Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Duáltörvény

A Duáltörvény

Ratings:
(0)
|Views: 20|Likes:
Published by Kiss László

More info:

Published by: Kiss László on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
1
A NÉVTELEN SZELLEM BÖLCSÉSZETE
DUÁLTÖRVÉNY 
A „NÉVTELEN SZELLEM"' KINYILATKOZTATÁSAIESZTER MÉDIUM ÚTJÁN
KIADJA:
A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE
BUDAPEST, 1942.
 
2
TARTALOM:
A kiadók el
ő
szava
................................................................................................... 6
A „Névtelen szellem" el
ő
szava
................................................................................ 10
Bevezetés
.................................................................................................................... 13Az ember az ütközésekben mindig önmagával találja magát szemben. — A lé-lek fogyatékosságai a másik teremtett lény lelkéb
ő
l nem pótolhatók. — A sze-retet, ha az csak a küls
őbő
l ered, könnyen gy
ű
löletté alakul át. — A teljes bol-dogság csak a tökéletességgel érhet
ő
el. — Miért kell a szellemnek emberrélennie? — Az ember élete: ütközéseknek kitett alkalom. — Sohasem szabadaz embernek mástól várnia a boldogságát, hanem az önmaga lelkében tátongóhézagokat Isten világosságával kell betöltenie. — Minden, ami a földi világ- ban szép és jó, magasabb világok levetített árnyéka. — Akik már a földönszellemi életet élnek, azokra nézve a küls
ő
burok már itt köddé válik. — Míga szellem a duálszeretet állapotára meg nem érik, addig a lelkében mindig hi-ányok mutatkoznak. — B
ű
n,
ő
rültség, „idegesség". — A b
ű
nös természet sza-kadatlan „tenni-akarása". — A gonosz emberek a környezetüket is „idegessé"teszik. — A Gondviselés összekapcsolja a jót a gonosszal, hogy az áldozatereje megtörje a b
ű
nt.I. FEJEZET
A dualizmus egyetemes érvényesülése
................................................................. 18A kétféleség, a duáltörvény minden dologban érvényesül. — Az élet törvénye,hogy önmagából mindig tökéletesebbet hozzon létre. —A duálviszony legal-sóbb rend
ű
megnyilatkozása az érzékiség. — A szerelmi érzés lassú kibonta-kozása. — A duálok, ha fejletlenek, kevésbé férnek össze, mint a nemduálok. — A fejl
ő
dés útján el
ő
rehaladt duálok találkozása mindig áldása a földnek.II. FEJEZET.
Összeköt
ő
ismeretek 
................................................................................................ 22Az érzékiség a szerelmi élet burkolata. — Milyen határig nem b
ű
n az érzéki-ség? — A szenvedélyek korlátlanságratörekvésének titka. — A fejl
ő
déssel párhuzamosan növekv
ő
gátlások az érzékiséggel szemben. — Az érzé-kiségb
ő
l való kiemelkedés útja. — Amit a lélek megismert, az a lelkiismerettörvényévé válik. — A n
ő
alárendeltsége a keleti népeknél. — A szerelmi ér-s tisztulása. Ha a n
ő
i duálfél alacsonyabb színvonalon van, akkor az aférfira nézve lehúzó hatású; ha magasabban van, akkor a férfi haladása tüne-ményesen gyors. — Mi az oka egyes n
ő
k akaratnélküli önalárendelésének? — Aki már a duálfelével találkozott, annak haladása meggyorsul.III. FEJEZET.
Felel
ő
sség a duáltörvényben
.................................................................................. 31A házasfelek a gyermeknemzéssel az élet nagy titkába nyúlnak bele, s ezzelkötelezettséget vállalnak Isten el
ő
tt. — A házasság felbontásának kivételesesete. — A házasféllel szemben elkövetett minden bántalom a duálféllel leen-
összekapcsolódást hátráltatja. -A szeretet egyetemes kiegyenlít
ő
hatal-masság.IV. FEJEZET.
„A férfi sorsa a n
ő
"
.................................................................................................. 36Minél jobban áthatja a lelket az Istenhez való ragaszkodás, annál biztosabbak a megérzései. — A fejlett szellemek szeretete azért rendíthetetlen, mert egy-másban Isten Lelkét szeretik. — A férfi meg a n
ő
i lélekfél addig, míg ala-
 
3csony fokozaton áll, csak az érzékiségben tudja kifejezni az összetartozás ér-zését. — A fölfejl
ő
dés útján a felülr 
ő
l ered
ő
értékeket mindketten a n
ő
i fé-len keresztül kapják. — A n
ő
i szellemek színvonala mutatja egy-egyembercsoport szellemi fokozatát. — A keleti népek elmaradottságának oka: a
k aláértékelése. — Az alacsonyabb rend
ű
világokon nagyon könny
ű
, a ma-gasabb rend
ű
eken nagyon nehéz a testöltés törvényébe bejutni. — A n
ő
lelkénáramlik keresztül a fejl
ő
dés folyama. — Miért nem tudja magát kivonni a férfia n
ő
befolyása alól? — A férfi kétféle n
ő
-típusa. — Az ideális n
ő
hivatása aférjjel, apával, esetleg nagyapával szemben. — A férfi érdeke, hogy a veleösszekapcsolt n
ő
minél magasabb szellemi fokozaton álljon. — Mindenkia duáljáért munkálkodik, aki a házasságban kifogásta-lanul betölti hivatását, bárki legyen is az élettársa. — Az a férfi, aki megbecsüli és szereli a házastársát,sokkal gyorsabban halad el
ő
re, mint aki a tudomá-nyokkal vagy az aszkézissel töri-zúzza magát. — Aszeretetben leélt házasélet mindkét fél duálértékétóriási módon megnöveli. — Az ilyen házasélet után aférfiszellem bölcsebbé, higgadtabbá, lágyabbá lesz, sígy könnyebben megérzi és megtalálja a duálját. — Aférfi ebben a kiegyenlítettségben bizonyos semleges-ségre tesz szert, s így magasabb rend
ű
egyéniséggéfejl
ő
dik. — Ez az útja a fennkölt, és ragyogó élet elérésének.V. FEJEZET.
Lelki semlegesség
.................................................................................................40A semlegesség helyes értelmezése. — Az aszkézist hiába er 
ő
lteti az, aki lelki-leg nem jutott el a semlegességig. — A küls
ő
megjelenési alak a legritkábbesetben van összhangban a bels
ő
fejlettséggel. — A szegénység és egyszer 
ű
-ség mint életkeret a legkevésbbé akadályozza a szellemet a saját értékének ki-fejezésében. — A papok és a n
ő
tlenségi fogadalom. — Igazán hivatásának él
ő
 pap csak az lehet, aki a lelki semlegesség fokozatát elérte.— Ez a szent sem-legesség és szent papság. — Akik önmaguk túlértékeléséb
ő
l vállalkoznak asemleges életre, azok elbuknak. — Legyetek Isten igazságának szent papjai!VI. FEJEZET.
A duálérzés, mint a végcél elérésének a tényez
ő
 je
................................................ 46A semlegesség és a házasság. — Miért tévesztik el egymást a lelkek a házas-ságban? — Az egymással találkozó duálfelek annál mélyebb nyomot hagynak egymásban, minél fejlettebbek. — A b
ű
vös kulcs. — A megpróbáltatások afejl
ő
dés minden állomásán ott várnak az emberszellemre. — Isten személyszerinti kegyelme van mindazokkal, akik bens
ő
fejlettségük folytán már feltudják fedezni magukban a hibákat. — A lélek átalakulása csak belülr 
ő
l kö-vetkezhetik be. — A lélek célja: a Krisztushoz való hasonlóság. — A duálok együttes eredményei sokszorosan felülmúlják azokat az eredményeket, ame-lyeket külön-külön érhettek volna el. — A teremt
ő
er 
ő
fogalma. — Maradan-dót csak az egymásra talált duálok alkothalnak, s igazi boldogságot csak ezek élvezhetnek. — A régi keresztény elgondolás puritanizmusa. — Az igazi sze-retet nem azt nézi, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy
ő
szolgáljon mások-nak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->