Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghe Thuat Lanh Dao

Nghe Thuat Lanh Dao

Ratings:
(0)
|Views: 1,020|Likes:
Published by api-3854838

More info:

Published by: api-3854838 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
 -1-
ĐỀ
C
ƯƠ 
NG MÔN H
C:
NGH
THU
T LÃNH
ĐẠ
O
(
LEADERSHIP
)
 Ng
ườ 
i biên so
n:
NGUY
N H
Ữ 
U LAM
.S
 
đơ 
n v
h
c trình: 2 – 30 ti
ế
t
Đố
i t
ượ 
ng: Sinh viên ngành Qu
n tr 
kinh doanh
Đ
i
u ki
n tiên quy
ế
t:
Đ
ã h
c xong môn Qu
n tr 
h
c, Hành vi t
ch
c,và Chi
ế
n l
ượ 
c Kinh doanh
T
ng quan:
Trong
đ
i
u ki
n môi tr 
ườ 
ng thay
đổ
i nhanh hi
n nay, lãnh
đạ
o tr 
ở 
thành m
t ch
 
đề
 
đượ 
cquan tâm
đặ
c bi
t. S
thành công c
a t
ch
c
đ
òi h
i nh
ng ng
ườ 
i
đứ
ng
đầ
u các t
ch
c ph
igi
i c
Qu
n tr 
l
n Lãnh
đạ
o. Th
m chí, trong nhi
u r 
t nhi
u tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p, c
n nhi
u s
lãnh
đạ
o h
ơ 
n. Môn h
c này cung c
 p nh
ng y
ế
u t
quan tr 
ng trong
đ
ánh giá và ph
n ánh nh
ng
đ
i
m c
t lõi c
a lãnh
đạ
o trong lý thuy
ế
t và th
c ti
n.
Đ
i
y này
đạ
t
đượ 
c thông qua vi
c xemxét
đ
ánh giá các lý thuy
ế
t lãnh
đạ
o khác nhau, th
o lu
n c
ở 
i m
ở 
, t
 
đ
ánh giá cá nhân và ph
nánh nh
ng th
c ti
n lãnh
đạ
o. Nh
ng th
o lu
n c
ở 
i m
ở 
v
lãnh
đạ
o trên ph
ươ 
ng di
n thuy
ế
t và th
c ti
n còn giúp cho ng
ườ 
i h
c phát tri
n các k 
n
ă
ng c
t y
ế
u c
a lãnh
đạ
o trongmôi tr 
ườ 
ng hi
n
đạ
i là hình thành t
m nhìn, truy
n
đạ
t t
m nhìn
đế
n các thành viên trong t
 ch
c, t
o ra kh
n
ă
ng,
đ
i
u ki
n thu
n l
ợ 
i
để
 
đạ
t
đượ 
c t
m nhìn chung.
M
c tiêu:
Sau khi h
c xong môn h
c này, nh
ng ng
ườ 
i tham gia s
có kh
n
ă
ng t
t h
ơ 
n trong:1.
 
Th
o lu
n nh
ng khái ni
m v
lãnh
đạ
o và phát tri
n nh
ng khái ni
m lãnh
đạ
o c
achính b
n thân mình.2.
 
 Nh
n ra nh
ng mô hình lãnh
đạ
o khác nhau, s
gi
ng và khác nhau c
a chúng,
đồ
ngth
ờ 
i
đ
ánh giá
đượ 
c b
n thân trên c
ơ 
s
ở 
các mô hình lãnh
đạ
o này.3.
 
Phân tích b
i c
nh c
a lãnh
đạ
o theo
đ
ó các quan ni
m, mô hình, và lý thuy
ế
t là phùh
ợ 
 p cho vi
c lãnh
đạ
o hi
u qu
.4.
 
Phát tri
n các k 
n
ă
ng c
t y
ế
u c
a lãnh
đạ
o: hình thành t
m nhìn, truy
n
đạ
t t
m nhìn,t
o kh
n
ă
ng... các k 
n
ă
ng
đượ 
c quan tâm phát tri
n trong quá trình môn h
c truy
n
đạ
t, gi
i quy
ế
t xung
độ
t, phát tri
n
độ
i, t
ươ 
ng tác qua l
i gi
a các cá nhân.
 
 -2-
N
i dung:
CH
ƯƠ 
NG I:
M
Ở 
 
ĐẦ
U.
I.
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a v
lãnh
đạ
o.II.
 
Hi
u qu
c
a Lãnh
đạ
o.III.
 
Gi
ớ 
i thi
u v
n
i dung môn h
c.
CH
ƯƠ 
NG II:
QUY
N L
Ự 
C VÀ S
Ự 
 
NH H
ƯỞ 
NG.
I.
 
Khái ni
n v
quy
n l
c và s
 
nh h
ưở 
ngII.
 
Các y
ế
u t
c
u thành quy
n l
c và hi
u qu
c
a vi
c s
d
ng chúngIII.
 
Mô hình v
quy
n l
c và s
 
nh h
ưở 
ngIV.
 
Các chi
ế
n l
ựơ 
c
nh h
ưở 
ng.
CH
ƯƠ 
NG IV:
PH
M CH
T VÀ K 
N
Ă
NG LÃNH
ĐẠ
O.
I.
 
 Nh
ng ph
m ch
t c
a ng
ườ 
i lãnh
đạ
o thành công.II.
 
 Nh
ng k 
n
ă
ng lãnh
đạ
o
CH
ƯƠ 
NGV:
PHONG CÁCH LÃNH
ĐẠ
O.
I.
 
Khái ni
m v
phong cách lãnh
đạ
oII.
 
 Nghiên c
u c
a Kurt LewinIII.
 
Mô hình c
a tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c bang OhioIV.
 
 Nghiên c
u c
a tr 
ườ 
ng
đạ
i h
c MichiganV.
 
 Nghiên c
u h
th
ng qu
n lý c
a LikertVI.
 
S
ơ 
 
đồ
m
ng l
ướ 
i lãnh
đạ
o
CH
ƯƠ 
NG VI:
LÃNH
ĐẠ
O THEO TÌNH HU
NG.
I.
 
Mi
n l
a ch
n liên t
c hành vi lãnh
đạ
oII.
 
Thuy
ế
t
đườ 
ng d
n
đế
n m
c tiêuIII.
 
Mô hình lãnh
đạ
o c
a Hersey & BlanchardIV.
 
Mô hình ng
u nhiên c
a Fiedler V.
 
Mô hình ra quy
ế
t
đị
nh c
a H. Vroom / Yetton
CH
ƯƠ 
NG VII:
LÃNH
ĐẠ
O M
Ớ 
I V
CH
T
 
I.
 
 Nh
ng áp l
c
đố
i v
ớ 
i
đổ
i m
ớ 
i và nh
ng kháng c
v
ớ 
i
đổ
i m
ớ 
i .II.
 
Các thuy
ế
t v
 
đổ
i m
ớ 
i.III.
 
Các thuy
ế
t v
ng
ườ 
i lãnh
đạ
o h
 p d
nIV.
 
Thuy
ế
t v
ng
ườ 
i lãnh
đạ
o
đổ
i m
ớ 
i c
a Burn.V.
 
Thuy
ế
t v
ng
ườ 
i lãnh
đạ
o
đổ
i m
ớ 
i c
a Bass.VI.
 
Th
c ti
n c
a ng
ườ 
i lãnh
đạ
o hi
n
đạ
i
 
 -3-
Ph
ươ 
ng pháp:
 
Sinh viên t
khám phá nh
ng v
n
đề
theo s
d
n d
t c
a gi
ng viên thông qua ph
ươ 
ng pháp
độ
ng não (Brainstorming) và th
o lu
n nhóm.
 
S
d
ng các công c
khám phá b
n thân (inventories) và các tình hu
ng trongvi
c nâng cao các k 
n
ă
ng và giúp sinh viên g
n nh
ng v
n
đề
nghiên c
u v
ớ 
ith
c ti
n.
 
Gi
ng viên là ng
ườ 
i d
n d
t,
độ
ng viên và gi
ớ 
i thi
u nh
ng v
n
đề
lý lu
n.
 
Sinh viên làm ti
u lu
n:
đọ
c và th
o lu
n nh
ng nghiên c
u m
ớ 
i v
lãnh
đạ
o hi
n
đạ
i trong
đ
i
u ki
n toàn c
u hóa và s
thay
đổ
i nhanh chóng c
a khoa h
c-côngngh
và môi tr 
ườ 
ng kinh doanh; nh
ng kinh nghi
m thành công và th
t b
i trongth
c ti
n lãnh
đạ
o; khám phá nh
ng th
c ti
n lãnh
đạ
o.
Đ
ánh giá:
 
20%: ti
u lu
n nhóm
 
20%: ti
u lu
n cá nhân
 
20%: làm vi
c nhóm, th
o lu
n và tình bày trên l
ớ 
 p.
 
40%: thi cu
i khóa.
Tài li
u h
c t
p:
Tài li
u
đọ
c b
t bu
c
• 
 
 Nguy
n H
u Lam, (1997). Ngh
thu
t Lãnh
đạ
o. Nhà xu
t b
n Giáo d
c
 
 
Daniel Goleman,
“Ph
ẩ 
m ch
ấ 
t nào t 
o nên m
t nhà lãnh
đạ
o”.
Harvard BusinessReview-11, 12. 1998.
 
• 
 
Ken Blanchard and Jesse Stoner, (2004).
Thi
ế 
u v
ắ 
ng
m nhìn- M 
t
ổ 
ch
ứ 
ckhông th
ể 
tr 
ở 
thành t 
ổ 
ch
ứ 
c hàng 
đầ
u
”. Leader to Leader, No. 31, Winter.
 
• 
 
John Kotter & Warren Bennis,
“T 
ư 
duy l 
i lãnh
đạ
o: Tr 
ở 
thành Lãnh
đạ
o c
a các Lãnh
đạ
o và Các N 
ề 
n V 
ă 
n hóa và Các Liên minh”
. trong Rowan Gibson, WarrenG. Bennis
(Ed.)
ư 
duy l 
i T 
ươ 
ng lai
. VAPEC (2002).
 
• 
 
 Nguy
n H
u Lam,
(1997) “
 Đổ 
i m
ớ 
i và phát tri
ể 
n
ổ 
ch
ứ 
c” – 
trong
Hành vi T 
ổ 
 ch
ứ 
c,
 Nhà xu
t b
n Giáo d
c
.
Tài li
u
đọ
c thêm
 
Gary A. Yukl, (1989).
 Leadership in Organization
, Second Edition. Prentice-HallInternational Editions.
• 
 
Peter B. Vail, (1993) “
 Lãnh
đạ
o b
ằ 
ng
m nhìn
”. Trong Allan R. Cohen, ThePortable MBA in Management: Insights from Experts at the Best BusinessSchools – Skills and Strategies for Leading any Organization to Success. JohnWiley & Son Inc. .
 
• 
 
John Kotter, (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duy Tran liked this
Minh Đức Nguyễn liked this
thaithuhang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->