Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota Klinik Badminton Kelab Libas 2011

Nota Klinik Badminton Kelab Libas 2011

Ratings:
(0)
|Views: 1,321|Likes:
Published by Shamsul Mhd Sayuti

More info:

Published by: Shamsul Mhd Sayuti on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2014

pdf

text

original

 
~~MODULKLINIKBADMINTONKELABBADMINTONLlBAS2011
UNIT1SEJARAHBADMINTONDANB.A.M
1.1LATARBELAKANGBADMINTON
Badmintonadalahsalahsatusukanraketyangterpantasdidunia.Ditahapkompetitif,seseorangitumemerlukantidakbalasyangcepatdanterpaksaberadapadatahapkecergasanyangamattinggi.Dalamsukanbadminton,kelajuanbulutangkistelahdicatatkanpadakelajuanmelebihi200batusejamdikejohananantarabangsayangutama.
1.1.1SejarahRingkasBadminton
MenrutSyedHashimAlkhred,penulisbukumengnaibadminton,dipercayaiberasaldariindiayangpadamulanyadikenalisebagaipermainan
poone
(poona).PerkataaniniberasaldaripadanamasebuahkotadiIndia.SementaradiEropapula,sejenispermainanyangmenyerupaibadmintontetapidisebut
8att/edore
telahdimainkanpadaabatkesebelaslagi.AdajugayangmendakwabahawapermainaninitelahdimainkandinegaraChinaseawal2000tahunyanglalu.
1.1.2AsalUsulNamaBadminton
Padatahun1870,DukeofBeaufordtelahmenyaksikansejenispermainanmenggunakanraketdanbulutangkisdisebuahtempatbernamaBadminton.Beliauamattertarikdenganpermainanitudanbersetujumenamakansebagaipermainanbadmintonsempenanamatempatpermainanituditemui.
1.1.3AsalUsulUndang-Undang
Undang-undangpertamatelahditulisdiPoona,Indiapada1873.Padamasaitu,badmintonlebihdimainkansebagaipermainanluar(outdoor).Pada1893,14kelabdiEnglandmengadakanperjumpaanuntukmendrafsatusetundang-undangyangseragam.Badmintondimainkandalamgelanggangyangberbentukpasir(hourglass)selepastahun1900.Tetapipadatahun1901,satusetundang-undangseragamtelahdidrafkandanbadmintontelahdimainkandiatasgelanggangsegiempatsehinggakehariini.
1.1.4SejarahPerkembanganBadmintonDiMalaysia
BadmintontelahdimainkandiMalaysiaseawal1809.BadmintonyangdikenalisebagaiPoonapadaketikaitutelahdimainkanbuatpertamakalidiPulauPinangolehpegawaidariSyarikatEastIndiadiSuffolkHouse,kediamanbagiCaptainFrancisLight.KesansejarahinimasihbolehdilihatdiMethodistBoysSchooldiAyerHitam.GambarpermainaninidimainkanolehorangperempuandanjugapegawaiBritishbolehdilihatdiMuziumPulauPinang.
Copywriteby:cikgusham77.blogspot.com
 
~~MODULKLINIKBADMINTONKELABBADMINTONLlBAS2011
PermainanbadmintontelahdimainkandiE&0HoteldiPulauPinangpada1885olehisteri-isteripegawaiSyarikatEastIndia.PenduduktempatanPulauPinangkemudianmemainkanpermainaninidalamversimerekamenggunakanbuluayam.BuluayamjugabolehdisaksikandiMuziumNegarahariini.Diantaratahun1920-1923,GeorgeThomastelahmelawatPulauPinang.BeliautelahbermaindenganorangPulauPinangdanmendapatimerekabermaindenganbaik.Beliaukemudianmencadangkanuntukmenubuhkansatuorganisasi.Olehituadalahtidakmenghairankanpadatahun1925,PersatuanBadmintonPulauPinangtelahditubuhkan.Sekaligusmenubuhkanorganisasisukanpertamadinegaraini.SeoranglagipersonalitybadmintonyangtersohoriaituJ.F.DevlinyangmerupakanayahkepadaJDevlinSistersyangterkenalkeranamenjadiharapanutamapasukanPialaUberAmerikaSyarikat.BeliautelahmelawatPulauPinangdanMalayadiantara1929-1931.SetelahmendapatibadmintonmempunyaibegituramaipengikutdiMalaya,beliaumencadangkanpenubuhanOrganisasiKebangsaandanmenganjurkanpertandinganbadmintonperingkatkebangsaan.InitelahmencetuskanpenyertaanMalayadiKejohananantarabangsa.SemasaitujugalahPersatuanBadmintonPeraktelahditubuhkan.Pada11November1934,PersatuanBadmintonMalayatelahditubuhkan.PresidenpertamanyaialahJ.LWoodsdariPerak.Seorangtauke,FoongSengkemudiantelahdiajakuntukmendermabagipertandinganpialaantaranegeriberpasukanuntuklelaki.Pada1937,pertandinganFoongSeongCuptelahdimainkanIdiPerakdanPulauPinangmerupakanjuarapertamakejohananitu.PersatuanBadmintonMalayakemudianmenyertaiFederasiBadmintonAntarabangsapada1937.Pada1938,dianggarkankira-kira25,000pemainbadmintonterdapatdiMalaya.Setengahabadkemudian,pemainMalaysiatelahmengejutkanarenabadmintonantarabangsadengandominasimerekadalamsukaninidengangayapermainanpantasdanmenyerang.InilahpermulaandominasiorangAsiadidalamsukanini.Padamasaitujuga,pertandinganpertamayangteraturuntukMalayanClosedChampionshipstelahdiadakan.ASSamueldariSelangortelahmenjadiJuaraperseorangan.Padatahun1940,permulaanMalayanOpentelahdiperkenalkan.AcaraperseoranganlelakitelahdimenangiolehWongPengSoon.Padatahun1941,CheeChoonKhengtelahmenjadipemainMalayapertamauntukmemenangiAllIndiaChampionship.Pada1948-1949,MalayatelahmenjuaraiThomasCupyangbarudiperkenalkandanOoiTeikHockdanTeohSengKhoonmerupakanpemainMalaysiapertamamemenangipertandinganAllEngland.Padamasaitujuga,peraturanuntukPialaFoongSeongtelahdiubahuntukmenyeragamkannyadenganPialaThomas.PemainMalaysiakemudianmendapatsemakinbanyakjemputandariluarnegarauntukmenyertaipertandingan.
Copywriteby:cikgusham77.blogspot.com
 
,~MODULKLINIKBADMINTONKELABBADMINTONLlBAS2011
UNIT2
UNDANG-UNDANGBADMINTON(RulesinBadminton)
2.1GelanggangBadmintonGelanggangbadmintonmempunyaiukuranyangtertentu.Ukuranuntukgarisanadalahselebar40mm(1.5").Garisanitubolehdilukisatauditandakandimana-manapermukaantanah.Tinggijaringadalah1.55m(5'1")ditiangdan1.524m(5')ditengah-tengahgelanggang.Untukperseorangandanbergu,kawasangarisanservispendekdikira'Luar'semasaservis.Dalambergu,kawasanantaraisanbelakangdangarisanservisberguadalah'Luar'semasaservis.Dalambergu,kawasangelanggang6.10mx13.40m(20'x40')adalahdigunakanmanakalaperseoranganialah5.18mx13.40m(17'x44')
KawasanPermainandanUkuranGelanggangAcaraPerseorangan
44'
Copywriteby:cikgusham77.blogspot.com
1'6"17'--------~.~.~.~/Baseline
t
2'6
t
3'
1
BaselineorLOfl!ijservicelineforsingles
III
RightLeft
(J)
ServiceService
g
CourtCourt
'iii
~
.E
(J)
c:
~
(J)
'"0
i:i5
NET
Left
(J)
RigliltService
G:
ServiceCourt
~
Court
J)
C
(J)
0
---
20'
..
....
BaseLine
1
6'6"

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
Ashwiny Balakrishnan liked this
Norzie Razak liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
nortasniyah liked this
wong_wei_2 liked this
Abdul Mujib liked this
Qamarul Aqramin Rosli liked this
Muhd Faiez Tarmizi liked this
Along liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->