Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Regras Taco Bola

Regras Taco Bola

Ratings:
(0)
|Views: 490|Likes:
Published by Gabriel Dias
Manual descritivo com todas as regras do taco bola.
Manual descritivo com todas as regras do taco bola.

More info:

Published by: Gabriel Dias on Nov 23, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

 
 
^jo~hp Vh`b Nbeh
Jxzcwhmjkvbp kj`jppè~cbp
 -8 nbeh-> vh`bp-> `hpckdhp $wbfj pj~ oh~~hih wjv bz ehvh fj hqjcvj W~cmb~#-> nz~h`bp
Abohfb~jp
 Fzhp jxzcwjp ib~mhfhp wb~ > wjppbhp% xzj pj ~jyjqhm jkv~j ~jnhvjfb~jp j ehkïhfb~jp+
@hmwb fj abob
 Bp nz~h`bp fjyjm ic`h~ h zmh fcpvîk`ch fj 80 h 89 mjv~bp+
@bmb pj aboh
Ckí`cb
 Hwðp h ib~mhïàb fhp fzwehp% zm fbp vh`bp ã mh~`hfb `bm `zpwj jm zmh fhp ih`jp xzj c~èfjvj~mckh~ zmh fhp jxzcwjp+ Hwðp cpvb% jej ã ehkïhfb wh~h `cmh jm zm mbycmjkvb fj ~bvhïàbjm vb~kb fb w~ðw~cb jctb% jkxzhkvb hp fzwehp vb~`jm wh~h b pjz ehfb pj~ b yc~hfb wh~h `cmh+Jm zmh mjedb~ fj 0% b ehfb xzj mhcp `hc~ ckfc`h xzjm c~è phc~ `bm bp vh`bp $^JNHVJFB^JP#% jxzjm phc~è `bm h nbeckdh $EHKÏHFB^JP#+
Bnajvcyb fj xzjm vh`h - ^JNHVJFB^
 B bnajvcyb fbp ~jnhvjfb~jp ã w~bvjoj~ h `hpckdh j ~jnhvj~ h nbeh wh~h b mhcp ebkoj wbppíyje+Wh~h wbkvzh~ ã kj`jppè~cb ckyj~vj~ fj wbpcïàb `bm b bzv~b abohfb~ fh fzweh hwðp zmh~jnhvcfh+ Xzhkvb mhcp ebkoj ib~ h nbeh% mhcp yjqjp cpvb wbfj~è pj~ ijcvb% j mhcp wbkvbp ohkdh hfzweh xzj jpvè vh`hkfb+ @hfh ckyj~pàb fj xzhf~h jxzcyhej h > wbkvbp+
Jtjmweb1
Jm zmh vh`hfh h fzweh `bkpjozcz ckyj~vj~ 0 yjqjp fj ehfb+0 t > = 9 wbkvbp
à cmwb~vhkvj ejmn~h~ xzj xzjm jpvè ~jnhvjkfb w~j`cph mhkvj~ b vh`b kb nz~h`b% wbcp jej ã`bkpcfj~hfb zm ―ij~~bedb”+ Pj b vh`b kàb jpvcyj~ kb nz~h`b j bp abohfb~jp kàb wjfc~jmec`jkïh% h `hpckdh wbfj pj~ fj~~znhfh `bm h nbeh h xzhexzj~ mbmjkvb+
 
Bnajvcyb fj xzjm ehkïh - EHKÏHFB^
 Xzjm ehkïh vjm `bmb w~ck`cwhe bnajvcyb fj~~znh~ h `hpckdh hfyj~pè~ch+ Ihqjkfb cpvb% h fzwehxzj jpvè ehkïhkfb% ckyj~vj fj wbpcïàb `bm hxzjejp xzj jpvàb ~jnhvjkfb j heãm fcppb ~j`jnjm> wbkvbp+

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Flavio Luis added this note
como vou imprimir

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->