Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nhung Viec Hanh Dao Huu Ich Cho Nguoi Qua Doi

Nhung Viec Hanh Dao Huu Ich Cho Nguoi Qua Doi

Ratings: (0)|Views: 575|Likes:
Published by Chanlyislam

More info:

Published by: Chanlyislam on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
Chanlyislam 1
ام ةفنلا بارقلاو ادلا
NH
Ữ 
NG VI
C
HÀNH ĐẠ
O H
Ữ 
U ÍCH
CHO NGƯỜ 
I THÂN
QUA ĐỜ 
I
Chanlyislam xin g
ởi đế
n quí v
 
độ
c gi
bài kh
o c
u nói v
 
đề
tài
hành đạ
o liên
quan đế
n cu
c s
ng h
ng ngày c
a
con người. Đây là chương mụ
c có tính cách
"Giáo d 
ục gia đình"
th
c hi
ện hành đạ
o m
i khi có thân nhân
đang bệ
nh n
ng,h
p h
i, lâm chung, t
m li
m, chôn c
t và
sau đó nữ
a
 Trong m
ỗi giai đoạ
n s
xãy ra
đến ngườ 
i ch
ế
t thì nh
ng thân nhân c
a h
ph
ilàm gì ? Hi v
ng v
ớ 
i bài kh
o c
u qua s
d
n ch
ng nh
ng Hadith c
a Rosul
 thì chúng ta s
 
tìm ra đượ 
c vi
c làm có th
 
đem lạ
i s
h
u ích cho
ngườ 
i ch
ế
t,Insha Allah.
Ph
n th
nh
t
 
وأ:يل ءعلا
A)- S
 
đu’a (
c
u nguy
n)
cho ngườ
i quá c
:
1
)-اا وأ رضتحا دنع ه ءعد.
 
1.
 
Đu
-
a cho ngườ 
i b
nh
đang hấ
p h
i hay lúc lâm chung...
M
i
con người thì ai cũng phả
i s
 
đến lúc đố
i di
n v
ớ 
i cái ch
ế
t
(đó là bệnh đang
h
p h
i) ho
c h
n r
ờ 
i kh
i xác (lâm chung), và
là con người thì ai cũng phả
i cócha m
hay nh
ững người thân trong gia đình.
V
y thì, m
ột ngườ 
i Muslim có
người thân đang hấ
p h
i hay lâm chung thì chúng ta nên làm gì ? Theo Hadiththu
t l
i l
ờ 
i c
a Rosul
 
dưới đây thì mỗ
i khi chúng ta hi
n di
n bên c
nh
người đang lúc hấ
p h
i ho
c
đã
lâm chung thì nê
n đu’
a (c
u nguy
n) nh
ng
điề
u t
ốt lành cho ngườ 
i b
ệnh hay lâm chung đó
, n
ếu có đàm luậ
n thì ch
nên nóinh
ững điề
u t
t lành cho h
, vì
lúc đó
thiên th
n
đang
hi
n di
n bên c
nh s
ghichép l
i nh
ng l
ờ 
i nói c
a nh
ng
ngườ 
i có m
t
như là mộ
t nhân ch
ng.
 
Chanlyislam 2
ق ُع ا ر  مأ ح
:
هو ٍع ا لِر لق
:(
إ ذ  ا   ث ا ه     أ ض  و ا       ِ  اِ   خً  ا
,
  ن ا       ؤ     نِ        ِ  نِ 
.)
ه
 
Bà Ummul Salam
thu
t l
i l
ờ 
i c
a Rosul
:
“ 
 M 
ột khi các ngườ 
i hi
ệ 
 n di
ệ 
 n bên c
ạnh ngườ 
i b
ệ 
 nh hay
người đã lâm chung thì
hãy nên nói nh
ữ 
 ng gì t
ố 
 t lành cho h
 , vì
lúc đó
 thiên th
 n s
ẽ 
ghi chép nh
ữ 
 ng gì các
người nói lúc đó” 
 .
Hadith do Muslim ghi l
i.Vì lúc ông Abu Salam
lâm chung thì Rosul
có m
t t
ại đó và Ngườ 
i ch
nóinh
ng gì t
t lành cho ông Salam.
 
B
ở 
i bà Ummul Salam
thu
t l
i qua m
t hadith khác:
Trong lúc ôngAba Salam v
a t
t th
ở 
 
ra đi thì vừ
a lúc Rosul
 
 bướ 
c vào nhà
, Ngườ 
inhìn th
y
đ
ôi m
t c
a ông Abu Salam
đ
ang ng
ơ 
ngác nhìn theo linh h
nc
a ông, Rosul
 
đến đưa tay
vu
t m
t ông l
i và nói r
ng:
“ 
 Khi linh h
 n thoát ra thì
đôi mắ 
 t c
ủa ngườ 
i ch
ế 
 t
ngướ 
 c nhìn theo
nó” 
 .
Nghev
y, m
i
ngườ 
i trong gia
đình đề
u n
t n
ở 
khóc th
m, Rosul
nói ti
ế
p:
“Các ngườ 
i hãy nói nh
ữ 
 ng gì t
ố 
 t
đẹ
 p
cho ngườ 
i ch
ế 
 t, vì thiên th
 n s
ẽ 
  ghi nh
 n nh
ững gì các người đã nói” 
 .
Sau khi d
t l
ờ 
i thì
 Ngườ 
i nói:
“ 
Ôi Allah! Xin Ngài tha th
ứ 
 
cho ông Abi Salma và nâng cao đị 
 a v
 ị 
ông ta cùng v
ớ 
i
ng ngũ Mahdiyien,
 xin Ngài ban nh
ững điề 
u t
ố 
 t lành cho thân nhân c
 a ông. Ôi Allah! Xin Ngài hãy tha th
ứ 
cho chúng tôi và cho ông
ấ 
 y, Ngài là Ch
Nhân c
 a t
ấ 
 t c
 , xin Ngài m
ỡ 
r
 ng và ban s
ự 
 
tươi 
 sáng và an lành trong ngôi m
c
 a ông Abi Salma.
” 
Hadith doImam Ahmad ghi l
i.Theo s
gi
i thích c
a ông Imam Al Qoiyim
 
như sau:
 
Vinh Quang
ở 
Allah,
 Đấng đã tạ
o ra t 
ấ 
t c
và ràng bu
c s
ự 
 
hành đạ
o cu
ố 
i cùng v
ới người lìa đời, để 
 
o thê
m cơ hộ
i t 
ố 
t lành cho nô l
c
a Ngài mà không ai có th
ể 
 
có đượ 
c trongth
ế 
 
 gian này, đây cũng là sự 
m
u nhi
m huy
ề 
n bí c
ủa Ngài để 
phân bi
t gi
ữ 
a
người tin tưở 
ng và b
ấ 
t tín, cho nên ngay c
gi
ờ 
phút cu
ố 
i cùng, nh
ữ 
ng v
thiênth
n c
a Allah hi
n di
n t 
ại nơi để 
ghi nh
n l
ờ 
i c
ầu xin khen thưở 
ng cu
ố 
i cùng
 
Chanlyislam 3
c
ủa ngườ 
i hi
n di
n, v
 y h
 
có thái độ
ốt lành và ý tưở 
ng
ố 
t v
ề 
Allah haykhông khi thân nhân c
a h
 
ra đi...?”
 
Thiên th
n hi
n di
n v
ớ 
i nh
ng t
m v
i li
m linh h
n tùy theo s
hành
đạ
o c
a
ngườ 
i ra
đ
i, lúc
đó
h
 
đã
bi
ết đượ 
c k
ế
t qu
s
 
đ
i v
 
đâ
u, vì thiên th
n s
nh
ng v
nhân ch
ng cu
i cùng lúc
đ
ó. Cho nên, Rosul
khuyên chúng ta nêný
tưở 
ng t
t v
cái ch
ế
t, không nên nói lên nh
ng l
ờ 
i b
t lành thi
t h
i cho
ngườ 
i ch
ế
t.
2
)-ةزنلا ةص ف  ءعدا:
2.
 
Đu
-
a cho ngườ 
i ch
ế
t lúc solah Janazah:
G
i là Solah J
anazah hay solah cho ngườ 
i ch
ế
t nh
ư
ng nó mang tính ch
t c
unguy
n
(đu’a)
nhi
u h
ơ 
n vì s
solah này không có ruk
ua (khum) và sujud (cúil
y).
لق ٍع ا ر أ أ ع  باو داود ِبأ ىور
:
هو ٍع ا لِر لق
:(
إ ذا ص     ج ه   ا     خ      اِ اء
.)
 
Qua hadith c
a ông Umamah
thu
t l
i l
ờ 
i c
a Rosul
:
“ 
 Khi solah J 
anazah cho ngườ 
i quá c
ố 
 , hãy c
u nguy
ệ 
 n v
ớ 
i t
ấ 
 t c
s
ự 
chân thành c
ủa các ngườ 
i.
” 
Hadith do Abu Dawud và Ibnu Majah ghi l
i.
 
Qua hadith c
a ông Awfu ibnu Malik
thu
t l
i là Rosul
 
đã
solah vàc
u nguy
ện cho ngườ 
i quá c
mà tôi
đã
h
c thu
c
ng đượ 
c v
ớ 
i ý ngh
 ĩ 
anh
ư
sau:
Allohummagfirlahu warhamhu wa aafihi waafuan hu,wakrim nujulluhu wa wassia mudkhilhu wagsillahu bil maa-i wa saljiwal barry wa nu-nakkihy minhkhotgoya kama nunak kih-ya assawbu al-
abyaddoh minad đanas wa abdal la hu daaran khoiran min
daarihi wa ahlan min ahlihy wa jawjan khoiran min jawjihy waadkhihu jannatan wa aazzahu min azaabil qobry wa minazabannar.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->