaya.
Sta\u0142a Faradaya F = 96519,3 C a ostateczny wz\u00f3r:

R = kF.
Zasada pomiaru:
-

Elektroliz\u0119 badamy w naczyniu zwanym woltametrem
zawieraj\u0105cym elektrolit, np. roztw\u00f3r wodny siarczanu miedzi
CuSO4 i miedziane elektrody.

-
Elektrody s\u0105 w kszta\u0142cie p\u0142askich blach, umieszczamy je w
woltametrze w odleg\u0142o\u015bci rz\u0119du kilku centymetr\u00f3w.
-
Uk\u0142ad \u0142\u0105czymy wed\u0142ug schematu.
-
Przed przyst\u0105pieniem do pomiaru czy\u015bcimy elektrody papierem
\u015bciernym, obmywamy wod\u0105 destylowan\u0105 i suszymy.
-
Elektrod\u0119, kt\u00f3ra b\u0119dzie katod\u0105, wa\u017cymy na wadze analitycznej (m1 i umieszczamy w woltametrze.
-
Nast\u0119pnie w\u0142\u0105czamy pr\u0105d i r\u00f3wnocze\u015bnie sekundomierz.
-
Elektroliz\u0119 przeprowadzamy przez 30 minut.
-
W tym czasie ci\u0105gle obserwujemy wskazania amperomierza i wahania pr\u0105du natychmiast
kompensujemy.
-
Po up\u0142ywie 30 minut wy\u0142\u0105czamy pr\u0105d, suszymy elektrod\u0119 i wa\u017cymy (m2). Obliczamy mas\u0119 m
wydzielon\u0105 oraz r\u00f3wnowa\u017cnik elektrochemiczny k.
-
Obliczamy sta\u0142\u0105 Faradaya.
-
R\u00f3wnowa\u017cnik chemiczny obliczamy z definicji jako stosunek masy atomowej do warto\u015bciowo\u015bci.
Prawa Faradaya BIS:
I.
Wsp\u00f3\u0142czynnik proporcjonalno\u015bci k nazywamy r\u00f3wnowa\u017cnikiem elektrochemicznym.
m=kQor az
m=Kit
II.
\u0141adunek Q = F r\u00f3wny sta\u0142ej Faradaya wydziela mas\u0119 r\u00f3wn\u0105 jednemu r\u00f3wnowa\u017cnikowi chemicznemu m = R
dowolnej substancji.
M=R Q/F
Sta\u0142a Faradaya F = 96519,3 C
Z Romcia:
I prawo.
masa substancji wydzielona na jednej z elektrod jest wprost proporcjonalna do nat\u0119\u017cenia pr\u0105du I
przep\u0142ywaj\u0105cego przez elektrolit oraz do czasu przep\u0142ywu t:
m=kIt => k=m/It

[kg/As]=[kg/C]
R\u00f3wnowa\u017cnik elektrochemiczny jest to liczba wyra\u017caj\u0105ca mas\u0119 wydzielonej substancji podczas przep\u0142ywu
pr\u0105du o nat\u0119\u017ceniu l A w czasie l sek.

II prawo.
Masy substancji wydzielonych na katodach dw\u00f3ch lub wi\u0119cej woltametr\u00f3w przy przep\u0142ywie pr\u0105du o tym
samym nat\u0119\u017ceniu i w tym samym czasie s\u0105 wprost proporcjonalne do ich r\u00f3wnowa\u017cnik\u00f3w chemicznych.
R\u00f3wnowa\u017cnikiem chemicznym R okre\u015bla si\u0119 iloraz ci\u0119\u017caru atomowego i warto\u015bciowo\u015bci
R=M/W, M \u2013 masa atomowa, W - warto\u015bciowo\u015b\u0107
Iloraz
F=R/k
nazywa si\u0119 sta\u0142\u0105 Faradaya i oznacza tak\u0105 ilo\u015b\u0107 \u0142adunku, kt\u00f3ra w czasie elektrolizy wydzieli na elektrodzie
mas\u0119 r\u00f3wn\u0105 r\u00f3wnowa\u017cnikowi chemicznemu.
Pomiar wsp\u00f3\u0142czynnika samoindukcji zwojnicy w obwodzie pr\u0105du zmiennego
Pr\u0105d zmienny.
Generalnie to pr\u0105d, w kt\u00f3rym zmienia si\u0119 napi\u0119cie i nat\u0119\u017cenie.
P
r\u0105d zmienny wytwarzany jest w pr\u0105dnicy, w kt\u00f3rej
oba
ko\u0144ce ramki wiruj\u0105cej w polu magnetycznym
po\u0142\u0105czone s\u0105 z metalowymi pier\u015bcieniami
osadzonymi na osi twornika i odizolowanymi od
niej.
Pr\u0105d zbieraj\u0105 dwie szczotki, do kt\u00f3rych
przy\u0142\u0105czony jest obw\u00f3d zewn\u0119trzny. W ramce
pr\u0105d zmienia kierunek co p\u00f3\u0142 obrotu i tak samo
zmienia si\u0119 pr\u0105d w obwodzie zewn\u0119trznym. Je\u017celi
obw\u00f3d zewn\u0119trzny zostanie od\u0142\u0105czony, w\u00f3wczas
pr\u0105d

przestaje p\u0142yn\u0105\u0107, panuj\u0105ce mi\u0119dzy szczotkami
napi\u0119cie zmienne jest r\u00f3wne sile
elektromotorycznej E pr\u0105dnicy

Wykresem si\u0142y elektromotorycznej pr\u0105du zmiennego otrzymanego z pr\u0105dnicy obracanej ruchem jednostajnym
jest sinusoida
Pr\u0105d zmienny wytwarzany przez elektrownie ma zazwyczaj cz\u0119sto\u015b\u0107 v=1/T=50Hz.

Zasada pomiaru:
Gdy w obwodzie elektrycznym p\u0142ynie pr\u0105d zmienny, w\u00f3wczas powstaje si\u0142a elektromotoryczna indukcji:
t
I
L
E
\u2206
\u2206
\u2212
=
gdzie\u2206I - zmiana nat\u0119\u017cenia pr\u0105du,\u2206t - czas, w kt\u00f3rym nast\u0105pi\u0142a zmiana nat\u0119\u017cenia pr\u0105du, L - samoindukcja
cewki mierzona w henrach.
Moc pr\u0105du zmiennego:
MS=USIS
czyli iloczyn napi\u0119cia i nat\u0119\u017cenia skutecznego
Op\u00f3r rzeczywisty:
Zwyk\u0142y op\u00f3r omowy wytwarzany przez opornic\u0119 umieszczon\u0105 w uk\u0142adzie\u2026chyba\u2026oby\u2026
R=U/I
Op\u00f3r pozorny indukcyjny:

Je\u015bli w obw\u00f3d pr\u0105du zmiennego w\u0142\u0105czy\u0107 cewk\u0119 indukcyjn\u0105 o indukcyjno\u015bci L, w\u00f3wczas opr\u00f3cz oporu omowego
uzwoje\u0144 cewki istnie\u0107 b\u0119dzie w obwodzie dodatkowy op\u00f3r zwi\u0105zany z wytwarzaniem si\u0119 w cewce pr\u0105d\u00f3w
indukcyjnych, kt\u00f3re zgodnie z regu\u0142\u0105 Lenza przeciwne s\u0105 do pr\u0105d\u00f3w wzbudzaj\u0105cych. Do\u015bwiadczenie pokazuje,
\u017ce no\u017cna zapisa\u0107 wzorem:

RL=\u03c9 L
\u03c9- cz\u0119sto\u015b\u0107 ko\u0142owa pr\u0105du
L \u2013 indukcyjno\u015b\u0107 cewki
ZAWADA CEWKI
2
2
2
2
2
L
R
R
R
Z
L
\u03c9
+
=
+
=
Op\u00f3r pozorny pojemno\u015bciowy:

Pod\u0142\u0105czenie do \u017ar\u00f3d\u0142a pr\u0105du zmiennego kondensatora o pojemno\u015bci C powoduje pojawienie si\u0119 urojonego oporu pojemno\u015bciowego zwi\u0105zanego z istnieniem si\u0142y przeciw-elektromotorycznej na\u0142adowanego kondensatora. Teoria i do\u015bwiadczenie pokazuj\u0105 \u017ce op\u00f3r ten wy ra\u017c\u0105 si\u0119 wzorem:

RC=1/\u03c9C
\u03c9- cz\u0119sto\u015b\u0107 ko\u0142owa pr\u0105du
C\u2013 pojemno\u015b\u0107 kondensatora
a faza pr\u0105du wyprzedza napi\u0119cie o 90\u00b0. Poniewa\u017c op\u00f3r omowy jest do zaniedbania wi\u0119c zawad\u0119 kondensatora
wyra\u017ca wz\u00f3r:
2
21C
Z
\u03c9
=

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marcin Gierus liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->