Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pelan Strategik Jabatan Mufti 2010-2014

Pelan Strategik Jabatan Mufti 2010-2014

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by Wahab Chik
Pelan Strategik Jabatan-jabatan Mufti Seluruh Malaysia 2010-2014: Memperkasa Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti;
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM);
2010
Pelan Strategik Jabatan-jabatan Mufti Seluruh Malaysia 2010-2014: Memperkasa Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti;
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM);
2010

More info:

Published by: Wahab Chik on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
 Ü·¬»®¾·¬µ¿² Ñ´»¸
ÖßÞßÌßÒ ÕÛÓßÖËßÒ ×ÍÔßÓ ÓßÔßÇÍ×ß
ÞßØßÙ×ßÒ ÐÛÒÙËÎËÍßÒ ÚßÌÉß
©©©ò·-´¿³ò¹±ªò³§©©©ò»óº¿¬©¿ò¹±ªò³§Ý»¬¿µ¿² 뮬¿³¿ îðïðØ¿µ Ý·°¬¿ Ì»®°»´·¸¿®¿Ø¿µ Ý·°¬¿ Ì»®°»´·¸¿®¿ ¬·¼¿µ ¼·¾»²¿®µ¿² ³»²¹»´«¿® «´¿²¹ ³¿²¿ó³¿²¿ ¾¿¸¿¹·¿²¿®¬·µ»´ô·´«-¬®¿-·ô ¼¿² ·-· µ¿²¼«²¹¿² ¾«µ« ·²· ¼¿´¿³ ¿°¿ ¶«¹¿ ¾»²¬«µ ¼¿² ¼»²¹¿² ½¿®¿¿°¿ ¶«¿ -¿³¿ ¿¼¿ -»½¿®¿ »´»µ¬®±²·µô º±¬±µ±°·ô ³»µ¿²·µô ®¿µ¿³¿²ô ¿¬¿« ½¿®¿ ´¿·²-»¾»´«³³»²¼¿°¿¬ ·¦·² ¾»®¬«´·- ¼¿®·°¿¼¿ °»²»®¾·¬ Õ»¬«¿ л²¹¿®¿¸ô Ö¿¾¿¬¿² Õ»³¿¶«¿²×-´¿³ Ó¿´¿§-·¿ô Ы-¿¬ л²¬¿¼¾·®¿² Õ»®¿¶¿¿² л®-»µ«¬«¿²ô êîëïç Ы¬®¿¶¿§¿ò
 Î»µ¿ ¾»²¬«µ ±´»¸æ
Þ´¿½µ ú Þ®±©² ß---±½·¿¬»-Ò±ò çóìô Ô»ª¿´ ìôЫ-¿¬ Ü¿¹¿²¹¿² ËÓÒÑ Í¸¿¸ ß´¿³ôл®-·¿®¿² Ü¿³¿·ô Í»µò ïïôìðððð ͸¿¸ ß´¿³ôÍ»´¿²¹±® Ü¿®«´ Û¸-¿²ô ÓßÔßÇÍ×ßÌ»´æ øê÷ðíóëëïí îîëðÚ¿µ-æ øê÷ðíóëëïí îîëïÛ³¿·´æ ³§¾¾®±©²à¹³¿·´ò½±³
 
òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
ÐÛÎÓËÔßßÒ ÐÛÓßÕß×ßÒ
л´¿² ͬ®¿¬»¹·µ Ö¿¾¿¬¿² Ó«º¬· ·²· ³«´¿ ¾»®µ«¿¬µ«¿-¿ °»³¿µ¿·¿²²§¿ °¿¼¿ ¬¿®·µ¸§¿²¹ ¼·¬»¬¿°µ¿² ±´»¸ Ö¿¾¿¬¿² Ó«º¬· Ò»¹»®·
л´¿² ͬ®¿¬»¹·µ Ö¿¾¿¬¿²óÖ¿¾¿¬¿² Ó«º¬· Í»´«®«¸ Ó¿´¿§-·¿ îðïðóîðïì

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->