Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12_PHY_TM_GUIDE_MP_26.07.10(A4)

12_PHY_TM_GUIDE_MP_26.07.10(A4)

Ratings: (0)|Views: 113 |Likes:
Published by physicspalanichamy

More info:

Published by: physicspalanichamy on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

 
Fonts used (STMZH-029, STMZH-045, STMZH-062,STMZH-053,SHREE TAM-0802, BAMINI,ALGERIAN )
 
12 -

 
2011





 Physics PALANICHAMYPhysics M.PALANICHAMY
,M.Sc.,M.Ed.,M.Phil.,
P.G TEACHER IN
PHYSICS
GOVERNMENT HIGHER SECONDARY SCHOOL
ETTARAI, THIRUCHIRAPALLI DIST.
e-mail:physicspalanichamy@yahoo.co.inCell: 94421-36775
FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY
 

 

 

 
12-
,aw;gpay; jkpo;top
(01) _ 
 
_
 Unit1 Mark3 Mark5 Mark10 MarkTotal14211252132---2032111204421125542112564211257212---158421125934113010211120PRACTICAL MARK 
\©ß£õk + Â
 
ÍUP®4ö\´øÓ + _ØÖ¨£h® (3+3)6AmhÁøn + AÍÃkPÒ10PnURkPÒ8iÄ + A»S2
TkuÀ30
 
Physics
M.PALANICHAMY
 
,M.Sc.,M.Ed.,M.Phil
 
., P.G TEACHER IN PHYSICS,
 
GHSS, ETTARAI
12 -PHY-TM
 

 
(02)
 _ 
1. {ø» ªßÛ
 
¯À
K›Ú ªßÞmh[PÒ JßøÓö¯õßÖ Âµmk®. ÷ÁÔÚ ªßÞmh[PÒ JßøÓö¯õßÖ PÁ¸®& ÷\õuøÚ:
£mk CøǯõÀöuõ[PÂh¨£m kÒͪßÞmh¨£mh Psnõiz usk JßÖ QøhzuÍzvÀAø»ÄÖQÓx.
uØ÷£õx Auß •øÚUP¸QÀ©ØöÓõ¸ ªßÞmh® ö£ØÓPsnõiz usk öPõskÁµ¨£mhõÀ, C¸ •øÚPЮ JßøÓö¯õßÖ ÂµmkÁøuUPõn»õ®.
ªßÞmh¨£mh G÷£õøÚm ushõÚx, öuõ[PÂh¨£mh Psnõiz usiß •øÚUP¸QÀöPõsk Áµ¨£mhõÀ, C¸ uskPЮ JßøÓö¯õßÖ PÁºQßÓÚ.
Ca÷\õuøÚ ‰»® K›Ú ªßÞmh[PÒ JßøÓö¯õßÖ Âµmk®, ÷ÁÔÚ ªßÞmh[PÒ JßøÓö¯õßÖ PÁ¸® GÚ öu›¯ Á¸QÓx.
ªßÞmh® ö£ØÓ ö£õ¸ÒPÐUQøh÷¯ ÷uõßÖ® PÁ¸® ©ØÖ® µmk® £s¦PÎߣ¯ßPÒ ¯õøÁ?
» ªßÛ¯À •øÓ°À ÁsöuÎz, xPÒ §a_, ¦øPU TskPÎÀ £ÓUS® ®£ø»÷\P›zuÀ, ø© öuΨ¦ £v¨¦ G¢vµ® ©ØÖ® Aa_ £Pº¨¦ |PÀ G¢vµ® ÷£õßÓ £À÷ÁÖ£¯ß£õkPøÍU öPõskÒÍÚ.
PhzvPÒ ©ØÖ® Põ¨£õßPÒ: GßÓõÀ GßÚ?
GkzxUPõmk 
 
u¸P.
 
ªßÞmhzøu uß ÁÈ÷¯ ö\À» AÝ©vUS® ö£õ¸ÒPÒ ªß PhzvPÒ GÚ¨£k®.
GkzxUPõmkPÒ
: E÷»õP[PÒ, ©Ûu EhÀ, ¦Â.
ªßÞmh[PøÍ ÁÈ÷¯ ö\À» AÝ©vUPõu ö£õ¸ÒPÒ ªßPhzuõ¨ ö£õ¸ÒPÒ(Põ¨£õßPÒ) GÚ¨£k®.
GkzxUPõmkPÒ:
Psnõi, ø©UPõ, G÷£õøÚm, ¤ÍõìiU .
ªßÞmh[PÎß Ai¨£øh¨ £s¦PÒ:
(
i
) ªßÞmh[PÎß SÁõsh©õUPÀ: GßÓõÀ GßÚ?
ØøÀ u ©¨¤ß ªßÞmh•®, ªßÞmhz© ©v¨¤ß •Ê Gs©h[SPÍõP÷Á Aø©QÓx.
ªßÞmhzÄ, e- ß •Ê Gs ©h[S öPõsh £» zu ©v¨¦À H÷uÝ® øÓ©mk® ö£ÖQÓx. GÚ÷Á ªßÞmh® q = ne.
(ii) ªßÞmh[PÎß AÈÂßø© Âvø¯U
TÖ.
GkzxUPõmk 
u¸P.
ªßÞmh[PøÍ BUP÷Áõ AÈUP÷Áõ •i¯õx.
ªßÞmh AÈÂßø© Âv°ß£i, uÛzu Aø©¨¦ JßÔß ö©õzu ªßÞmh® G¨÷£õx®©õÔ¼¯õS®.
GkzxUPõm
k
:
²÷µÛ¯® BÀ£õ xPøÍ öÁΰmk ÷uõ›¯©õP ©õÖQÓx.]øuÄUS •ß ö©õzu ªßÞmh® = + 92e,]øuÄUS¨ ¤ß ö©õzu ªßÞmh® = 90e + 2e = 92e
(iii)
ªßÞmh[PÎß TmhÀ £s¦ ¯õx? GkzxUPõmk u¸P.
 
(Oct’07)
 J¸ Aø©¨¤ß ö©õzu ªßÞmh©õÚx, Aø©¨¤À EÒÍ AøÚzx ªßÞmh[PÎß SÔ°¯À Tmkz öuõøPUSa \©®.
 
GkzxUPõm
k
:
+2q, -5q ªßÞmh[PÒ öPõsh C¸ ö£õ¸ÒPÒ ÷\ºzxøÁUP¨£k®÷£õx, Aø©¨¤ß ö©õzu ªßÞmh® -3q BS®.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->