Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
testy[1]-PP

testy[1]-PP

Ratings:

4.5

(2)
|Views: 1,245|Likes:
Published by api-3728619
Planovanie prognostika - testy
Planovanie prognostika - testy

More info:

Published by: api-3728619 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

Test 1. 1.Ako sa vol\u00e1 pl\u00e1n podniku, kt. rie\u0161i mater.zapezpe\u010d.\u2013 pl\u00e1n materi\u00e1lov\u00fdch z\u00e1sob 2.Vzorec na v\u00fdpo\u010det nezamestnanosti: pracovn\u00e1 sila L, s\u00fa\u010det zamestnan\u00fdch E, nezamestnan\u00fdch U. Miera nezamest. u = U/L 3.Funkcia kvadrat.trendu - yt=b0+b1xt+b2xt2+ut, 4.Vzorec \u2013 Kt/Yt spr\u00e1vna odpove\u010f, 5.Miera infl\u00e1cie : sa

vyjadruje 2 sp\u00f4sobmi, pomocou defl\u00e1tora HDP a indexu spotrebite\u013e.cien. 6.v\u0161eobec. klasifik\u00e1cii mo\u017en\u00fdch
strat\u00e9gi\u00ed rizika: - transfer aspektov rizika - 3 strane, - tolerovanie rizika,- redukcia rizika \u2013 zauja\u0165 opatrenia,
ukon\u010denie rizika \u2013 technikou, technol\u00f3giou 7.Charakt. presnosti predpovede zalo\u017een\u00e1 na \u0161tvorcoch rez\u00eddu\u00ed
sa naz\u00fdva priemern\u00e1 \u0161tvorcov\u00e1 chyba P\u0160CH m\u00e1 by\u0165 minim\u00e1lna, vybra\u0165 najmen\u0161ou hodnotou P\u0160CH.
8.Autokorel\u00e1cia \u2013 z\u00e1visl\u00e9, znamen\u00e1 to z\u00e1vislos\u0165 po sebe nasledu. hodn\u00f4t \u010dasov\u00e9ho radu. 9.ukazovate\u013e
zad\u013a\u017eenosti = dlh celkom / akt\u00edva, 10.Ktor\u00fdmi rizikami sa zaober\u00e1 mana\u017ement: a.\u010dasov\u00e9ho h\u013eadiska:v

\u010dase pred kr\u00edzou prevencia, v etape kr\u00edzy a etape obnovy, b.z vecn\u00e9ho h\u013eadiska v anal\u00fdze d\u00f4sledkov v\u00fdskytu rizika alebo viacer\u00fdch riz\u00edk na sledov.ukazovatele podniku.11.odpove\u010f bola interval od 0 do nekone\u010dna.12.\u010d\u00edm sa sk\u00fama model ako celok: koefientom determin\u00e1cie ktor\u00fd vyjadruje ak\u00e9 % z celkov\u00e9ho rozptylu z\u00e1visle premennej je v modeli vysvetlen\u00e9 variabilitou nez\u00e1visle premennej.

Test 2 Mi\u010dicov\u00e1 : 1. Cena tovaru je 10 Sk. Ro\u010dna infl\u00e1cia je 10%. Aka je cena tovaru po 2 obdobiach. -

Spravna odpoved je12,1. 2.Hodnota majetku je 600.000 Sk odpis.sa rovnomerne 6 rokov - rocny odpis.100.000 Sk. 3.Z\u00e1klad dane pred zdanenim je 100.000 Sk. Do majetku bol zaradeny HIM v hodnote 100.000 Sk, ktory sa rovn.odpisuje 4 roky. Aky je zaklad dane? 100.000 - 25.000 = 75.000 Sk. 4.Pou\u017eivaju sa

casove rady na vyrovnanie extremov? Ano 5.Kam patria v suvahe zasoby a pohladavky? s\u00fa to Aktiva. 6.Co je to discontny CF? cash flow 7.\u010cim sa skuma model ako celok?koeficientom determinacie 8.Nejaka otazky t\u00fdkajuca sa kvantifikacie rizika : riziko je merate\u013en\u00e9, kvantifik\u00e1cia-\u010d\u00edseln\u00fd vz\u0165ah Vz\u0165ah \u00fa\u017eitkovosti

rizika Ft =HPt \u2013 NPn, H-hodnota zv\u00fd\u0161enie zisku, Pt-pravdepod. \u017ee sa t\u00e1to hodnota dosiahne, N- n\u00e1klady rizika, Pn-pravdepodobnos\u0165 \u017ee d\u00f4jde k riziku, 9. Strategie podnikania: dlhodob\u00fd, strednodob\u00fd, kr\u00e1tkod. pl\u00e1n podnikania, strat\u00e9gia podniku, produktu, cie\u013eov\u00e9ho trhu, podnikov\u00fdch funkci\u00ed, podnikate\u013esk\u00e9 pl\u00e1ny, poslan\u00ed podniku, cie\u013eoch, strat\u00e9gii, pl\u00e1ne portf\u00f3lia, implement\u00e1cii strat\u00e9gie, monitorovan\u00ed a kontrole.10.Prognoza ex-

post je do minulosti alebo do buducnosti? Do minulosti.11.Nedobrovolne prevzatie firiem sa nevyskytuje v
akom modely podniku? Model kontinentalnej Europy
Test 3 1.\u010co znamen\u00e1 E v n\u00e1zve met\u00f3dy PEST? ekonomick\u00e1, 2.Pod\u013ea \u010doho s\u00fa zoh\u013eadnen\u00e9 n\u00e1klady pod\u013ea

ABC anal\u00fdzy? pod\u013ea priority 3.ak s\u00fa dividendy vypl\u00e1can\u00e9 z hr.zisku, da\u0148.z\u00e1klad sa zni\u017euje? 4.Cena majetku je 1 000 000,Odpisuje sa rovnom.5 rokov. Ak\u00e1 je hodnota majetku na konci 3. roku od400 000,- Sk, 5.Za za\u010diatku mesiaca bol zostatok na \u00fa\u010dte 20 000,-. na konci mesiaca ? \u00fakrada fa od odberat.3000,-fa od dod\u00e1v.2000,- splatn\u00e1 do 2 mesiacov ???, \u00fahrada tovaru dod\u00e1v. 3000, asi 16000,- Sk, 6.Vymenujte 2 ciele podniku.\u010dasov\u00e1 dimenzia (kedy?),kvantifikovan\u00fd ur\u010denie mno\u017estva, ko\u013eko,- m\u00e1 ma\u0165 nosite\u013ea zodpoved.(kto?). 1 kvalitat\u00edv.ciela\u2013zv\u00fd\u0161enie spokoj. z\u00e1kazn\u00edka, 2 kvantitat\u00edvne zv\u00fd\u0161enie mn., 3 makroekonom. zv\u00fd\u0161enie HDP, 4.mikroekonomick\u00e9 zn\u00ed\u017eenie re\u017eijn\u00fdch n\u00e1kladov,Ciel e: zv\u00fd\u0161i\u0165 podiel v\u00fdkonov na trhu o 10%, zn\u00ed\u017ei\u0165 podiel variabiln\u00fdch n\u00e1kladov o 15%, zn\u00ed\u017ei\u0165 zamestnancov

Test 4: 1.Ukazovatele finan\u010dnej anal\u00fdzy : n\u00e1stroj identifikovania finan\u010dn\u00e9ho rizika a ucelen\u00fd syst\u00e9m
finan\u010dn\u00fdch anal\u00fdz podniku,v\u010dasn\u00e9 varovanie s benchmarkingom v\u00fdznamn\u00fd zdroj inform\u00e1ci\u00ed mana\u017ementu.a)
ukazovatele ziskovosti- b v\u00fdnosovos\u0165 akt\u00edv :, c: ukazovatele likvidity, D: ukazovatele zad\u013a\u017eenosti
2.Outsourcing v prostred\u00ed infor.technol\u00f3gi\u00ed znamen\u00e1 presun zodpovednosti v predmetnej \u010dinnosti na extern\u00fd

subjekt, kt.prevezme zmluvne dohodnut\u00e9 \u010dinnosti napr.\u00fadr\u017ebu hardwaru a softwaru3.Benchmarking je sledovanie in\u00fdch s cie\u013eom u\u010di\u0165 sa od nich,je systematick\u00e9 a kontinu\u00e1lne porovn\u00e1vanie produktov, slu\u017eieb, prakt\u00edk a charakt.organ.jednotiek 4.Z dlhodob\u00e9ho h\u013eadiska je neakcept. cie\u013eom podniku pre\u017eitie 5.Podstatou

simul\u00e1cie je modifikovanie vstupn\u00fdch premenn\u00fdch s cie\u013eom zmeni\u0165 v\u00fdstupn\u00e9 veli\u010diny modelovan\u00e9ho procesu
sp\u00e1ja sa s tvorbou matem. modelu-zmenou premenn\u00fdch sa zmenia v\u00fdstupn\u00e9, pl\u00e1novan\u00e9 hodnoty 6.Po\u010det rovn\u00edc
Wintersovho exponenci\u00e1lneho vyrovnania s\u00fa 4 rovnice, 1.odhad \u00farovne, 2 odhad trendu, 3 sezonn\u00fd odhad, 4

predpove\u010f bud\u00facnosti 7. Intern\u00e9 faktory SWOT identifikuje siln\u00e9 a slab\u00e9 str\u00e1nky, hrozby, pr\u00edle\u017eitosti podniku ako prostriedok pre audit podniku a jeho okolia 8.Adit\u00edvny model (y=T+S+C+R) vytvorenie presnej predpovede si \u010dasto vy\u017eaduje oddeli\u0165 niekt. zo zlo\u017eiek T-trendov\u00e1, S-sezonn\u00e1, C-cyklick\u00e1, R-n\u00e1hodn\u00e19.Ot\u00e1zky

marketingov\u00e9ho pl\u00e1nu :kto tvor\u00ed trh, pre\u010do trh kupuje, \u010do trh kupuje, kedy kupuje, kde kupuje 10.Riziko-
postoj vz\u0165ah \u010dloveka k riziku averzia, vyh\u013ead\u00e1vanie, neutralita.11.Ansoffova matica sa pou\u017e\u00edva pri strat\u00e9gii

podniku : prenikanie trhu, rozvoj trhu, diverzifikacia a ch\u00fdbal rozvoj produktu 12.Na \u0161t\u00e1tny rozpo\u010det s\u00fa napojen\u00e9 pr\u00edspevkov\u00e9 a rozpo\u010dtov\u00e9 org.13.Hodnota obe\u017en\u00fdch akt\u00edv - dan\u00e9 boli z\u00e1v\u00e4zky, poh\u013ead\u00e1vky a z\u00e1soby. Bolo potrebn\u00e9 s\u010d\u00edta\u0165 poh\u013ead\u00e1vky + z\u00e1soby 14.Dan\u00e1 bola rovnica tr\u017eieb y=20+30.t, obdobia

1,2,3..10.vypo\u010d\u00edta\u0165 tr\u017eby pre 3 obdobie (za t sa dosad\u00ed 3) y=20+90=110 15.Hodnota obnovovac\u00edch invest\u00edci\u00ed : ak \u00farokov\u00e1 miera je10%, kapit\u00e1l na za\u010diatku roka je300 a na konci400. Obnovovacie invest\u00edcie sa r\u00e1taj\u00fa z kapit\u00e1lu na za\u010diatku obdobia \u2013 v\u00fdsledok 10% z 300=30

Test 5 1. Rozhoduj\u00face determinanty agreg\u00e1tneho produktu :rastu produktu sa zaoberaj\u00fa ekonomick\u00ed teoretici
kt.medzi rozhoduj\u00face determinanty agreg\u00e1t.produktu Y zara\u010fuj\u00fa kapit\u00e1l K a pr\u00e1cu N. Y=f*(K,N)
2.Autokorel\u00e1cia v akom sa pohybuje intervale? \u03c1 parameter modelu vyjadruj\u00faci korel\u00e1ciu medzi susedn\u00fdmi

chybami,(-1,1) \u010dasov\u00e9ho radu. znamen\u00e1 \u22121\u2264 \u03c1 \u22641. to z\u00e1vislos\u0165 po sebe nasleduj\u00facich hodn\u00f4t3.Likvidita -je vyjadren\u00edm konkurencieschopnosti?ano, je to schopnos\u0165 a r\u00fdchlos\u0165, s akou sa daj\u00fa investovan\u00e9 prostriedky previes\u0165 sp\u00e4\u0165 na hotovostn\u00e9 pe\u0148a\u017en\u00e9 prostriedky,4.Defl\u00e1tor- v\u00fdpo\u010det? HDPt=nomin\u00e1lny HDPt/re\u00e1lny HDPt)- definujeme ako pomer nomin\u00e1lneho k re\u00e1lnemu HDP v tom istom obdob\u00ed 5. Durbin Watsonov Test Jezalo\u017een\u00e1 na rez\u00eddu\u00e1ch, ktor\u00e1 sa definuj\u00fa ako odch\u00fdlky empirick\u00fdch od teoretick\u00fdch hodn\u00f4t z\u00e1visle premennej DW( et- et-1)2/ et2 et predstavuje hodnotu rez\u00eddua v\u010dase t 6.Mapa rizika - \u010do obsahuje? pravdepodobnos\u0165 a dopad

7.Regresn\u00fd koeficient? 8.anal\u00fdza hodnotov\u00e9ho re\u0165azca. m\u00f4\u017ee napom\u00f4c\u0165 odhali\u0165, ktor\u00fdch \u010dinnost\u00ed sa m\u00e1
podnik zbavi\u0165, resp. ich m\u00e1 delegova\u0165 na in\u00fd subjekt napr. Outsourcing. 9.Kauz\u00e1lne prognostick\u00e9 modely -
typy \u00faloh? regresn\u00e1, korela\u010dn\u00e1 10.Na ktorej strane s\u00fa v s\u00favahe z\u00e1v\u00e4zky? strana pas\u00edv
11.Heteroskedasticita? kon\u0161tantnosti rozptylu n\u00e1hodnej zlo\u017eky, t.j. sk\u00fama\u0165 heteroskedasticitu rez\u00eddu\u00ed.

Test 6 1.Obec je pr\u00edspevkov\u00e1 organiz\u00e1cia, FO 2.Ak\u00e1 je nezamestnanos\u0165, ak 20\u013eud\u00ed nepracuje a 80 pracuje (20%) miera nezamestnanosti20/80=0,25 3. Interval PACH (0, nekone\u010dno)4.Vzorec na v\u00fdpo\u010det hodnoty

akcie vzorec v\u00fdnos na akciu = zisk na rozdelenie akcion\u00e1rom / mno\u017estvo emitovan\u00fdch akci\u00ed
5.Vzorec na exponenci\u00e1lny regresn\u00fd model (yt = b0 . b1t . nt) 6.Cie\u013e m\u00e1 nosite\u013ea, kvantifikovan\u00fd,
dosiahnute\u013en\u00fd 7.Trendov\u00e1 zlo\u017eka je dlhodob\u00e18.Re zidu\u00e1 skuto\u010dn\u00e1 \u2013 vyrovn\u00e1vacia 8.Interval alfa (0,1)
10.\u0160t\u00e1tna pokladnica (12 mesiacov, 3 mesiace, po t\u00fd\u017ed\u0148och - spr\u00e1vne je po mesiacoch) 11.Pri
exponeci\u00e1lnom vyrovnan\u00ed je d\u00f4le\u017eit\u00e9 (d\u013a\u017eka k\u013azavej \u010dasti (klzav\u00e9 priemery) 12.\u0160t\u00e1tna pokladnicaa jej
\u00falohycentraliz\u00e1cia pr\u00edjmov) 13.\u010co znamen\u00e1 v logistickej krivke alfa? hladina v\u00fdznamnost\u00ed.14.V\u00fdpo\u010det
hrubej invest\u00edcie ak je dan\u00fd ro\u010dn\u00fd odpis y=10%, kapit\u00e1l na za\u010diatku je K1=300, na konci K2=400 J2=K2-(1-
0,1)*K1 = 400 \u2013 270= odpove\u010f 130) 15.Obnovovacie invest\u00edcie udr\u017euj\u00fa hladinu kapit\u00e1lu z predch\u00e1dzaj\u00faceho
roka
Test 7 1. Celkov\u00fd dlh/akt\u00edva = zad\u013a\u017eenos\u0165 a) spr\u00e1vne 2.Ako sa naz\u00fdva pl\u00e1novanie materi\u00e1lu od v\u00fdroby ?
pl\u00e1novaniem ater i\u00e1lov\u00fdch po\u017eiadaviek. 3. Pomocou \u010doho sa tvor\u00ed model ako celok? a) determin\u00e1cie,4.V
obdob\u00ed 0 - 10 Sk, infl\u00e1cia 10 %. Ak\u00e1 bude cena v druhom obdob\u00ed ? - spr\u00e1vne 12,1 5.Hodnota majetku600
000 Sk, rovnomern\u00fd odpis 6 rokov, Ak\u00fd bude ro\u010dn\u00fd odpisb ) 100 000 6.Koeficient PACH

interval ( 0. nekone\u010dno) 7.\u010d\u00edm sa vyjadruje infl\u00e1cia?a)Defl\u00e1tor 8.Strat\u00e9gie v rizikovom mana\u017emente a ) Transfer b ) Tolerovaniec) Redukcia d) Ukon\u010denie 9. Strat\u00e9gie sa prij\u00edmaj\u00fa na rizik\u00e1, ktor\u00e9 s\u00fa nad \u010diarou. 10. Strat\u00e9gia do bud\u00facnosti a) EXANTE 11)Rovnica kvadratick\u00e1yt = bo + b1t +b2t2 + ut 12.Pri Holtzovom rozdelen\u00ed vol\u00edme a, p tak, aby : priemern\u00e1 \u0161tvorcov\u00e1 chyba P\u0160CH bolo minim\u00e1lna 13.Ako sa vyjadrujemiera

nezamestnanosti? b)nezamestnan\u00ed / dispon\u00edbiln\u00e1 pracovn\u00e1 sila 14. 14 Kapit\u00e1lov\u00fd akceler\u00e1tor sa vypo\u010d\u00edta ? je
ve\u013ekos\u0165 kapit\u00e1lu ur\u010den\u00e1 v\u00fd\u0161kou produkcie. Kt= alfa * Yt alfa-koeficient v\u00fd\u0161ky kapit\u00e1lu, Y-invest\u00edcie15
Autokorela\u010dn\u00e1 veta v tomto zmysle ( v \u010dase ) z\u00e1visl\u00e9
Test 8 1 Pl\u00e1novanie, organizovanie,.s\u00fa :b)funkcie riadenia 2.\u0160t\u00e1tna pokladnica - kto ju financuje? Doplni\u0165 2

odpovede rozpo\u010dtov\u00e9 \u0161t\u00e1tne a pr\u00edspevkov\u00e9 organiz\u00e1cie, obce mest\u00e1. 3.Cie\u013e m\u00e1 by\u0165: b)terminovan\u00fd - kvantifikovan\u00fd a m\u00e1 ma\u0165 nosite\u013ea4.Nap\u00ed\u0161te 1 vzorec z 3, kt. vyjadruje HDP HDP= C+I+G+(X-M) HDP=F+T+D HDP=C+S+T+Rf 5.Rozpo\u010dtov\u00e9 a pr\u00edspevkov\u00e9 organiz\u00e1cie s\u00fa na \u0161t\u00e1tny rozpo\u010det napojen\u00e9: pr\u00edspevkom al.odvodom 6.Bod zvratu : b)je rovn\u00fd 07.Nap\u00ed\u0161 1 v\u00fdhodu a 1 nev\u00fdhodu ke\u010f z\u00e1sobuje\u0161 raz a hromadne:V\u00fdhoda : menej n\u00e1kladov na dopravu Nev\u00fdhoda : asi vysok\u00e9 n\u00e1klady na skladovanie8.100 000,-

Sk= hrub\u00fd zisk, 30% = odpisy 20%= z\u00e1soby 50%=da\u0148 \u010dist\u00fd zisk=? a) 35 000 9.100 000 kusov 10 Sk/Ks
v\u00fdrobn\u00e9 n\u00e1klady=100 000,-da\u0148=50%

Hrub\u00fd zisk=?V\u00fdsledok je 400 000 10.Armstrong klasifikuje prognostick\u00e9 met\u00f3dy: a)subjekt\u00edvne vs objekt\u00edvne 11.Nezamestn\u00e1nos\u0165 - Mieru nezamestnanosti definujeme ako pomer po\u010dtu nezamestnan\u00fdch k disponibilnej pracovnej sile u = U/L 12.Ansoffov\u00e1 matica - (prenikanie trhu, rozvoj trhu, diverzifikacia a ch\u00fdbal rozvoj produktu

Test 9 1. Parettovo pravidlo 80:20), 20% z celkov\u00e9ho objemu predan\u00fdch produktov tvor\u00ed 80% dosiahnut\u00e9ho

zisku podniku; 20% cie\u013eaved.\u00fasilia mana\u017e\u00e9ra prinesie 80% v\u00fdsledkov. 2.Porterov model 5 s\u00edl :1. riziko vstupu nov\u00fdch konkurentov,2. stupe\u0148 s\u00faperenia medzi podnikmi umiestnen\u00fdmi v odvetv\u00ed,3. obchodn\u00e1 sila kupuj\u00facich,4. obchodn\u00e1 sila dod\u00e1vate\u013eov,5. hrozba substit\u00facie produktov odvetvia. 3.korela\u010dn\u00e1 \u00faloha (\u010do vyjadruje)-spo\u010d\u00edva v stanoven\u00ed stup\u0148a z\u00e1vislosti medzi z\u00e1vislou a nez\u00e1vislou premennou,posudzujeme, do akej miery sa empirick\u00e9 hodnoty odchy\u013euj\u00fa od zvolenej regresnej funkcie.4.regresia vyjadruje procespo\u010dtu

\u0161tvorcov s minimom 5.pr\u00edklad - zisk 100, n\u00e1klady 50, 50% da\u0148, 50 st\u00e1lych akt\u00edv (odpoved 25 nie\u010do s kone\u010dn\u00fdm ziskom) 6.pr\u00edklad - v\u00fdnosy/n\u00e1klady ak\u00fd maj\u00fa-0,2 b) 0,5 c) 1,12) 7.doplni\u0165 holtov exponenci\u00e1lne vyrovnanie aj trendov\u00fa zlo\u017eku,odhadujeme okrem be\u017enej hodnoty premennej aj be\u017en\u00fd pr\u00edrastok vyvolan\u00fd

trendom.uplat\u0148uje vyrovnanie \u00farovne aj pr\u00edrastku priamo prostredn\u00edctvom \u0161pecifick\u00fdch kon\u0161t\u00e1nt pre obidve zlo\u017eky. 8. koeficient determin\u00e1cie sa pohybuje v intervale 0\u2264R2\u226419. Heteroskedasticita Variabilita n\u00e1hodnej zlo\u017eky m\u00e1 v niektor\u00fdch pr\u00edpadoch tendenciu r\u00e1s\u0165 v jednotliv\u00fdch pozorovaniach.Ak variabilita n\u00e1hodnej zlo\u017eky v be\u017enom obdob\u00ed je v\u00e4\u010d\u0161ia, ako variabilita zlo\u017eky z predch\u00e1dzaj\u00faceho obdobia, takvypo\u010d\u00edtan\u00e1 \u0161tandardn\u00e1 chyba je podhodnoten\u00e1 a nem\u00f4\u017eeme ju pou\u017ei\u0165 na tvorbu predpovede. 10. ako sa delia \u010dasov\u00e9 rady ( odpove\u010f - intervalov\u00e9 a okamihov\u00e9)

Test 10 1 Benchmarking : je sledovanie in\u00fdch s cie\u013eom u\u010di\u0165 sa od nich,je systematick\u00e9 a kontinu\u00e1lne

porovn\u00e1vanie produktov, slu\u017eieb, prakt\u00edk a charakt.organ.jednotiek 2. Delfsk\u00e1 met\u00f3da Krok 1: definovanie probl\u00e9mu,2 t\u00edm poskytne prv\u00fd podnet v r\u00e1mci 1 kola, 3: sumariz\u00e1cia a tvorba z\u00e1verov z 1 kola, 4: opakovanie krokov 2 a 3 a\u017e do z\u00edskania z\u00e1verov, Krok 5: ukon\u010denie. s\u00fa vytvoren\u00e9 dva t\u00edmy:ri e\u0161ite\u013esk\u00fd formuluje ot\u00e1zky ae xpertn\u00fd odpoved\u00e1 na ot\u00e1zky.3 Brownov model - Met\u00f3da exponenci\u00e1lneho vyrovnania ur\u010dujeme progn\u00f3zu na jedno obdobie dopredu a je vhodn\u00e1 iba pre \u010dasov\u00e9 rady s kon\u0161tantn\u00fdm trendom. Nov\u00e1 predpove\u010f = Star\u00e1 predpove\u010f + Ur\u010dit\u00e1 \u010das\u0165 z chyby predpovede Jednoduch\u00fd vzorec, ktor\u00fd vyjadruje tento princ\u00edp Nov\u00e1 predpove\u010f = Star\u00e1 predpove\u010f + \u03b1 (Najneskor\u0161ie pozorovanie \u2013 Star\u00e1 predpove\u010f)kde \u03b1 je vyrovn\u00e1vacia kon\u0161tanta. 4.Pojem invest\u00edcie vn\u00edmame ako pe\u0148a\u017ene vyjadren\u00fd tok v\u00fdstupu ekonomiky vo zvolenom \u010dasovom \u00faseku, ktor\u00fd sa pou\u017e\u00edva na udr\u017eiavanie alebo rast hodnoty kapit\u00e1lu. Invest\u00edcie savo v\u0161eobecnosti ch\u00e1pu ako zaobstaranie si tak\u00e9ho akt\u00edva, ktor\u00e9 v bud\u00facnosti prinesie svojmu vlastn\u00edkovi ekonomick\u00fd prospech \u2013 v\u00fdnos.5.

Preh\u013ead z\u00e1meru : -s\u00fa to \u010diastkov\u00e9 ciele podniku, predpokladan\u00e9 spr\u00e1vanie sa v bud\u00facnosti, z\u00e1mer kupova\u0165-
nekupova\u01651.spracova\u0165 dotazn\u00edk kore\u0161ponduj\u00faci k cie\u013eu projektu,2- spracova\u0165 v\u00fdsledky z\u00edskan\u00e9 dotazn\u00edkov\u00fdm
zis\u0165ovan\u00edm,3- analyzova\u0165 z\u00edskan\u00e9 \u00fadaje,spracova\u0165 spr\u00e1vu s identifikovan\u00edm zisten\u00ed, progn\u00f3zy. 7. priemern\u00e1
\u0161tvorcov\u00e1 chyba P\u0160CH m\u00e1 by\u0165 minim\u00e1lna, 8. Naivn\u00e9 modely: s\u00fa zalo\u017een\u00e9 na pou\u017eit\u00ed d\u00e1t, kt.priamo

\u0161pecif.sk\u00faman\u00fd probl\u00e9m.Kauz\u00e1lne met\u00f3dy klad\u00fa tie\u017e ot\u00e1zku \u201epre\u010do? pr\u00ed\u010diny, d\u00f4vod udalosti). Kauz\u00e1lna premenn\u00e1 je teda premenn\u00e1 X, kt.existen.je nutn\u00e1 a posta\u010duj.podmienka pre v\u00fdskyt Y (X mus\u00ed predch\u00e1dza\u0165 Y pr\u00ed\u010dine predch\u00e1dza n\u00e1sledok.9. K\u013azav\u00e9 priemery : vyrovn\u00e1va.\u010dasov.radov 10.Cyklick\u00e1 zlo\u017eka: Cyklick\u00e1 zlo\u017eka (C) popisuje strednodob\u00e9 zmeny sp\u00f4sob.\u010dinite\u013emi, kt.p\u00f4sobia ur\u010dit\u00fa dobu a vracaj\u00fa sa v opakovan\u00fdch peri\u00f3dach. Pr\u00edkl.s\u00fa ekonomic.cykly spojen\u00e9 s recesiou a expanziou ekonom\u00edk v ur\u010ditom \u010dasovom intervale.

Test A 1. Medzi expertn\u00e9 met\u00f3dy nepatr\u00ed :1)Medzi expertn\u00e9 met\u00f3dy nepatr\u00ed: b ) exponenci\u00e1lne vyrovn\u00e1vanie
2.Cie\u013eom Delftskej met\u00f3dy :b ) h\u013eadanie ur\u010dit\u00e9ho spolo\u010dn\u00e9ho n\u00e1zoru 3.Exponenci\u00e1lny trend v \u010dasov\u00fdch
radoch mo\u017eno zap\u00edsal v tvare.a)Tt-Ao.A\u00cd.t
4. Odhad parametrov line\u00e1rneho trendu v \u010dasovom rade

z\u00edskame.b ) met\u00f3dou najmen\u0161\u00edch \u0161tvorcov 5.Modely trendov \u010casov\u00fdch radov, pop\u00edsan\u00e9 ur\u010ditou matematickou funkciou maj\u00fa parametre: a) st\u00e1le v \u010dase 6.V\u00fdsledkom na\u0161ej anal\u00fdzy s\u00fa 2 modely charakterizuj\u00face priebeh \u010dasov\u00e9ho radu. Z nich vyberieme model, pre ktor\u00fd-:a) Priemern\u00e1 \u0161tvorcov\u00e1 chyba je men\u0161ia 7. Exponenci\u00e1lne

vyrovn\u00e1vanie pou\u017eijeme: c ) pri nerovnomern\u00fdch \u010dasov\u00fdch radoch 8.Exponenci\u00e1lny priemer je dan\u00fd
vz\u0165ahom a) \u03b1 je vyrovn\u00e1vaj\u00faca kon\u0161t., 1 - \u03b1 = \u03b2 pri\u010dom St = \u03b1 . yO + \u03b2. St-1 9. Ak m\u00e1me nerovnomern\u00fd
\u010dasov\u00fd rad bez sez\u00f3nnosti a predpoklad\u00e1me v jednotliv\u00fdch jeho \u00fasekoch kon\u0161tantn\u00fd trend, pou\u017eijeme na jeho

vyrovnanie:c) Brownov model jednoduch\u00e9ho exp.vyrovn\u00e1vania 10.Modely exponenci\u00e1lneho vyrovn\u00e1vania maj\u00fa parametre: c) premenliv\u00e9 v \u010dase 11 Progn\u00f3za je:b) v\u00fdrok o bud\u00facnosti z\u00edskan\u00fd ur\u010ditou met\u00f3dou, podporen\u00fd nejakou te\u00f3riou 12.Medzi z\u00e1sady pri v\u00fdbere ved\u00faceho ukazovate\u013emi nepatr\u00ed: b ) kon\u0161tantn\u00fd trend \u010dasov\u00e9ho radu ved\u00faceho ukazovate\u013ea 13.Ak na z\u00e1klade informa\u010dn\u00e9ho testu pre vo\u013ebu trendovej funkcie zistime, \u017ee prv\u00e9 diferencie \u010dasov\u00e9ho radu s\u00fa pribli\u017ene kon\u0161tantn\u00e9, polom: b ) predpoklad\u00e1me line\u00e1rny trend

14.Predpokladom pre pou\u017eitie ARIMA modelov je: c ) minim\u00e1lne 50 pozorovan\u00ed 16.S\u00fa\u010det v\u00e1h symetrick\u00fdch
k\u013azav\u00fdch priemerov je : c ) rovn\u00fd jednej 17.Cie\u013eom Benchmarkingu je: c) obozn\u00e1menie sa s v\u00fdsledkami
konkurencie 17 Chyba progn\u00f3zy je dan\u00e1 : b ) rozdielom skuto\u010dnej a odhadnutej hodnoty v obdob\u00ed progn\u00f3zy
19) Pri jednoduchom n\u00e1hodnom v\u00fdbere:a) ka\u017ed\u00e1 jednotka m\u00e1 rovnak\u00fa pravdepodobnos\u0165 dosta\u0165 sa do vzorky

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->