Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tim Hieu c Sharp Va Ung Dung

Tim Hieu c Sharp Va Ung Dung

Ratings: (0)|Views: 6,485|Likes:
Published by Ngo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/18/2013

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C KHOA H
C T
Ự 
NHIÊNKHOA CÔNG NGH
THÔNG TINB
MÔN CÔNG NGH
PH
 N M
MPH
M V
Ă
 N VI
T - TR 
ƯƠ
 NG L
P V
Ĩ
 
TÌM HI
U NGÔN NG
Ữ 
C# VÀVI
T M
T
Ứ 
 NG D
 NG MINH H
A
 
ĐỒ
ÁN T
T NGI
PGIÁO VIÊN H
ƯỚ
 NG D
 N NGUY
 N T
 N TR 
 N MINH KHANGTP. HCM 2002
 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C KHOA H
C T
Ự 
NHIÊNKHOA CÔNG NGH
THÔNG TINB
MÔN CÔNG NGH
PH
 N M
MPH
M V
Ă
 N VI
T - TR 
ƯƠ
 NG L
P V
Ĩ
 
TÌM HI
U NGÔN NG
Ữ 
C# VÀ VI
T M
T
Ứ 
 NG D
 NG MINH H
A
GIÁO VIÊN H
ƯỚ
 NG D
 N NGUY
 N T
 N TR 
 N MINH KHANGTP. HCM 2002
 
 
L
i cám
ơ
n
Để
có th
hoàn t
t
đượ 
c bài
đồ
án này, tr 
ướ 
c tiên ph
i
 
đế
n công s
c c
a th
y Nguy
n T
n Tr 
n Minh Khang. Chúng em kính l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n th
y
đ
ã t
n tình h
ướ 
ngd
n và giúp
đỡ 
trong th
ờ 
i gian th
c hi
n
đồ
án này.Chúng em xin t
lòng bi
ế
t
ơ 
n sâu s
c
đố
i v
ớ 
i gia
đ
ình
đ
ã
độ
ng viên, t
o
đ
i
u ki
n
để
 th
c hi
n t
t bài
đồ
án. Xin cám
ơ 
n cha, m
, anh, ch
, em!Chúng em c
ũ
ng xin chân thành c
m
ơ 
n
đế
n các th
y cô khoa Công ngh
thông tintr 
ườ 
ng
Đạ
i h
c Khoa h
c T
nhiên Thành ph
H
Chí Minh
đ
ã truy
n
đạ
t nh
ng ki
ế
nth
c, kinh nghi
m quí báu cho chúng em trong quá trình h
c t
 p t
i tr 
ườ 
ng.Chúng em c
ũ
ng xin chân thành c
m
ơ 
n
đế
n các b
n bè
đ
ã giúp
đỡ 
tài li
u, trao
đổ
i h
cthu
t m
ớ 
i có th
th
c hi
n
đồ
án này. Xin g
ở 
i l
ờ 
i c
m
ơ 
n
đế
n các b
n H
Ng
c Huy,Tr 
n Th
ế
Anh, Bùi Thanh Tu
n...Thành ph
H
Chí Minh, ngày 03 tháng 8 n
ă
m 2002Sinh viênPh
m V
ă
n Vi
tTr 
ươ 
ng L
 p V
 ĩ 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->