Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Forta Sexuala Sau Dragonul Inaripat AIVANHOV

Forta Sexuala Sau Dragonul Inaripat AIVANHOV

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Diana Corcodel

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Diana Corcodel on Nov 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV
FORÞA SEXUAsau DRAGONUL ÎNNARIPAT 
colecþia IZVOR Nr. 205Cap I
Dragonul înnaripat
În toate tradiþiile populare, în poveºti, mitologii, gãsim imaginea ºarpelui sau a balaurului(dragonului), a cãrui simbolisticã este aproape identicã de la o culturã la alta. Nenumãrate poveºti vorbesc de un balaur care a prins o prinþesã frumoasã, inocentã ºi purã, pe care o þine prizonierã într-un castel. Sãraca prinþesã, plânge, zace în suferinþã ºi roagã Cerul sã-i trimitãun salvator. Dar, unii dupã alþii, cavalerii care se prezintã pentru a o elibera sunt devoraþi de balaur, care pune mâna pe bogãþiile lor ºi le îngrãmãdeºte în subteranele castelului. În fine,într-o zi, soseºte un cavaler, un prinþ mai nobil, mai frumos ºi mai pur decât alþii, cãruia unmagician i-a revelat secretul pentru a-l învinge pe balaur: care e slãbiciunea sa, în ce momentºi de ce manierã poate fi legat fedeleº sau poate fi rãnit... ªi iatã cã acest prinþ privilegiat, bine înnarmat ºi instruit obþine victoria: reuºeºte sã elibereze prinþesa, ºi ce de sãrutãri îºidau! Toate comorile care sunt acolo, îngrãmãdite de secole în castel vor fi ale cavalerului, aleacestui frumos prinþ care a ieºit victorios din luptã graþie cunoºtinþelor ºi puritãþii sale. Apoi,amândoi, urcaþi pe balaur, condus de prinþ, îºi iau zborul în spaþiu ºi strãbat lumea.Aceste poveºti pe care le credem, în general, destinate copiilor sunt în realitate poveºtiiniþiatice, dar pentru a le putea interpreta trebuie cunoscutã ºtiinþa simbolurilor. Balaurul nueste altceva decât forþa sexualã. Castelul este corpul omenesc. În castel suspinã prinþesa, adicãsufletul, pe care forþa sexualã, rãu stãpânitã, îl þine prizonier. Cavalerul e Eul, spiritul omului.Armele de care se serveºte pentru a-l învinge pe balaur reprezintã mijloacele de care dispunespiritul: voinþa, ºtiinþa de a stãpâni aceastã forþã ºi de a o utiliza. Deci, odatã stãpânit, balauruldevine servitorul omului, îi serveºte ca mijloc pentru a cãlãtori în spaþiu. Pentru cã balaurulare aripi. Deºi e reprezentat cu o coadã de ºarpe - simbolul forþelor subterane - el posedã deasemenea ºi aripi. Ei da, e clar, e simplu, e limbajul etern al simbolurilor.Gãsim o variantã a acestei poveºti în istoria lui Tezeu care, graþie firului pe care i l-a datAriadna, a putut sã se orienteze traversând labirintul, omorândul pe Minotaur ºi gãsind ieºirea.Minotaurul este o altã reprezentare a forþei sexuale, taurul puternic ºi prolific, deci naturainferioarã pe care trebuie sã o înhãmãm pentru a lucra pãmântul ca un bou. Labirintul areaceeaºi semnificaþie ca ºi castelul: este corpul fizic, ºi Ariadna reprezintã sufletul superior careconduce omul spre victorie.În tradiþiile evreieºti ºi creºtine balaurul e asimilat Diavolului, ºi Diavolul, cum se spune,miroase a sulf. Toate aceste produse inflamabile ca: benzina, petrolul, praful de puºcã, acesteamestecuri de gaze care produc flãcãri ºi explozii, toate acestea reprezintã, în naturã, Balaurulcare scuipã în foc. Acest balaur, care existã de asemenea ºi în om, e comparabil cu uncombustibil. Dacã omul se ºtie servi de acesta, el va fi propulsat spre înãlþimi, dar dacã nu ºtie, pentru cã e ignorant, neglijent sau slab, va fi ars, fãcut cenuºã sau cãzut în abis.CAP II
DRAGOSTE ªI SEXUALITATE
Întrebare: “Maestre, vreþi sã ne spuneþi care este diferenþa dintre dragoste ºi sexualitate ºicum putem utiliza sexualitatea în viaþa spiritualã?”
 
Iatã o problemã foarte interesantã, care atinge ceea ce e mai important în viaþã ºi priveºte petoatã lumea. Da, pe tineri ºi pe bãtrâni...Eu nu susþin cã sunt calificat sã rãspund la toate aceste întrebãri pe care le ridicã aceastã problemã. Ceea ce îmi e particular, este cã îmi place sã vãd lucrurile dintr-un anumit punctde vedere ºi mi-am consacrat întreaga viaþã formãrii acestui punct de vedere. Vã voi spunede la început douã vorbe înainte de a începe sã mã criticaþi spunând: “Oh, la, la! Eu am cititcãrþi despre dragoste ºi sexualitate unde se spuneau foarte multe lucruri. Ce ignorant e acestinstructor!” Ei da, sunt ignorant, de ce nu? Dar cei care au scris aceste cãrþi nu aveau punctulmeu de vedere ºi nu au înþeles aceastã problemã cum o înþeleg eu. Dacã vreþi, puteþi sã vãinformaþi citind tot ceea ce psihanaliºtii ºi medicii au scris despre sexualitate, dar eu vreau sãvã aduc spre un alt punct de vedere necunoscut pânã acum.Care e acest punct de vedere? Mã amuz câteodatã ilustrându-l prin imaginea urmãtoare. Un profesor ce a urmat trei sau patru universitãþi lucrã în laboratorul sãu unde face tot felul decercetãri ºi experienþe... Dar iatã cã fiul sãu de doisprezece ani care se joacã în grãdinã ecocoþat într-un pom ºi de sus strigã: “Tatã, îi vãd pe unchiul ºi mãtuºa venind... “ Tatãl, carenu vede nimic, îl întreabã: “La ce distanþã sunt? Ce aduc?” ªi copilul îi dã toate informaþiile.În ciuda întregii sale ºtiinþe, tatãl nu vede nimic, în timp ce copilul, mic ºi ignorant, e capabilde a vedea departe, numai pentru cã punctul sãu de vedere e diferit: e urcat foarte sus, în timpce tatãl sãu a rãmas jos.Evident, aceasta nu e decât o imagine, dar ea vã va face sã înþelegeþi cã deºi e util sã aveþifacultãþi intelectuale ºi cunoºtinþe, punctul de vedere este ºi mai important. Dacã observãmUniversul din punctul de vedere al Pãmântului sau al Soarelui obþinem rezultate diferite. Toatãlumea spune: “Soarele se ridicã, soarele coboarã...” Da, e adevãrat, dar e fals. E adevãratdin punctul de vedere al Pãmântului; din punct de vedere geocentric aveþi dreptate. Dar din punctul de vedere heliocentric, solar, e fals. Toþi privesc viaþa din punctul de vedere al pãmântului, ºi evident, din acest punct de vedere, au dreptate. Ei spun: “Trebuie sã mâncãm,sã câºtigãm bani, sã profitãm de plãceri...” Dar din punctul de vedere solar, adicã din punctulde vedere divin, spiritual, ei ar vedea altfel lucrurile. ªi acesta este punctul meu de vedere, careîmi permite sã vã prezint natura dragostei ºi sexualitãþii într-o altã manierã.La prima vedere, pare dificil de separat sexualitatea de dragoste. Totul vine de la Dumnezeuºi tot ceea ce se manifestã prin intermediul omului ca energie este, la origine, o energiedivinã: dar aceastã energie produce efecte diferite dupã conductorul prin intermediul cãruiase manifestã. Putem sã o comparãm cu electricitatea. Electricitatea e o energie a cãrei naturão ignorãm, dar de îndatã ce trece printr-o lampã devine luminã, cu toate cã ea nu esteluminã. Trecând printr-un reºou, ea devine cãldurã; trecând printr-un electromagnet, ea devinemagnetism; trecând printr-un ventilator, ea devine miºcare. În acelaºi fel, existã o forþãcosmicã originalã care ia acel sau acel aspect urmând organul omului prin intermediul cãruiase manifestã. Prin intermediul creierului, ea devine inteligenþã, raþionament, prin intermediul plexului solar sau centrului Hara, ea devine senzaþie ºi sentiment; când trece prin sistemulmuscular, ea devine miºcare; ºi când trece, în fine, prin organele genitale, ea devine atracþie pentru celãlalt sex. Dar e tot timpul aceeaºi energie.Energia sexualã vine, deci, de foarte sus, dar trecând prin organele genitale, ea provoacãsenzaþii, o excitaþie, o dorinþã de apropiere, ºi se poate ca în aceste manifestãri sã nu existede loc dragoste. Aºa este la animale. În anumite perioade ale anului se acupleazã, dar ofac din dragoste? Adesea, ele se sfâºie între ele ºi la unele insecte cum este cãlugãriþa saula anumiþi pãianjeni, femela mãnâncã masculul. Este aceasta dragoste? Nu, este sexualitate purã. Dragostea începe când aceastã energie atinge în acelaºi timp ºi alþi centri în om: inima,creierul, sufletul ºi spiritul. În acel moment, aceastã atracþie, aceastã dorinþã de a se apropia
 
de cineva este luminatã de gânduri, sentimente, un gust estetic; nu se mai cautã o satisfacþie pur egoistã în care nu se mai þine seama de loc de partener.Dragostea, e sexualitatea, dacã vreþi, dar lãrgitã, iluminatã, transformatã. Dragostea posedãatâtea nuanþe ºi manifestãri pe care nu putem nici mãcar sã le enumerãm sau sã le clasãm. Seîntâmplã, de exemplu, cã un bãrbat iubeºte o femeie tânãrã ºi drãguþã, dar fãrã a fi cu adevãratatras fizic de ea: el vrea mai mult sã o vadã fericitã, sãnãtoasã, instruitã, bogatã, bine plasatãîn societate, etc... Cum se explicã aceasta? Nu e numai sexualitate, ci dragoste; este, deci, ogradaþie superioarã. Dar trebuie sã intre un pic de sexualitate în aceastã dragoste, altfel s-ar  putea pune întrebarea: de ce acest bãrbat nu s-a ataºat de o altã persoanã, de o femeie bãtrânãºi urîtã, sau de un alt bãrbat? Da, dacã analizãm, vom descoperi cel puþin un mic grad desexualitate.Sexualitatea... dragostea... nu e decât o chestiune de nuanþe. De vreme ce nu vã opriþi numaiasupra unor senzaþii fizice grosiere, ci simþiþi nuanþele superioare ale acestei forþe cosmicece vã învãluie, aceasta este dragostea, ºi comunicaþi cu regiuni celeste. Dar câþi oameni, o datãdorinþa lor îndeplinitã se pãrãsesc sau încep sã se batã! Ceea ce conteazã pentru ei este numaisã se descarce, sã se debaraseze de o tensiune, ºi dacã dupã un anumit timp aceastã energiese acumuleazã din nou în ei, devin din nou surâzãtori ºi tandri, dar în singurul scop de a-ºisatisface din nou animalitatea. Ce dragoste e aici?Avem nevoi, dorinþe ºi e normal, mai ales când suntem tineri. Natura, care a prevãzut totul,a gãsit cã e necesar pentru propagarea speciei. Dacã bãrbatul ºi femeia ar fi rãmas reci unulfaþã de celãlalt, dacã s-ar fi scãpat de aceste impulsuri ºi de aceste instincte, ar fi fost sfârºitulumanitãþii. Deci natura e cea care împinge creaturile a se apropia fizic, dar dragostea, estealtceva.Putem spune cã sexualitatea e o tendinþã pur egocentricã care împinge fiinþa umanã a cãutanumai plãcerea sa, ºi aceasta o face sã fie crudã, pentru cã nu se gândeºte de loc la altul, nucautã decât sã se satisfacã. În timp ce dragostea, adevãrata dragoste se gândeºte în primul rândla fericirea altuia, e bazatã pe sacrificiu: sacrificiu de timp, de forþe, de bani, pentru a ajuta pe altul, pentru a-i permite sã înfloreascã ºi sã-ºi dezvolte toate posibilitãþile. ªi spiritualitateaîncepe acolo unde dragostea începe sã domine sexualitatea, unde fiinþa umanã devine capabilãsã smulgã ceva din ea însãºi pentru binele alteia. Cât timp nu suntem capabili de ori ce fel desacrificii, nu este vorba de dragoste. Când un bãrbat se aruncã asupra unei fete, se gândeºte larãul pe care i l-ar putea face? Nu, ºi e gata sã o omoare pentru a-ºi satisface instinctele. Pentrucã aceasta e sexualitatea, un instinct pur bestial.Veþi spune: “E evident, nu e nimic divin în ea!” Ba da, sexualitatea este de origine divinã, dar cât timp fiinþa umanã nu ºtie sã se stãpâneascã, manifestãrile sale nu sunt, evident, divine. Ceeste bun în sexualitate este cã ea are rol în perpetuarea speciei, dar dacã nu o orientãm decâtspre plãcere, e o risipã.În zilele noastre, s-au inventatat lucruri de neconceput în acest domeniu. Existã pilule, desigur,dar se vând de asemenea un numãr de produse ºi obiecte pe care nici nu vreau sã le numesc. Nu mei e vorba, aici, de perpetuarea speciei, ci exclusiv de plãcere. Nu mã voi opri asupra acestei probleme pentru a discuta dacã aceste lucruri trebuie sã existesau nu. În stadiul actual al umanitãþii, chiar ºi moraliºtii, chiar ºi oameni religioºi au gãsitnecesar, inevitabil ca ele sã existe, pentru cã natura inferioarã, natura animalã din om este aºade puternicã încât, dacã nu o lãsãm sã se manifeste, ea va produce fenomene ºi mai nefaste.Deci, nu vreau sã discut despre acestea, spun numai cã e pãcat cã nu se instruiesc oameniiasupra avantajelor de a controla aceastã energie ºi de a o utiliza într-un scop divin, pentrumunci spirituale, în loc de a avea nevoie de tot felul de produse pentru a se îmbuiba de plãceri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->