Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
AANMEEGA_MALAR_12112011

AANMEEGA_MALAR_12112011

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Chitra Rangarajan
-
-

More info:

Published by: Chitra Rangarajan on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

 
DINAMALAR
 
1. í›-íµ _uß Gß-£-uß ö£õ¸Ò....
]Á, Âè-q-Âß ©Pß 
2. I¯¨-£øÚ.... QµP÷uõå £›-Põ-µ-©õPÁÈ-£-k-Áº.
\-Û-Q-µ-
3. v¸-Â-uõ[-Tº µõáõ, I¯¨-£-ÝUS ÁÇ[-Q¯ u[Q A[-Q-°ß Gøh...
450 £Äß 
4.uº-©-\õì-uõ-Ä-hß ÷£õ›mh AµUQ....
©-Q-æ
5. I¯¨-£-Ûß öáß©|m-\z-v-µ®....
(-£[-S-Û)Ez- v-µ®
6. G¸-÷©-¼-°À £U-uº-PÒ Ás-n® §]-¯-£iBk-Áx...
÷£møh xÒÍÀ
7. ÷£møh xÒÍ-¼Àö\õÀ-¾® \µ-n-÷Põ-å®.....
\õª v¢-uU-P-÷uõ®! I¯¨£ v¢-uU-P-÷uõ®!
8. I¯¨-£-Ûß Aß-¦U-PõPPõz-v-¸U-S® A®-©ß...
©õ-Î-øP-¦- Óz- u®-©ß 
9. I¯¨-£-ÝUS¸¨-£-©õÚ  ¤µ-\õ-u®....
A-µ-Áøn Gß-Ý® Pm-i¨-£õ-¯õ-\®
10. \£-›-©-ø»-°À CµÄ §øá-°ß ÷£õx £õh¨ -£-k® £õhÀ....
í-›-Á-µõ-é-Ú®.
ö\õÀ-¾[Pöu›g-_U-Q-÷Óõ®
P-µ® uò-n® bõÚ •z-µõ-¤-µõ-©®  -Á-µ® Áõ©-íì-u® \ áõ~õ-£-›ì- u®  -Á-í¢- u® éuõ ÷¯õP £m-hõ-¤-µõ-©®  -£÷á \®¦ Âås-÷Áõì éúu® §u-Úõ-u® 
-ö£õ-¸Ò:
Á»x Pµz-uõÀ bõÚ-•z-vøµ PõmiA¸Ò£Á÷Ú! öuõøh «x øÁz- v-¸U-S® ChUPµzuõÀÁµ-u-•z-vøµ Põm-k-£-Á÷Ú! ©õº-¤À ªß-Ý®÷¯õP £mhz-x-hß Põm-]-¯-¸Ò-£-Á÷Ú! §u[-P-Îß |õu-Úõ-Pz vPÌ-£-Á÷Ú! í›-íµ ¦z-v-µ÷Ú! I¯¨£_Áõ-ª÷¯! EßøÚ ÁÈ-£-k-Q-÷Óß.
uÁõµ
A¢-u-Põ-µz- vÀ A¸Ò ÂÍU-÷PØ- Ö-Áõ´  -A-h-Â-°À ÁÈ Põm-k-Áõ´  -A-µÄ ¦¼ ª¸-P[-PÒ A»-øP¨-÷£´ SÓÒ PÒ-Áº  -A-q-Põx Põzx Á¸-Áõ´ -H- Óõu ©ø»-÷¯Ô G´-x® ö©´ Ai-¯-Á-øµ  -HØ-£-xß £õµ-©À-»-÷Áõ  -\-u-©-uÚ ¤µ-Põ\ P»-\-•Û Â_-Áõ-\  -\-£-›-©õ-©ø» Áõ\÷Ú! 
ö£õ-¸Ò:
C¸Ò {øÓ¢u Põm-iÀA¸Ò ÂÍU-Põ´ JÎ-Põm-k-£-Á÷Ú!£õ®¦, ¦¼, ÷£´, v¸-hº, »[-S-PÒ ¯õ¸® Aq-Põ-u-£i Á¸-£-Á÷Ú!HÖ-Á-uØS A›¯ \£-›-©-ø»US Á¸®ö©´-¯ß-£º-PøÍ HØÖ A¸Ò-¦-›-¯-÷Ás-i-¯x Eß Phø©. ©ß-©-uß ÷£õÀAÇ-SÒÍ-Á-¸®, S®-£-•-Û-¯õÚ APz-v-¯-µõÀ ÷£õØ-Ó¨-£-k-£-Á-¸-©õÚ \£-›-©ø» Áõ\÷Ú! Eß-øÚ¨ ÷£õØ-Ö-Q-÷Óß.
2
‹›¯ Eu¯zvØS •ß GÊ£Áº ÁõÌUøP ¤µPõŒ©õP C¸US®
& AÆøÁ¯õº
£U-v-©õ-ø»
DINAMALAR
 
√ˆÔV´DÿƒF•∫Ô!√ÈÁ™©ÿ√Æ∫Ô!
ß-£zøu Ps-hõÀ ©QÌa-]-¯-øh-²® ©Ú®, xß-£z-øuU Ps-hõÀ Áõi Âk-Q- Óx. ©Û- u-ÝUS Hß xß-£® Es-hõ-Q- Óx Gß-£x SÔzx, £õµ- u- ÷u-\zøu Bsh ÷£õá ©Põ-µõ-áß uÚx }v~õ¼À SÔ¨-¤m-kÒÍõº.AvÀ,""-J-¸-Áß uÁ- Óõ-©À •ß-÷Úõº ÁÈ-£õkö\´-¯õ-Âm-hõÀ AÁøÚ xß-£® µm-k®. Cx-  u-µ, öu´Á {¢-uøÚ ö\´-Áx, JØ-Ö-ø©-¯õPC¸U-S® Pn-Áß ©øÚ-Â-ø¯¨ ¤›¨-£x, ÷PõÒ  ö\õÀ¼ Sk®£ JØ-Ö-ø©-ø¯U Sø»¨-£x,Áõ°À»õ ãÁß-P-øÍz xß-¦-Öz- x-Áx ÷£õßÓ £õÁ[-PøÍ G¢-u¨ ¤Ó-Â-°À ö\´-v-¸¢-uõ-¾®,Ax µmi Á¢x xß-£z-øuz u¸®,'' GßÖö\õÀ-¼-°-¸U-Q-Óõº.B-ÚõÀ, £õÁ® ö\´-¯õu ©Û-uº ¯õº C¸U-Q-Óõº-PÒ? H÷uõ, J¸ £õÁzøu ö\´xöuõø»z- u-uõÀ uõß, C¨-÷£õx Pè-h® |®ø©Áõm-k-Q-Óx. CÆ-ÁõÖ, AÔ¢÷uõ AÔ-¯õ-©÷»õ ö\´u £õÁ[-PÍõÀ, Qøhzx Á¸® us-h-øÚ-°À C¸¢x Âk-£h »m-_ª |µ-]®-©øµ ÁÈ-£h ÷Ás-k®. "£U-vUS ªg-]¯ £›-Põ-µ®CÀø»' GßÓ •Ê-ø©-¯õÚ |®-¤U-øP-²-hß,|µ]®-©-›ß v¸-Á-i-P-ÎÀ \µ-nõ-Pv Aøh-Áx, us-h-øÚ-°À C¸¢x Âk- uø» u¸®.  ußøÚ |®-¤a \µ-n-øh¢-u-Áº ¯õµõPC¸¢uõ¾®, A¢u Â|õ-i÷¯ HØÖ A¸-Ю uõ²ÒÍ® £øhz-u-Áº AÁº. AÁ-µx £hzøu,§øá AøÓ-°À QÇUS ÷|õUQ øÁ²[-PÒ. vÚ-•® }µõ-i¯ ¤ß, "|-µ-]®© ¤µ-£z-v'ì÷»õ-Pzøu 3,12,24, 48 GÚ E[-P-ÐUS Á\-v¨-£-k® AÍÄUS £õµõ-¯-n® ö\´-²[-PÒ.A÷íõ-¤» ©hz-vß 44-Áx £m-h-©õP ÃØ-Ô-¸¢uAÇ-Q¯ ][Pº •U-Tº _Áõ-ª-PÍõÀ A¸Í¨-£mh ©¢-v-µ® Cx.C¢u ì÷»õ-Pz-øua ö\õÀ-¾®-÷£õx, »m-_ª  |µ-]®-©-›ß •ß ÂÍU-÷PØÔ, Põ´a] BÓ øÁzu£_®-£õÀ AÀ-»x £õÚ-P® ø|÷Áz-¯® ö\´¯÷Ás-k®. C¨-¤-µ-\õ-uzøuSk®-£z-v-Úº AøÚÁ¸® \õ¨-¤mkÁµ-÷Ás-k®. øP÷©À £»Ú-ÎU-S® \Uv Áõ´¢uì÷»õ-P® Cx. 48 |õmP-ÐU-SÒ Gs-o¯ ö\¯ÀøPT-i-¯-¤ß |µ-]®-©º ÷Põ°-¼À _Áõ-ªUS ö|´-  w-£® HØÔ xÍ]-©õø» \õzv ÁÈ-£h ÷Ás-k®.Phß, ÷|õ´, v¸-©-nz- uøh, SÇ¢øu £õU-Q-¯®, ÷Áø» Áõ´¨¦, ÷Áø»-°À Cøhg-\ÀCß-Ý® G¢u Âu ÷Põ›UøPU-Põ-P-Ä® C¢u¤µ-£z- v-ø¯a ö\õÀ-»-»õ®. £õÀ, £õÚ-P® øÁUP Á\-v¨-£-hõ-u-Áº-PÒ  uspøµ øÁz-uõ÷» ÷£õx®. |µ-]®-©º ©Ú®EÁ¢x HØ-£õº.
 Á Ô  º \ _
 √ È [  > Ú D
¦zxnºÄ ö£Ó Áõµ® J¸•øÓ @Põ°¾US öŒÀ@Áõ® &
Áõ›¯õº
£›-Põ-µ £U-P®
\ì-Q-¸-uz-vÀ ö\õÀ» i-¯õ-uº-PÒ, C¢u uª-ÇõU-Pzu¨ £iU-P®.
|µ -®-©÷ µ   uõ ´ , |µ -®-©÷ µ   u¢ø u.-÷ Põ -u-µ -Ý ® |µ -®÷ µ  ÷  uõ Ç-Ý ® |µ -] ®-©÷ µ -Ô -Ä ® |µ -] ®÷ µ  öÀ -Á -•® |µ -®÷ µ  -á õ -Ú -Ý ® |µ -®-©÷ µ  À -» õ ® |µ -] ®÷ µ CÆ -Ä -» -P z-v -¾ ® |µ -®-©÷ µ  Æ -Ä -» -P z- v -¾ ® |µ -] ®÷ µ PS öÀ -Q - Óõ ÷ ¯ õ  PÀ -» õ ® |µ -] ®-©÷ µ |-µ -] ®µ U Põ m-i-¾ ® E¯ º ¢- u-Á º  Á -¸® CÀ -ø» --u-Ú õ À , |µ -] ®÷ µ  E®© µ -n -øh--÷  Óß .
3
 
©õ  uõ  ¢¸-ê ®í: ¤  uõ  ¢¸-ê ®í:¨ -µ õ  uõ  ¢¸-ê ®í: é Põ  ¢¸-ê ®í:  z¯ õ  ¢¸-ê ®í:  zµ - -® ¢¸-ê ®í:ì -Á õ ª  ¢¸-ê ®í: é P-» ® ¢¸-ê ®í:C÷  uõ  ¢¸-ê ®í: £ µ ÷  uõ  ¢¸-ê ®í:¯ ÷  uõ  ¯ ÷  uõ  ¯ õ î :  u÷  uõ  ¢¸-ê ®í:¢-ê ®í ÷  uÁ õ  z £ ÷ µ õ  |Pì - z: uì õ ß  ¢¸-ê ®í µ -® ¨ µ -£  z÷ ¯ .
DINAMALAR

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Xangot liked this
shivaramm liked this
arthikrishna liked this
Anbu liked this
Anbu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->