Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai San-quan Ly Tai San Trong Ngan Hang

Tai San-quan Ly Tai San Trong Ngan Hang

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by Ngo Tuan Nghia

More info:

Published by: Ngo Tuan Nghia on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

 
Ng©n hµng th¬ng m¹i còng lµ mét thùc thÓ kinh doanh víi môc ®Ých hµng®Çu lµ thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. NHTM còng chØ lµ ngêi gi÷ hé tiÒn nªnviÖc ®¶m b¶o an toµn cho tiÒn göi ®· lµ quan träng nhng ®Ó ®¹t ®îc lîinhuËn cao tõ kho¶n tiÒn göi nµy còng quan träng kh«ng kÐm. §Ó lµm ®îc®iÒu ®ã rÊt cÇn ho¹t ®éng qu¶n lý tµI s¶n t¹i c¸c ng©n hµng. Trong thêi buæic¹nh tranh gay g¾t nh hiÖn nay, còng nhtrong thêi ®¹i héi nhËp th× viÖcqu¶n lý tµI s¶n l¹i cµng cÇn thiÕt. Ch¬ng nµy sÏ nghiªn cøu kü h¬n vÒ ho¹t®éng nµy cña c¸c ng©n hµng.
C¸c kho¶n môc tµi s¶n, ®Æc ®iÓm, qu¶n lý cña c¸ckho¶n môc tµi s¶n.
1-Ng©n quü (cßn gäi lµ quü dù tr÷ hay kho¶n dù tr÷)
Sau hµng lo¹t c¸c vô khñng ho¶ng TC-TT ë Anh (1847, 1857, 1866, 1873)vµ ë Mü (1837, 1873,1893, 1907) c¸c NHTM ®· quan t©m h¬n tíi dù tr÷ v×nguyªn nh©n cña c¸c vô khñng ho¶ng nµy ®Òu do sù vì nî cña mét vµI ng©n
hµng dÉn tíi “hiÖu øng ®«min«” lµ sôp ®æ cña hÖ thèng ng©n hµng nãi riªng
vµ hÖ thèng tµi chÝnh nãi chung. KÓ tõ ®ã d÷ tr÷ còng ®· trë thµnh vÊn ®Ò®¸ng quan t©m h¬n ®èi víi hÖ thèng ng©n hµng.N¨m 1913 LuËt dù tr÷ Liªn bang Hoa Kú (Fedral reserve act) ra ®êi ®· khaisinh hÖ thèng dù tr÷ Liªn bang Hoa kú nh 1 NHTW ®îc quyÒn ¸p ®Æt tû lÖdù tr÷ b¾t buéc. Còng tõ ®ã thuËt ng÷ DTBB vµ TLDTBB chÝnh thøc ra ®êi.C¸c NHTW cña c¸c níc còng häc tËp vµ c¸c NHTM kh«ng cßn ®îc quyÒntù do quyÕt ®Þnh dù tr÷ cho ng©n hµng m×nh.Tríc ®©y trong m«n häc Lý thuyÕt Tµi chÝnh- tiÒn tÖ th× kho¶n môc ng©nquü ®îc hiÓu lµ dù tr÷ n»m ë vÞ trÝ ®Çu tiªn bªn phÝa cét Tµi s¶n Cã hay cétTµi s¶n theo thø tù gi¶m dÇn cña tÝnh láng nªn ®îc hiÓu lµ kho¶n môc Tµis¶n cã tÝnh láng cao nhÊt
. ë
®©y, ng©n quü còng ®îc nghiªn cøu ®Çu tiªncòng víi lý do ®ã.
Cã nhiÒu c¸ch ph©n chia ng©n quü:
Trong m«n häc Lý thuyÕt Tµi chÝnh
 – 
tiÒn tÖ th× ng©n quü ®îc chia thµnh :tiÒn dù tr÷ b¾t buéc vµ dù tr÷ vît møc.VÒ tÝnh chÊt cña dù tr÷ cã thÓ chia thµnh: dù tr÷ s¬ cÊp vµ dù tr÷ thø cÊp.Mét sè NHTM trªn thÕ giíi th× dù tr÷ ®îc chia lµm 3 lo¹i: tiÒn mÆt t¹i khocña NH; tiÒn mÆt ký göi t¹i NHTW vµ tiÒn mÆt trªn ®êng thu håi.
 
Nay theo c¸ch ph©n chia cña bé m«n NghiÖp vô Ng©n hµng th¬ng m¹i th×ng©n quü cña mét NHTM bao gåm:
1.1-
 
TiÒn mÆt trong kÐt:
Bao gåm néi tÖ, ngo¹i tÖ, vµng , c¸c kim khÝ quý, ®¸ quý kh¸c.TiÒn mÆt trong kÐt dï kh«ng ®em l¹i cho ng©n hµng mét kho¶n lêi nµonhng bÊt kú mét NHTM nµo còng ®Òu ph¶i n¾m gi÷ tiÒn v× nã gióp ng©nhµng thanh to¸n nhanh chãng khi cÇn thiÕt.§VT: triÖu VND
Incombank Vietcombank Sacombank
N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2003 N¨m 2004
Tæng TS Cã
80.887.100 90.734.644 97.653.125 121.430.938 7.304.443 10.394.881
TM vµt¬ng®¬ng TM
1.044.160 1.250.758 1.512.072 1.869.932 403.131 826.786
Tû lÖ(%)
1,29 1,38 1,55 1,54 5,52 7,95
Nguån:
 www.icb.com.vn www.vcb.com.vn www.sacombank.com.vn 
1.2-
 
TiÒn göi t¹i ng©n hµng kh¸c:Bao gåm tiÒn göi t¹i ng©n hµng Nhµ níc vµ t¹i c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝndông kh¸c.
C¸c NHTM ph¶i cã mét kho¶n tiÒn gäi lµ tiÒn dù tr÷ b¾t buéc theo quy ®Þnhcña ng©n hµng Nhµ níc víi mét tû lÖ nhÊt ®Þnh cña tiÒn göi giao dÞch (tiÒngöi thanh to¸n).
ë
ViÖt nam c¸c kho¶n tiÒn ph¶i cã dù tr÷ b¾t buéc lµ tiÒn göicã kú h¹n díi 2 n¨m vµ ph¶I ®îc göi ë NHNN cßn ë nh÷ng níc ph¸t triÓnth× DTBB cã thÓ gåm tiÒn t¹i kÐt, tiÒn göi t¹i NHNN, c¸c ng©n hµng kh¸c,thËm chÝ chøng kho¸n ng¾n h¹n cña ChÝnh phñ.Tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc còng lµ mét c«ng cô cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nªn viÖc®iÒu chØnh tû lÖ nµy còng cã ¶nh hëng kh«ng chØ tíi hÖ thèng ng©n hµng mµcßn víi c¶ nÒn kinh tÕ.
 
Theo kÕt qu¶ tæng kÕt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ- tÝn dông 9 th¸ng ®Çu n¨m 2005 th×tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc kh«ng thay ®æi so víi cuèi n¨m 2004 nh sau:Ngoµi ra c¸c NHTM cßn cã c¸c kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng Nhµ níc (díih×nh thøc dù tr÷ vît møc) vµ t¹i c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, tæ chøc tÝn dôngkh¸c, c¸c ng©n hµng ®¹i lý ®Ó ®¶m b¶o viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c ng©n hµngvíi nhau vµ thùc hiÖn linh ho¹t h¬n c¸c nghiÖp vô cña m×nh, còng nh thanhto¸n qua c¸c níc kh¸c nhau. Kh¸c víi tiÒn mÆt trong kÐt vµ tiÒn dù tr÷ b¾tbuéc, kho¶n môc nµy cã mang l¹i cho c¸c NHTM mét kho¶n lêi nhÊt ®Þnhnhng cã thÓ rÊt nhá.
Loại TCTD
 
Tiền gửi VND
 
Tiền gửi ngoại tệ
 
Không kỳhạn vàdưới 12
tháng
 
Từ 12
-24tháng
 
Không
kỳ hạnvà dưới
12 tháng
 
Từ 12
-24tháng
 
Các NHTM Nhà nước (khôngbao gồm NHNo & PTNT),NHTMCP đô thị, chi nhánhngân hàng nước ngoài,
ngân hàng liên doanh, côngty tài chính, công ty chothuê tài chính
 
5
%
2
%
8
%
2
%
 
Ngân hàng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn
 
4
%
2
%
8
%
2
%
 
NHTMCP nông thôn, ngân
hàng hợp tác, Quỹ tín dụngnhân dân Trung ương
 
2
%
2
%
8
%
2
%
 
TCTD có số dư tiền gửi phảitính dự trữ bắt buộc dưới500 triệu đồng, QTĐN cơ sở,
Ngân hàng Chính sách xã
hội
 
0
%
0
%
0
%
0
%
 
Nguån:
 
www.sbv.com.vn 
 §VT: triÖu VND

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->