Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
This is a Public Notice of an Affidavit of Obligation/Commercial Lien

This is a Public Notice of an Affidavit of Obligation/Commercial Lien

Ratings: (0)|Views: 825 |Likes:
Published by truthfreedom7
Affidavit of Obligation/Commercial Lien
Affidavit of Obligation/Commercial Lien

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: truthfreedom7 on Nov 22, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

 
!!!!!!!!ZD@X@XL_[FI@HCBZ@HK!!!!!!!!
_[FI@HCBZ@HK_[FI@XDBCZDKZUKCZP-G@VXZJLPBGZDKKIKWKCZDMBCZDX@CZDKPKLVBGB[VIBVJZUBZDB[XLCJKIKWKCZDLGZKVJKLZD#ZD@X@XL_[FI@HCBZ@HKBGLGG@JLW@ZBGBFI@ELZ@BC"HBMMKVH@LI
I@KC
BC
ZDK
ILCJBG\[KFKHXB[ZDXDBVKBGMBCZVKLICBC-JBMKXZ@HU@ZDLHBpBGLIIZDK_VBHKXXU@ZDFILHN_KC_LVZGBVXKH[V@ZP_[V_BXK#_IKLXKZLNKCBZ@HKZDLZ@ZDKI@W@CEUBMLCHBMMBCIPHLIIKJ
®
I@I@LCCK-####
¾
BGZDKABJB@CGLM@IPLCJ"BV
ZDK
LJM@C@XZVLZBV_VKX@JKCZLCJHKBI@I@LCCKABJB@C@XZDKDBIJKV@CJ[KHB[VXKBGLCLGG@JLW@ZBGBFI@ELZ@BC"HBMMKVH@LII@KCG@IIKJBC_[FI@HJ@X_ILPDKVKU@ZD#DKVKLVKZDKI@KCJKFZBV$X)I@I@LCCKABJB@C###LCJLCPLCJLIIJKV@WL@ZWKXZDKVKBGLCJABDCJBKX<-<??ZDKI@KCHIL@MLCZ@XZDKI@W@CEUBMLCHBMMBCIPHLIIKJ
®
I@I@LCCK-###
¾
BGZDKABJB@CGLM@IPLCJ"BVZDKLJM@C@XZVLZBV_VKX@JKCZLCJHKBI@I@LCCKABJB@CZD@X@X_LVZBGZDKLGG@JLW@ZBGBFI@ELZ@BC"HBMMKVH@LII@KC#ZDKWLI[KXKZGBVZD@CZDKLGG@JLW@ZBGBFI@ELZ@BC"HBMMKVH@LII@KC@CZDKGLWBVBGZDKZV[KPLDUKDGLZDKVEBJLIM@EDZPHVKLZKJI@W@CEUBMLC®I@I@LCCK-###
¾
BGZDKABJB@CGLM@IPLCJ"BVZDKLJM@C@XZVLZBV_VKX@JKCZLCJHKBI@IiLCCKABJB@C@XBG[CI@M@ZKJLMB[CZCLI[K@CG[CHZ@BCLIH[VVKCHPBGZDK[C@ZKJXZLZKXZD@XL__I@KXZBLCP_LXZ_VKXKCZLCJG[Z[VKHBMMKVH@LIHBCZVLHZX@JKLI@CEX@MLZZKVXLCJZDKI@NKXKKCBV[CXKKCMLJKBVCBZMLJKFPZDKJKFZBV$X)BVZDKI@KCHIL@MLCZBVLCPZD@VJ_LVZ@KXUDLZXBKWKV#@HBMK@C_KLHKCBMLI@H@B[X@CZKCZ@CZDKCLMKBGPLDXD[LAKX[XHDV@XZ#U@ZDB[Z_VKA[J@HKLIIV@EDZXVKXKVWKJB[ZBGCKHKXX@ZPU@ZDB[ZVKHB[VXK#ZDLCNPB[#
!!!!!!!!ZD@X@XL_[FI@HCBZ@HK!!!!!!!!
 
LGG@JLW@ZBGBFI@ELZ@BC#HBMMK@i#HU-I@KC
I`i`lcckAbjb`c
Zdk
Ljm`c`xzvlzbv
H<%sRR
Xzvkkz
Xz-D{fkvz
\{kfkhCbcjbmkxz`h
Lgg`jlw`zbgBfi`elz`bc
Hbmmkvh`liI`kc
$Zf`x
`x
lwkv`g`kjpil`cxzlzkmkczbgglhz)
LXkh{v`z
$A
;
[XH)L[XXKHZvlhkvGileCbzlpb`czbg
I?<:1B[i
bgckhkxx`z
MLT@MX1
-Lmlt`m`xxbhliikjfkhl{xk`zxj`ec`z`xhd`kgkxzlcj`zxl{zdbv`zmbxzhkvzl`clcjfkhl{xk
Bv
lii#
-Lii
mkclcjubmkcncbuzdlz
zdk
gb{cjlz`bcbgilulcjhbmmkvhkkt`xzx`czdkzkii`cebgzdkzv{zdlcjcbzd`cef{zzdkzv{zd#-Zv{zdlxlwli`jxzlzkmkczbgvkli`z`xxbwkvk`ec`chbmmkvhk#@CHBMMKVHKZV[ZD@XXBWKVK@ECR
$KA®sj{x<?1<7Zdb{xdlizcbzfklvglixku`zckxxlel`cxzzdck`edfbv>_x#<<51<GB#vd`xmkvh`g{in`cjckxx`xevklzz{ulvj{x1lcjzdk
zv{zd
bgzdkIbvjkcj{vkzdgbvkwkv#_vl`xkkzdkIbvj>Abdc
4186
Lcjkxdliincbuzdk
zv{zd
lcjzdk
zv{zd
xdliixkzb{gvkk>
"@
Hbv#
<814
Gbvukhlcjbcbzd`celel`cxz
zdk
zv{zdf{vgbvzdk
zv{zd)#
Zv{zd`xxbwkvk`ec-lcjzdkXbwkvk`eczkiixbcizdkzv{zd#-LUbvnmlc`xubvzdbg`xd`vk#L{zdbv`z`kx1Ktbj{x6?1<;>Ikw#<01<8>Mlzz#<?1<?>I{nk<?15>@@Z`m#617#Ikelimlt`m1&@z`xlel`cxzk|{`zgbvgvkkmkccbzzbdlwkzdkgvkkj`xpbxlibg
zdk`v
bucpvbpkvz#-Lc{cvkf{zzkjlgg`jlw`zxzlcjxlxzv{zd`chbmmkvhk#Xkk@_kz#<16;>Dkf#7%<8-<;#Ikelimlt`m1&Dkudbjbkxcbzjkcljm`zx#&-Lc{cvkf{zzkjlgg`jlw`zfkhbmkxla{jemkcz#`chbmmkvhk#XkkDkf#71<7-<5#Lcpvbhkkj`ce`chb{vzzv`f{clibvlvf`zvlz`bcgbv{mhbcx`xzxbglhbczkxzbv&j{ki&bghbmmkvh`lilgg`jlw`zxudkvk`czdkpb`czxvkml`c`ce{cvkf{zzkj`czdkkcjxzlcjlxzdkzv{zdlcjzdkmlzzkvxzbud`hdzdka{jemkczbgzdkilu`xlppi`kj#-Lclhz`bc`xcbze`wkczbbckudb`xcbz`ca{vkj#-LiimkcncbuEbj#^Dkfvkux41<<]#Kwkvhbcxkcz`cwbiwkxlx{fm`xx`bc>f{zlmkvkx{fm`xx`bcjbkxcbzckhkxxlv`i`cwbiwkhbcxkcz#-Liilvkk|{li{cjkvzdkilu$Ebj%xIlu-MbvlilcjClz{vliIlu)#L{zdbv`z`kx1Ktbj{x6<168-6;>Ikw#6:1<5-6<>Jkcz#<1<5<016<>Mlzz#66187-:?>I{nk<?1<5>Hbi#816;#Ikelimlt`mx1&Cbbck`xlfbwkzdkilu#&>&Hbmmkvhkfzdkilubgclz`bcxb{edzzbfkhbmmbclcjcbzzbfkhbcwkvzkj`czblmbcbpbilcjzdkpv`wlzkel`cbglgku#&-Ckhkxx`zbwkvv{ikxzdkilu#…Dkudbzlnkxlulzdkmklcxjkxzvbxzdkkcj#…@gkwkvzdkilubgEbjlcjmlclvklzwlv`lchkzdkgbvmkvlvk
zb
fkbfkkj
`c
jkvbelz`bcbgzdkilzkv#^Lhzx;160A#Dkudbjbkxcbzu`ii`ceixpklnzdkzv{zd`xlfkzvlkvbgzdkzv{zd#-Lmlzzkvm{xzfkktpvkxxkjzbfkvkxbiwkj#XkkDhf#:1<7>_d`i#:1;>Kpd#71<0-6<#Ikelimlt`m1&Dkudbgl`ixzblxxkvzd`xv`edzxdlxcbck#&#Cbxzlcj`ce`xe`wkczbbckzdlz`xcbz`ca{vkj#…Zv{zdgklvxcbzd`cef{zhbchklimkcz##@ecbvlchkbgzdkIlujbkxcbzkth{xkm`xhbcj{hz`clcbckiklxzbvli,lxubvcbgg`hkvbgzdkilu#-Zdklevkkmkczbgzdkplvz`kxmlnkxzdkilubgzdkhbczvlhz##B{zbggvl{jcblhz`bclv`xkx#-Zdkebwkvcmkcz`xzbfkx{fakhzzbzdkilugbvzdkilumlnkxebwkvcmkcz#
_lek#bg4
 
#sg<%@JLWvvBGBFI@ELZ@BCHBMMKVH@LII@KC
-Zdkilu`xcbzzbfkw`bilzkjfzdbxk`cebwkvcmkcz#-Hbchklimkczbgzdkzv{zd`x$k|{`wlikczzb)lxzlzkmkczbgudlz`xglixk#
-C
?
bckhlcx{k`czdkclmkbglcbzdkv#-Zdkmlxzkv`xi`lfikgbv`ca{vjbckfd`xxkvwlcz#-Udlz`xm`ckhlccbzfkzlnkclulu`zdb{zmhbcxkcz#-Zdkdlf`zlz`bcbgklhdbck
`xlc
`cw`bilfiklxi{mgbvd`m#-Zv{zd#fudbmkwkvpvbcb{chkj`xgvbmEbj-Udlz`xktpvkxxkjvkcjkvxudlz`x`mpi`kjx`ikcz#
-@z
`xlgvl{j
zb
hbchklilgvl{j#-Udkvkzv{zd`xg`hz`bcbgilujbkxcbzkt`xz#-Udlzbzdkvu`xk`xebbjlcj
a{xz#
`g`zfkxb{edzfgbvhklcjgvl{jfkhbmkxfljlcj{ca{xz#
-@z
`xlgvl{jzbhbchklilgvl{j#
-Lc
lhzjbckfmklel`cxzmu`ii
`x
cbzmlhz#
-Evbxx
ckei`ekchk`xk|{`wlikczzbgvl{j#
-Lii
hbvpbvlzkebwkvcmkcz`xflxkj{pbcHbmmkvh`liLgg`jlw`zxHbmmkvh`liHbczvlhzxHbmmkvh`liI`kcxlcjHbmmkvh`liJ`xzvkxxkx>dkchkebwkvcmkczxhlccbzktkvh`xkzdkpbukvzbktp{cekhbmmkvh`lipvbhkxxkx#-ZdkIke`z`mlzk_bi`z`hli_bukvbvlhbvpbvlzkkcz`z`xlfxbi{zkijkpkcjkcz{pbc`zxpbxxkxx`bcbgHbmmkvh`liFbcjxlel`cxz_{fi`hDlqlvjfkhl{xk
cb
Fbcjmklcxcbvkxpbcx`f`i`zmklcxcbpbukvbgBgg`h`lix`eclz{vkmklcxcbvklihbvpbvlzkpbi`z`hlipbukvmklcxcbpv`w`ikekzbbpkvlzkxzlz{zkxlxzdkhbvpbvlzkwkd`hik#-ZdkHbvpbvlzkIkeli_bukv`xxkhbcjlvzbHbmmkvh`liE{lvlczbvx#Hlxkilu`xcbzlvkxpbcx`fikx{fxz`z{zkgbvlFbcj#-M{c`i1`plihbvpbvlz`bcxud`hd`chi{jkh`z`kxhb{cz`kx#xzlzkxlcjclz`bcliebwkvcmkczxdlwkcbhbmmkvh`livkli`zu`zdb{zfbcj`cebgzdk
kcz`z
$wkxxki)
`zx
wkd`hik$xzlz{zkx)lcj`zxkggkhzx$zdkktkh{z`bcbg`zxv{i`cex)#-Ubmkclvkkthi{jkjgvbmliih`w`ilcjp{fi`hhdlvekxbvbgg`hkx#^@Z`mbzd61<6<Hbv`czd`lcx<:18:]#-Cbmlc`xfb{cjzbpvbj{hkuv`z`cexlel`cxzd`mxkig#-Cbbckhlcfkmljk
zb
zkxz`glel`cxzd`mxkigbvfkzvld`mxkig#KthkpzgbvlA{v`z`xlixblglzlibggkcxkgbvlcpkvxbckwkclA{jekzb`mpl`vbvzbktp{ceku`zdb{zlHb{czkv-Lgg`jlw`zlcLgg`jlw`zbvlchbmmkvh`lipvbhkxxflxkj{pbclcLgg`jlw`z#-Cbbck`xfb{cjzblhh{xkd`mxkig#-A{j`h`licbc-a{vhbmmkvh`lia{jemkczxlcjbvjkvxbv`e`clzkgvbmli`m`zkji`lf`i`zkcz`zhliikjlm{c`h`plihbvpbvlz`bc
dkchk
m{xzfk
vk`cgbvhkj
flHbmmkvh`liLgg`jlw`zlcjlHbmmkvh`liI`lf`i`zFbcj#-E{lvlczkkj-Liimkcxdliidlwk
l
vkmkjfzdkj{khb{vxkbgilu#@g
l
vkmkjjbkxcbzkt`xzbv`gzdkkt`xz`cevkmkjdlxfkkcx{fwkvzkjzdkcbckmlhvklzk
l
vkmkjgbvzdkmxkiwkxlcjkcjbu`z
u`zd
hvkj`f`i`zfktpvkxx`ce`z
`c
zdk`vlgg`jlw`z#$@ecbvlchkbgzdkilum`edzfklckth{xkf{z`z`xcbzlwli`jvklxbcgbvzdkhbmm`xx`bcbglhv`mkudkczdkilu`xklx`ilcjvklj`ilwl`ilfikzblcbckmln`celvklxbclfikkggbvzzbxz{jzdkilu#)-Li`kcbvhil`m{cjkvhbmmkvh`liiluhlcbcifkxlz`xg`kjfbckbgzdkgbiibu`celhz`bcx#XkkEkc#
6-8>
Mlzz:>Vkwkilz`bc#
Ikelimlt`m1&@g%
zdk
pil`cz`ggjbkx
cbzpvbwk
d`x
hlxkzdk
jkgkcjlcz
`xlfxbiwkj#&
<#L
vkf{zzli
Lgg`jlw`z
bgZv{zdx{ppbvzkjfkw`jkchk#pb`cz-f-pb`cz#
6#
_lmkcz#
8#
Levkkmkcz#
:#
Vkxbi{z`bcf
l
a{vlhhbvj`cezbzdkv{ikx
bg
hbmmbcilu#Hbmmkvh`li
Ilu
`x
cbc-a{j`h`li
Zd`x`xpvk-a{j`h`li$cbzpvka{j`hk)#Zd`x`xz`mkikxx#Zd`x`xzdkflxkzdkgb{cjlz`bcfkcklzdud`hdlcebwkvcmkczbvlcbgzdk`vhb{vzxxzkmxhlcpbxx`fikt`xzbvg{chz`bc#
…Bc&udbxkknxk|{`z
m{xzjb
k|{vv#
_lekii1bg4

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
freemesoon liked this
Kathy Sussman liked this
Paul Murray liked this
jacklamp liked this
Will Cannon liked this
flowsoup185464 liked this
SLAVEFATHER liked this
Victor Bradbury liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->