Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
P. 1
Abordaje a la violencia intrafamiliar y de género en Paraguay

Abordaje a la violencia intrafamiliar y de género en Paraguay

Ratings:
(0)
|Views: 2,191|Likes:
Published by Andres Vazquez
Manual de abordaje a la violencia intrafamiliar y de género. Conceptos, políticas públicas, elementos que contribuyen a la violencia, errores en el abordaje, revictimización, recomendaciones para construcción y atención de hogares de abrigo y refugio a mujeres víctimas de violencia.
Manual de abordaje a la violencia intrafamiliar y de género. Conceptos, políticas públicas, elementos que contribuyen a la violencia, errores en el abordaje, revictimización, recomendaciones para construcción y atención de hogares de abrigo y refugio a mujeres víctimas de violencia.

More info:

Published by: Andres Vazquez on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

 
YGISGUHSÂHEG DH
BWFGS
_sgykegnikh eg dh Sgpöcdkihegd
_hshawh{
3??
_ H S H A W H [ 
C K I G N U G N H S K J
8
Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh PkjdgnikhEjbëyukih Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj
 
PKJDGNIKHKNUSH@HBKDKHS [ EG AËNGSJ
Bhnwhd eghcjsehfg h dh
_sj{giuj #Ijnyjdkehikùn { @jsuhdgikbkgnuj egd Ykyugbh eg Hugnikùn h dhy Bwfgsgy Pâiukbhy eg Pkjdgnikh Knush`hbkdkhs#.
3??
_ H S H A W
 
H
C K I G N U G N H S K J
YGISGUHSÂHEG DH
BWFGS
_sgykegnikh eg dh Sgpöcdkihegd
_hshawh{
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 8
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 8
?5*8?*3?88 ?3653635 p.b.
?5*8?*3?88 ?3653635 p.b.
 
YGISGUHSÂHEG DH
BWFGS
_sgykegnikh eg dh Sgpöcdkihegd
_hshawh{
3??
_ H S H A W H [ 
C K I G N U G N H S K J
3
Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh PkjdgnikhEjbëyukih Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj
Hashegikbkgnujy.
Yg hashegig gypgikhdbgnug h dhy ijnywdujshy Hnaëdkih Sjh { Bhsuh Jkgej$ iw{jy kn`jsbgy eg ijnywdujsâh `wnehbgnuhsjn{ gyuhcdgikgsjn gd pwnuj eg phsukeh ngigyhskj phsh dh ijnyuswiikùn eg gyug —Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh Pkjdgnikh Ejbëyukih$Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj‒. Hd hijbphøhbkgnuj { awâh eg dh Ygisguhsâh eg dh Bwfgs eg dh Sgpöcdkih egd _hshawh{ { eg dh HagnikhGyphøjdh eg Ijjpgshikùn Knugsnhikjnhd phsh gd Egyhssjddj. H dhy gnygøhnvhy { hpjsugy eg xwkgngy mhign phsug egd IjbkuëKnugsknyukuwikjnhd phsh dh Hugnikùn Knugashd h Pâiukbhy eg Pkjdgnikh$ { h dh gngsaâh$ yhckewsâh { gnygøhnvh eg ujehy dhy bwfgsgyxwg dwimhn gn _hshawh{ { gn gd bwnej pjs wnh keh dkcsg eg kjdgnikh.
@kimh Uëinkih
Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh Pkjdgnikh Ejbëyukih Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj
Ijnywdujs6
Hnesëy Pèvxwgv
Ygisguhskh eg dh Bwfgs eg dh _sgykegnikh eg dh Sgpwcdkih -YB_S+Bknkyush Ygisguhskh eg dh Bwfgs6
Adjskh Swcân
Eksgiujsh Ashd. eg Ahckngug { Ijeksgiujsh egd _sj{giuj6
Bhsâh Ugsgykuh Ykdgsj
Eksgiikùn eg _sggnikùn { Hugnikùn h Pâiukbhy eg Pkjdgnikh6
Ashikgdh Vgdh{h$ Eksgiujsh< Hnh _hùn$ Uëinkih.
Gekikùn agngshd { ygawkbkgnuj6
Igdgyug Bjdknhy$ Eksgiujsh eg Ijbwnkihikùn { Iwduwsh Egbjisèukih.
Ekygøj { ekhashbhikùn6
Fjyë Yjugshy
Gbchfheh eg Gyphøh gn _hshawh{Gbchfhejs eg Gyphøh6
Fwhn @gsnènegv Uskaj
J﬈iknh Uëinkih eg Ijjpgshikùn eg dh Gbchfheh eg Gyphøh " Hagnikh Gyphøjdh eg Ijjpgshikùn Knugsnhikjnhdphsh gd Egyhssjddj -HGIKE+
 
Ijjseknhejsh Agngshd eg dh Ijjpgshikùn Gyphøjdh gn _hshawh{6
Iskyuknh Hdehbh
Sgypjnyhcdg egd _sjashbh eg Aëngsj$ Ijmgykùn Yjikhd { _wgcdjy Kneâagnhy6
Bkihgdh _hsshy
Sgypjnyhcdg eg _sj{giujy { Ijeksgiujsh egd _sj{giuj —Ijnyjdkehikùn { `jsuhdgikbkgnuj egd Ykyugbheg Hugnikùn h bwfgsgy âiukbhy eg kjdgnikh knush`hbkdkhs‒6
Yhnesh Cjyim Jdkhy
Kbpsgykùn6
B { B Knewyuskh Asè﬈ ih
_skbgsh gekikùn6
Bh{j 3?88
Gyuh pwcdkihikùn `wg gdhcjsheh gn gd bhsij egd _sj{giuj6
—Ijnyjdkehikùn { @jsuhdgikbkgnuj egd Ykyugbh eg Hugn"ikùn h Bwfgsgy Pâiukbhy eg Pkjdgnikh Knush`hbkdkhs‒$ ijn gd hpj{j ﬈nhnikgsj eg dh
Hagnikh Gyphøjdh eg Ijjpgsh"ikùn Knugsnhikjnhd phsh gd Egyhssjddj -HGIKE+
Gd dgnawhfg xwg wukdkvh gyuh pwcdkihikùn njbcsh g}pdâikuhbgnug h `wnikjnhskjy { `wnikjnhskhy$ h cgng﬈ikhskjy { cgng"﬈ikhskhy$ ijn dh ijnkiikùn eg xwg gd dgnawhfg agnëskij nj gy knidw{gnug.
Egsgimjy sgygshejy6
Ygisguhsâh eg dh Bwfgs eg dh Sgpöcdkih egd _hshawh{$ -YB_S+.Hagnikh Gyphøjdh eg Ijjpgshikùn Knugsnhikjnhd phsh gd Egyhssjddj$ -HGIKE+.Hywnikùn$ Hajyuj 3?88
KYCN6 ;1=";;;01"09;"8"7
Gyuh pwcdkihikùn pwgeg ygs sgpsjewikeh ujuhd j phsikhdbgnug$ gn iwhdxwkgs `jsbh j pjs iwhdxwkgs bgekj gdgiusùnkij$bgiènkij$ `jujijpkhej j eg jusj ukpj$ ykgbpsg { iwhnej yg ikug dh `wgnug. Dhy keghy { jpknkjngy g}pwgyuhy gn gyugejiwbgnuj yjn eg g}idwykh sgypjnyhckdkehe egd hwujs { nj sgffigfhn$ ngigyhskhbgnug$ dh kykùn nk dh jpknkùn eg dhHagnikh Gyphøjdh eg Ijjpgshikùn Knugsnhikjnhd phsh gd Egyhssjddj$ -HGIKE+
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 3
 
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 3
?5*8?*3?88 ?3659630 p.b.
?5*8?*3?88 ?3659630 p.b.
 
YGISGUHSÂHEG DH
BWFGS
_sgykegnikh eg dh Sgpöcdkihegd
_hshawh{
3??
_ H S H A W H [ 
C K I G N U G N H S K J
9
Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh PkjdgnikhEjbëyukih Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj
_sùdjaj
Yhcgbjy xwg ujehy dhy `jsbhy eg kjdgnikh yjn ashgy. Dh kjdgnikh ijnush dh bwfgs { dhnkøh$ { eg bhngsh phsukiwdhs dh kjdgnikh eg aëngsj$ gy wn `gnùbgnj eg gnjsbg ijbpdgfkehe{ eg hdihnig adjchd xwg hbgnhvh djy egsgimjy { dh keh eg dhy bwfgsgy gn ujej gd bwnej.Ywy ihshiugsâyukihy dh hphsuhn egd sgyuj eg dhy bhnk`gyuhikjngy eg kjdgnikh knugspgsyjnhd$ {hxwg ijn gddh djy hasgyjsgy psgugnegn pgspguwhs dh sgdhikùn eg egykawhdehe gnusg mjbcsgy {bwfgsgy< eg hmâ dh kbpjsuhnikh xwg hexwkgsgn gd egyhssjddj { dh pwgyuh gn psèiukih eg pjdâukihyknugashdgy xwg knikehn yjcsg dhy ihwyhy xwg ehn dwahs h gyh egykawhdehe$ { xwg egn sgypwgy"uhy psggnukhy { eg psjugiikùn h `hjs eg dh bwfgs { dh nkøh âiukbh$ `sgnug hd hasgyjs.Gyug Bhnwhd eg Hcjsehfg h dh Pkjdgnikh Ejbëyukih$ Knush`hbkdkhs { eg Aëngsj$ mh ykej gdh"cjshej egnusj egd psjigyj eg knugnyk﬈ihikùn eg gy`wgsvjy egd Ajckgsnj egd G}ibj. Ys. _sg"ykegnug Ejn @gsnhnej Dwaj Bënegv$ gn dh dwimh ijnush ujehy dhy `jsbhy eg kjdgnikh mhikhdhy bwfgsgy$ { hpjsuh ykank﬈ihukhbgnug h dhy knkikhukhy gn gd bhsij egd Ijngnkj Knugsknyuk"uwikjnhd gnusg gd Bknkyugskj egd Knugskjs$ gd Bknkyugskj eg Yhdwe _öcdkih { Ckgngyuhs Yjikhd$ dhYgisguhsâh Nhikjnhd eg dh Nkøgv { dh Hejdgyignikh { dh Ygisguhsâh eg dh Bwfgs eg dh _sgykegnikheg dh Sgpöcdkih$ ﬈sbhej gn gd bgy eg jiuwcsg eg 3??=.Ugnkgnej psgygnug xwg dh kjdgnikh ejbëyukih$ knush`hbkdkhs { eg aëngsj sgidhbh wnh sgy"pwgyuh gypgikhdkvheh phsh psggnks { hiuwhs gn `hjs eg dh âiukbh$ mgbjy pgnyhej gn wnejiwbgnuj eg ijnywduh xwg ukgng pjs jcfguj h{wehs h ujehy dhy pgsyjnhy xwg egcgn sghdkvhshdawnh hiikùn egnusj egd psjigyj eg sgyuhcdgikbkgnuj eg djy egsgimjy eg dhy pgsyjnhy âiuk"bhy.Ijnykegsj djy ijnugnkejy eg gyug Bhnwhd hduhbgnug sgijbgnehcdgy$ hashegvij h xwkgngymhn knugsgnkej ijn yw hdkjyj ushchfj { gypgsj yknigshbgnug xwg gyug ejiwbgnuj ijnusk"cw{h gn dh bh{js bgekeh pjykcdg h csknehs sgypwgyuhy { ygskikjy hegiwhejy { jpjsuwnjy hdhy âiukbhy.Gn nwgyushy bhnjy gyuè gnijnushs dh bgfjs `jsbh eg ahshnukvhs wnjy sgywduhejy g﬈ihigygn dh dwimh ijnush dh kjdgnikh mhikh dhy bwfgsgy$ dhy nkøhy { dhy hejdgyignugy ijbj uhbckënwnh g﬈ihv { ijnfwnuh sgypwgyuh gn ujej gd ugsskujskj eg dh Sgpöcdkih egd _hshawh{.
 
Adjskh Swckn
Bknkyush ’ Ygisguhskh GfgiwukhYgisguhsâh eg dh Bwfgs_sgykegnikh eg dh SgpöcdkihHcskd eg 3?88
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 9
 
3¿ Bhnwhd HCJSEHFG.knee 9
?5*8?*3?88 ?3659630 p.b.
?5*8?*3?88 ?3659630 p.b.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
Jhomny Aquino liked this
Karen Benitez liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Francisco Merino Mendiburo liked this
Roci Cortti liked this
Nilda Esther Gomez Escobar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->