Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23322, 23.11.2011]

Oslobođenje [broj 23322, 23.11.2011]

Ratings: (0)|Views: 374 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
Dodik pisaoambasadorima
OSLOBO\ENJE
SRIJEDA 
, 23. 11. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.322Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Mla}o i Ciko ti}sau~esnici
Bez naknade os talo osam {ehidskih porodica i 104 RVI-ja
Re vizi ja stigla i u Sara je vo
6-7. strana
25. NOVEMBARNIJE PRAZNIK BiH
4. strana
Presuda za dva udru`ena zlo~ina~ka poduhvata u Bu gojnu
Senad Dautovi} i Nisvet Gasal pro gla{eni krivim, a Musaib Kukavica oslobo|en svih optu`bi
UHAP[ENIOSUMNJI^ENIZA ZLO^INEU TAR^INU
 SIPAli{ilaslobodeosamosoba
3. strana2. strana
 
OSLOBO\ENJE
srijeda,
23.
novembar/studeni2011.
2
U @I@I
Penzionisani pripadnici Oru`anih snaga BiH, ko ji su dobili rje{enja o penzi ji po osnovu zakona o slu`bi u OS- u, na javlju ju za 28. novembar mirne proteste pred zgra- dom Vlade FBiH u Sara jevu. Na protestima }e u~estvo- vati oko 250 biv{ih vojnika, a mogu}e je da se njiho- vom pozivu odazove svih 1.250 kolega iz FBiH. U istoj  je situaci ji i 360 penzionera iz RS-a. - Na protest smo se odlu~ili zbog toga {to smo i po-red zakona u ko jem se prizna je pravo na na{e penzi-  je, pored rje{enja o uvo|enju u pravo od PIOFBiH, pre- pu{teni sami sebi. Vi{e od godinu i po ovi ljudi gladu-  ju za jedno sa porodicama. Dosta ih je na bolni~kom li-  je~enju bez zdravstvenog osiguranja, a ve} ih je neko- liko umrlo zbog nepodno{ljive situaci je, izjavio je Se- nad Hubjer, jedan od predstavnika penzioniranih vojni- ka i organizatora skupa. Protesti }e, isti~e Hubjer, tra jati do ispunjenja zah- tjeva ili smrzavanja nezadovoljnih veterana. - Tra`imo od Vlade FBiH da da saglasnost Zavodu za PIO za isplatu jedne penzi je, odnosno da se otpo~ne s isplatom mjesec za mjesec do usva janja dr`avnog bud`eta iz ko jeg bi se nadomjestila sredstva Zavodu. Ako to ni je mogu}e, onda da Vlada iz svog bud`eta ili na dru- gi na~in, posebnim odlukama, Zavodu izdva ja 750.000 KM mjese~no, a da se po usva janju dr`avnog bud`eta ta sredstva refundira ju Vladi, ka`e Hubjer.
A.H.
NEZADOVOLJNIPENZIONISANIVOJNICI
VIJESTI
Mirni protesti naredne sedmice u Sara jevu
Po naloguTu`ila{tvaBosne i Hercego vine, pripadniciAgenci je za istrage i za{titu(SIPA) ju~er su uhapsiliosamosoba, osumnji~enih da su po~iniliratnezlo~ine u logo- rima na podru~juTar~ina.Kako je saop}eno iz Tu`ila{tva BiH, uhap{eni su Mustaa\elilo-  vi}(1955), Fadil^ovi}(1953), Mir-sad[abi}(1954), NezirKazi}(1960), Be}irHu ji}(1957), Halid^ovi}(1953), [eriMe{ano vi}(1957) i NerminKalember, zvaniBuba (1969). Pretresi su iz vr{eni na uku- pnosedamlokaci ja.
Pod is tragom
- Oni su pod istragom, te se su- mnji~e da su po~inilikaznenodje- loratnogzlo~inaprotivci vilnog stano vni{tva i ratnogzlo~inapro- tivratnihzarobljenika, po ja{njeno  je iz Tu`ila{tva BiH.Tu`ila{tvoBiH sumnji~i\elilo-  vi}a, kao nekada{njegpredsjedni- kaSkup{tineop{tineHad`i}i, pred- sjednikaKriznog{taba, te kasni je Ratnogpredsjedni{tvaop{tine Had`i}i, Fadila^ovi}a, u svojstvu na~elnikaStaniceja vnebezbje- dnostiHad`i}i i ~lanaKriznog{ta- ba, kasni jeRatnogpredsjedni{tva op{tineHad`i}i, [abi}a, u svoj- stvuakti vnogpolicajca SJB-a Had`i}i, te komandiraPolicijske stanicePazari}, Kazi}au svojstvu komandanta9. brdskebrigadeAr- mi jeRBiH, Hu ji}au svojstvuupra-  vnikai zamjenikaupra vnikalogo- raSilos, Halida^ovi}a u svojstvu upra vnika i zamjenikaupra vnika logoraSilos, Me{ano vi}au svojstvu upra vnika i zamjenikaupra vnika logoraSilos, te u svojstvuupra-  vnikalogora u magacinima u kasar- niKrupa u Zo viku i Kalembera u svojstvustra`ara u logoruSilos, da su po~iniliratnezlo~ineprotivci-  vilnogstano vni{tva i ratnezlo~ine protivratnihzarobljenika.
Prikupljanjedokaza
- Uporedo sa li{enjemslobode, po naloguTu`iteljstva BiH i na te- meljunaredbeSuda BiH, iz vr{eni su i pretresi na ukupnosedamlo- kaci ja, sa ciljempronala`enjado- kumentaci je i dokaznihmateri ja- lavezanih za na vedenipredmet. Osumnji~enise terete za ratne zlo~inepo~injene nad osobamasr- pske i hrvatskenacionalnosti, ko-  je su dr`ane u zato~enju u logoru Silos u Tar~inu, te objektima za za- to~enje u prostori jamaOsno vne {kole9. maj u Pazari}u, kao i logo- ru u magacinimakasarneKrupa. U tim objektima je velikibrojci vilai ratnihzarobljenika bio zato~en, te su biliizlo`enine~o vje~nompos- tupanju, mu~enju, namjernom nano{enjusna`nogtjelesnog ili du{e vnogbola ili patnje, nano{enju  velikihpatnji i po vredatjelesnogin- tegriteta ili zdrav lja, oduzimanju pra va na pra vi~nosu|enje, prisi- lja vanju na prinudni rad. Kao po- sljedicana vedenihradnji, vi{eoso- ba je i smrtnostradalo, saop}eno je. Uhap{eni su predatipostupa-  ju}emtu`iocu, ko ji}e ih ispitati, na- kon~ega}e doni jetiodluku o po- kretanjupri jedloga za odre|ivanje pritvora.
J. FETAHOVI]
Reakci ja iz Had`i}a
U po voduhap{enjaosmo- ricestano vnikaHad`i}a, sa- op}enje su uputilina~elnik  Op}ineHad`i}iHamdoEju-bo vi}i predsjeda va ju}iOp}i- nskogvi je}a te op}ineJazid Bajri}, na vode}i da su izne- na|eni.- Dok nadle`niorgani i porodice jo{ traga ju za 100 nestalihgra|anaBo{njaka op}ineHad`i}i, de{a va sehap{enjeprakti~no~ita vog ci vilnog i vojnogruko vodstva op}ineHad`i}i iz perioda1992-1995. Op}inskovi je}e ina~elnik, vjeru ju}i u ne vi- nostuhap{enih, da jupunu podr{kunjima i njiho vim porodicama u smisluistra-  ja vanja i dokazi vanjaistine, sto ji u saop}enju u ko jem na~elnik i predsjeda va ju}i na vode da vjeru ju u neovi- snost i nepristrasnostpra-  vosudnihinstituci ja BiH. I koordinaci jabora~kihor- ganizaci ja iz Had`i}aju~er posli jepodne je odr`alasas- tanakistimpo vodom.
Si os u Tar~inu
Uhap{eni osumnji~eni
za zlo~ine u Tar~inu
Nekada{nji predsjednik SO Had`i}i, upra vnici i zamjenici upra vnika logora Silos, stra`ari i policajci terete se za zlo~ine
 SIPA li{ila slobode osam osoba
Pri vremenaza jedni~kakomi- si jaParlamentarneskup{tine BiH za pro vo|enjepresudeEv- ropskogsuda za ljudskapra va u Strasbourgu u slu~ajuSejdi} i Fincidanas bi trebalakona~no ormiratipri jedlogeamandma- na naUstav BiH, ko jim bi sepresudaimplementirala.
Izbori za Predsjedni{ tvo
Naju~era{njojsjednicipredsta-  vnicipoliti~kihparti ja i Vi je}ana- cionalnihmanjinapono vili su svo-  jesta vo ve i dalikomentare na sve pri jedloge. Iako su sta vo vi oko na~inaizbora~lano vaPredsje- dni{tva, posredno ili neposredno, razli~iti, ve}inanjih je optimis- ti~na oko usugla{a vanjavezano za DomnarodaPSBiH.- Mislim da po pitanjuDomana- rodaposto jeodre|enielementi ko jiupu}uju na zaklju~ak da bi seoko togamo`da i moglaposti}isa- glasnost. Kad je u pitanjuPredsje- dni{tvo, stvari su poprili~no~vrsto postaljene od entiteta do entiteta. Predsta vnici iz RS-a insistira ju na di- retnomizboru~lano va, a politi~ke stranke iz FBiHugla vnom se opre- djelju ju za indirektanizbor~lano-  va, kazao je [efkD`aero vi}, pred- sjeda va ju}iZa jedni~kekomisi je nakonju~era{njesjednice. On smatra da je nemogu}e iz RS-a birati~lanadirek tno a iz FBiHindirek tno, jer bi to u~ini- lo da nosioci tih unkci jane- ma juistilegitimitet.
 Simi} optimista
Predsta vnikSNSD-a KrstanSimi} je izja vio da je tako|er optimist, te da su sta vo viveoma udaljeni, ali ne po presudiSejdi} i Finci, ve}po politi~kimambi- ci jamaparti ja oko {irineusta-  vnihizmjena.Posljednjegdanano vembra ili prvogdanadecembraKomisi ja }e odr`atiposljednjusjednicu, ~iji ishodmo`ebitidogo vor oko potpu- neimplementaci jepresude, sa- modjelimi~no,ili pak da sve za vr{i bez rje{enja.KomitetministaraVi je}aEvrope }e kra jemovog i po~etkomidu}egmjesecaocjenji vatidosada{nji u~inak BiH u pro vedbipresude Sejdi}- Finci.
M. \UROVI]RUKAVINA
 Saglasnost okoDomanaroda?
Implemen taci japresudeSejdi} i Finci
Danaspri edloziamandmana
Fo o: D.TORCHE
[ehi}: Spri je~iti nove tu`be
 Vehid[ehi}, predsta vnikVi je}anacionalnihmanjina, oci jenio  je da je ju~era{njaraspra vaukazala na pribli`avanjerje{enju. - Drago mi je {to ima sli~nihrazmi{ljanja,kad go vorimo na en- titetskomni vou,od politi~kihstranaka~ijesjedi{te je u RS-u i u FBiH. No, `elimukazati da je ovo prilika da implementira ju}i ovu pre- sudu, BiH mo`espri je~itino vu{tetu, no vetu`be. Smatram da tre- baimplementirati ovu odluku, ali i njen duh, kazao je on. Upozorio je da BiH uskoromo`edo}i u situaci ju da obezbi-  jedira vnopra vnostpredsta vnicimanacionalnihmanjina, a da to onemogu}ipredsta vnicima tri ra vnopra vnanaroda.
KomitetministaraVi je}aEvrope}e uskoroocjenji vatidosada{nji u~inak BiH u pro vedbipresude
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
srijeda,
23.
novembar/studeni2011.
3
OSMANOVI] U POSJETIPOVRATNICIMA[PIRI]- GASHI AHMETOVI]- MAYNE
Novo lice Gornje Bo~inje
Problemi povratnika u na{oj zemlji tra`e novi pri- stup rje{avanja, a praksa ko ju zagovara federal- ni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osma- novi} nailazi na {iru podr{ku. Na ju~era{njem sastanku u Gornjoj Bo~inji kod Magla ja odaslani su pozitivni signali kako se tre- ba ju rje{avati egzistenci jalna pitanja ljudi ko ji su se nakon izgnanstva vratili na pri jeratne adrese. Konstatovano je da su danas problemi samo- odr`ivosti onih ko ji su se vratili na svo ja imanja isklju~ivo ekonomske prirode. Federalno Minis- tarstvo za izbjegla i raseljena lica zato je u pro- ces rje{avanja ovih problema uklju~ilo {iru dru{- tvenu za jednicu, pri je svega, javna preduze}a i korporaci je. Na njegov poziv u Maglaj su se oda- zvali direktori @eljeznica FBiH, BH po{ta, BH Te- lecoma i federalnog Zavoda za zapo{ljavanje, ka- ko bi se pomoglo u zapo{ljavanju di jela povra- tnika srpske nacionalnosti u op}inu Maglaj. Re~eno je da se treba stvarati takav ambi jent da povratnici osje}aju sigurnost i da ima ju ekonom- sku stabilnost, a to bez u~e{}a {ire za jednice ne}e i}i.Federalno Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica u posljednja tri mjeseca je u Gornjoj Bo~inji realizovalo tri jako zna~ajna pro jekta vri jedna sko- ro 170 hiljada maraka. Na ulazu u selo izgra|ena  je dionica asfaltnog puta u du`ini od 550 meta- ra. Za pet povratni~kih porodica obezbi je|eni su paketi u gra|evinskoj opremi, dok je {est poro- dica dobilo motokultivatore s opremom. Povratnica, baka Desanka Stevanovi} (86 godina) ko ja `ivi sa zetom i k}erkom, ima pen- zi ju od 160 maraka. Izgubila je sina u ratu, ali ni je mogla sakriti suze kada je vidjela da se u Bo~inju vra}a `ivot. Kako bi zahvalili ministru Osmanovi}u, mje{tani Gornje Bo~inje darovali su mu umjetni~ku sliku akademskog slikara Fuada ^i~ku{i}a iz Magla ja.
M. B.
Odnosi bez otvorenih pitanja
Predsjedava ju}i Vi je}a ministara BiH Nikola [pi- ri} primio je ambasadora Republike Albani je u BiH Flamura Gashi ja. Na sastanku je oci jenjeno da su bilateralni odnosi dobri i bez otvorenih pita- nja, ali da posto ji dosta prostora za unapre|enje ekonomske saradnje, {to je obostrani interes. Sagovornici su naglasili potrebu kreiranja sporazuma i otklanjanja administrativnih bari-  jera za uspostavljanje efikasni je saradnje u in- teresu gra|ana obi ju zemalja. [piri} je informi- rao ambasadora Republike Albani je o svom vi|enju razvo ja politi~ke i ekonomske situaci je u BiH.
Kvalitetno rje{enje azila
BiH ima bolje ri je{eno pitanje azila i rje{avanja iz- bjegli~kog statusa, ~ak i od nekih zemlja ~lanica EU, konstatovano je na sastanku zamjenika predsje- dava ju}eg Vi je}a ministara i ministra sigurnosti BiH Sadika Ahmetovi}a i predstavnika UNHCR-a za BiH  Andrewa Maynea. Ahmetovi} je naglasio da je to veliki napredak, ima-  ju}i u vidu da je BiH samo pri je 16 godina bila ze- mlja ko ja je imala problema sa izbjeglicama i ~ijih  je vi{e od milion gra|ana bilo zbrinuto u zemljama Evrope i svi jeta. Istaknuti su dobri odnosi ove dvi-  je instituci je, ko ji se ogleda ju i kroz saradnju na iz- mjenama Zakona o azilu.
SenadDauto vi} i NisvetGasalprogla{enikri vim, a MusaibKuka vica oslobo|ensvihoptu`bi
Da vorJuki}, sudi jaSuda BiH, obja vio je ju~epresudutro~lanog sudskogvi je}a za ratnezlo~ine u Bugojnuko je su po~inilipripa- dnicijedinica i komandi MUP-a RBiH i Armi jeRBiH od sredineju- la1993.do sredinemarta1994.
Dauto vi}zadr`an
Optu`eniNisvetGasal je kao upra- vniklogora nanogometnom stadionu NK Is- kra u Bugojnuka`njen sa {estgodinazatvora. SenadDauto vi}, kao jedan od ko-mandanataodbra- neBugojna, na~elnik  SJB-aBugojno i ~lanRat- nogpredsjedni{tvaBugojna, ka`njen je sa 13 godinazatvora. Sudi jaJuki} je narediosudskoj polici ji da zadr`iDauto vi}a, ka- ko bi odmah bio vra}en u zatvor,dok je Gasalostao na slobodi, uz rani jeizre~enemjerezabrane. MusaibKuka vica je oslobo|en svihoptu`bi.“SenadDauto vi} je u~estvo vao u dva odvo jenazlo~ina~kapodu- hvata u ko jima je u~estvo vaove}i brojosoba, uklju~uju}iRatnopredsjedni{tvoop}ineBugojno, ~iji  je predsjednik bio D`evadMla}oi u ~ijemradu su u~estvo valestar-  je{ineratnihjedinicaArmi je BiH. Cilj i plan je bio da se od zaroblje- nihlicahr- vatskena-cionalnosti izdvo jeoso-beko je susmatranee- stremima i da seubi ju. Tako su sa pri-nudnihrado va iz Prusca u prostori je BH banke u Bugojnu, gdje je bilasmje{tenaVojnapoli- ci ja307. brigade, odvedenalicahr-  vatskenacionalnosti i to Niko D`aja, Miho vilStru ji}, Jadranko Gvozden, @eljkoMilo{, FranjoJe- zid`i}, StipicaZeli}. Tu su ih zlos- tav ljali, udaralirukama, nogama i tupimpredmetimapripadniciVoj- nepolici je. Od posljedicazadobi-  venihzlostaljanjempreminuo je JadrankoGvozden, dok su ostali odvezeni u nepoznatompracu i od tada im se svima, osim@eljku Milo{u, ko ji je uspiopobje}i, gubi svakitrag. Iz logora na stadionuIs- kra u BH banku su odvedeniMi- roslavDilber, AnteMarkulj, Dragan Erkapi}, DraganMili~evi}, Ivo Mi- lo{, PericaKo va~evi}, ZoranGali}, Zdrav koJuri~i}, NikoZlatuni}, Pe- ricaCrnjak i BrankoCrnjak, i nisu uop{tevra}eni u logor. JozoMilo{, zvaniKardelj,sa nepoznateloka- ci jeodveden je u BH banku i od ta- da mu se gubisvakitrag“, rekao je Juki}.
Dokaz u dne vniku
Potom je opisao i drugizlo- ~ina~kipoduhvat: “Dauto vi} je u~estvo vao sa istim ili ve}imbro-  jemosoba u planu~iji je cilj bio pri-silnova|enjekrvizato~enikako-  je je iz vr{eno na ne~o vje~an i okru- tanna~in“, dodao je Juki}, na vo- de}ilokaci je, datume i imenaoso- bako jima je prisilnova|ena krv u Domuzdralja u Bugojnu. Kao na~elnik SJB-aBugojno, Dauto vi}“snosi i odgo vornost za zatvaranjevelikogbro jazatvore- nika u premalimprostori jama i neprimjerenimuslo vima u Gimna- zi ji u Bugojnu“, ko ja je tako|eopi- sana kao mu~ili{te. Kao jedan od mu~iteljako ji je u~estvo vao u pre- mla}ivanjuzato~enihosoba, ime- no van je i BesimHod`i}Besko, sa-  vjetnik u VladiFederaci je BiH. Rani je je u ovompredmetu, na osno vusporazuma o prizna vanju kri vice,na osamgodinazatvora osu|enEnesHand`i}, ratniza-po vjednikVojnepolici jeArmi je BiH u Bugojnu.
E. HE]IMOVI]
Presuda za dva udru`enazlo~ina~kapoduhva ta u Bugojnu
Mla}o i Ciko ti}sau~esnici
Na slici (u prvomredu: osu|eniNisvetGasal, advoka iMirzaKova~ i SenadKreho; u drugomredu: advoka iIdrizKamenica i FadilAbaz,te oslobo|eniMusa bKukavica; osu|eniSenadDautovi} i advoka iRe ikSerda evi} i SenadDupovac)
Iz obrazlo`enja
U kasni jemobrazlo`enjupresude, sudi jaJuki} je rekao da je na sjednicamaRatnogpredsjedni{tvaBugojnau~estvo vao i ko- mandantOperati vnegrupeZapadArmi je BiH. Iakoni jeizgo-  vorio ime ovogkomandanta, posmatra~imasu|enja i ja vnosti je poznato da je ri je~ o SelmiCikoti}u, ko ji je dva putadolazio u su- dnicu kao svjedok u tokuovogpostupka, jednom na pozivod- braneEnesaHand`i}a, a drugi put na pozivsudskogvi je}a. Mla}i i Cikoti}u je ovo sudskovi je}e kao svjedocimadodi jelilobrani- telje, jer je biloo~igledno da izja vamako je su da valisamisebe izla`ukri vi~nomprogonu. Tu`ila{tvo BiH je rani jepot vrdilo da su Mla}o i Cikoti} pod istragom za ratnezlo~ine u Bugojnu. Ju- ki} je kao klju~nidokaz da je ri je~ o udru`enomzlo~ina~kompo-duhvatuna veoMla}inratnidne vnik u kome se nalaze i njego-  vizapisnici sa sjednicaRatnogpredsjedni{tvaBugojna.
DVA ZLO^INA Senad Dauto vi} je u~es tvo vao u dvaodvo jena zlo~ina~kapoduhva ta u ko jima je u~es tvo vao ve}i brojosoba, uklju~uju}i Ra tnopredsjedni{ tvo op}ine Bugojno, ~iji jepredsjednik bioD`evad Mla}o

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Melisa Đelmo liked this
Ljiljana Vukovic added this note
Molim, zasto nije Avaz samo Oslobodjenje? Bit ce Dinin koncert, tako bih voljela procitati sta ce se o njemu pisati! Molim Vas! Nemate ga? Nemate svaki dan Avaz, zato tu nije? Ili sta? Mogli bi ste odgovoriti?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->