Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lyhk1_11_2

lyhk1_11_2

Ratings: (0)|Views: 1,133|Likes:
Published by tedien252
day kem quy nhon 1000B tran hung dao
day kem quy nhon 1000B tran hung dao

More info:

Published by: tedien252 on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

 
www.daykemquynhon.ucoz.com 
Trung tâm b
ồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 2 + 3
1000B Tr 
ần Hưng Đạo
 – 
Tp Quy Nhơn
0905 27 1813
1
S
Ở 
GD &
ĐT
THANHA
 
ĐỀ
KI
ỂM
TRAH
ỌC
ITr
ườ 
ng THPT Tri
u S
ơ 
n 4
NĂM
H
ỌC
2010 –2011
Môn: V
t líL
ớ 
 p: 11.Th
ờ 
i gianlàm bài: 45 phút.A. PH
ẦN
DÀNHCHOT
ẤT
C
CTSINH
I. Ph
n tr
c nghi
m
( 6 câu, m
i câu 0,5
đ
)
Câu 1
: Bi
u th
c nào sau
đâ
y làbi
u th
c n
ă
ng l
ượ 
ng
đ
i
n tr 
ườ 
ng?A.
Q
2
B.
Q
2
2
C.
Q
2
2
D.
Q
2
Câu2
: Tính ch
t nào sau
đâ
y lành ch
t c
a
đườ 
ng s
c
đ
i
n?A. Các
đườ 
ng s
c
đ
i
n là
đườ 
ng khép kín.B. Các
đườ 
ng s
c
đ
i
n là
đườ 
ng không khép kín.C. Các
đườ 
ng s
c
đ
i
n cóth
c
t nhau.D. Qua m
i
đ
i
m trong
đ
i
n tr 
ườ 
ng v
ẽ đượ 
c vôs
các
đườ 
ng s
c
đ
i
n.
Câu 3:
Đ
i
u ki
n
để
ng
đ
i
n là:A. Ph
i cóm
t hi
u
đ
i
n th
ế đặ
t vào hai
đầ
u v
t d
nB. Ph
i cóc
đ
i
n tích trong v
t d
n.C. Ph
i cóc
đ
i
n tích t
do bên trong v
t d
nD. Không c
n
đ
i
u ki
n gì.
Câu 4
: Bi
u th
c nào sâu
đâ
y làbi
u th
c c
a
đị
nh lu
t Cu-LôngA.
qq F 
21
B.
221
qq F 
C.
221
qq F 
D.
221
qq F 
Câu 5
: Tác d
ng
đặ
c tr 
ư
ng c
a dòng
đ
i
n làA. tác d
ng nhi
tB. tác d
ng t
C. tác d
ng sinh líD. tác d
ng hóa h
c
Câu 6
: Ch
n
đá
 p án
đú
ng?A. C
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ng t
i m
t
đ
i
m trên m
t v
t d
nvuông góc v
ớ 
i m
t v
t.B. C
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ng t
i m
t
đ
i
m trên m
t v
t d
n song song v
ớ 
i m
t v
t.C.
Đ
i
n th
ế
t
i m
i
đ
i
m trên m
t v
t d
ncógiát
khác nhau.D. Bên trong v
t d
n
đ
i
n tr 
ườ 
ng khác không.
II. T
ự 
lu
n:u 7(4
đ
)
: Cho hai
đ
i
n tích
đ
i
m q
1
=-4.10
-7
C vàq
2
=4.10
-7
C
đặ
t t
i hai
đ
i
m A vàBcách nhau 6 cm trong không khí.a) Tính l
c t
ươ 
ng tác gi
a hai
đ
i
n tích trên. b) Xác
đị
nh c
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ng t
ng h
ợ 
 p t
i
đ
i
m C sao cho tam giác ABC làtam giác
đề
u.c) Tìm v
tríc
a
đ
i
m M trên
đườ 
ng trung tr 
c c
a
đ
o
n AB sao cho c
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ngt
ng h
ợ 
 p t
i
đó
c
c
đạ
i. Tìm giátr 
c
c
đạ
i
đó
.
 
Đề
s
1
 
www.daykemquynhon.ucoz.com 
Trung tâm b
ồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 2 + 3
1000B Tr 
ần Hưng Đạo
 – 
Tp Quy Nhơn
0905 27 1813
2
B. PH
ẦN
RIÊNG.
I. Ph
n dành cho h
csinh h
c theo ch
ươ 
ng trình c
ơ 
b
n.Câu 1A(3
đ
)
: Cho m
ch
đ
i
n nh
ư
hình v
, trong
đó
các ngu
n
đ
i
ncósu
t
đ
i
n
độ
ng là
E =
2Vvàcó
đ
i
n tr 
ở 
trongr= 0,5
; các
đ
i
n tr 
ở 
m
ch ngoài là:
;4;2
21
 R R
a) Tính su
t
đ
i
n
độ
ng và
đ
i
n tr 
ở 
trong c
a b
ngu
n. b) Tính c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n
ở 
m
ch ngoài hi
u
đ
i
n th
ếở 
hai
đầ
u các
đ
i
n tr 
ở 
.c) Cho R 
2
thay
đổ
i.Tìm
2
để
công su
t tiêu th
trên R 
2
đạ
t gtr 
c
c
đạ
i. Tìm giátr 
c
c
đạ
i
đó
.
II. Ph
n dành cho h
c sinh h
c theo ch
ươ 
ng trình nâng cao.Câu 1B(3
đ
)
: Cho m
ch
đ
i
n nh
ư
hình v
, trong
đó
ngu
n
đ
i
ncósu
t
đ
i
n
độ
ng là
E =
6 V và
đ
i
n tr 
ở 
trongr = 2
; các
đ
i
n tr 
ở 
m
ch ngoài là
5;3;6;2
4321
 R R R R
a) Tính c
ườ 
ng
độ
dòng
đ
i
n
ở 
m
ch ngoài. b) Tính hi
u
đ
i
n th
ế
hai
đầ
u m
i
đ
i
n tr 
ở 
.c) N
i
đầ
u A và
đầ
u B c
a m
ch
đ
i
n (hình 3)vào hai
đ
i
m M và
đ
i
m N c
a m
ch
đ
i
n (hình 2),v
ớ 
i
 F  F  F  F 
    
5;6;3;2
4321
.Tính s
electron d
ch chuy
n qua
đ
i
n k 
ế
G.Bi
ế
t R 
G
=0******* H
ế
t *******
R
2
R
1
Er
(Hình 1)
R
3
R
2
R
1
Er
R
4
MN
(Hình 2)
GC
4
C
3
C
2
C
1
BA
(Hình 3)
 
www.daykemquynhon.ucoz.com 
Trung tâm b
ồi dưỡng kiến thức văn hóa cho học sinh cấp 2 + 3
1000B Tr 
ần Hưng Đạo
 – 
Tp Quy Nhơn
0905 27 1813
3
S
Ở 
GD &
ĐT
THANHA
ĐÁP
ÁNKI
ỂM
TRAH
ỌC
KÌII n
ă
m h
c 2008 –2009Tr
ườ 
ng THPT Tri
u S
ơ 
n 4
Môn: V
t líL
ớ 
 p: 11.Th
ờ 
i gian: 45 phút.A. PH
ẦN
DÀNHCHOT
ẤT
C
CTSINH
I. Ph
n tr
c nghi
m:u(0,5
đ
)123456
Đá
p ánCBADBA
CâuN
i dung
Đ
i
mCâu 7(4
đ
)7a.7b.7c.L
c t
ươ 
ng tác gi
a hai
đ
i
n tích:
 N  F 
4,010.610.4.10.4 10.9
22779
.-C
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ng do
đ
i
n tích q
1
gây ra t
i C
m AC q E 
/1010.610.410.9
62279211
-C
ườ 
ng
độ đ
i
n tr 
ườ 
ng do
đ
i
n tích q
2
gây ra t
i C
m ABq E 
/1010.610.410.9
62279222
21
 E  E  E 
Ta cóE
1
= E
2
m E  E  E  E 
/102cos2120,
61021
  
G
i x kho
ng cách t
M
đế
n
đ
o
n th
ng AB khi
đó
AM
2
= AH
2
+ MH
2
= 3
2
+ x
2
= 9 + x
2
E
1
= E
2
=
22279
910.36910.410.9
 x x
232221
92160093936002cos2
 x x x E  E 
 
m E 
/10.8 10.9216
6234max
khi x=0 cm.V
y v
tríc
a M làtrung
đ
i
m c
a
đ
o
n AB.1
đ
0,5
đ
Hình0,5
đ
0,5
đ
0,5
đ
1
đ
 
-+CBq
2
Aq
1
 E 
2
 E  E 
 
-+MBq
2
Aq
1
 E 
2
 E  E 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->