Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΝΕΟΛΟΓΟΣ 194

ΝΕΟΛΟΓΟΣ 194

Ratings:
(0)
|Views: 303|Likes:
Published by DimitrisKarras

More info:

Published by: DimitrisKarras on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

 
Από ευπαθείς ομάδες της τοπικής κοινωνίας
Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα • Έτος 6ο • Αρ. Φύλλου 194 • Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ • 19 Νοεμβρίου 2011 • Τηλ.: 210-66.64.951-952 • Fax: 210-66.64.971 • www.neologosattikis.gr •info@neologosattikis.gr
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
 
η εφηµερίδα της πόλης
ΑΤΤΙΚΗΣ
Περίπου 74 εκατ. ευρώστο Δήμο Παλλήνης γιαδημιουργία εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης!
Πιθανός αποδέκτης η Ψυτάλλεια!
Την αδυναμία του μισθοδοτούμενου πολίτη, του ελεύθερου επαγγελματία και κυρίως του άνεργου μέσης ηλικίας, να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις απαιτήσεις της καθημερινότητας και στα βάρη της δημοσιονομικής πολιτικής που τον υποχρεώνουν πιεστικά να τα αντέξει.Η εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Και η αλήθεια αποτυπωμένη σε μία εικόνα.Στην άδεια τσέπη.Στην ευρύτερη περιοχή μας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα: 
Τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα 
Οι οφειλές προς τα Φροντιστήρια 
Η αδυναμία αποπληρωμής του ενοικίου 
Η αδυναμία εξόφλησης της ΔΕΗ 
Η αδυναμία ανταπόκρισης στην μηνιαία δόση του στεγαστικού 
Η μείωση κατανάλωσης καυσίμων στα ΙΧ. επιβατικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2010, σε ποσοστό 50%.(πηγή: 14 πρατήρια καυσίμων της Λεωφ. Μαραθώνος και Κλεισθένους) 
Η μικρή ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης κυρίως από πολυκατοικίες με αριθμό διαμερισμάτων άνω των 4. (οι μισοί ένοικοι αδυνατούν να ανταποκριθούν και οι άλλοι αδυνατούν να «σηκώσουν» το βά- ρος της προμήθειας.) 
Η πτώση της κατανάλωσης στα καταστήματα της γειτονιάς. Έχουν κλείσει πολλά και ένας αντί- στοιχος αριθμός έχει ως όριο αντοχής το τέλος Δεκεμβρίου.Μέρος αποτύπωσης μιας ζοφερής πραγματικότητας, όλα τα παραπάνω.Μέρος απάντησης στο ερώτημα γιατί τόση μελαγχολία, κατάθλιψη και σε ένα βαθμό αυξημένη επι- θετικότητα από τους ανθρώπους μιας κοινωνίας που νιώθουν να τους παίρνουν κομμάτια ζωής, να τους θρυμματίζουν την προοπτική ζωής και να τους αφαιρούν τη δύναμη της ψυχής.Υπάρχει ελπίδα; Το πλέον αναπάντητο ερώτημα! 
«ΟΧΙ στην τμηματική οριοθέτηση
του κεντρικού ρέματος Ραφήνας»
Αποφάσισε το Δημοτ. Συμβούλιο Σπάτων-Αρτέμιδας
 Αυξανόμενη η ζήτησηυποστήριξης από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης
Ο αποδέκτης λυμάτων μπορεί να μην έχειοριστικοποιηθεί ακόμη, όμως, το εσωτερι
-
κό δίκτυο αποχέτευσης για την Ανθούσα,την Παλλήνη και το Γέρακα έχει εξασφαλι
-
στεί! Με ανακοίνωση του υπουργείου Περι
-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ
-
λαγής, εγκρίθηκε ποσόν ύψους 73.399.750ευρώ για κατασκευή εσωτερικού δικτύου,προέρχεται από πόρους του προγράμματος«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλονκαι Αειφόρος Ανάπτυξη», είναι μέρος ενόςσυνόλου 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε40 συνολικά έργα σε όλη τη χώρα και αφο
-
ρούν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούςκαθαρισμούς, είναι η μοναδική χρηματοδό
-
τηση για Δήμο της ανατολικής Αττικής καιτέλος, το ποσόν των 73.399.750 εκατομμυ
-
ρίων ευρώ, αποτελεί το 23% του συνόλουτων χρηματοδοτήσεων!
(συνέχεια στην σελ. 10 
Τελικά, η επιλογή του Δημάρχου Παλλήνης κ.Αθ. Ζούτσου να δρομολογήσει από τον περασμέ
-
νο Μάρτιο την δημιουργία «Κοινωνικού Παντο
-
πωλείου» και να αναδείξει σε κομβικό ζητούμε
-
νο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου την ολο
-
κλήρωσή του, μέσω καταστατικού πλαισίου καισυντεταγμένης λειτουργίας – ο κανονισμός του,επικυρώθηκε προ καιρού από το Δημοτικό Συμ
-
βούλιο- αποδεικνύεται στην πράξη σωστή καιαναγκαία. Ήδη, σημαντικός αριθμός πολιτών απότις ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας του Δήμου,ζητάει υποστήριξη από το Κοινωνικό Παντοπω
-
λείο προκειμένου να ανταποκριθεί σε στοιχειώ
-
δεις ανάγκες του. Η υποστήριξη δίνεται κυρίωςμε τρόφιμα μακράς διάρκειας τα οποία συλλέγο
-
νται από επιχειρηματικές μονάδες που δραστηρι
-
οποιούνται στην περιοχή μας καθώς επίσης καιαπό συμπολίτες μας –στην πλειοψηφία τους δι
-
ατηρούν την ανωνυμία τους- οι οποίοι έχουν τηδυνατότητα και τη θέληση να προσφέρουν προςτους συνανθρώπους τους. Την ευθύνη αξιολόγη
-
σης των σχετικών αιτημάτων έχει τριμελής επι
-
τροπή από υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου καιυπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋπο
-
θέσεις που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίαςτου Κοινωνικού Παντοπωλείου.
(συνέχεια στην σελ. 9 
Αρνητική η γνωμοδότηση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Σπάτων-Αρτέμιδας ως προςτην τμηματική οριοθέτηση του ρέματοςΡαφήνας. Την λήψη απόφασης επί του ενλόγω θέματος είχε ζητήσει με έγγραφότου, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλι
-
ματικής Αλλαγής, προκειμένου να προχω
-
ρήσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης τηςμελέτης για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυ
-
μάτων στη θέση Πλατύ Χωράφι Σπάτων.Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε κα
-
τά πλειοψηφία την εισήγηση του αντιδη
-
μάρχου κ. Γιώργου Γκινοσάτη και ειδικό
-
τερα, την πρόταση «περί συνολικής ορι
-
οθέτησης του κεντρικού ρέματος Ραφή
-
νας με ταυτόχρονη διευθέτησή του κα
-
θώς και την εκτέλεση όλων των απαραί
-
τητων έργων.»
(συνέχεια στην σελ. 10 
 Ανέγερση κτηρίου στην Παλλήνη για την στέγαση των κοινωνικών και διοικητικών υπηρεσιών 
Στο χώρο πλησίον του Εσπερινού Γυμνασίου
Την ανάδειξη ενός σύγχρονου κτηρί
-
ου στην πόλη της Παλλήνης, στο οποίοθα στεγαστούν όλες οι ενταγμένες στηνκοινωνική πολιτική του Δήμου υπηρε
-
σίες, ανάγγειλε στο τελευταίο Δημοτι
-
κό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος κ. Αθανάσι
-
ος Ζούτσος. Σύμφωνα με την εισήγη
-
ση-ενημέρωση που έγινε, το κτήριο θααναγερθεί στο χώρο του ιατροπαιδαγω
-
γικού ινστιτούτου, παραπλεύρως τουΕσπερινού Γυμνασίου με πρόσοψη προςτη Λεωφ. Μαραθώνος. Το θέμα εισήχθηπρος συζήτηση και λήψη αποφάσεως με
210
 
66
 
66
 
66
 
8
 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 24
(Πλησίον "Μakro'' Ανθούσας)www.ikteopallinis.gr
Με ή χωρίς ραντεβού
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
8
.00-
20
.00& ΣΑΒΒΑΤΟ
8
.00-
16
.00
εσπευσμένο τρόπο, με το σκεπτικό ότιπρέπει εντός του αμέσως προσεχούς δι
-
αστήματος να υποβληθεί η μελέτη τουέργου, με αίτημα χρηματοδότησής τουαπό το ΕΣΠΑ με το ποσόν των 3 εκατ. ευ
-
ρώ. Σημειώνεται, ότι ο εν λόγω χώρος εί
-
χε χαρακτηριστεί με τοπικό ρυμοτομικόως «Διοικητικό Κέντρο» και από τη δη
-
μοτική αρχή του κ. Σπ. Κωνσταντά είχεεπιλεγεί για την ανέγερση του δημαρχι
-
ακού μεγάρου.
(συνέχεια στην σελ. 9 
Η εικόνα μετουσιώνει μία απλή αλήθεια
Δωρεάν νομικήυποστήριξη απότους Δήμους
Δωρεάν νομική υποστήριξη θα παρέ
-
χουν οι Δήμοι Παλλήνης, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας,σε όσους δημότες προσφύγουνστην Δικαιοσύνη διεκδικώντας από
-
φαση ακύρωσης καταβολής του Ει
-
δικού Τέλους μέσω των λογαρια
-
σμών της ΔΕΗ. Για το σκοπό αυτόοι Δήμαρχοι ήρθαν σε συνεννόησημε το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήναςδιασφαλίζοντας την αρωγή του σεενέργειες αυτής της μορφής.
 
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
φδα ς ός
η εφηµερίδα της πόλης
     τ     α     υ     τ        ό     τ     η     τ     α
Ο περιορισμός των αμοιβών στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ευθύ
λογος
Ξεπαπαδάκης Παναγιώτης Κάτοικος Γέρακα 
Διάβασα στο φύλλο 184 την πρόταση του Δη
-
μοΤο θέμα της αμοιβής των αιρετών της αυ
-
τοδιοίκησης είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία.Τα πρώτα χρόνια του θεσμού ορίστηκε μιαμικρή αντιμισθία για την κάλυψη πραγματι
-
κών εξόδων και στη συνέχεια έγινε «χαρτζι
-
λίκι» για να καταλήξει σήμερα σε κανονικήμισθοδοσία με υψηλές μάλιστα αποδοχές.Με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση ξέ
-
φυγε και η εθελοντική προσφορά έχει μετα
-
τραπεί σε διεκδίκηση ενός «ακόμα μισθού».Αναλογιστείτε πόσοι ήταν αντιδήμαρχοι τόσαχρόνια -τα ίδια πρόσωπα- και πολλαπλασιά
-
στε επί του μισθού για να καταλάβουμε για τιποσό ομιλούμε.
Παράδειγμα: 4
θητείες επί 24 μήνες επί1.500€ =14.400€Και το ερώτημα που είναι όταν υπάρχει μιαοργανωμένη επιχείρηση με Διευθυντές, προ
-
ϊστάμενους και δεκάδες εργαζόμενους, εί
-
ναι ολοφάνερο και το έχουμε ζήσει όλοι, ότιη καθημερινή παρουσία των συγκεκριμένωνυπευθύνων πολιτικών προσώπων δεν έχουνσχέση με τις ανάγκες λειτουργίας της δημο
-
τικής επιχείρησης αλλά με προσωπικές και πε
-
λατειακές εξυπηρετήσεις -ρουσφέτια,Είναι καιρός να αλλάξουμε σελίδα κοιτώνταςτους εαυτούς μας στο καθρέπτη.Η ενασχόληση με τα κοινά και την πολιτικήδεν είναι ούτε επάγγελμα. ούτε το «χόμπι τωνεισοδηματιών».Πρέπει να είναι εθελοντική προσφορά καιπροσωπική κατάθεση ζωής και στάσης,Μέχρι χθες όλα αυτά φάνταζαν ρομαντικάαλλά σήμερα ο κόσμος έχει χάσει και την αξι
-
οπιστία του πολιτικού λόγου αλλά και τωνπροσώπων που την εκφράζουν,
επιστολές
αναγνωστών
Λ. Μαραθώνος 62, Παλλήνη 153 51, τηλ.: 210-66.64.951-952, Fax: 210-66.64.971, e-mail: epistoles@neologos.gr
Η σημερινή κρίση μπορεί να ανοίξει μια ευ
-
καιρία για να ξεφορτωθούμε λαϊκιστές –«βο
-
λεψάκηδες» –ρουσφετολόγους -και κυρίως… «νούμερα».Με προσωπικές στρατηγικές που υπάρχουνμε την δική σου ψήφο και ανοχή.
Είναι καιρός να το αντιληφθούμε.
Αυτοί,εκείνοι, εμείς, οι άλλοι και προπαντός στηνΕΥΔΑΠ, στην Περιφέρεια, στο ΥΠΕΚΑ. ΤοΚΕΛ Βορ. Μεσογείων στο Πλατύ Χωρά
-
φι δεν έχει τύχη. Δεν πρόκειται να προχω
-
ρήσει. Θα μείνει ως έχει για να το χαίρε
-
ται ο Μιχάλης Δάβαρης που είναι και ο ιδι
-
οκτήτης της επίμαχης έκτασης. Δεν το θέ
-
λουν στη θέση που προορίζεται, εκφράζο
-
νται έντονες αντιρρήσεις από πολίτες καιαιρετούς του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας,πολλές από τις οποίες είναι βάσιμες και κά
-
ποιες, ελάχιστες, αν το περιεχόμενό τουςευσταθεί, θα πρέπει να ελεγχθεί η ΕΥΔΑΠ.
(διαβάστε την εισήγηση του αντιδημάρχουΣπάτων-Αρτέμιδας κ. Γ. Γκινοσάτη –σελί-δα 10-)
Θα προτείναμε, μάλιστα με απροκάλυπταωμό τρόπο, να διακοπούν όλες οι διεργα
-
σίες που αφορούν αυτή την υπόθεση καιγια έναν επιπρόσθετο λόγο: να μην κοροϊ
-
δευόμαστε και να μην κοροϊδεύουμε. Όλαέχουν τα όρια τους, το ζήτημα παρατρά
-
βηξε. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δη
-
μοτ. Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδας συ
-
ζητήθηκε το αίτημα του ΥΠΕΚΑ να υπάρ
-
ξει γνωμοδότηση του Δ.Σ. υπέρ της τμημα
-
τικής οριοθέτησης του ρέματος Ραφήνας.Για τους μη γνωρίζοντες, είναι
«η παράμε-τρος» της μελέτης για την οποία υπήρξεπροσφυγή στο ΣτΕ και κερδήθηκε.
Η από
-
φαση του ΣτΕ έλεγε ότι έπρεπε να υπάρ
-
χει γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την εν λό
-
γω οριοθέτηση και έτσι, το θέμα εισήχθηπρος συζήτηση –με σημαντική καθυστέρη
-
ση- την περασμένη εβδομάδα. Η εισήγη
-
ση της δημοτικής αρχής υπερψηφίστηκεκαι το «δια ταύτα» της, θυμίζει το γνωστόανέκδοτο για τους …. «μαύρους της Αμε
-
ρικής που πριν αιώνες βασανίζονταν απότους λευκούς». Η απόφαση ζητάει από τοΥΠΕΚΑ να γίνει …. συνολική οριοθέτησητου ρέματος Ραφήνας και όχι τμηματική.Και έτσι το ζήτημα ξαναέρχεται στην αφε
-
τηρία του…
Εκτιμούμε ότι θα πρέπει η τοπική κοινωνίατων Σπάτων-Αρτέμιδας
να αφεθεί απερί
-
σπαστη να χειριστεί το ζήτημα της αποχέ
-
τευσης, να επιλέξει μέσω των εκπροσώπωντης το χώρο κατασκευής του ΚΕΛ και νασυνδράμει η πολιτεία με όλους τους τρό
-
πους, ώστε το έργο να αποκτήσει κάποιαστιγμή, εικόνα και ταυτότητα. Είναι η μό
-
νη επιλογή που μπορεί να εξελιχθεί και γιατην οποία δεν θα έχει καμία αντίρρηση και
ο καλός φίλος Γ. Κασίμης, πρ. ΔήμαρχοςΑρτέμιδας
, ο οποίος, αυτές τις ημέρες και«ιδίοις δαπάνοις», βρίσκεται αυτόβουλαστις Βρυξέλλες για να δει και να ενημερώ
-
σει τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε.,για «τις καταστρεπτικές συνέπειες προς τοπεριβάλλον, αν το ΚΕΛ γίνει εκεί που προο
-
ρίζεται να γίνει….»
Σε ότι αφορά το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου
,έχει και τη διάθεση και τη δυνατότητα νακατασκευάσει δική του μονάδα βιολογι
-
κού καθαρισμού, υπό την προϋπόθεση νασυμφωνήσουν όλοι, ότι το ΚΕΛ κάπου πρέ
-
πει να γίνει, έστω και αν κάποιους θα ενο
-
χλεί…
Για το Δήμο Παλλήνης,
το ΚΕΛ Ψυτάλ
-
λειας είναι
πλέον μονόδρομος
. Γνωρίζου
-
με ότι υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη καιέχουμε την αίσθηση ότι θα έχουν καλό τέ
-
λος. Άλλωστε,
ο πείσμων Θανάσης Ζού-τσος,
έχει αποδείξει ότι μπορεί να φέρει σεπέρας μια τέτοια αποστολή και ως στοιχείοαυτής της εκτίμησης, επικαλούμαστε τογεγονός, ότι κατάφερε και πήρε ο ΔήμοςΠαλλήνης,
το 23% (!!!) της συνολικής χρη-ματοδότησης
που δόθηκε σε όλη τη χώρααπό το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για δημι
-
ουργία εσωτερικού αποχετευτικού δικτύουσε
Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη!Καιρός,
σύντομα να βρεθεί και ο αποδέ
-
κτης του εσωτερικού δικτύου.
ΕυθύΛογος
61 χρόνια αναζητάνε έναν αρμόδιο για να
«συμμαζέψει» επικίνδυνη γέφυρα στην λεωφ. Σπάτων…!
Επιστολή απηυδισμένου κατοίκου της περιοχής ως εκπροσώπου πολλών περιοίκων της 
«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα σο
-
βαρό θέμα που υπάρχει στην περιοχή μας καιεδώ και σαράντα χρόνια έχει μείνει άλυτο.Στο 17ο χλμ επί της λεωφ.Σπάτων και συγκε
-
κριμένα δίπλα στο κελάρι Παπαχρήστου καιτην ΜΟΝΩΔΟΜΥΛ Α.Ε.
υπάρχει μια γέφυ-ρα που τα τσιμεντένια κάγκελα της, αριστε-ρά και δεξιά,
έχουν γκρεμισθεί από τα αυτο
-
κίνητα που έχουν πέσει επάνω, εδώ και σαρά
-
ντα χρόνια.
Κάτω από τη γέφυρα περνάει ποτάμι
που τοβάθος του είναι έξη μέτρα και υπάρχει νερό.Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αυτοκίνη
-
τα έχουν πέσει μέσα στο ποτάμι,
δεκάδες αυ-τοκινητιστικά ατυχήματα έχουν συμβεί 
στοσυγκεκριμένο σημείο με αποτέλεσμα, πολλοίνέοι άνθρωποι να έχουν χάσει τη ζωή τους
και άλλοι να έχουν μείνει ανάπηροι.Δεν υπάρχει καθόλου πεζοδρόμιο
να περά
-
σουμε εμείς οι πεζοί κάτοικοι της περιοχήςπου κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή, να πέ
-
σουμε μέσα στο ποτάμι, με ένα μικρό παραπά
-
τημα ή ένα φύσημα από ένα μεγάλο διερχό
-
μενο φορτηγό.
Δίπλα στη γέφυρα έχουν πε-ριφράξει
με συρματόπλεγμα και τσιμεντόλι
-
θους δεξιά και αριστερά επάνω στην άσφαλ
-
το χωρίς να έχουν αφήσει ένα πεζοδρόμιο γιανα περνάμε.Περνάμε τη γέφυρα με την ψυχή στο στο
-
μα.
Μας φυλάνε τα καντηλάκια των πεθαμέ-νων…..(Πριν μερικά χρόνια, υπήρχε μια άλλη γέφυ-ρα, παραδίπλα, σε παράλληλο δρόμο, απόόπου διερχόταν η παλαιά λεωφ. Σπάτων, τηνοποία χρησιμοποιούσαμε εμείς οι πεζοί, αλ-λά την γκρέμισαν με την διάνοιξη του ποτα-μού.)Είμαι 48 χρονών και από μικρό παιδί,
θυμάμαιτα κάγκελα (της κατασκευασμένης από το1950 γέφυρας) γκρεμισμένα.Μετά από 61 χρόνια, κανείς δεν έχει ενδια
-
φερθεί για την συντήρηση της.Δεκάδες φορές έχω εκθέσει το θέμα στουςδήμους Σπάτων, Παιανίας, Παλλήνης και ηαπάντηση τους είναι,
ότι δεν είναι αρμόδιοιαυτοί.Δεκάδες αστυνομικοί 
, έχουν διαπιστώσει τοπρόβλημα που υπάρχει, όταν καλούνται μετάτα δυστυχήματα και αναρωτιέμαι,
κανείς δενέχει ενημερώσει κανέναν;
Μόνο τις κάμερες ξέρουν να στήνουν και νακρύβονται πίσω από τη γέφυρα για να γρά
-
φουν τους διερχόμενους οδηγούς;
Η λεωφόρος Σπάτων είναι ένας κεντρικόςδρόμος
απ’ όπου εκατοντάδες αυτοκίνητα δι
-
έρχονται καθημερινώς εδώ και πολλά χρόνιακαι δεν επιτρέπεται στον 21ο αιώνα, να μηνυπάρχει ένα πεζοδρόμιο για μας τους πεζούς,
ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα αριστερά καιδεξιά του ποταμού
και να κινδυνεύουμε ναμας κτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο ή να πέσου
-
με στο ποτάμι για να πάμε μέχρι τη στάση τουλεωφορείου.
Σας παρακαλούμε
όπως δημοσιεύσετε τοπρόβλημα μας, μήπως τουλάχιστον μετά από40 χρόνια λυθεί, πριν θρηνήσουμε και άλλαθύματα από την αδιαφορία και την αναισθη
-
σία των αρμοδίων αρχων.
Αγαπητέ Νεολόγε είστε η τελευταία μας ελ-πίδα.
Σας επισυνάπτω αρχείο με φωτογραφίες τουσυγκεκριμένου σημείου.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρό-νο σας.»
 Αλληλογραφία
19 Νοεμβρίου 2011
 
|
 
2
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
Εβδομαδιαία εφημερίδα διερεύνησης, κριτικήςεμβάθυνσης, καταγραφής & ανάδειξης τωντοπικών και περιφερειακών θεμάτων. Κυκλο-φορεί μέσω 28 stands σε επιλεγμένα σημείαπλατειών, κεντρικών και παρόδιων οδών καθώςκαι μέσω 144 περιπτέρων τύπου, Δημοτικών,τραπεζικών και εμπορικών καταστημάτων σεΠαλλήνη, Γέρακα, Ανθούσα, Γλυκά Νερά,Πικέρμι, Ραφήνα και Σπάτα. Επίσης, στις εισό-δους του Προαστιακού Σιδηροδρόμου/ΜΕΤΡΟΠαλλήνης –και από τις δύο πλευρές της Λεωφ.Μαραθώνος- και της Κάντζας.Έτος 6ο, Αρ. Φύλλου 19419 Νοεμβρίου 2011Ιδιοκτησία:Κωδικός Γ.Γ.Τ.Π.: 7786Κωδικός ΑγγελιοσήμουΔιαφημίσεων: 329488Διεύθυνση ΓραφείωνΛ.Μαραθώνος 62153 51 ΠαλλήνηΕκδότης-ΔιευθυντήςΑνδρέας Π. Χατζηνικολάουa.xatzinikolaou@esiea.grΣύμβουλοςπαραγωγής έκδοσης:
Μανθούλα Καπίρη
man.kapiri@gmail.comΥπεύθυνη Ύλης:
Εριέττα Κ. Κομνηνού
Νομικός Σύμβουλος
Γιάννης Α. ΓκινοσάτηςΣαλαμίνος 4, Παλλήνη
Τηλέφωνα επικοινωνίας
210-66.64.951 & -952
Τηλεμοιοτυπία (Fax):
210-66.64.971
Ηλεκτρονική επικοινωνίαμε τον «ΝΕΟΛΟΓΟ»:info@neologosattikis.grepistoles@neologosattikis.grmarketing@neologosattikis.grΕτήσιες Συνδρομές
Ετήσια 50
ΟΤΑ-Εταιρειών 100
Εμβάσματα-Καταβολές
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού
85620118
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία
IRIS, Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.20ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου 194 00 Κορωπί Αττικής
© 2011, ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πνευματικά Δικαιώματα
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση,
ολική ή μερική αντιγραφή κειμένων,
φωτογραφιών και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελί
-
δες του ΝΕΟΛΟΓΟΥ και δεν αποτελούν αναδημοσίευση από άλλες πηγές.
Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται στις σελίδες του
ΝΕΟΛΟΓΟΥ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εφημερίδας.
Κάθεανάρτηση σε ηλεκτρονικό μέσο (blogs, κ.ά.)
αναδημοσίευση, η αναπα
-
ραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας περιεχομένων
χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, αυστηρά δεν επιτρέπεται.
Η μη επι
-
τρεπτή χρήση μέρους ή του συνόλου της ύλης του ΝΕΟΛΟΓΟΥ σημαίνει
αυτόματα καταλογισμό ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κα
-
νόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Δήμητρα Γεννηματά Κάντζα Παλλήνης 
Όλα ξεκίνησαν
εκείνο το πρωινό του Αυγού
-
στου, που η Μαρία ξέχασε γιατί ήταν στο αε
-
ροδρόμιο. Το θυμήθηκε βέβαια μισή ώρα με
-
τά και έτσι κανείς δεν ανησύχησε!
Μάλλονέφταιγε το πολύ πρωινό ξύπνημα
και η ταλαι
-
πωρία της ετοιμασίας για το ταξίδι.Όταν τις επόμενες μέρες
οι κρίσεις αμνησί-ας αυξήθηκαν
και η αδυναμία της να σηκωθείαπό το κρεβάτι και να σταθεί όρθια ήταν ολο
-
φάνερη, η οικογένεια ανησύχησε και έτσι κά
-
λεσε ασθενοφόρο για να την μεταφέρει στονοσοκομείο της πόλης.
Οι γιατροί στα επείγοντα
διέγνωσαν αφυδά
-
τωση και συνέστησαν παραμονή στο σπίτι καιενυδάτωση, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει σεπέντε μέρες και να επιστρέψει σπίτι της.
Δυστυχώς,
στην επιστροφή, κατά την διάρ
-
κεια της πτήσης, η κατάσταση της επιδεινώ
-
θηκε και έτσι μετά την προσγείωση στο αε
-
ροδρόμιο της Αθήνας, μεταφέρθηκε σε εφη
-
μερεύον νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπουέξι ώρες μετά διαπιστώθηκε ότι βρισκότανστα τελευταία στάδια πολύ σοβαρής ασθέ
-
νειας.
Το ταξίδι όμως δεν τελειώνει εδώ.
Ο ασθενήςστην χώρα μας έχει δικαιώματα, που όμωςελάχιστα αναγνωρίζονται, σ΄ένα υποστελε
-
χωμένο και ιατροκεντρικό σύστημα υγείας,
όπου η κάθε ιατρική ειδικότητα δυσκολεύε-ται να συνεργαστεί με τις υπόλοιπες
και δενπροσεγγίζεται εύκολα από ασθενείς και τηνοικογένεια τους, ενώ η θεραπευτική ασκείταιμε βάση τις εξαιρέσεις και όχι τους κανόνες.
Από τότε μέχρι σήμερα,
τρία δημόσια νοσο
-
κομεία έχουν νοσηλεύσει την Μαρία στην Ελ
-
λάδα. Στο πρώτο και το δεύτερο, η νοσηλευ
-
τική φροντίδα ήταν ό,τι καλύτερο μπορού
-
σε να έχει η ασθενής, αλλά η ιατρική φροντί
-
δα προσφέρθηκε με την φιλοσοφία
του «πε-ριστατικού χωρίς θεραπεία»
, της περίπτωσηςπου έτσι κι αλλιώς θα χάσει την μάχη και συ
-
νεπώς βρίσκεται χαμηλά στην λίστα των προ
-
τεραιοτήτων.
Στο τρίτο νοσοκομείο, το περι-στατικό παραμένει για διερεύνηση, ώστε νακερδίσει λίγο χρόνο ποιοτικής ζωής με την οι-κογένεια της.
Αν τα καταφέρει, η μάχη θα εί
-
ναι νικηφόρα, ώστε και αν ο πόλεμος τελικάχαθεί. Βέβαια, σ’ αυτό το νοσοκομείο, το προ
-
σωπικό είναι ιδιαίτερα εξαντλημένο και μάλ
-
λον βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης,ώστε αυτό συχνά να αντανακλάται στην φρο
-
ντίδα των ασθενών και στην υποστήριξη τηςοικογένειας.
Ευτυχώς όμως
, η οικογένειαβρίσκεται κοντά στην ασθενή και καλύπτειόσα κενά υπάρχουν, αφού τουλάχιστον υπάρ
-
χει τώρα κάποια ελπίδα!
Άλλωστε στη χώραμας, τα δικαιώματα σου πρέπει να τα προασπί-ζεσαι συνεχώς!
Το ταξίδι συνεχίζεται για την Μαρία και τηνοικογένεια της και είναι συγκλονιστικό.
Ακό-μη κι όταν τελειώσει για εκείνη, θα έχει αφή-σει εμπειρίες ζωής στην οικογένεια της.
Αφή
-
νει και την ελπίδα ότι κάποιοι, που την συνά
-
ντησαν, ίσως καταφέρουν να αλλάξουν ένα«απάνθρωπο» σύστημα υγείας, που βασίζεταιμόνο στην ευσυνειδησία, τιμιότητα και αρχέςκάποιων εργαζομένων σ’ αυτό!
Ίσως …
Το Ταξίδιτης Μαρίας
 
ΝΕΟΛΟΓΟΣ
φδα ς ός
η εφηµερίδα της πόλης
Πρόστιμα συνολικού ύψους 260.000 ευρώεπέβαλε ο γενικός γραμματέας Καταναλω
-
τή σε τρεις τράπεζες, οι οποίες, κατά παρά
-
βαση της νομοθεσίας, προέβαιναν στη μο
-
νομερή ανάληψη (μέρους ή όλου) του μι
-
σθού ή της σύνταξης συναλλασσομένωντους, προκειμένου να πληρωθούν ανεξό
-
φλητες δόσεις δανείων. Η ανάληψη του μι
-
σθού ή της σύνταξης γινότανε με βάση «ει
-
δικούς όρους» («ψιλά γράμματα») που εμπε
-
ριέχονταν στις δανειακές συμβάσεις.
Ειδικότερα,
επιβλήθηκε πρόστιμο από100.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και στηEurobank και 60.000 ευρώ στην ATEbank. Σύμ
-
φωνη γνώμη για την επιβολή κυρώσεων δια
-
τύπωσε για τις παραπάνω περιπτώσεις και ηΤράπεζα της Ελλάδος.
 Χαριστική βολή στοοικογενειακό εισόδημαη επικείμενη αύξησητων αντικειμενικών αξιών 
Θα συμπαρασύρει σειρά φόρων και ισχυόντων επιβαρύνσεων
Σαν από αρχαίατραγωδία το πλήγμασε οικογένειατου Γέρακα…
Πρόστιμα 260.000σε τρεις τράπεζες για παρακράτηση
μισθών χάριν δανείων 
Σαν σκηνή βγαλμένη από αρχαία τραγωδία ήσαν μέρος σεναρίου από ευφάνταστο συγγρα
-
φέα, το πλήγμα σε οικογένεια Ελλήνων που ζειστο Γέρακα, πλησίον της λεωφόρου Σπάτων.Η μητέρα ειδοποιήθηκε από τη διεύθυνση τουΔημοτικού Σχολείου ότι ο μικρότερος γιος τηςτραυματίστηκε στο διάλειμμα ελαφρά, ζητώ
-
ντας να φροντίσει να τον μεταφέρει στο σπί
-
τι. Στο διάστημα που η μητέρα ενημερωνότα
-
νε για τις συνθήκες τραυματισμού του παιδιούτης, πληροφορείται ότι ο μεγαλύτερος γιοςτης –μαθητής κι αυτός στο ίδιο Σχολείο- έχα
-
σε τις αισθήσεις του στο προαύλιο. Η μητέραπροσπάθησε με «το φιλί της ζωής» να δώσειζωή στο 11χρονο παιδί της αλλά, δυστυχώς, τομοιραίο είχε επέλθει. Η ιατροδικαστική αυτο
-
ψία διαπίστωσε ότι ο θάνατος επήλθε από οξύέμφραγμα του μυοκαρδίου…!Οι γονείς αδυνατούν να πιστέψουν το «κτύπη
-
μα» που δέχθηκε η οικογένειά τους και μιλάνεγια «κακό όνειρο που με το πρώτο φως της μέ
-
ρας θάχει σβήσει….».
Κρίμα που δεν είναι έτσι…..
Ήταν μόλις 11 ετών και είχε δικαίωμα στηζωή…
Στελέχωση των Κ.Ε.Π.από μόνιμους υπαλλήλουςόταν θα λήγει η θητείατων συμβασιούχων έργου
Υποχρεωμένοι να μετακινήσουν μόνι
-
μους υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέ
-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστουχρόνου θα είναι οι Δήμοι προκειμένουνα αντιμετωπιστούν τα... προβλήματα δυ
-
σλειτουργίας των ΚΕΠ, μετά τη λήξη τωνσυμβάσεων μίσθωσης έργου.Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφοτου υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ
-
μισης, κ. Ντίνου Ρόβλια, το οποίο διαβιβά
-
στηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτη
-
σης του βουλευτή της ΝΔ, Αθανάσιου Δα
-
βάκη, σχετικά με τα προβλήματα λειτουρ
-
γίας στα ΚΕΠ, λόγω της λήξης συμβάσεωντων εργαζομένων σε αυτά.Στα ΚΕΠ θα διεκπεραιώνονται πλέονοι διαδικασίες που αφορούν θέματαΣτρατολογίας με προφανές κίνητροτη μείωση της γραφειοκρατίας αλλάκαι της ταλαιπωρίας των πολιτών.
Δεν αποθαρρύνεται από την κορυφούμενηοικονομική κρίση το Υπουργείο Υποδομών σεεποχή μάλιστα που και οι Τράπεζες αρνούνταινα χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα στη χώραμας, όπως πρόσφατα συνέβη με το νέο αερο
-
δρόμιο στο Καστέλι Κρήτης.Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το ΥπουργείοΥποδομών περιλαμβάνει στις προτάσεις τουπλήθος νέων οδικών έργων, μεταξύ των οποί
-
ων τη ζεύξη του κόλπου Ελευσίνας μέσω τηςΣαλαμίνας και την αναβάθμιση της κυκλοφορι
-
ακής ικανότητας της Αττικής Οδού, στα τμήμα
-
τα που εμφανίζονται προβλήματα.Το κείμενο των προτάσεων που κατατέθηκεαπό το υπουργείο Υποδομών στον ΟργανισμόΡυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και παρουσιάστη
-
κε πρόσφατα σε ημερίδα με θέμα το Ρυθμιστι
-
κό Σχέδιο Αθήνας, προσδιορίζει την ταυτότη
-
τα των ακόλουθων έργων με ορίζοντα υλοποί
-
ησής τους την προσεχή 15ετία. Συγκεκριμένα:Μέτρα αναβάθμισης της κυκλοφοριακής ικα
-
νότητας της Αττικής Οδού, στο ενδιάμεσοτων κόμβων Δουκίσσης Πλακεντίας και Εθνι
-
κής Οδού, τμήμα. Πηγές του υπουργείου Υπο
-
δομών διευκρινίζουν ότι η πρόταση αναφέρε
-
ται σε αύξηση των κόμβων εισόδου/εξόδου,προκειμένου οι υπάρχοντες κόμβοι να αποσυμ
-
φορηθούν. Ειρήσθω εν παρόδω, ανάλογη πρό
-
ταση είχε γίνει στο παρελθόν και από τον κ. Γ.Σουφλιά ως υπουργό ΠΕΧΩΔΕ.«Διπλή» ζεύξη της Σαλαμίνας: όχι μόνο με τηνυποθαλάσσια σύνδεση Περάματος - Σαλαμίνας,αλλά και με τη ζεύξη Σαλαμίνας - Πάχης Μεγά
-
ρων. Στις προτάσεις του, το υπουργείο εκτιμάπως πρόκειται για έργα τοπικής σημασίας, που θαδιευκολύνουν την κίνηση προς και από Σαλαμίνα.Ο άξονας Θήβας-Ελευσίνας, εκτιμώμενου μή
-
κους 50 χλ,. ο οποίος θα ξεκινά από την περιο
-
χή της Υλίκης και θα καταλήγει στον κόμβο Αγί
-
ου Λουκά της Αττικής Οδού.
Δημιουργία σήραγγας στον Υμηττό
Ειδήσεις - Επικαιρότητα
3
 
|
 
19 Νοεμβρίου 2011
Εγκύκλιος Ντ.Ρόβλια
προς τους Δήμους:φυλάξτε τα αρχείαπερασμένων ετών 
Με εγκύκλιο του Υφυπουργού ΔημόσιαςΔιοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
-
σης κ. Ντ. Ρόβλια προς τους Δήμους τηςχώρας, συστήνεται όπως ληφθούν όλα τααπαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυ
-
λαχθούν τα αρχεία προγενέστερων ετώνή μάλλον τετραετιών και παράλληλα αρ
-
χειοθετηθούν, ταξινομηθούν και συντη
-
ρηθούν, ώστε «να μπορεί ο απλός πολί
-
της να αντλεί πληροφορίες από τον πλού
-
το των αρχειακών τεκμηρίων….»Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, οι Δήμοι –όπωςκαι όλες οι υπηρεσίες του Δημοσίου- κα
-
λούνται να προχωρήσουν άμεσα στον ορι
-
σμό υπαλλήλων – συνδέσμων με το ΓενικόΑρχείο του Κράτους (ΓΑΚ), καθώς και νατους γνωστοποιήσουν στο Υπουργείο Δι
-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
-
κής Διακυβέρνησης, ώστε να επιτευχθείη ορθολογική οργάνωση και διαχείρισητων αρχείων των εν λόγω φορέων.
Η προαναγγελθείσα και συμπεριληφθείσαστις δεσμεύσεις του μνημονίου, αύξηση τωναντικειμενικών αξιών, συνεπάγεται σοβαρήαύξηση σε μια σειρά φόρων και επιβαρύνσε
-
ων, αρχής γενομένης από τις μεταβιβάσεις,τις κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχέςκαι περνώντας στον ΦΑΠ, το ειδικό τέλος ακι
-
νήτων μέσω της ΔΕΗ, το Τέλος Ακίνητης Περι
-
ουσίας (ΤΑΠ), τον ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα,τα τεκμήρια των κατοικιών, το κόστος έκδο
-
σης οικοδομικών αδειών, το ελάχιστο δηλού
-
μενο εισόδημα από μισθώματα κατοικιών, τατέλη υποθηκοφυλακείων και εγγραφής πράξε
-
ων στο κτηματολόγιο και τέλος τα έξοδα πα
-
ράστασης δικηγόρων στη σύνταξη συμβολαί
-
ων και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα.Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ζήτημα που θαπλήξει τις κοινωνικές ομάδες των χαμηλόμι
-
σθων, οι οποίες, ήδη αντιμετωπίζουν σοβα
-
ρά προβλήματα επικαλούμενες αδυναμία ναανταποκριθούν ακόμη και προς τα στοιχειώ
-
δη για την επιβίωσή τους.Όμως, η αύξηση των αντικειμενικών αξιώναπασχολεί και τις δημοτικές αρχές, οι οποίες,έχουν κάθε λόγο να προβληματίζονται αφούμεταξύ των άλλων θα αυξηθούν τα δημοτικάτέλη με αποτέλεσμα, να πληγεί ως ένα βαθ
-
μό και η εισοδηματική πολιτική των Δήμων,δεδομένου ότι θα υπάρξουν πολίτες που δενθα μπορούν, διαρκούσης της οικονομικήςκρίσης, να ανταποκριθούν και προς αυτή τηνυποχρέωση.
Παρέμβαση του Δήμου Παλλήνης
Συναισθανόμενος ο Δήμαρχος Παλλήνης κ.Αθανάσιος Ζούτσος τις παρενέργειες που θαπροκύψουν από την αύξηση των αντικειμενικώναξιών, εξουσιοδότησε τον Αντιδήμαρχο κ. ΚώσταΜπάκα να αναδείξει το ζήτημα σε ευρεία πρό
-
σφατη σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών μεσυμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του και αυτοδι
-
οικητικών εκπροσώπων. Ο κ. Κ. Μπάκας ανέλυσεμε σαφή τρόπο προς τους παριστάμενους τις δυ
-
σκολίες που θα αναδείξει η αύξηση των αντικει
-
μενικών αξιών στην κοινωνία των συνδημοτώντου αλλά και στον ίδιο το Δήμο ως προς τα έσο
-
δά του, προτείνοντας μάλιστα μείωση των αντι
-
κειμενικών αξιών κατά 20% στο Δήμο Παλλήνης.
 Αύξηση των κόμβων εισόδου & εξόδου στην Αττική Οδό προτείνειτο καθ΄ύλην υπουργείο
Στα πλαίσια του διαλόγου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας
Σε ότι αφορά τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού,το υπουργείο προτείνει εκτός από τη σύνδεσητης δυτικής περιφερειακής Υμηττού με τη λεω
-
φόρο Βουλιαγμένης, τη δημιουργία σήραγγαςστον Υμηττό -ύψος της Αργυρούπολης- προςΚορωπί και αεροδρόμιο, καθώς και δύο επιπρό
-
σθετα τμήματα: στη βόρεια είσοδο του αερο
-
δρομίου (εκεί όπου συγκεντρώνονται όλα τακαινούργια εμπορικά κέντρα) και στη Ραφήνα.Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις του υπουργεί
-
ου κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνεχιζόμε
-
νου ως και το τέλος Νοεμβρίου 2011 διαλόγουγια το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας και υπό τηνπροϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές σταχρονικά όρια λόγω μεταβατικής κυβέρνησης,απομένει να δούμε που και πως θα καταλήξειο εν γένει σχεδιασμός περί των νέων μεγάλωνέργων στη χώρα μας.
Με απόφαση του 15μελούς Ανώτατου Δικα
-
στικού Συμβουλίου προήχθη στο βαθμό Ει
-
σαγγελέα Εφετών η ως σήμερα Αντεισαγγε
-
λεύς Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Πει
-
ραιά,
κ. Ευγενία Δημ. Παπαγεωργίου
. Με με
-
ταγενέστερη πράξη η προαχθείσα τοποθε
-
τείται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.Η
κ. Ευγενία Παπαγεωργίου
–σύζυγος τουΕισαγγελέα Εφετών
Σωτήρη Μπάγια
- είναιδημότης Παλλήνης και τα τελευταία χρόνιαπρόεδρος του Δ.Σ. του
Αθλητικού ΟμίλουΒόλλεϋ Παλλήνης
, με πρόσφατη αγωνιστι
-
κή διάκριση την άνοδο της ανδρικής ομάδαςστην Α2 εθνική κατηγορία.
Προήχθη σεΕισαγγελέα Εφετών η κ. Ευγενία
Παπαγεωργίου-Μπάγια
Αρχείο 400.000 και πλέον ασπρόμαυρων καιέγχρωμων αεροφωτογραφιών από το 1937 έωςκαι σήμερα βρίσκεται στην κατοχή του Οργα
-
νισμού Κτηματολογίου & Χαρτοφωτογραφήσε
-
ων Ελλάδας και είναι στη διάθεση των πολιτών.Σύμφωνα με τον Οργανισμό οι ενδιαφερόμε
-
νοι μπορούν να προμηθευτούν αεροφωτογρα
-
φίες του Ο.Κ.Χ.Ε. για χρήση στην τακτοποίησηαυθαιρέτων κατασκευών, καθώς βάσει του Νό
-
μου 4014/2011, στη σχετική υποβαλλόμενη αί
-
τηση προβλέπεται η επισύναψη στοιχείων γιατην απόδειξη του χρόνου ολοκλήρωση της κα
-
τασκευής.
Το ταξινομημένο ανά είδος,
περιοχή και ημε
-
ρομηνία υλικό φωτοληψίας, είναι διαθέσιμοστην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.okxoe.gr), ώστε οι πολίτες να εντοπίζουν με ευκολίατις αεροφωτογραφίες που τους αφορούν καινα τις παραλαμβάνουν στην συνέχεια από τονΟ.Κ.Χ.Ε., Τιμ. Βάσου 11-13, Αθήνα.Ώρες διάθεσης 09.00 έως 13.30 εκτός Τετάρ
-
της. Τηλ. επικ.: 211.10.44.684 & 687
 Αεροφωτογραφίες από το 1937 ως & σήμερα
στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη
Χρήσιμες για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών
Προς διαχείρισηαπορριμμάτων μεσύμπραξη ιδιωτών 
Την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών
 
να προχωρήσει στην άμεση συγκρότηση νέωνμονάδων διαχείρισης απορριμμάτων με τη μέ
-
θοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Το
-
μέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) αρχής γενομένης με τον Φο
-
ρέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής(Φο.Δ.Σ.Α.), ανάγγειλε ο υφυπουργός Εσωτε
-
ρικών κ. Π. Κουκουλόπουλος σε ημερίδα τουΥΠΕΚΑ.Το γεγονός, ήδη προκάλεσε αντιδράσεις σεπρωτοβάθμιους συνδικαλιστικούς φορείς τουτομέα καθαριότητας, οι οποίοι, ασκούν ασφυ
-
κτικές πιέσεις προς την ομοσπονδία της ΠΟ
-
Ε-ΟΤΑ για κάθοδο σε αγωνιστικές κινητοποι
-
ήσεις.
Επισημαίνεται ότι στις προθέσεις του υπουρ-γείου
είναι και η ένταξη στο πολυνομοσχέδιο –θα έχει εισαχθεί στη Βουλή ως και την πρώ
-
τη εβδομάδα του Δεκεμβρίου- διάταξης μετην οποία εισάγεται ο θεσμός των επιχειρη
-
σιακών συμβάσεων ανά Δήμο. Θα παρέχεταιδηλαδή σε κάθε Δήμο, η δυνατότητα ξεχω
-
ριστής διαπραγμάτευσης των όρων της σύμ
-
βασης με τους εργαζομένους στον τομέα τηςκαθαριότητας με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Έντονη ήταν η αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
 
στις εξαγγελίες του υφυπουργού. Η ΠΟ
-
Ε-ΟΤΑ, διά στόματος του προέδρου της κ.Θέμη Μπαλασόπουλου, δηλώνει πως «δε θαέχουν ξαναδεί τέτοια αντίδραση στα μάτιατους», υπαινισσόμενος ότι εφέτος
«τα Χρι-στούγεννα θα εορταστούν με τόνους σκου-πιδιών στους δρόμους….
Έντονη αντίδρασητης ΠΟΕ-ΟΤΑ

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
DimitrisKarras liked this
DimitrisKarras liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->