Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AANMEEGA_MALAR_05112011

AANMEEGA_MALAR_05112011

Ratings: (0)|Views: 285|Likes:
Published by Chitra Rangarajan
-
-

More info:

Published by: Chitra Rangarajan on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

 
DINAMALAR
 
¨-£] £Äº-nª ]Á-ÝU-S-›¯ Â÷\å |õÒ.C¢-|õ-ÎÀ |hz-u¨-£-k® Aß-Úõ-¤-÷å-Pz-øuz u›-]¨-£-Á-¸US Aß-ÚU-S-øÓÄ Es-hõ-Põx. A›- ¯-¾õº ©õÁm-h®, P[-øP-öPõsh÷\õÇ-¦-µ® ¤µ-P- wì-Á-µº ÷Põ°-¼À Aß-Úõ-¤-÷å-P® ]Ó¨-£õP|hU-S®. Cz-u-»®, v¸a-]-°-¼-¸¢x 110 Q.«., öuõø»-ÂÀEÒÍx. C[-SÒÍ ¼[-P® £v-‰ß- Óøµ Ai E¯-µ® EÒÍx.GÚ÷Á, CuØS A¤-÷å-P®ö\´¯ ~õÖ ‰øhA›-]ø¯ \ø©¨-£õº-PÒ.C[S ÷\õǺ Põ»z-vÀ ]Ó¨-£õP |øh-ö£ØÓAß-Úõ-¤-÷å-P®, Põ»¨-÷£õU-QÀ ©øÓ¢x÷£õÚx. uØ-÷£õx, Põg-]¨-ö£-›-¯-Áº ÁÈ-Põm-k-u-¼ß-£i «s-k® Aß-Úõ-¤-÷å-P®|h¢x Á¸-Q- Óx.C[S Põø»-°À öuõh[-S® Aß-Úõ-¤-÷å- ©õø» Áøµ öuõhº¢x |hU-S®. ‰»-Áøµ •Ê-ø©-¯õP Aß-Úz-uõÀ ‰i Âk-Áº. A¨-÷£õx, _Áõ-ª-°ß «x C¸U-S® JÆ-öÁõ¸÷\õøÓ-²® ]Á-¼[-P-©õP Gso ÁÈ-£-k-Áº.A¤÷åP Aß-Úzøu GÖ®¦, PõÀ-|øh, £ÓøÁEÒÎmh GÀ»õ E°º-P-ÐU-S® AΨ-£º.«u•ÒÍ, Aß-Úzøu ¦Î-µ-\® ÷\ºzx P»¢x£Uuº-P-ÐUS ÁÇ[-S-Áº.
Aß-Úõ-¤-÷å-P® ö\´-Áx Hß? 
 uõ-°ß Aß-¤øÚ Enºz-x® Âå-¯[-P-ÎÀ EnÄEß-Ú- u-©õ-Úx. En-ÄU-S® Enº-ÄU-S® ö|¸[-Q¯ öuõhº- ¦sk. Es-q® En÷Á |® Enº-ÁõP öÁΨ-£-k-Q-Óx. ]»º \õ¨-¤-k® ÷£õx, "Cx G[P A®©õ \ø©zu©õv›÷¯ C¸U-S' GßÖ ö\õÀ¼ ö£¸-ø©¨-£-k-Á-xsk. "Aß-øÚ-÷¯õk AÖ-_øÁEsi÷£õ®' GßÖ AÖ_øÁ En-ÄU-S®A®-©õ-ÄU-S® EÒÍ öuõhºø£ £m-i-Úz-uõº SÔ¨¤m-kÒÍõº. GÚ÷Áuõß, A®-ø©-¯¨-£-µõPC¸¢x E»-øPU Põz-u-¸-Ю ]Á-ö£-¸-©õøÚ Aß-Úz-uõÀ A¤÷åP® ö\´x ÁÈ-£-k-Q-÷Óõ®.I¨-£] £Äºnª¯ßÖ, Ea-]U-Põ» §øá-°ß ÷£õx C¢u A¤-÷å-Pzøu |hz-x-Áx ©µ-£õPEÒÍx. AßÚzøu öu´-Á® Gß-£õº-PÒ. Au-ÚõÀ  uõß \õ¨¤k® ÷£õx, ]¢-uõ-©À ]u-Óõ-©À \õ¨-¤h÷Ásk® Gß-£º.
÷\õz-xU-SÒ÷Í ö\õU-P-|õ-uº 
Á-È-£õmk •øÓ-PÒ Gz-u-øÚ÷¯õ C¸¢-uõ-¾®, CøÓ-¯-¸-øͨ ö£ÓGÎ-¯-Á-È-¯õP C¸¨-£x Aß-Ú- uõ-Ú® ©m-k® uõß. "uõ-Úz-vÀ ]Ó¢-uxAß-Ú-uõ-Ú®' "÷\õz-xU-SÒ÷Í C¸U-Põº ö\õU-P-|õu _Áõ-ª'"E¨-¤m-h-Áøµ EÒÍÍ-Ä® {øÚ'"Aß-Ú® Cm-h-Ãk ]ß-Ú® öPm-k¨÷£õPõ-x' ÷£õßÓ _»-Á-øh-PÒ Cuß ö£¸-ø©ø¯ Gkz-xU-Põm-k-Á- uõ-S®. ö£õß,ö£õ¸Ò GÆ-ÁÍÄöPõkz-uõ-¾® ©Ú® v¸¨vöPõÒÁvÀø». Cß-Ý® öPõkU-PUThõuõ GßÖ Gvº-£õº¨-¦-h÷Ú C¸U-S®. BÚõÀ,"J-¸-Áß ÷Ás-k®' GßÖ ÷Pmh A÷uÁõ¯õÀ "÷£õ-x®' GßÖ ö\õÀ¼©Ú-{-øÓ-÷Áõk GÊ-Áx \õ¨-¤-k®÷£õx ©m-k÷©.
2
Sm-iaöŒ#-v-
‹›¯ Eu¯zvØS •ß GÊ£Áº ÁõÌUøP¤µPõŒ©õP C¸US®
& AÆøÁ¯õº
]Áõ-»-¯[-P-ÎÀ-Aß-Úõ-¤-÷å-P®
|Á.10 
]Á-ö£-¸-©õß
DINAMALAR
 
Ú›´V‚ƒD
¸ 
 z-µõm-\z-øu¨ £Ø-Ô¯SÔ¨-¦-PÒ ]Á-¦-µõ-n®, ÷u -£õ-P-Á-u®, ¼[-P-¦-µõ-n® ÷£õßÓ~õÀ-P-ÎÀ Põn¨-£-k-Qß- ÓÚ. v›- ¦-µõ-_-µß GßÓ AµU-P-øÚUöPõßÖ, ÷uÁº-P-øÍU Põ¨-£-uØ-PõP ]Á-ö£-¸-©õß 33-»m-\®Bs-k-PÒ Ps-P-øÍz vÓ¢- u-£i uÁ-ª- ¸¢- uõº. uÁz-vß •i-ÂÀ Ps-PøÍ ‰i-¯-÷£õx, AvÀ C¸¢x ÂÊ¢u xÎ-P-ÎÀ ¸z-µõm-\® EØ-£z-v-¯õ-Úx. ¸z-µõm-\® GßÓ ö\õÀ-¾US"]ÁÛß Ps-PÒ' GßÖ ö£õ¸Ò. Cx-£Ø-Ô¯ uPÁÀ ÷uÂ-£õ-P-Á-u® ~õ¼À ö\õÀ-»¨-£mkÒÍx. ÷|£õÍz-vÀ ¸z-µõm\ ©µ[-PÒ AvPÍ-ÂÀ Põn¨-£-k-Qß- ÓÚ.
√fiƒJÏ›] √kM
-Áß-÷Põ-°À-P-ÎÀ EÒÍ Â|õ-¯-Pº,•¸-Pß, ]Áß, A®-¤øP, \s-i-÷Pì-Á-µº BQ-÷¯õøµ £g-\-‰ºz- v-PÒ Gß-£º. ÂÇõU-Põ-»z-  vÀ _Áõª ¦Ó¨-£õm-iß-÷£õ- x®, ÷uº-£-Á-Û-°ß  ÷£õx® £g-\-‰ºz-v-PÒ GÊ¢-u-¸Ò-Áº.£g-\-‰ºz-v-P-ÎÀ ]Áß ©m-k®÷\õ©õì-P¢u Ái-ÂÀ C¸¨-£õº.Auõ-Áx ]Áß, A®-£õÒ, |k-ÂÀ SÇ¢øu •¸-Pß GÚ ÷\º¢x C¸¨-£x ÁÇU-P®.A®-¤øP _Áõ-ª-÷¯õkCøn¢-x®, uÛz-x®C¸-Â- u-©õP C¸¨-£õÒ.
3
Sm-iaöŒ#-v-PÒ
¦zxnºÄ ö£Ó Áõµ® J¸•øÓ@Põ°¾US öŒÀ@Áõ® &
Áõ›¯õº
-¸m-ö£-¸g-÷áõv ÁÈ-£õm-iÀAß-Ú-uõ-Úz-vØSªS¢u •U-Q-¯z-x-Á® Esk. ãÁ-Põ-¸s-¯z-x-hß Áõi¯ £°-øµUPsh ÷£õöuÀ-»õ® EÒÍ®Áõi¯ A¸Íõͺ ÁÒÍ-»õº. CÁº öuõh[-Q¯ \z-v¯ u¸-©-\õø» BÀ-÷£õÀ uøÇzxA¸S ÷£õ»G[-S® ¯õ-¤z-v-¸U-Q- Óx. CÁº HØ-Ô¯ Aøn¯õ Ak¨¦ Cß-Ö®£»-¸-øh¯ £]ø¯ ÷£õUQ Á¸-Q-Óx. Aß-Ú- uõÚz- vß ö£¸-ø©-PøÍ SÔ¨-¤-k®-÷£õx,""-\P©Û-u-Ûß £]-ø¯¨ ÷£õU-S-£-Áß Ph-Ä-Îß  u¯øÁ¨ §µ-n-©õ-P¨ ö£Ö® uSv ö£Ö-Q- Óõß. £] Gß-Ý® öPõkø© HøÇ-P-Îß «x £õ´¢xöPõÀ-¾® u¸-nz-vÀ, En-Âm-kU Põ¨-£÷uãÁ-Põ-¸s-¯-©õ-S®. Aß-Ú-uõ-Ú® Ck-£-Áøµ öÁ°À Á¸z-uõx. ÁÖø© ws-hõx.CøÓ¯¸Ò G¨-÷£õ-x® xøn {Ø-S®. ©Ú-vÀ©QÌa] {ø»-¯õP Si-öPõs-i-¸U-S®.'' GßÖSÔ¨-¤m-kÒÍõº.
 | 
-©US Aß-Ú-‰m-k® uõ¯õP ÂÍ[-S-£-ÁÒ Aß-Ú-§-µo. Põ]-°À C¸U-S® CÁÍx øP°À £õÀ Aß-Ú® {øÓ¢u£õz-v-µ-•®, Pµs-i-²® C¸U-S®. u®ø© |õi-Á-¸-÷Áõ-¸US Á°Ø-Ö¨-£-]ø¯ ©m-k-©À-»õ-©À Bß-©-£-]-ø¯-²® ÷£õUQA¸Ò-Q-ÓõÒ. v-¸-‰-»º v¸-©¢-v-µz- vÀ "Aß÷£ ]Á®' GßÖ SÔ¨-¤-k-Q-Óõº. "A-Ô-ÁõÚ öu´-Á-÷©' GßÖ CøÓ-ÁøÚ  uõ²-©õ-Ú-Áº AøÇU-Q-Óõº. C¢u Aß-ø£-²®, AÔ-øÁ-²®|©U-Sz u¸-£-ÁÒ Aß-Ú-§-µo GßÖ Bv-\[-P-µº Põ]-Aß-Ú-§-µo «x £õi¯ ì÷uõz- v-µz- vÀ TÔ-²ÒÍõº.
"-"-Aß-Ú-§º÷n éuõ-§º÷n \[-Pµ ¨µõn ÁÀ-»÷£!  bõÚ øÁµõU¯ êz-¯ºz-u® ¤ñõ® ÷uî \ £õº-Áv!! '' 
GßÖAß-Úzøu ©m-k-©À-»õ-©À, ÷uÂ-°-h® bõÚz-øu-²®¤a-ø\-°-k®-£i ÷Ás-k-Q- Óõº. "-"-G-ÚU-S¨ £õº-Á-v÷¯ A®©õ! £µ-÷©ì-Á-µ÷Ú A¨£õ!£U- uº-PÒ AøÚ-Á-¸® ö\õ¢u £¢- u[-PÒ! ‰Ä-»-P-•® Gß Ãk! Aß-Ú-§-µ-o-¯õ-Q¯ A®-¤øP A¸-Ю ¯õ\-Pzøu ‰Ä-»-P-•® (E-°º-PÒ AøÚz- x®) ö£Ó-÷Ás-k®,'' GßÖ E°º-PÒ «x öPõsh P¸-øn-¯õÀ ÷Ás-k-Q-Óõº.
k^·ÈVÏ
ÿƒV_kÁ>¬ ºÔ”∫Ô!
öuõ-S¨-¦: £õ-»õ
DINAMALAR
DINAMALAR

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Xangot liked this
shivaramm liked this
ponnisambasivam liked this
arthikrishna liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->