Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Politička i ekonomska odgovornost kao uslov izlaska iz krize

Politička i ekonomska odgovornost kao uslov izlaska iz krize

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by kološ_sloboda

More info:

Published by: kološ_sloboda on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2011

pdf

text

original

 
УДК: 338.124.4Примљено: 17. фебруара 2011.Прихваћено: 04. марта 2011.Оригинални научни радСрпска политичка мисаоброј 1/2011.год. 18. vol. 31.стр. 281-292.281
 Вла­ди­ мир­Ма­ рин­ко­вић
Мегатренд универзитет, Београд
ПО­ЛИ­ТИЧ­КА­И­ЕКО­НОМСКА­ ОДГО­ВОРНОСТ­КАО­УСЛОВ­­ИЗЛА­СКА­ИЗ­КРИ­ЗЕ
Са­же­так
 Чињенице гово ре о потреби великих промена поготово по питању филозофи је бизниса и приступа процесу руковођења у  јавној и државној упра ви. Међутим, нова филозофи ја управљања и предузетништва је идентична и за јавни и за приватни сектор. Штавише, људи ко ји руководе државним ин ституци јама и компа- ни јама има ју већу одговорност од сво јих колега у приватном сек- то ру пошто су резултати њихове ефикасности намењени свим гра- ђанима и целокупној друштвеној за једници. У нашој земљи то ни је случај, посто статистички показатељи неумитно указу ју да је велика већина државних компани ја неефи- касна и послу је са великим губицима а државна управа од 2000. го- дине служи искључиво као извор за ново запошљавање партијских кадрова и развијање непотизма.
Кључне речи: криза, економија, јавна администрација, филозофијабизниса, лидерство, транзиција, политичке странке.
Грађани Срби је су већ више децени ја суочени са низом кри- зних ситуаци ја ко је као крајњи резултат има ју девасти рање нацио- налне економи је али и свих аспеката и чинилаца једног савременог друштва. Чињеница да је Срби ја посредно и непосредно учествовала у  ратовима ко ји су се водили на просто ру бивше СФРЈ а 1999. изло- жена тромесечној агреси ји највећих светских сила ни је допринела да се после свих тих негативних догађања ство ри одговорна поли- тичка и економска елита ко ја ће земљу да интегрише у савремена
 
СПМ број 1/2011, година XVIII, свеска 31.стр. 281-292.
282
глобална дешавања у ко јима се као основни постулат и импе ратив приказу је квалитет живота људи, економски и технолошки напре- дак. Већ 10 година од започињања свеобухватних реформи, а 20 од започињања процеса транзици је нису решени кључни пробле- ми ко ји су везани за смањење незапослености, равномерни регио- нални развој, борбу против организованог криминала и ко рупци је, процес приватизаци је и ефикасно управљање јавним секто ром.
1)
Савремене политичке парти је чи ја је, заправо, једина спо- собност трансформаци је ско ро шизофрено учестала промена име- на и симбола што је од раз њихове ско ро неповратне кризе иденти- тета и вредности нема ју никакву мотиваци ју да промене позици је ко је заузима ју (као што се снага већине или опозици је мало ме- ња, због за једничких инте реса) у у ко ришћењу власти, за рачун великих националних и интернационалних цента ра економске и финансијске моћи, а према дизајну расподеле ко ји све више гуши грађанско друштво, свет правог предузетништва, сваког грађани- на понаособ, како преко све захтевни јег фискалног система, тако и путем немогућности да се слободно из разе иде је, што се огледа у потпуној контроли сред става јавног информисања укључу јући и најмање локалне новине. Овакав систем политичких странака, овај наметнути соци-  јални пакт између контроло ра догово ра и економских и финан- сијских управљача, чини све више и више притисак и опте рећу је грађане чи ја су права све више формална а све мање суштинска.
2)
 Исто тако, велики проблем представља и перманентно форми рање нових институци ја система оличених у државним агенци јама, са- ветима у ко јима се не доносе никакве одлуке већ је целокупна по- литичка и економска моћ стациони рана у неколико кабинета што је главни показатељ да ни је дошло до децентрализаци је власти и јед- ноставне поделе надлежности и одговорности у државној управи у складу са добром праксом савременог управљања ко ја препозна је само ефикасност и ефективност као главне факто ре оства ривања високог нивоа продуктивности ко ја нам је потребна како би цело- купна држава могла да почне да оства ру је економски раст и како би се ство рили бољи услови за развој предузетничког друштва и повећање запослености.
1) Криза и развој, Зборник радова са истоименог научног скупа, Институт друштвених на-ука, Београд, 2010.2) Стајић, Д.,
Тегобна транзиција
, УГС „Независност“, Београд, 2004.
 
 Владимир МаринковићПолитичка и економска одговорност као ...
283
ПРЕД­У­СЛО­ВИ­ЗА­РАЗ­ВОЈ­И­ ПРЕВАЗИ­ЛА­ЖЕ­ЊЕ­КРИ­ЗЕ
Го ре наведене чињенице гово ре о потреби великих промена поготово по питању филозофи је бизниса и приступа процесу ру- ковођења у јавној и државној управи. Међутим, нова филозофи ја управљања и предузетништва је идентична и за јавни и за приват- ни сектор. Штавише, људи ко ји руководе државним институци јама и компани јама има ју већу одговорност од сво јих колега у приват- ном секто ру пошто су резултати њихове ефикасности намењени свим грађанима и целокупној друштвеној за једници. У нашој земљи то ни је случај, пошто статистички показате- љи неумитно указу ју да је велика већина државних компани ја нее- фикасна и послу је са великим губицима а државна управа од 2000. године служи искључиво као извор за ново запошљавање партиј- ских кадрова и разви јање непотизма. Године 2000. у државној управи било је запослено девет хи- љада људи, а сада је тај број повећан на двадесетседам хиљада. Економска криза је допринела да се број запослених у државној управи умањи и да се направе програми за смањење (downsizing) бро ја запослених што и јесте делимично урађено 2009. године (отпуштено је више десетина људи ко ји су били ангажовани на основу угово ра о делу) али то ни је имало реалне ефекте пошто се процес новог запошљавања ни је зауставио. То је на неки начин наставак политике ко ја под разумева ши роке коалици је са великим бро јем малих странака ко је за ло јалност поставља ју јасну цену и број радних места ко је на кра ју мо ра да плаћа привреда и сви за- послени грађани. Па како у та квој ситуаци ји, где фактички један човек за рађу је и ства ра додатну вредност за тро је, где се економи ја готово у 90% заснива на услугама, било ко ја земља и њен на род могу разви јати и бити конку рентни на регионалном али и глобал- ном тржишту.
3)
Концепт ко ји се мо ра применити мо ра елиминисати из поли- тичког деловања и крите ри јума одлучивања концепт припадности фамили ји (нпр. постављен си за гене ралног ди ректо ра или побе- диш на конкурсу ако припадаш одгова ра јућој парти ји) као водећег крите ри јума у избо ру јавних службеника, да би се дошло до крите-  ри јума заснованим на професионалним вредностима и заслугама
3) Зубовић, Ј., Домазет, И., Транзиција и запослени у Србији“, Зборник радова
Крајприватизације – последице по економски развој и незапосленост у Србији,
Институтекономских наука, Београд, 2010.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->