Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP Kelas VIII Semester 1

RPP Kelas VIII Semester 1

Ratings:
(0)
|Views: 8,871|Likes:
Published by suradiadi

More info:

Published by: suradiadi on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

 
 RPP Bahasa Jawa Kelas VIII Semester 1 Disusun oleh Suradi, S.Pd Hal
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah : SMP NEGERI 2 KANDANGANMata Pelajaran : Bahasa JawaKelas / Semester : VIII / 1Alokasi Waktu : 4 X 40 menit (2 Pertemuan)A.
 
STANDAR KOMPETENSI1.
 
Mampu mendengarkan dan memahami wacana lisan dalam berbagai ragam bahasaJawa.B.
 
KOMPETENSI DASAR1.1
 
Mendengarkan legenda.C.
 
INDIKATOR1.1.1
 
Mampu menjawab pertanyaan bacaan.1.1.2
 
Mampu menceritakan kembali cerita yang didengar dengan bahasa sehari-hari ataudalam ragam tertentu (krama-ngoko).1.1.3
 
Mampu menulis ringkasan cerita yang didengar.1.1.4
 
Mampu memberikan tanggapan tentang isi cerita.1.1.5
 
Mampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang didengar.D.
 
TUJUAN PEMBELAJARAN1.
 
Siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan.2.
 
Siswa mampu menceritakan kembali cerita yang didengar dengan bahasa sehari-hariatau dalam ragam tertentu (krama-ngoko).3.
 
Siswa mampu menulis ringkasan cerita yang didengar.4.
 
Siswa mampu memberikan tanggapan tentang isi cerita.5.
 
Siswa ampu menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita yang didengar.E.
 
MATERI PEMBELAJARANJaman biyen para sepuh kuwi pancen pinter dedongeng lan gawe dongeng. Dongengkang dicritakake ana kang awujud crita kewan, crita wayang, cerita bab-bab sing anahubungane marang kapercayan, asal-usul sawijining panggonan, lsp.Crita-crita mau kabeh nduweni kekarepan menehi tetuladhan, pitutur marang paramanungsa supaya padha nduweni budi pekerti kang luhur, ora gumedhe, ora kuminter, singlembah manah, tansah andhap asor lan nduweni tata krama sarta ngajeni mring sasama.Saliyane ngandhut bab pitutur lan budi pakarti, dongeng iku uga ngemu hiburan kangnyenengake minangka panglipur yen ati lagi sedhih, sengkel lan kuciwa.
Cerita dongeng kasebut ing dhuwur bisa kagolongake dadi
:1.
 
Fabel 
yaiku cerita kang paragane para kewan kang tindak-tanduke diupamake kayadene manungsa kang bisa ngomong.2.
 
Mithe
yaiku dongeng kang ana gegayutane marang bangsa alus, arwahe paraleluhur, jin, syetan, lsp.
3.
 
Legenda
yaiku dongeng kang nyeritakake asal-usul sawijining papan panggonan.
 
Tuladhane cerita legenda :
WATU GODEG
Watu godeg, ngono masyarakat Desa Tawangsari Kecamatan Tretep KabupatenTemanggung menehi jeneng watu sing kaanggep keramat. Ing desa Tawangsari iki akehpetilasan jaman perang Diponegoro sakawit ngendikane para sesepuh desa iki mapan ingpereng gunung Prau, adoh saka kutha, didadekake papan pengumprtan prajurit kanggonyusun kekuwatan perang nglawan penjajah walanda. Ing papan kono uga ana curug sing
 
 RPP Bahasa Jawa Kelas VIII Semester 1 Disusun oleh Suradi, S.Pd Hal 2
banyune ajeg ora nate asad, diduga biyen minangka sumber banyu pangiripan laskar-laskareKyai Suradipo. Mula kawasan iki saiki dadi obyek wisata Curug Surodipo utawa CurukTrocoh(terus mili) sing wis karintis pangembangane dening dinas Pariwisata kabupatenTemanggung.Petilasan arupa watu altar ing kompleks Curuk Surodipo sing kusebut watu Godeg iki manutceritane, biyen papane Kyai Surodipo ngobati para prajurit andhahane sing nandhang larautawa kena gegaman sajroning paperangan. Ora mung andhahane wae sing ditambani,nanging kabeh masyarakat sing mara mertamba uga ditambani. Sinambi ngusadani wonglara, kyai Suradipo kang uga panglima perang kuwi uga nyiarake agama islam kanggonguwatake iman warganing masyarakat sing lagi dikuwasani penjajah.Nganti tekan saiki Watu Godeg isih dipercaya duwe daya magis, ana misteri alam gaib singora bisa kawiyak. Upamane kadhang-kadhang isih keprungu swara wong tabuhan lesung(jaman biyen wong nutu pari ing lesung), swara rame-rame kaya pating slerang prajuritperang, lan kadhangkala ana cahya cumlorot saka langit tumuju nyang sakiwa tengene watuGodeg. Apa kuwi halusinasi , nanging kok ora mung wong siji loro sing ngerti lan weruhdhewe.Klebu wektu kapungkur sajroning setengah sasi ana piring terbang sing mabur ngubengibukti-bukit Gunung Prau ing wayah ngarepake maghrib. Wewujudan bunder ceper kayapiring nanging mawa cahya iku yen wis mabur mubeng banjur mingslep ing kawasanpetilasane Surodipo. Uwal saka bab-bab kang asipat metafisika mau, curug surodipo utawacurug trocoh pancen nyimpen kaendahan alam kang pinujul.F.
 
METODE PEMBELAJARAN1.
 
Demontrasi2.
 
Tanya Jawab3.
 
Diskusi4.
 
Model Pembelajaran Ekspositoris5.
 
JigsawG.
 
LANGKAH
 –
LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARANPertemuanKegiatanAspek Kegiatan Pembelajaran Waktu PendekatanKarakter1Awal 1)
 
Mengabsen siswa dan mengecek kerapiansiswa serta kebersihan kelas2)
 
Melakukan apersepsi denganmenginformasikan materi yang akandipelajari3)
 
Memberikan motivasi agar siswa lebihsemangat dalam mengikuti pelajaran10`
1) Disiplin2) Berfikirpositif3) Percayadiri4) Kreatif5) Kerjakeras
6)
 
Santun
 IntiEksplorasi 1)
 
Guru memaparkan bahwa apabilabersungguh-sungguh yang semuladianggap mustahil bisa menjadi kenyataan
2)
 
Guru memutar kaset rekaman ataudibacakan oleh model yang berisi kisahlegenda
 
3)
 
Guru memberikan contoh kisah sukses dariorang terkenal yang semula bukan apa-apahingga menjadi orang yang berpengaruh60`Elaborasi 4)
 
Guru memancing pertanyaan untukmenggali pemahaman siswa terhadap isilegenda5)
 
Siswa menjawab pertanyaan
 –
pertanyaanberkaitan dengan cerita legenda yang
 
 RPP Bahasa Jawa Kelas VIII Semester 1 Disusun oleh Suradi, S.Pd Hal
didengar.Konfirmasi 6)
 
Guru mengevaluasi dengan menanyakanhubungan isi wacana dengan kenyataansehari-hari.Akhir 1)
 
Guru menyimpulkan materi2)
 
Mencatat pesan/tugas untuk rancanganmateri berikutnya.10`PertemuanKegiatanAspek Kegiatan Pembelajaran Waktu PendekatanKarakter2Awal 1)
 
Mengabsen siswa dan mengecek kerapiansiswa serta kebersihan kelas2)
 
Melakukan apersepsi denganmenginformasikan materi yang akandipelajari3)
 
Memberikan motivasi agar siswa lebihsemangat dalam mengikuti pelajaran10`
1) Disiplin2) Berfikirpositif3) Percayadiri4) Kreatif5) Kerjakeras
6)
 
Santun
 IntiEksplorasi 1)
 
Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok2)
 
Guru membagikan cerita legenda kepadamasing
 –
masing kelompok dengan judulyang berbeda
 –
beda.60`Elaborasi 3)
 
Setiap kelompok berdiskusi sesuai dengancerita lengenda yang didapatKonfirmasi 4)
 
Setiap kelompok mengajukanperwakilannya untuk menceritakan ceritalegenda yang didiskusikan kelompoknyakepada kelompok lain, misalnyaperwakilan kelompok 1 ke kelompok 2,perwakilan kelompok 2 ke kelompok 3 dansetrusnya sampai diulang beberapa kalihingga dapat memperoleh cerita semua.5)
 
Guru memberikan pertanyaan kepadamasing
 –
masing kelompok, untukmengetahui sebenarnya siswa sudahmengerti belum tentang cerita lengendayang telah disampaikan dari kelompoklain.Akhir 1)
 
Guru mereview dari keseluruhan ceritayang telah diskusikan siswa.2)
 
Guru menyimpulkan materi3)
 
Mencatat pesan/tugas untuk rancanganmateri berikutnya.10`H.
 
SUMBER PEMBELAJARAN1.
 
Rekaman legenda.2.
 
Kalawarti Djaka Lodang3.
 
Peragaan teman / Model4.
 
Pancadan Sinau Basa Kelas VIIII.
 
PENILAIAN1.
 
Tekhnik : Pemberian Tugas2.
 
Bentuk : Tertulis

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
koera_koera liked this
koera_koera liked this
koera_koera liked this
Ria Sania Fitriani liked this
Indah Artiasih Artiasih liked this
Desy Anindita Sari liked this
Nindy Nindyutt liked this
Yanuar Iskak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->