Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hợp đồng nguyên tắc (gia công)

Hợp đồng nguyên tắc (gia công)

Ratings: (0)|Views: 9,553 |Likes:

More info:

Published by: VƯƠNG MINH CƯỜNG on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

 
 1 of 2
C
NG HÒA XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
Độ
c l
p – T
ự 
do – H
nh phúc
---------o0o---------
H
Ợ 
P
ĐỒ
NGNGUYÊN T
C 
S
ố 
 
….-2011/ H
Đ
NT/DC-……
 
-
ă 
n c
ứ 
B
Lu
t dân s
ự 
s
ố 
33/2005/QH11
đượ 
c Qu
ố 
c h
i n
ướ 
c CHXHCNVN thông qua ngày 14/6/2005và có hi
u l
ự 
c k 
ể 
ừ 
ngày 01/01/2006.
-
ă 
n c
ứ 
B
Lu
t th
ươ 
ng m
i s
ố 
36/2005/QH11
đượ 
c Qu
ố 
c h
i n
ướ 
c CHXHCNVN thông qua ngày14/6/2005 có hi
u l
ự 
c k 
ể 
ừ 
ngày 01/01/2006.
-
ă 
n c
ứ 
vào nhu c
u và kh
n
ă 
ng th
ự 
c hi
n c
a hai bên. Hôm nay, ngày tháng … n
ă 
m 2011 t 
i Công ty TNHH SX-TM 
 ĐỊ 
 A C 
 Ầ 
U,
 
đạ
i di
n c
a hai bên g
m có:
 Bên Mua (A)
:
CÔNG TY TNHH SX-TM
ĐỊ
A C
U
Đị
a ch
: Lô G05-3 KCN
Đứ
c Hòa 1 H
nh Phúc,
p 5, Xã
Đứ
c Hòa
Đ
ông, Huy
n
Đứ
c Hòa, Long An
Đ
i
n tho
i : (072) 3779955 Fax: (072) 3779956Mã s
thu
ế
: 1100758328
Đạ
i di
n : Ông
V
ươ 
ng Minh C
ườ 
ng
Ch
c v
: Giám
Đố
c
 Bên Bán (B)
:
NHÀ CUNG C
P/ GIA CÔNG
Đị
a ch
:
Đ
i
n tho
i : Fax :Mã s
thu
ế
:
Đạ
i di
n : Ch
c v
:
Sau khi bàn b
c hai bên th
ố 
ng nh
ấ 
t ký k 
ế 
t h
ợ 
 p
đồ
ng mua bán hàng hóa theo các
đ 
i
ề 
u kho
n sau:
Đ
I
U I:
HÀNG HOÁ, GIÁ C
, CH
T L
ƯỢ 
NG VÀ KHUÔN M
U
1. Hàng hoá và giá c
 Bên A
đặ
t mua và gia công hàng hoá (linh ki
n) theo danh m
c nh
ư
sau:
Stt Danh m
c hàng hoá (linh ki
n)
Đ
VT Qui cách(mm)S
 l
ượ 
ng
Đơ 
n giá(vnd)
01
Đ
uôi
đ
i
ế
u Inox (Series 4) theo qui cách s
n ph
m dobên A yêu c
ucái Theo m
uho
c theob
n v
 T
 500.000cái tr
ở 
 lên50
Đơ 
n giá
đ
ã bao g
m c
ướ 
c phí v
n chuy
n
đế
n công ty
Đị
a C
u, ch
ư 
a bao g
m thu
ế
GTGT.
Ghi chú:
 
ứ 
sau m
ỗ 
i 03 tháng hai bên s
ẽ 
ti
ế 
n hành rà soát l
i giá gia công c
a các linh ki
n
đ 
ã tho
thu
ntrong h
ợ 
 p
đồ
ng này. Trong tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p giá nguyên v
t li
u trên th
tr 
ườ 
ng có bi
ế 
n
độ
ng l
ớ 
n, hai bên s
ẽ 
cùng ràsoát và tho
thu
n l
i giá các linh ki
n trên b
ằ 
ng các v
ă 
n b
n
đ 
i
ề 
u ch
ỉ 
nh và g
ử 
i cho nhau tr 
ướ 
c th
ờ 
i
đ 
i
ể 
m
đ 
i
ề 
uch
ỉ 
nh giá là 05 ngày thì ph
n
đ 
i
ề 
u ch
ỉ 
nh giá m
ớ 
i có giá tr 
.
2. Ch
t l
ượ 
ng và khuôn m
uHàng hoá (linh ki
n) c
a bên B ph
i
đả
m b
o các yêu c
u sau:
+ Ch
t l
ượ 
ng m
ớ 
i 100% nh
ư
m
u
đố
i ch
ng và ho
c theo b
n v
;+ Ch
ng lo
i, m
u s
c, b
m
t, kích th
ướ 
c, các
đặ
c tính c
ơ 
hoá theo yêu c
u c
a bên A (có s
n ph
mm
u ho
c b
n v
…) ho
c theo tiêu chu
n riêng
đố
i v
ớ 
i t
ng lo
i hàng (tiêu chu
n c
a t
ng lo
i hàng s
 
đượ 
cghi rõ trong t
ng
đơ 
n
đặ
t hàng). N
ế
u bên B có b
t c
s
thay
đổ
i nào v
hàng hoá (linh ki
n) bên B ph
i thôngbáo b
ng v
ă
n b
n cho bên A và ph
i
đượ 
c s
 
đồ
ng ý c
a bên A thì bên B m
ớ 
i
đượ 
c s
n xu
t ti
ế
p;+ Khi hàng v
t
ớ 
i
đị
a
đ
i
m kho c
a bên A, bên A s
ti
ế
n hành ki
m tra theo s
l
ượ 
ng c
th
c
a t
ng
đơ 
n
đặ
t hàng. N
ế
u hàng không
đạ
t yêu c
u k
thu
t và không s
d
ng
đượ 
c bên A s
tr
l
i bên B và bên B có
 
 2 of 2
trách nhi
m x
k
p th
ờ 
i nh
m
đả
m b
o k
ế
ho
ch s
n xu
t c
a bên A. Toàn b
chi phí phát sinh do hàngkhông
đả
m b
o yêu c
u bên B ph
i ch
u hoàn toàn trách nhi
m.
Khuôn m
u:
+ Bên A s
h
tr
ợ 
khuôn m
u l
n
đầ
u (hai b
), các l
n ti
ế
p theo do bên B t
t
o khuôn.+ Bên B t
b
o qu
n và s
a ch
a khuôn khi có s
c
.
Đ
I
U II:
 
S
L
ƯỢ 
NG, TH
Ờ 
I GIAN GIAO HÀNG VÀ GIAO NH
N
1. S
l
ượ 
ng và th
ờ 
i gian giao hànga. S
l
ượ 
ng:+
Tu
t
ng th
ờ 
i
đ
i
m c
th
(không d
ướ 
i 500.000 cái),
 
bên A s
g
i
đơ 
n
đặ
t hàng cho bên B qua fax,email ho
c qua công ty chuy
n phát nhanh. Sau khi nh
n
đượ 
c
đơ 
n
đặ
t hàng bên B ki
m tra và xác nh
n (g
mch
k
c
a ng
ườ 
i có th
m quy
n và
đ
óng d
u) r
i g
i l
i cho bên A.+ S
l
ượ 
ng s
n ph
m (linh ki
n)
đ
ã gia công s
 
đượ 
c quy
đổ
i t
ươ 
ng
đươ 
ng 1kg = 400 cái
b. Th
ờ 
i gian giao hàng:
Theo t
ng
đơ 
n
đặ
t hàng c
a bên A (m
i tu
n giao vào ngày th
5 và khôngd
ướ 
i 100.000 cái).
2. Giao nh
n
+
Đị
a
đ
i
m l
y nguyên li
u và giao hàng: T
i kho công ty
Đị
a C
u.+ Bên B ph
i
đả
m b
o giao hàng
đ
úng ti
ế
n
độ
nh
ư
 
đ
ã
đề
c
p trong t
ng
đơ 
n
đặ
t hàng c
a bên A. N
ế
ubên B giao hàng không
đ
úng k
ế
ho
ch và ho
c không
đủ
s
l
ượ 
ng, ch
t l
ượ 
ng thì bên B ph
i ch
u ph
t theo lãisu
t c
a Ngân hàng Nhà n
ướ 
c Vi
t Nam quy
đị
nh trên t
ng giá tr
lô hàng, tuy nhiên th
ờ 
i gian giao hàng ch
mkhông
đượ 
c v
ượ 
t quá 3 ngày.
Đ
I
U III:
PH
ƯƠ 
NG TH
Ứ 
C THANH TOÁN
-
Bên A s
thanh toán cho bên B: trong th
ờ 
i gian 5-10 tây hàng tháng.
-
N
ế
u bên A không th
c hi
n thanh toán
đ
úng th
ờ 
i gian qui
đị
nh nêu trên thì bên A s
ch
u ph
t theo lãisu
t c
a Ngân hàng Nhà n
ướ 
c Vi
t Nam quy
đị
nh trên t
ng giá tr
lô hàng tr
ch
m.
-
Hình th
c thanh toán: Thanh toán b
ng ti
n m
t ho
c chuy
n kho
n.
Đ
I
U IV:
TRÁCH NHI
M VÀ NGH
Ĩ
A V
 
1. Trách nhi
m c
a bên B:
-
Hàng hoá (linh ki
n) ph
i
đả
m b
o nh
ư
 
đ
ã nêu
ở 
m
c 2 c
a
đ
i
u I và ho
c nh
ư
ghi trong t
ng
đơ 
n
đặ
thàng. Th
ờ 
i gian giao hàng ph
i
đ
úng ti
ế
n
độ
;
-
Fax ho
c Email các
đơ 
n hàng
đ
ã chuy
n
để
bên A theo dõi và ti
ế
p nh
n k
p th
ờ 
i;
-
Cung c
p cho bên A
đầ
y
đủ
hoá
đơ 
n ch
ng t
liên quan
đế
n t
ng
đơ 
n hàng. (t
1-5 tây hàng tháng)
2. Trách nhi
m c
a bên A:
- Bên A s
giao nguyên li
u Inox cho bên B gia công v
ớ 
i s
l
ượ 
ng t
i thi
u 1000kg/15 ngày.
-
Ti
ế
p nh
n hàng hoá nhanh chóng và l
p phi
ế
u nh
p hàng;- thông báo k
p th
ờ 
i v
s
l
ượ 
ng, ch
t l
ượ 
ng, ch
ng lo
i…n
ế
u b
sai l
ch;Thanh toán ti
n hàng chobên B nh
ư
 
đ
ã cam k
ế
t.
 
Đ
I
U V:
CAM K
T CHUNG
-
Hai bên cam k
ế
t th
c hi
n
đ
úng các
đ
i
u kho
n
đ
ã ghi trong h
ợ 
p
đồ
ng. Trong quá trình th
c hi
n n
ế
ucó gì v
ướ 
ng m
c hai bên thông báo b
ng v
ă
n b
n k
p th
ờ 
i cho nhau tr
ướ 
c ít nh
t là 15 ngày và ch
 
độ
ng g
pnhau bàn b
c cùng gi
i quy
ế
t. N
ế
u không th
t
th
ươ 
ng l
ượ 
ng thì v
vi
c s
 
đượ 
c
đư
a ra tr
ng tài ho
c toà ánkinh t
ế
t
i thành ph
H
Chí Minh xét x
theo pháp lu
t hi
n hành. M
i phí t
n s
do bên thua ch
u;
-
H
ợ 
p
đồ
ng này có hi
u l
c k
t
ngày ký và có giá tr
trong vòng 1 n
ă
m. N
ế
u sau m
t n
ă
m hai bênkhông có v
ướ 
ng m
c gì và v
n mu
n ti
ế
p t
c h
ợ 
p tác thì h
ợ 
p
đồ
ng m
c nhiên
đượ 
c gia h
n cho
đế
n khi có v
ă
nb
n b
sung ho
c thay th
ế
ho
c khi hai bên ti
ế
n hành thanh lý h
ợ 
p
đồ
ng;
-
Tr
ườ 
ng h
ợ 
p có s
thay
đổ
i các n
i dung trong h
ợ 
p
đồ
ng ph
i có ph
l
c kèm theo thì ph
n thay
đổ
i m
ớ 
icó giá tr
;
-
H
ợ 
p
đồ
ng này có t
ng s
02 trang và
đượ 
c l
p thành4 b
ncó giá tr
nh
ư
nhau,m
i bên gi
02 b
n. 
ĐẠ
I DI
N BÊN A
ĐẠ
I DI
N BÊN B

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kien Nguyen liked this
hapihapi90 liked this
Sao Bang liked this
Nguyễn Thanh liked this
Chấm Hỏi liked this
Ngoc Nguyen liked this
Yen Hoang liked this
Yen Hoang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->