Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hindu Viswa -November December 2011

Hindu Viswa -November December 2011

Ratings: (0)|Views: 568|Likes:
Published by Haindava Keralam

More info:

Published by: Haindava Keralam on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2011

pdf

text

original

 
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
3
2011 \hw-_¿ ˛ Unkw-_¿
ln-μp-hn-iz- 1187 hr›nIw
{]km[I≥
]n.-Fkv.- Im-in-hn-iz-\m-Y≥-
]{Xm[n]kanXn
sI.-hn. aZ-\≥IpΩ\w cmP-ti-J-c≥ImeSn aWn-I-WvT≥sI. kp\ojv(]{Xm-[n-]¿)t^m¨: 0484 ˛ 4046322
D]tZiIkanXn
am-Sºv-Ip-™p-Ip-´≥]n.- \m-cm-bW°p-dp-∏vFkv. cta-i≥\m-b¿sI.]n. iin-Ie So®¿
1187 hr›nIw
2011 \hw-_¿ ˛ Unkw-_¿
]pkvXIw 25, e°w 7
Imcymebw
lnμphnizlnμpkmwkvImcnItI{μwIeq¿,-sIm-®n-˛682 017tIcfwt^m¨- : 0484˛2539322^m-Iv-kv- : 0484˛2539322
hinduvishwa.malayalam@gmail.com
Ih¿ & teHu´vcmtPjv NmtemSv
 
hniz-ln-μp]cn-jØv {]kn-≤oIcWw
Hcp km[m-c-W-°m-c-s\t∏m-se-bm-Wvsshtem-∏n≈n \KchoYnIfn-eqsS\S∂pt]m-Im-dv. Xr»q¿ At±l-Øn\vCjvS\K-cam-bn-cp∂p. Xr»n-h-t]cq¿{]ta-b-ambn hcp∂ At\Iw Ihn-X-Iƒ At±lsa-gpXn-bn-´p≠v.
16
sshtem∏n≈n kvacW
5
i_-cn-ae {][m\Xo¿∞mS\hgnIƒkzman ⁄m\m\μkckzXn
25
kmaqlykackXHcm-fl-]-cn-tim-[\sI.hn. aZ\≥
16
sshtem-∏n≈nkvacWsI.sI. lncWy≥
18
\mY\√mØ Hcph≥_nμp IrjvW≥
19
{Kmahn-Imkv {Kmao-W-`m-cXØns‚ kwL]Yw
sI. IrjvW≥Ip´n/am[hZmk
 v
24
Nn{X-sagpØv: \ºq-XncnF.sI. tKm]n-Zmkv
29
imkv-Xm-cw {]W-am-ay-lw\neo≥ In≈q¿
30
h¿§ob_n¬:Nne bmYm¿∞y߃sP. \μIpam¿
33
amfn-I-∏p-d-ØΩAJn-e
35
Bgvhmt©cn X{ºm°ƒtUm. cmP≥ Np¶Øv
37
[¿ΩÿeFkv-.]n. \ºq-Xncn
 
...............................................................................................................................................................................................................................................
 
NOVEMBER-DECEMBER
H I N D U V I S H WA
CULTURAL MAGAZINE
...............................................................................................................................................................................................................................................
 
2011 \hw-_¿ ˛ Unkw-_¿
4
hn]XvkqN\ \¬Ip∂{]kvXmh\Iƒ
ap
Xn¿∂ tIm¨{Kkv t\Xmhv ZnKvhnP-bvknwKv kao-]-Im-e-ß-fn-embn\SØnhcp∂ {]kvXmh\Iƒ KpcpXcamb {]XymLmXßfpfhm°p∂XmWv.C¥ybn¬ "lnμpXzXo{hhmZn'IsfbmWvG‰hpw `bt°≠sX∂ coXnbn¬ knwKvapsºmcn°¬ \SØnb {]kvXmh\bpw B¿FkvFkn\p t\sc \SØnb hnhmZ]cma¿ißfpw A¥mcmjv{SXeØn¬ Xs∂ henb tImfnf°w krjvSn®ncp∂p. Agn-aXn-s°Xnsc kacw \SØpIbpw P\ßsf t_m[hXvIcn-°pIbpwsNbvXpsIm≠ncn°p∂ cmjv{Skvt\lnIfmb k∂≤tkhI¿°pt\scbmWvCt∏mƒ knwKv B™Sn°p∂Xv. Iq´Øn¬ B¿FkvFkmWv AgnaXn hncp≤kacØns‚ kq{X[m-cs\∂pw ]eIpdn knwKv Im®n-hn-Sp∂p≠v. AÆm-lkm-sc°pw _m_m cmwtZhn-\psa√mw FXnsc AXy¥w tamiamb `mjbn-emWvknwKv Bt{Imin®psIm≠ncn°p∂Xv. Ct∏mgnXm temIw apgph≥ BZcn°p∂B¿´v Hm^v enhnwKv {]ÿm\Øns‚ BNmcy≥ {io {io chni¶dn\p t\scbpwBt£]icßfpambn FØnbncn°p∂p.Agn-aXnhncp≤ t]mcm-´Øn¬ ]¶ptN-cm-\p≈ {io {io chn-i¶dns‚ Xocpam\sØ XpS¿∂mWv knwKv At±lØn\v t\sc Xncn™ncn°p∂Xv. am{Xa√,_nsP]n t\Xmhv KUvKcn-bpsS ]pkvXI{]Im-i\Øn¬ ]s¶SpØ-Xpw, KpP-dmØv kμ¿i\w \SØptºmƒ apJya{¥n \tc{μtamUn {io {iobpambn IqSn°mgvN \SØnbXpamWv ZnKvhnPbvknßns\ {]tIm]nX\m°nbXv.hmkvXhØn¬ bp]nF k¿°m-cn-s‚bpw tIm¨{Kkn-s‚bpw NmthdmWvknwKvF∂Xn¬ kwiban√. aqeym[njvTnX cmjv{Sob{]h¿Ø\sØ \n¿_m[w FXn¿Øpt]m∂ tIm¨{Kkn\v B¿FkvFkn\pw _nsP]n°psaXnsc knwKns\t]mep≈ NmthdpIƒ BhiyamWv. AgnaXns°m∏w cmjv{SA¥xOn{ZhpwtIm¨{Kkns‚ \n›nXamb AP≠IfmsW∂p kwibn°Ww. Ign™ Iptdh¿jßfmbn AgnaXnbpw cmjv{Shn[zwkI{]h¿Ø\ßfpw cq£amb tXmXn¬h¿≤n®psIm≠ncp∂n´pw k¿°mcns‚ `mKØp\n∂pw bmsXmcphn[ \S]SnbpwD≠mbns√∂p am{Xa√, F√mhn[ HØmiIfpw sNbvXpsImSp°p∂ hn[hpambn-cp∂p {]h¿Ø-\߃. C…m-an-IXo{hhm-ZØns‚ G‰hpw henb Ccbm-bn-Øo¿∂n-cn-°pIbmWv C∂v C¥y. Imivao¿{]iv\Øn¬ C¥y-bpsS Ab™kao]\w kwibapW¿Øp∂p. cmjv{Skvt\lnIfmb Nne kwÿm\ `cWm[nImcnIƒ°pt\sc \nc¥cambn hymPtIkpIƒ krjvSn®psIm≠ncn°p∂XvAhcpsS Bfl-hocyw \in-∏n-°phm≥ th≠n-bm-Wv. Agn-aXn-s°Xnsc t]mcm-Sp∂h¿°p t\scbpw XpS¿®-bmbn tIkp-Iƒ krjvSn-®p-sIm-t≠-bn-cn-°p-∂p.C¥ymcmPyØp\n∂pap≈ 25 e£w tImSnbpsS I≈∏WamWv kznkv_m¶n¬\nt£-]n-®n-cn-°p∂sX∂v ASpØ-bnsS _nsP]n t\Xmhv F¬.sI. AZzm\n \SØnb {]kvXmh\ AgnaXnbpsS cq£X F{XtØmfw `oIcamsW∂v Nq≠n°mWn°p∂XmWv. cmPyØv Ct∏mgpw Zmcn{Zyhpw ]´nWnbpw amdmtcmKßfpwsXmgn-en-√m-bvabpw \ne\n¬°p∂ps≠∂ kXyw ChnsS Xncn-®-dn-b-s∏SmsXt]mbn-°q-Sm. h≥InShyhkm-bn-IfpsSbpw kº∂cptSbpw Xm¬]cyw am{Xwkwc£n°p∂ Hcp k¿°m¿ KpcpXcamb hn`mKobXbmWv krjvSn°pI. CXns‚b√mw A\¥c^ew A\p`hnt°≠nhcp∂XmIs´ `qcn]£kapZmbamWv.kao-]Im-eØv hnhn[ kwÿm-\ß-fn¬ \S∂ I¿jIB-fl-lXym-\n-c°p\¬Ip∂ kqN\ as‰m∂√. amthmbnÃv t]mep≈ hn≤zwkIi‡nIƒ°v hf°qdp≈ aÆm°n C¥ysb am‰nØo¿°p∂XvCu `cWm[nImcnIfmWv. ZnKvhnP bknwKv `cWm[nImcnIfpsS Hcp N´pIw am{Xw F∂v R߃ kwibn°p∂p..henb am\-ß-fp≈ Hcp A¥m-cmjv{SKq-Vm-tem-N-\-bpsS `mK-amWvZnKvhnPbknwKns‚ ta¬]d™ {]kvXmh\Iƒ F∂v hy‡amWv. Cu KqVmtemN\bpsS {][m\ kq{X[mc≥ Bsc∂p am{Xta C\n Adnbm\p≈q. AXpsIm≠v cmjv{Skvt\lnIfmb Hmtcm `mcXob\pw AXy¥w Pm{KX ]pe¿ØpI. AXmWv R߃°v \¬Im\p≈ ap∂dnbn∏v.
cmPyØv Ct∏mgpwZmcn{Zyhpw ]´nWnbpwamdmtcmKßfpw sXmgnen√mbvabpw \ne\n¬°p∂ps≠∂kXyw ChnsS Xncn®dnbs∏SmsX t]mbn°qSm.h≥InShyhkmbnIfpsSbpw kº∂cptSbpwXm¬]cyw am{Xwkwc£n°p∂ Hcpk¿°m¿ KpcpXcambhn`mKobXbmWvkrjvSn°pI. CXns‚b√mw A\¥c^ewA\p`hnt°≠nhcp∂XmIs´ `qcn]£kapZmbamWv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->