Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Clasificarea Tenurilor - Tulburari Metabolice

Clasificarea Tenurilor - Tulburari Metabolice

Ratings: (0)|Views: 348|Likes:
Published by Lili Tiger
ten, clasificare tenuri
ten, clasificare tenuri

More info:

Published by: Lili Tiger on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/17/2014

 
o
Copitolul
Vlll
7
CLASIFICAREA
TENURILOR
iN
FUNCIIEDE
DIVERSELE
TULBURARI
METABOLTCE
5t
DS-8ORD|N
P|GMENTAR,
VASCULAR
{,
SEUTLITATE
r
a
-
Dupi
dr'.
llaurin,
di[eritele
tipuri
de
piere
pot
fi
clasificate
in
-tunctie
de
tulbular.ile
car.e
se
refert
la
;
-
tulburari
in
rnetabolismul
apei;
-
tulburdr.i
in
rnetabolismulgi.dsimilor
;
-
tulburari
in,metabolismulglucidelor
qi,aI,proteinelo,l..
La
toate
acestea
se adaug;itulbr.rrarire
deordin
pigmentar.
de
ordin
vascular,
tulburarile
Iegatede
virstii.Studiind pielea
prin
dir,,erse
tnetode
de
examinale(vizual,
pal_pare.
-cu
aparatele),
se
pol
observa
o
ser.ie
intreagadecaracteriitici
care
fac
posibilaincadrarea
tenului
respectiv
inlr-o
categorie
anu-
mita
qi
tratamentul
lui
dupd
necesitati.
Esamenul
trebuie
ficut
amanuntit,
cur
atenlie.
iarprin
inter-pre-
tarea
asper:telor
ce
seobserva
lanii'erul
pielii
ti."
p'una
un
diag-
nostic
cit
mai
exact
Ei
in
continuare
sa
se
aplice
un
triatarnent
adec-
vat
cu
procedeele
gi
produsele
necesare
pentru
fiecarecategoriein
parte.
Y
A.
TENULNORMAL
X
Tenulnormal
ref
lecta
<.r
stare
de sdnatatea
organismuluifara
tui-
burijrila
niciun
nivel,un
echilibr.u
intre
p.o.erele
deasimilatie
gi
dezasimilalie.Poate
fi
consideratd
normala
o
piere
al
cdrei
echilibru
fizico-chi-
rrii'c,
fiziologic
.Si
anatomi,c
ra
'r'ezistat
,timp
de
.20-.2b
de
,ani
La
in{luen-lele
la'care
,este
supus
organisrnu,lno:stru
inca
de
Ia
nag,tere.
,;
t
80
i{*gj;1p1:1
.r.
i
{
Pe
plan
prorund
i
oi
Pielea
normalS
este
agezati
peo re[ea
muscularice-i
asigurdo
stabilitate
de
ansam'blu.
b,)
Stratul
adipos,
nici
preagros
nici
prea
-sublire,
dovedeqte
ci
metabolismul
este
echilibratcel
ptrlin
la
nivelulpielii.
c).
Hidratarea
estePerfectd.
ctJ
Circulalia
locala
este
activd
gi
alimenteazd'cusubstanfe
nutri-tive
stratulile
superficiale.
Flusul
sau este
asiguratpt'in
acliunea
nervilot'
r'asotnotori.
Pc
plansuperficial
o,)
Structura
fibrilard
ader.nrului
qialesutuluiconjunctiv
se
gd-se;te
intr-o
bunf,
stare.
'
b) Activitatea
biologica
a
stlatului
bazal
intre[inetinerelea
!esu-
turilol
cutanate
prin:pl'o-cesulde regenel'are.
Aspectul
tenultii':
Folosindmijloacele
cosmetice
de
esanrinal'e,se
constatila
un
ten
normalurmdtoat'elecat'acteristici
:
La
e.xumenul
uiztLct|:
pielea
apare
netedS,
ugor
lucioasi,cu
porirnici
inr.izibili,
culoare
u;or
rozatti,
fAla
riduri
La
eramutul
ctt,
lupa,
textura
pieiii
este
find.
kt
eramenul
prin
pulparese
constatd
:
o
,pieie
catifela'td
(der:i
o
granulalie fina).fernia,
elasticd
(datorita
starii fibrelor
eiastice),
poimal
hidratatl
(turgor
normai)
;
nu
se
iritii
uqor
la
acliunea
fac-
torilor
mecanici.
Datorita
fihnului
hidrolipidic
de
la
supra.[a!d,
pieleaprezintd
re-zistenldIa acliuneaagenlilormicrobieni-
cantitatea
suficienta
de
grdsinre
dinstratul
irdiposasigurd
o
ade-
lenJd
bunii
pieiii
pe
stratut'ile
profunde.
Tonicitatea
muEchilol
este
l:unadatoritd
stalii
de
contraclie
men-
tinute
la
aceastd
virstd.
Exa.minarect
at
Lampa
Woocl'pune
in
lacee.
evidenla
Iluot'escenta
vio-
Laeramenul
cu
ptl-mertul
-
pl{-ul
pielii
este
6
-
Tehnlca
tngrtJirtl
coslhetlce
-
cd.
128
t
j.--4!1/n'1j.t.
si,triat
in
limite
normale
4,5-6,5.se
obiSnuie:;te
si
se
considere
ca
prototip
a-l
pielii.norrnaie
pielea
copilului.
Aceasta
comparalie
este
eronata,pielea
copiluiui
(ale cdrei
iil"tir;i
endocrine
nu
;i-iu
atins incd
plenitudinea)
n.u
reprezitd
decil
un
stadiuaI evoluiieibiologice9ibiochimicea
individului'
De
;;;;,
eite
cazul
sd
se
considere
n6rrnalrlpielen,
in
buna
sta,re,
a
adu'I-
tului,
cind
func!iile
fiziologices-austabilizat.81
a
t
 
E.xisten{a
tenului
norm,al
este
Ioar.te
scLlrtar.
orice
tulbtrrtrr.e
in_
ternd,ac(iunea
orelungifE
er
factorilorexterni
vor.
r:ontribui
la
der.e_.rs.srvrrlvts.\rslllrvutt:on[I.lDul
glarea
echilibruluifizico-chimic,
fiziologic
ar
pietii'noi.m,
ale
;i
la
acfiuneafzrctorilor
externi
folosind
iar
organismnl
r"nentinut
intr-o
stare
rafionala,trn
t.sginr
de via!A
normill,
moCificarea
aspectului
sdu.
Pielea
trebuie
protejatd
de
produsecosmeticede
pr.otec{ie,de
sdndtate
printr-o
alimenta{ie
miisuri
de
igiend
respectate.
B.
CLASTFTCAREA
TENURTLOR
IN
FUNCITE
DE
TULBURARILE
METABOLISMULUI
LIPIDELOR
Tenul
uscart
este
caracterizat
printr.-o
hipolunc{ie
a
glandelor
sebacee.
Insuficienla-
de sebum,
careconstittrie
o
pelidtrldprotectoale
la
suprafala
pielii,
deterrnind
qi
pier.derea
de
api
din
strlaturiiu
,r-
perficiale,
ceea
ce
face
sd
apar'd,-
ca
o
conseciniar,
qio
deshidratar.e
superficiald.
Grdsimile
in
lesutul
adipos
sint
putine.Acest
-tip
de
ten
se
datoreaza
fi,e
r-rnei
predispozitii
congenitalesaueste
dobindit
(un
ten
normal
sepoateti.ansioi.nra'cu
tirripulin-tr-un
tenussnl
-
fieprintr-o
ingri.fire
necorespLlnzatoare.
cll
pl.o-dusecare
ustrcS,
fie
datoritf,inaintar:ii
in
virsti.
fie
actiunii
facfori-.
lor
externi
asupra
unui
ten
neprotejat,
fie
unol
cALlze
interne
ce
favorizeaza
apariiia
semneior
specifiCe
tenului
usctrt).
Dacd
tenul
uscatse datoleqte
unei
pr.edi<pozitiicongenitale,
se
caracterizeazd
printr-un
numirr
redlrs
deglande
.ebacee]
la
care
se
adaugdqio
secrelie
insuficientd
a
acestor.a.
D,aca
tenul
uscat
este
dobindit.
nurnan-ri
de
glande
sebacee
;i
*rra-
rimea
lor
sint
noa'male.
seoreti'a
[iind
insii
insrLficientai
aoin.itJ-rrr",.
cauze
interne
sa,u
extelne.Factoriicare
influenteaz,auscarea
pielii
sint
:
--
factorii
interni
-
tulburari
enciocrine
(.rai
ales
hiper.tiroi-
9i!-)'
tulburdri
nervoase,
tulb-urali
in
circuiaiia,rrrg,-ii.,d,
diverse
boli
interne.;
.
--.
fac.torii
erterni
--
vintul.
soa.eleputernir:,
.frigul,
produsele
deigiend
care
degreseazd
puternic,
produsere
cosnretife
prea
arcoo-Irzatesau
care
conlin
substante
ce usuca.
.
.A-sngctur
tenului.
or;;;.lt ,r"t"*
unui
astferde
ten,
carac-.
teristicile
sint
urmdtoarele
:
1.
TENUL
USCAT
82lt
'i
a-I
tt,if\l
'
'
.Ir::.
,'l
ii
\
t\'',.
:i
i"*
r':
I
l.-
,-
l"r.Ui..'
l
L(t.
c:L,.,netutl
ciz-rnl:
pielea
*o,*1.--:
',8\'+:
<:u
liduri
suDer.fiei,i;*;.;^:'=,1"_1
mata'
cu
porimici
in'"
'
tii|ii,
...r;r;.;J;Jrcrale
[ine,liniare
piere,i,J.i"*;,'ln".e,"li;'..#;il-H"$;"i$",,I'H"'$Jfr
:l'T*:t'
 
c;A;;;
jil",i*rota
de
o
'et'emd
'eorespu:zdtoare).
fur.fur.acel:"fr]i"riJjearsa.
Uneori,ro"J,"-i.-,1,,i-'o7"."
o
descuamar.,
La
erumenul
cttlttpa
se
vad
fisuri
liniare.
Lt
eramentrl
l:'l:diiyl;;;::fJ3"i*-ffi
,*:,!i?illiliil:,,""i,:iJl,:,.;,J1,?:ti
ii-,,,';tli::i.iii:i-'
u
r'"ui
o,irt',.i'
iiiirl
"ten
ta
apei
din
spa
tii
ie
cerurar.e
i,r,rili"ialrl,ille
se,sibild
la
actiunea
facto'ilor.
mecanici
(dermogra_Per.soaneiecu
ust
Lr
rinie,
iir
",a"i
l!:,::
::::t.;H,i1"$eori-
senzatie
de
mincdrime-
Ei
el'l'oase
sin
t
su
pelficia
te,
f;i;;i';:rl'--lunoot"l
ata,
iar
tuirrffi
iiiuLa
exarnenut
.p
f"il"
'a"-
til'r1irt;tl.u.n,
ac{ionind
ugor.asupr.a
lor.
ro"*ul-,i;l=J;T:,:,,
roita
de
tigar.a
nl
:9
urd"iri^i,,.Hl,a"
gr.iisime.
L
u
t
o
n
p
i
;;;.ii,
L:
:":;
i
l:.,T
T:t".;t1,,
:,"1;
;;"
,^,_fr.:,opentul
adresat
acestui
tip
de
i
ci
e
n
!
a
d
e
grds
i
mi
.,
o
tu.o
r
u
.
ii
;:il;"t
:l
.:,H,;""r
r;":1,
:i,
j:i,""?*:
2.
TENUI
GRAS
x:iii.Jl:nli.1,,3li"'"',"'
sebacee
":j:^iu-s"t,}
de
funclia
gra,deror
*g*Se;[i]--f]:r.fi
#il[':*Hi#ff
:ffi
ierea
g.asrr
este
ca.ac.ter.izatd
nr.i1_tr.-g
fiper.sec.etiede
sebum
si
 
"?1,[i.::,]iiffi
au
g,'aii'.,i';;..;
i;
(esutur
idipo,
subtcutanat.
::T';iffi
ff-dj**ffi
;',":ffi
:::1';:.:
rce,
tulburari
enc
n-
iuin-u,
|ffii-::':ff:t
i;,!ni
no
tiroi
cli.),
rii.".
irt,
i""
ffi
borrtd
.
in
-
factorii
erte
ee{u
;,
;
.l;
-;i:#'d::il
T,
*",
;',,"T,liolll?1,,
"e
p
u
terni
c
as
tri
n_
"rfiIffiJrfllT,.:"
poate
p'.r",It'"
"ri
rotmd,
de:
ten
s,nas,
ureios,
83
 
(
a'
Tenul
grasuleios
se caracterizeazii
printr-o
scurgere
iiberd
a
sebumului
la
nivelui
pieh1.
Aspectul
tenului
este
urmdtorul
:
.
La
examenul
uizunl
se
vddporii
cald),
aspect
lucios,unsuros.
culoale
in
stratul
superficial).
desr'51gi
(ca
o
coajd
de
por.to_
girtbuie
(predomind
cher.atinir
La
e'xamenu,r
prin
parpare
sesinrte
o
piele
granuioasa(datoritatexburii
inbrerupta$g
rori);
pie,rea
e^ste
i'giogata],lJere'la
esre
pds_
.
tratd
datoritd,cantitafiisufi,&ente
a"
gn.;i,,;.,'i
il."it"
tesut.ul
strb_
cutanat.Pierea
este'elasticdsau
fermd"(opu"",.uli.tl,,ga
Ia
palpar.e).
La
examenul
culamadesticrd
ruu
rdiin-a"tigoi:j'roia
;r;,;;;;;;
(se
p-iteazd
cu
grdsirne).
uneori
este
-asprd
'datoriti
sebunrului
r-rscat
gi
a
cerurelo.ce
se.
descuameazd
(d,eshidratare
rr'rp"rti"iura
aetermiilGau
hidrofobiasebumului,
in
starede
seboree
fiind
hidrof;;;;.i;
star.enormala
rii,n{
hidrofil,
,aceasta
anomarieblocheaitil"i,r.-,rGun
apei
int,iu_celul,ar).
rqfelo
p-iele
sensibila
Ia
acliuneafactorilor
nrecanici.
sebumur
constituie
gi
unmediu
priernic.
pentru
dezvoltarea
microbilor,
iar
tenulprezintd
o
r.eceptivitate
la
infeclii
,"i".oUi""l.
--
Laeramenurcuapuratere.Lampa
lvood
pune
in
evidentd
o
fluo-
rescen!5
albicioasi
(datoritd
stratului"o..,o,
d.ro:oriutl.
I
.
pH--metrul
pune
in
evidenla
un
pH
alcarin,
deci
u'
mediu
favo-
rabildezvoltirii
unormicrobi
i
ae
aci,
tu"Ji"1o
oe
lnrectarea
te'u_
rilor
grase
neingrijite
corespurizdtor.
b^'
!enu!
gras
asfixic.
un
ten
uleios,
nei.grijir,
sau
un
ten
care
a
suferft
apiicarea
unui
t.atament
neadec'at,
ir;t;
Joe"orueze
spre
ten
asfixic.
..se
qtie
ca
fiziologic
pielear.espi.ir
(abso.be
o-xige,
gi
eli,rini
bio_
xid
de
-carbon).
oxigenur.este
piertrai
pe
d,ui
.lii-,
ar'
aer
gi
di'
singe.
Tot
ceea
ce
iinpiedicd
siu
incetine;ie
;"";
schimbdri
pro-
duce
crs/irlacutanatd.Factorii-care
cletermi.nd.
asfia:iacutarudd
sint
:
-
descuamarea
incompletd
de pepiele
a
cerurelor
cornoase
.
moarte
;
,-
sebumuluscat
dinporii
pilosebacei
;
r-
excesul
desecrelie
sudo.ipa,d
(evaporarea
apei
.;i
depuner.ea
sdrurilor
din
transpiralie
in
orificiire'canareio.
1ii."tou.u
;
-
hipercheratinizariea
foriculului
pilosebaceu,
ceea
ce
impiedici
evacuarea
sebumului
Ia
suprafala
pielii
;
-.circula{ia
sanguind'inr:etini'td,ca.edetermind
o
diminuare
a
aproviziondrii
cu
oxigen
a
lesutuiui
cutanat
;
-
folosi.ea
de
produse
.de
igien€saucosmetice
necorespunz.-toare
cu
tipr_rl
de
piele
ceoU.i.u?ora
porii
;
ttil;["lrXtiiri,l,nt."tutt"ienta
apielii.
i'mpuritdlile
impiedicindfunc-
Toate
aceste
carize
potdeternri'u
oasfi:rie
a
tenului.
atit
a
cerui
'as
t--it
qi
.
re.urui
uscat.
insa
cele
nrai
murte
p".iiriiit,ati
spre
asfixie
li",X",.""rt
gras.
prin
hiperi""..ii"
sade
;";;*-;;i,,
hiperchera_
Aspectul
tenului
gras
asfixic
se
prezintdastfei
:
Laetamenur
ui-zuarse
observd
:
eomedoane
rezultatedin
retentia
esebum
i.
foiicuii.pilosebacei-
*."1
="
amestecd
""
*lrl:;ffi;[,
e
pe
perelii
toriculului,
Ei
""'irlpirr-itrti.prin
deshidratarea
sebu_
ului
se
fornreazrl
un
f,iment
r"u6,=i"
(o
formatiune
grasa.
pdstoasd,
albicioasi).Laniverur
pierii.
i"rr"al"rr
o."
,-.pu"irt
,-,,iri
punct
neg.r
in
c'auza
oxidd.ii.
in'contacr-
".i1,"'.,,r,
,
"h;;ti;"i'^G]rurtr.,td
p.o_
teica
bogati
in
sulf,
existenrd
i"
.t."i"r-.;;;;;i.
^;lr!.,1*
existentei
'omedoanelor'.
secretia
llu
se
,rii-ponte
erimina.
r"
,rp*iri;;i:,ti
eacurnuleaza
in
folit.rrli.
ial
porii,eaifaii.-'^-"
"'
'*r,,,.,,,?Tlrort,ril5j?it
estecenuqie.
din
caLrza
puncteior
nesre
.;i
a
oxige_
Ltt
erantettuL
ctt
lrrpo,toate
elen-rentele
sint
mai
vizibile.
La
etamentLr
prin
parpare,pielea
".."-
;il"irrt^""
relief,
din
auza
depozitelor
ae
.ebuh
inchistit
;
este
asprd
dator.itd
cerulerordescuanrate
si
sebnmuiui
,r"ri
;--..,i"-
i.rg.oguta
a"tor:iu
hiperchera*
tiniza.ii;
aderentaeste
mentinutri.de
asemenea
Ei
tonusur.
in
func_
tie
de
virsta.
E.te
se.sibira
r.r*c:tiuneir
agenriio.rnecanici
(prin
trasareaunei
inii
cr-r
,
r'igldde
prexi,
apare
reacti;r
'"'ascurard
-'"
Ju"sa
roEiaticd).
Datoritdretentiei
desebum
;i
mediului
aloaiin
*t;;"
ten
foarte
-eceptiv
la
actiunea
factorilor
*i"rolriu"i.
Este
tenui
"".e
prirr_"upra__
infectare
evolueazd
spre
forma
,""ui"a.
uneori,
.omedoanere
nu
se
exte'io.izeazi
ra suprafala
ca puncte,eg'cr.
sebuniul
se
i.chistettziin
piele.for,mind
"hirii;i
,"bacee,
eare
a
palpareapar
(,a
ni;te
inJuraijl.-'-
."'
La
e:cctmentd
crL
ctparatere,la
ra,rpawood
se
vede
o
fruorescenliialbicioasa.
pll-metlul
va
indica
un
pFi_aicalin.
T.atamentul
acestui
ten
u.mdreste,
in
primul
ri,d,
evacuarea
c'onredoanelor
pent.u
a
elibera
por.ii
pirosebacei
qi
ainresni
astfer
respiratia
pielii:
in
al
doiiea
rini,
se
urmire.;te
r.efacereaaspecturui
ielii
prin
inchiderea
porilor.
e'r!s
rEr<.rutir
I
I
84
l
85

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
riana 77 liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this
MrCrC liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->