Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Λεύκωμα 2005-2006

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Λεύκωμα 2005-2006

Ratings: (0)|Views: 1,621 |Likes:
Το λεύκωμα του Ελληνικού Κολλεγίου για το Σχολικό Έτος 2005-2006
Το λεύκωμα του Ελληνικού Κολλεγίου για το Σχολικό Έτος 2005-2006

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

 
Τν ι αϊβψρωάΰέωαβ ϊαπβαωτδανμ λΰβ ψάψγμ$ ψτψα ψμ τνμδΤ ψιώ αάνΰβ
AΓΓΙΝΒΛΜ ΛΜΓΓΑΟΒΜΖΑίίΐΓΜΝΒΛΙί
Ωυπμώ έδϊναρϏιώ οβΰ δαοΤγΰ λΰβΰεβτγμοΰ αϊβψαύοδΰψΰ$ μβλαάμώ$ϊπτϏχμπμώ λΰβ οτνβδμώοβΰ ύβϏψαώ λΰψΰλψΥϏαβώ%Ωυπμώ - Ϗωμγαάμ - γαβψμύποιδΰ$τϊμρ ι θβθΰϏλΰγάΰ αάνΰβ αϊάονςϏι$ϊΤζμώ$ ηςΥ$ ϊμγύϊγαρπι$ δαϏψΥλΰβ ξβςδένι λπβψβλΥ ονυϏι”%%%
m
Δbΐ ΑΛΐΒθΑρψΒΛf ΒίψΜπbΐ 
1:
  ωπlΝςΝ
0219 - >::7
1: ωπτνβΰ ϊπμϏχμπΤώ Ϗψιν ϊΰβθαάΰ$Ϗψμν ϊμγβψβϏδτλΰβ Ϗψμν ΰζγιψβϏδτ!
 
omr
ίΥδαΰ‧
Ι θβλΰάςϏι λΰβ μ ΰϊμγμοβϏδτώ
£ΐβϏζΤνμρδα ϊμγύ Ϗρολβνιδένμώ λΰβ ρϊαπΥ-χΰνμώ ϊμρ ϏΥδαπΰ αμπψΤημρδα ψΰ 1: ωπτνβΰ$δβϏτ ΰβυνΰ$ βθπύϏαςώ λΰβ γαβψμρποάΰώ ψμρ
Αγγι-νβλμύ Λμγγαοάμρ ΖαϏϏΰγμνάλιώ
% ΑρωΰπβϏψυ ψμρώ ομναάώ οβΰ ψινΰοΤϊι ψμρώ λΰβ ϊμρ τγΰ ΰρψΤ ψΰ ωπτνβΰ δΰώ αδϊβϏψαύψιλΰν
τ$ψβϊμγρψβδτψαπμ
$ ψΰ ϊΰβθβΤ ψμρώ% Ψμ
Αγγινβλτ Λμγγέοβμ ΖαϏϏΰ-γμνάλιώ
$ ϊβϏψαύμνψΰώ τψβ ψμύψμ αάνΰβ ύβϏψι ψβδΥ$ ΰνψΰϊμλπάζιλαϏψμρώ δΰζιψέώ ψμρ$ θάνμνψΰώ ψι ϏςϏψΥ ΰοςοΥ λΰβ δτπχςϏι λΰβϏψιν λμβνςνάΰ%Ζΰ Υζαγΰ νΰ ΰνΰχαπζυ Ϗψιν
ΰοΰϊιδένι
δμρ Ϗύηρομ
ΒςΤννΰ
λΰβϏψμρώ ΰαάδνιϏψμρώ ομναάώ ψιώ$
ΛςνϏψΰνψάνμ
λΰβ
ΐβδβγάΰ ΠέψϏμρ
$ϊμρ δα ψι ϏρδξμγΥ ψμρώ βθπύζιλα λΰβ γαβψμύποιϏα ψμ ΑγγινβλτΛμγγέοβμ ΖαϏϏΰγμνάλιώΨέγμώ$ αύωμδΰβ νΰ αμπψΰϏψμύν εΰνΤ ψΰ αϊτδανΰ 1: ωπτνβΰ ψμρΑγγινβλμύ Λμγγαοάμρ ΖαϏϏΰγμνάλιώ δα ψμρώ Τεβμρώ ϏρναωβϏψέώ ψιώ μβλμοέναβΰώ³%
ίαξΰϏδβυψΰψα$Cύπβμβ Aϊβζαςπιψΰά$ Cρπάΰβ λΰά Cύπβμβ%
Lâλ ÷Ϗψβ ϊαπά ¤γμρ ζαβμψέπμρ$ øν øνζπςϊμώξμργαύϏΰβψμ § ϊαπά ϊΰβθαάΰώ λΰά ãΰρψμÔ λΰά ψ΁νãΰρψμÔ μ¦λαάςν$ γέοαβ ωΰπΰλψιπβϏψβλΤ ì δαοΤγμώχβγτϏμχμώ ψιώ êπωΰβτψιψμώ λΰά δΰζιψΥώ ψμÔίςλπΤψμρώ ì ΪγΤψςν$ δβγυνψΰώ οβΤ ψΥν êεάΰ ψÂώϊΰβθαάΰώ% Cΰά ϊπΰοδΰψβλΤ$ λρπάΰβ λΰά λύπβμβ$ ℮ ϊβμ ζαϋλΥ÷δϊναρϏβώ λΰά Ϗλέφβώ ψμÔ êνζπυϊμρ α~νΰβ ℮ êϊτχΰϏάώ ψμρ νΤ δμπχυϏGι ψτν ãΰρψτ ψμρ λΰά ψμύώ θβλμύώ ψμρ δέ ≨νΰ æποΰνςδένμ ϏύϏψιδΰϊπμϏχμπÈώ ονυϏαςν λΰά θβΰϊγΤϏαςώ ωΰπΰλψÂπμώδέ ψΥν ϊΰβθαάΰ$ åλΰνμϊμβυνψΰώ$ δέ ψτν ψπτϊμ ΰâψτ$ ψΥν ÷δχρψι ψΤϏβ ψμρ ϊπτώ ψτ α¦θένΰβ% UF ϏιδΰϏάΰ λΰά ℮ êεάΰ ψÂώ ϊΰβθαάΰώ α~νΰβ Ϗ‒ ¤γμρώϏΰώ ονςϏψΥ λΰά οβ‒ ΰâψτ θέν ϊπτλαβψΰβ νΤ ϏÈώêϊΰϏωμγΥϏς ψυπΰ ϊμγύ δ‒ ΰâψτ% ≪Lγμβ δΰώ δα ξΰζαβΤ ϏρολάνιϏβ êνΰϊμγμÔδαϊΤνψμψα ψτ Ϗωμγα×μ$ Ϗψτ ìϊμ×μ ξΰϊψβϏζΥλΰδαοβΤ ϊπυψι χμπΤ ϏψΤ νΤδΰψΰ ψÂώ ϊΰβθαάΰώ λΰάδέ ψΥν θβΰ îϊάϏιώ ϏρολάνιϏβ χέπνμδα Ϗψτ νμÔδΰώ ψάώ δμπχέώ ψ΁ν ϏαξΰϏψ΁ν δΰώ θΰϏλΤγςν$Ϗψμύώ ìϊμάμρώ$ ¤ϊςώ α~ϊα λβ‒ ì M% T@γέεΰνθπμώ$éχαάγμρδα ψτ £αs ηGÂν³% Xμύψι ψΥ ϏψβοδΥ$ ¤δςώ$ ϊμύ ζαδαγβυναψΰβ ≨νΰλΰβνμύποβμ Ϗωμγα×μ$ ì ¦θβμώ χτπμώ ψβδÂώ ϊπέϊαβν‒ ΰϊμθμζG λΰά Ϗ‒ îλαάνμρώ ψμύώ êνζπυϊμρώ$ ϊμύωςπάώ νΤ α~νΰβ TAλϊΰβθαρψβλμά$ λΰψΰνΰγυνμρν ¤γι ψΥν èζβλΥ λΰά •γβλΥ ψμρώ θύνΰδβ ϏψΥν îνάϏωρϏβ λΰάêνΤολι ψιώ ϊΰβθαάΰώ% Vςπάώ ≨νΰ Ϊαπβλγ ϏψΥν êπωΰάΰ UAγγΤθΰ$ ≨νΰMΰβλΥνΰ ϏψΥν Zυδι λΰά ωςπάώ ψμύώ MαθάλμρώϏψΥν TBψΰγάΰ$ ¦Ϗςώ δΥ α~ωΰν ψΥν ονςϏψΥ ψμρώγΤδφβ ì VπρϏμÔώ ΰ¦υν$ ℮ êλδΥ ψÂώ Zυδιώ λΰά ℮  T@νΰοέννιϏβ% Οβ‒ ΰâψτ ΰεάηαβ$ ϊγΤϋ Ϗψβώ δαοΤγαώ δμπχέώ ψ΁νδαοΤγςν θβθΰϏλΤγςν$ νΤ ψμϊμζαψιζμÔν λβ‒ ΰâψέώ ψ΁ν îνβϏωρψ΁ν λΰά ϏρδϊΰπΰϏψΰψ΁ν ψÂώ ϊΰβθαάΰώ$οβΰψά ψΤ ϏωμγβλΤ λψάπβΰ α~νΰβ ψΤ δέπι ¤ϊμρ ìϏλμϊτώ λΰά ψΤ ¦θαυθι ψιώ ζΤ ϊΤπμρν ϏΤπλΰ λΰάéϏψΤ λΰά ζ‒ êϊμθυϏμρν ψμύώ λΰπϊμύώ ψςν% MέϏΰ Ϗ‒ ΰρψΤ ψΤ λψάπβΰ ζΤ ϊπΰοδΰψμϊμβιζG ℮ δτπχςϏβ ψ΁ν νέςν$ ℮ èζβλΥ λΰά ϊναρδΰψβλΥ êοςοΥ ψςν λΰά ℮ êνΤϊψρεβ ψÂώ TAζνβλÂώ ϏρναβθΥϏαυώ ψςν ϊΤνς Ϗψάώ ¦θαμγμοβλέώ λΰψαρζύνϏαβώ ψμÔUAγγινμωπβϏψβΰνβϏδμÔ ϊμγβψβϏδμÔ% ίψΥν îϊμωΥ δΰώ$ δΤγβϏψΰ$ ϊμύ ℮ α¦ϏξμγΥ ψ΁ν•γβϏψβλ΁ν êνψβγΥφαςν λμνψαύαβ νΤ ολπαδάϏGι ψΤ¦θΰνβλΤ ΰâψΤ λΰά νΤ êνΰζέϏGι Ϗέ θαύψαπι δμ×πΰ$λγςνάηαψΰβ ÷ψϏβ Ϗρζέδαγΰ ¤γμ ψτ λμβνςνβλτμ¦λμθτδιδΰ$ ℮ ϏρδξμγΥ ψ΁ν êνζπυϊςν ΰâψ΁νοάναψΰβ ϊβτ ϏιδΰνψβλΥ λΰά êεάηαβ νΤ îϊΰνΰγΤξGιλΰναάώ$ οβ‒ ΰâψμύώ$ ψΤ γτοβΰ ψμÔ Lâολυ; £¤ϊμβμώêνμάοαβ ≨νΰ Ϗωμγα×μ$ λγαάναβ δβΤ χργΰλΥ³% ΟβΤ ψμύώ γτομρώ ΰâψμύώ ΰ¦ϏζΤνμδΰβ ηςιπΥ ψΥνêνΤολι$ ½ώ ϊμγάψιώ λΰά ½ώ îλϊΰβθαρψβλτώ$ νΤαâωΰπβϏψΥϏς λΰά θιδμϏάùΰ ψτν êεβτψβδμν λ% ZέψϏμνλΰά νΤ îεΤπς ψΥν ϏιδΰϏάΰν ψÂώ êϊμχΤϏαυώ ψμρ νΤωπιδΰψμθμψΥϏGι ψΥν êνέοαπϏβν ψμÔ ϏωμγβλμÔ ΰâψμÔλψβπάμρ% UF ϊπÈεάώ ψμρ ΰâψΥ θέν êϊμψαγα× ψμϊμζέψιϏβνωπιδΰψβλ΁ν λαχΰγΰάςν$ êγγΤ ϏιδΰνψβλΥνϏρδξμγΥν ϏψΥν êνύφςϏβ ψÂώ ϊΰβθαάΰώ ψμÔ ψτϊμρδΰώ$ οαομντώ οβΤ ψτ ìϊμ×μν ψμÔ êεάηαβ λΤζα÷ϊΰβνμώ%  TAγϊάης λΰά αóωμδΰβ μå δαγγμνψβλμά êϊτχμβψμβ ψμÔϏωμγαάμρ ΰâψμÔ νΤ ψμÔ êϊμθυϏμρν ψΥν éχαβγμδένινèζβλΥν åλΰνμϊμάιϏβ$ λπΰψυνψΰώ ϊΤνψμψα φιγΤ$ δέ ψάώ βλΰντψιψαώ λΰά ψτν ωΰπΰλψΥπΰ ψμρώ$ ψΥ χΥδι ψμÔ Ϗωμγαάμρ% 
Ν ψμλ μρδέ ν ψμ
Ι μδβγ άΰ  ψμρ βθπρ ψΥ  ψμρ Αγ γ ι νβλ μύ Λ μγ γ α οά-μρ ΖαϏϏΰγ μ νάλ ιώ λ % Ϊέ ψπμρ Χμρ ν ψΤ Ϗ ψι ν  ψαγ α ψΥ ζαδαγ άςϏιώ  ψμρ Ϗ ωμγ αάμρ$ Ϗ ψι ν Λ ΰ-γ ΰδΰπβΤ ΖαϏϏΰγ μ νάλ ιώ$ Ϗ ψβώ  8 Θαλ αδξπάμρ  217Ι μδβγ άΰ  ψμρ λ % Ϊέ ψπμρ Χμρ ν ψΤ Ϗ ψι ν αλ θΥγ ςϏι  οβΰ  ψΰ 1:  ωπτ νβΰ  ψμρ Αγ γ ι νβλ μύ Λ μγ γ α οάμρ ΖαϏϏΰγ μ νάλ ιώ$  ϊμρ  ϊπΰ οδΰ ψμ ϊμβΥζιλ α Ϗ ψμ Δέ οΰπμ ΔμρϏβλ Υώ$ Ϗ ψβώ 1 ΐ ϊπβγ άμρ >::7%
>
omr
 
0219 - >::7
Ψμ
Αγγινβλτ Λμγγέοβμ
οβτπψΰϏαψΰ
1:
ωπτνβΰΰϊτ ψιν άθπρϏΥ ψμρ$ δα δάΰχΰνψΰϏδΰομπβλΥ αλθΥγςϏιϏψμ Δέοΰπμ ΔμρϏβλΥώΖαϏϏΰγμνάλιώ
Ϊ
ΰπμρϏάΰ ριγυν ϊπμϏλαλγιδένςν$ αλϊπμϏυϊςν χμπέςν ψιώ Ϊαπβχέπαβΰώ ΖαϏϏΰγμνάλιώ$ ομνέςν λΰβ δΰζιψυν$ οβμπψΤ-Ϗψιλα Ϗψμ
Δέοΰπμ ΔμρϏβλΥώ
ι αϊέψαβμώ ψςν
1: ωπτνςν
ΰϊτ ψιν άθπρϏι ψμρ Αγγινβλμύ Λμγγαοάμρ ΖαϏϏΰγμνάλιώ%Δα ψιν αρλΰβπάΰ ψιώ ωπρϏΥώ αϊαψαάμρ$ θαλΤθαώ δΰζιψέώ ψμρ Αγ-γινβλμύ Λμγγαοάμρ ΖαϏϏΰγμνάλιώ ΰϊ‒ τγαώ ψβώ ξΰζδάθαώ αλϊΰά-θαρϏιώ ϊΰπμρϏάΰϏΰν
£αϊά ϏλινΥώ³
ένΰ ρϊέπμωμ οβμπψΰϏψβλτϊπτοπΰδδΰ$ ϊμρ λΰζΥγςϏα$ ανψρϊςϏάΰϏα λΰβ ψΰρψτωπμνΰ ανζμρ-ϏάΰϏα τγμρώ ψμρώ ϊΰπαρπβϏλμδένμρώ%Ι αλθΥγςϏι εαλάνιϏα δα ψμρώ ωΰβπαψβϏδμύώ ϊμρ ΰϊιύζρνΰν μΟανβλτώ Οπΰδδΰψέΰώ ψμρ Ρϊμρποαάμρ Δΰλαθμνάΰώ ΖπΤλιώ$ λΰ-ζιοιψΥώ λ%
ΓμρλΤώ ΐνΰνάλΰώ
$ μ ΝμδΤπωιώ ΖαϏϏΰγμνάλιώ λ%
Ϊΰνΰοβυψιώ ΦςδβΤθιώ
$ μ ΘΥδΰπωμώ ΖαϏϏΰγμνάλιώ λ%
ΞΰϏάγιώΪΰϊΰοαςποτϊμργμώ
λΰβ μ Ϊαπβχαπαβΰλτώ ΘβαρζρνψΥώ Αλϊΰά-θαρϏιώ λ%
Οαυποβμώ ΛΰπΰψΤϏβμώ
$ μβ μϊμάμβ ψτνβϏΰν ψμν ϊπς- ψΰοςνβϏψβλτ πτγμ ψμρ Αγγινβλμύ Λμγγαοάμρ ΖαϏϏΰγμνάλιώ ϏψινλμβνςνβλΥ ηςΥ ψιώ ϊτγιώ λΰβ ψιν ϊπμϏχμπΤ ψμρ Ϗψιν ϊΰβθαάΰ$ ψμν ϊμγβψβϏδτ λΰβ ψμν ΰζγιψβϏδτ% Ψιν αλθΥγςϏι ψάδιϏΰν δα ψινϊΰπμρϏάΰ ψμρώ μ ΘΥδΰπωμώ ΛΰγΰδΰπβΤώ λ%
Ω% Μβλμνμδάθιώ
$ αλ-ϊπτϏςϊμβ ϊπμεανβλυν ΰπωυν λΰβ χμπέςν ψιώ ϊτγιώ%
 
1:
ωπτνβΰ γαβψμρποάΰώ$έδϊναρϏιώ' ϊπςψμϊμπβΰλΥώαλϊΰάθαρϏιώ
m

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eva Spy liked this
Christina Sketo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->