Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
EL LIBRO DE MORMÓN: La Plenitud del Evangelio, Las doctrinas plenas y preciosas - Fernando Vera

EL LIBRO DE MORMÓN: La Plenitud del Evangelio, Las doctrinas plenas y preciosas - Fernando Vera

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Fernando Vera
LIBRO DE MORMÓN: La Plenitud del Evangelio, Las doctrinas plenas y preciosas - Fernando Vera
LIBRO DE MORMÓN: La Plenitud del Evangelio, Las doctrinas plenas y preciosas - Fernando Vera

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Fernando Vera on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

 
@e V`oknyi io` Ozekao`nl4 @ex ilhywnkex v`okex ~ vwohnlxex io` @ngwl ioMlwmøk+
@e V`oknyi io` Ozekao`nl
Ok ke wozo`ehnøk ieie ok 5386, o` Xoõlw ioh`ewø uo î` cegíe ieil e Dlxî Xmnyc 'vliow ioxio`l e`yl+++ vewe yweihnw o` @ngwl io mlwmøk2 uo hlkynoko k woanxywl io k vog`l heíil,
!`ev`oknyi io` ozekao`nl io Doxhwnxyl!
vewe `lx Aokyn`ox ~ yemgnîk vewe `lx diílx'+ I+ ~ H+ 7643->.+O` @ngwl io Mlwmøk kl yweye mhclx yøvnhlx hwhne`ox io ilhywnke nkh`~okil4
 
O` hlkhn`nl ok `lx hno`lx, `e aowwe ok `lx hno`lx, ke yowhowe vewyo io `ex coxyox uojowlk ewwldeiex+
 
@e v`we`niei io Inlxox+
 
Inlx ox k Clmgwo Ose`yeil+
 
@e vwlawoxnøk oyowke+
 
@e Lwaekntehnøk io `e Na`oxne+
 
O` xehowilhnl io Mo`unxoioh ~ xx ljnhnlx+
 
O` xehowilhnl io Eewøk ~ xx ljnhnlx+
 
O` xo``emnokyl hlml oxvlxlx l meywnmlknl ho`oxyne`+
 
@lx ywox aweilx io a`lwne+
 
@e Ve`egwe io Xegniwíe+
 
O` geynxml vlw `lx mowylx l he`unow lywe lwiokekte znhewne+
 
@e vl`naemne+
 
@ex lwiokektex io` yomv`l+
 
_ke ‐Meiwo' Ho`oxyne`+
 @e hlkh`xnøk uo iogo xehewxo e wo`hnw, ox uo oxyex ilhywnkex kl xlk kohoxewnemokyo vewyo
io `e ‐v`oknyi io` ozekao`nl”
 
l ‐
v`oknyi io` ozekao`nl
xomvnyowkl”+ @e v`oknyi io` ozekao`nl
xomvnyowkl hlkynoko ylilx `lx vwnkhnvnlx, ilhywnkex, ~ mekiemnokylx wouownilx vewe
 
‐aekew
vet ok oxye znie ~ oyowke xe`zehnøk ok o` mkil vlw zoknw
+
 Koxywex wozo`ehnlkox inhok uo o` @ngwl io Mlwmøk hlkynoko4 `e v`oknyi io` ozekao`nl+ #I+H+764>, 714?2 974572 58?48+. Oxyl ox zowiei ok o` xokynil io uo o` @ngwl io Mlwmøk ox kwoanxywl io`lx yweylx io Inlx hlk k vog`l uo vlxoíe `e v`oknyi io` ozekao`nl, ~ vlw `l yekyl`ex `o~ox ~ vwnkhnvnlx hlkihokyox e `e me~lw xe`zehnøk xo okhokywek woanxyweiex ok oxo `ngwl+!Ok oxyo mnxml xokynil `e Gng`ne ~ `ex Ilhywnkex ~ Hlkzoknlx hlkynokok `e v`oknyi io` ozekao`nl+Xoaôk `l osvwoxø o` vwoxniokyo Dlck Ye~`lw, `ex Oxhwnywex 'xlk xnmv`omokyo woanxywlx,cnxylwnex, mekiemnokylx, oyh+ O` ozekao`nl ox k vwnkhnvnl znznokyo, vowiweilw, oyowkl onkhemgneg`o uo ce osnxynil hlkyomvlwåkol hlk Inlx, ~ xnomvwo osnxynwå, mnokywex iwo o`ynomvl ~ `e oyowkniei, ilkiounowe uo xo ioxewwl``o ~ xo meknjnoxyo'
#
Alxvo` Bnkailm, våa+33 
.+
 
@e v`oknyi io` ozekao`nl xomvnyowkl kl voio hlkxowzewxo xl`l ok `e ve`egwe oxhwnye+ @exOxhwnywex aewiek o` woanxywl io` ozekao`nl vowl o` ozekao`nl mnxml hlkxnxyo ok o` vliow io`xehowilhnl ~ `e vlxoxnøk io` ilk io` Oxvíwny Xekyl+O` @ngwl io Mlwmøk osv`nhe `l uo xnaknjnhe oxye v`oknyi+ Vlhl ioxvîx io x woxwwohhnøk,
DOX_HWNXYL
evewohnø ekyo e`aklx io `lx ekynalx cegnyekyox io `ex Emîwnhex ~ indl `lxnanokyo4
Co euí, lx co ieil mn ozekao`nl, ~ ‐îxyo ox o` ozekao`nl uo lx co ieil4 uo znko e` mkil ehmv`nw `e zl`kyei io mn Veiwo, vlwuo mn Veiwo mo okznø”+
^ mn Veiwo mo okznø vewe uo joxo `ozekyeil xlgwo `e hwt2 ~ uo ioxvîx io xow `ozekyeilxlgwo `e hwt, vinoxo eyweow e mí mnxml e ylilx `lx clmgwox, vewe uo exí hlml co xnil`ozekyeil vlw `lx clmgwox, exí yemgnîk `lx clmgwox xoek `ozekyeilx vlw o` Veiwo, vewehlmvewohow ekyo mí, vewe xow dtaeilx vlw xx lgwex, ~e jowok gokex l me`ex2 ~ vlw oxyewetøk co xnil `ozekyeil2 vlw hlkxnanokyo, io ehowil hlk o` vliow io` Veiwo, eyweowî e mí mnxml e ylilx `lx clmgwox, vewe uo xoek dtaeilx xoaôk xx lgwex+ ^ xhoiowå uohe`unowe uo xo ewwovnokye ~ xo geynho ok mn klmgwo, xowå ``okl2 ~ xn vowxozowe cexye o` jnk,co euí, ~l `l yokiwî vlw nklhokyo ekyo mn Veiwo o` iíe ok uo mo vwoxokyo vewe dtaew e`mkil+^ euo` uo kl vowxozowe cexye o` jnk, îxyo ox o` uo yemgnîk ox hlwyeil ~ ohceil ok o` joal,
io ilkio kkhe måx voio zl`zow, vlw mlynzl io `e edxynhne io` Veiwo #….” ^ ‐keie nmvwl
voio okywew ok x wonkl2 vlw yekyl, keie okywe ok x wovlxl, xnkl euo``lx uo cek h`ezeilxx zoxynilx ok mn xekawo, moinekyo x jo, ~ o` ewwovokynmnokyl io ylilx xx voheilx ~ x
jnio`niei cexye o` jnk”+ #8 Kojn 71458
-51, 5>.+Oxyl ioxhwngo `lx o`omokylx gåxnhlx io` Ozekao`nl45+
 
Doxôx znkl e` mkil e hmv`nw `e zl`kyei io` Veiwo+7+
 
@e zl`kyei io` Veiwo jo uo Doxôx mwnowe ok `e hwt ~ hlkidowe e `lx clmgwox e Î`moinekyo `e Osvnehnøk ~ Woxwwohhnøk+8+
 
@lx clmgwox woawoxewåk e` Veiwo vewe xow dtaeilx vlw xx lgwex+9+
 
Euo``lx uo yokaek jo, xo ewwovnokyek, xo geynhok ~ vowxozowek cexye o` jnk vliwåk`lawew uo `e osvnehnøk ehyôo vewe o``lx ~ vliwåk wohngnw `e ose`yehnøk+?+
 
Xn hlkynkôek ok zowiei vowxozowekil cexye o` jnk xowåk dxynjnheilx #ioh`eweil 'klh`veg`o'. vlw Hwnxyl ekyo o` Veiwo, vowl:+
 
Xn kl vowxozowek cexye o` jnk oxyewåk xdoylx e `e dxynhne io Inlx ~ ohceilx io xvwoxokhne+1+
 
@ex ve`egwex io` Veiwo yliex xo hmv`nwåk #hj+ I ~ H 5483.+5+
 
Vlwuo knkake hlxe nmvwe voio okywew ok o` wonkl ho`oxyne` io` Veiwo, xø`l euo``lxuo hlkjíek ok zowiei ok `e osvnehnøk io Hwnxyl, xo ewwovnokyok, ~ xlk jno`ox cexye o` jnkvoio xow xe`zlx+O`
vwljoye Dlxî Xmnyc
indl4 @lx vwnkhnvnlx jkiemokye`ox io koxywe wo`nanøk xlk o` yoxynmlknlio `lx evøxyl`ox ~ io `lx vwljoyex hlkhowknokyox e Doxhwnxyl4 uo mwnø, jo xov`yeil, xo`ozekyø e` yowhow iíe ~ exhokinø e `lx hno`lx2 ~ yliex `ex lywex hlxex uo vowyokohok e koxywewo`nanøk xlk ôknhemokyo evîkinhox io oxl+ Vowl ok wo`ehnøk hlk oxlx vwnkhnvnlx hwoomlx ok o`Ilk io` Oxvíwny Xekyl, ok o` vliow io `e jo, ok inxjwyew io `lx ilkox oxvnwnye`ox io ehowil
 
hlk `e zl`kyei io
Inlx, ok `e woxyewehnøk io `e hexe io Nxweo` ~ ok o` ywnkjl jnke` io `e zowiei”
#
 Dlxî Xmnyc, Cnxylwne io `e Na`oxne io Doxhwnxyl io `lx Xekylx io `lx Ô`ynmlx Iíex, 1 zl`+ 8486
.+
O`
vwoxniokyo Otwe Yejy Gokxlk
osv`nhø `l uo o` Xoõlw unxl iohnw ehowhe io uo o` @ngwl ioMlwmøk hlkyokíe `e v`oknyi io` Ozekao`nl4 'Oxl kl unowo iohnw uo hlkynoko yliex `exokxoõektex, kn ylie `e ilhywnke demåx wozo`eie+ Måx gnok, unowo iohnw uo ok o` @ngwl ioMlwmøk okhlkywewomlx `e v`oknyi io `e ilhywnke uo xo wounowo vewe koxywe xe`zehnøk+ ^ xookxoõe h`ewe ~ xnmv`omokyo e jnk io uo ek `lx knõlx voiek evwokiow `lx xokiowlx ioxe`zehnøk ~ ose`yehnøk'
#'O` @ngwl io Mlwmøk4 `e h`ezo io koxywe wo`nanøk',
@neclke,
okowl io5>31, våa+ 9.+
O`
vwoxniokyo Xvokhow Q+ Bnmge``
indl4
'¼Voil ceg`ewlx io ke awek ezokywe< E` znedewk jnk io xomeke e hmv`nw hlk ke exnakehnøk, mo ``ozî k `ngwl oshovhnlke` uo jo mnhlmveõowl hlkxyekyo+ Xø`l iodege io `oow`l hekil ilwmíe, hlmíe l hemgnege io ywok+ Mojexhnkø, mo heynzø ~ mo mekyzl omgo`oxeil hlk x okhekyl nwwoxnxyng`o ~ `l nkyowoxekyo iox `ohywe+ @l co `oíil mhcex zohox+'E` yowmnkew`l, howwî o` `ngwl ~ vowmekohí xokyeil egxlwyl mnokywex woznzíe x hlkyoknil+ Xxvåankex mo heynzewlk, mo evwoxewlk, ~ mnx ldlx uoiewlk jndlx ok o``ex+ Xvo uo o` `ngwl owe
zowíinhl, ~ hlml xo ce inhcl4 !@e zowiei ox måx osyweõe uo `e jnhhnøk„+
++'Okhlkywî o k î` `l volw ~ `l modlw io `e znie, ok ylilx `lx exvohylx+ Evokex xo xl`hnlkege kehwnxnx hekil evewohíe lywe uo mo egxlwgíe hlmv`oyemokyo+++'@e iwemåynhe cnxylwne uo okhnowwek xx våankex ox ke io `ex måx awekiox uo demåx ce~ezíznil o` clmgwo+++
‐Ok o``e ce~  k mokxedo
io znye` nmvlwyekhne vewe yliex `ex vowxlkex+++'@lx ewuoø`lalx voiok xokynwxo okyxnexmeilx e` `oow xlgwo wnkex io hnieiox, hewwoyowex ~oinjnhnlx ekynalx+++'@lx vownlinxyex okhlkywewåk o k oxyo `ngwl ke hwnxnx ioywåx io lywe, vwoxokyekil nkyowoxekyomeyowne` vewe oxhwngnw nkhlkyeg`ox cnxylwnex io xxvokxl+++'Oxyo `ngwl xnk nae` eyweowå `e eyokhnøk io `lx kezoaekyox+++'O` oxyinekyo io ohlklmíe ce``ewå ok oxyo `ngwl ôknhl ok x aîkowl `e ioxnkyoawehnøk iokehnlkox okyowex vlw h`ve io` lwa``l, `e znie jåhn` ~ o` cndl ioxmoinil uo `ex iodø woihniexjnke`mokyo e` cemgwo ~ e` heynzownl+++'@lx exywøklmlx ~ `lx aoø`lalx `oowåk o k xx våankex ehowhe io xoõe`ox ok `lx hno`lx ~ iokozlx exywlx ok o` jnwmemokyl, io ywox iíex xnk xl`+ + + io klhcox xnk lgxhwniei+ + + ~ io kzevlw io ynknog`ex yek nmvokoyweg`o uo knkaôk gwn``l, knkake zo`e, kn ekylwhce, kn joalvliíek iew e`al io `t+++

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->