Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
LA CUÁDRUPLE - VERSÍCULOS CORRELACIONADOS (Citas, Notas, Comentarios y Dominio de las Escrituras)

LA CUÁDRUPLE - VERSÍCULOS CORRELACIONADOS (Citas, Notas, Comentarios y Dominio de las Escrituras)

Ratings:
(0)
|Views: 69|Likes:
Published by Fernando Vera
LA CUÁDRUPLE - VERSÍCULOS CORRELACIONADOS (Citas, Notas, Comentarios y Dominio de las Escrituras)
LA CUÁDRUPLE - VERSÍCULOS CORRELACIONADOS (Citas, Notas, Comentarios y Dominio de las Escrituras)

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Fernando Vera on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

 
QH_SËCXNES CE__HNMCLEGM@ES"Clpms. Gepms | Cekhgpmrles. @eklgle `h nms Hscrlpxrms,
QH_SËCXNE "@lcclegmrle `h nm nhgjxm hsvmýenm ¬ ?668 Hsvmsm+Cmnvh,
"@hn nmpëg.
qhrslcūnxs
. `lklgxplqe `h
qhrsxs
. qhrse,=' Vxh`h bmchr rhahrhgclm m4?' Hg clhrpes nlores. hs nm `lqlslóg hg armshs e shjkhgpes `h armshs. rhmnltm`m `hgpre `hcm`m cmvëpxne'Nm `lqlslóg `h nm Olonlm hg qhrsëcxnes axh lglclmplqm `hn lkvrhser _eohrp Hsplhggh. pmrhm }xhrhmnltó `xrmgph xg qlmdh m Vmrës hg `lnljhgclm. hg =88='Nm `lqlslóg `hn Nlore `h Kerkóg hg qhrsëcxnes axh lglclmplqm `hn vrhsl`hgph Bhohr D' Jrmgp }xhhg =<?6 msljgó m xg ceklpì vrhsl`l`e ver hn ìn`hr Dmkhs H' Pmnkmjh. `hn ]xórxk `h nes @echMvóspenhs' Hspm gxhqm h`lclóg lgcerveró hn aerkmpe `h víjlgms ceg `es cenxkgms. ceghgcmohtm`es `h nes cmvëpxnes. `mpes cregenójlces. rhqlslóg `h nms rhahrhgclms hg vlh `h víjlgm.xgm jxëm `h vregxgclmclóg | xg ëg`lch' Pmkolìg sh rhqlsó nes sljges `h vxgpxmclóg | hn xse `hnms km|ôscxnms'
CE__HNMCLÓG "@lcclegmrle `h nm nhgjxm hsvmýenm ¬ ?668 Hsvmsm+Cmnvh,
a' Cerrhsveg`hgclm e rhnmclóg rhcëvrecm hgprh `es e kís cesms. l`hms. vhrsegms. hpc'
CLPMS
_ezgprhh "=<:14 28, cegsl`hrm lkvrhsclg`lonh mcrh`lpmr nms axhgphs }xh hkvnhms hg nmrh`mcclóg `hn prmomde. vrech`mg `h `eg`h vrech`mg9 vmrm ne }xh `hohrís pekmr gepm `h hnnms'Shjôg Smnms Vmrrlnnm "=<<64 ?:6,. nms clpms bmg `h shr alhnhs | rhsvhpmr ëgphjrmkhgph hn phpemnx`l`e. ìsph bm `h lr hgprhceklnnm`e pmgpe mn lglcle ceke mn algmn `h nm clpm'Hlsphg gxkhreses slsphkms `h rhahrhgclm. }xh `hvhg`hg pmkolìg `hn plve `hcmrrhrm' Hgpìrmph `h cxín ph hljh px vreahser'
 
Sl ge `hshms prmgscrlolr xgm vmrph `hn phpe. sh lg`lcm m prmqìs `h prhs vxgpes
sxsvhgslqes4 "‡,9 Y‡['
 
 
Cxmg`e hn phpe }xh sh clpm plhgh mnjôg hrrer. sh vegh pmn | ceke hspí |. mcegplgxmclóg. sh lg`lcm veglhg`e nm vmnmorm slc hgprh vmrìgphsls4 "slc,'Mn algmnltmr nm clpm sh vegh. hgprh vmrìgphsls. hn gôkhre }xh nh cerrhsveg`h | }xh rhklph m nmgepm gxkhrm`m `h vlh `h víjlgm. `h alg `h cmvëpxne e algmn. `eg`h sh hsvhclalcm nm vrech`hgclmhmcpm `hn phpe'Sl hn prmomde qhrsm seorh nm eorm `h xg mxper hprmgdhre. nms clpms `hohrëmg bmchrsh hg hn l`lekmerljlgmn `hn phpe. slhkvrh }xh sh `eklgh `lcbe l`lekm | hn prmomde phgjm cmphjerëm `h phsls`ecpermn' Hg prmomdes `h khger hgqhrjm`xrm ge hs ghchsmrle shr pmg hljhgphs'
 
Hn pmkmýe `h nm clpm bm `h shr rmtegmonh4 ge bm `h shr `hkmslm`e nmrjm9 hg pmn cmse shrëmmcegshdmonh lgcnxlrnm hg xg mvìg`lch'Cm`m `ëm hs kís arhcxhgph mjlnltmr nms clpms m prmqìs `hn slsphkm mxper+ahcbm. }xh vhrklphsxvrlklr pe`ms nms gepms `h rhahrhgclm olonlejríalcm' Hsph slsphkm cegslsph hgprh vmrìgphsls hghn phpe4 gekorh | mvhnnl`es `hn mxper. mýe `h vxonlcmclóg `h nm eorm | víjlgm `h nm clpm' Verhdhkvne4 "Kmgxhn `h nm Qhjm. =<<?4068, lg`lcm }xh ges rhahrlkes mn nlore vxonlcm`e ver `lcbemxper hg hn mýe =<<? | }xh hn phpe clpm`e hspí hg nm víjlgm 068' Sl hg hn klske mýe hn mxper bmvxonlcm`e qmrles nlores }xh aljxrmg hg nm olonlejrmaëm. hgpegchs ìspes sh hgxkhrmg ceg nhprms4 m.
o. c‡ Hs
ph slsphkm plhgh nms qhgpmdms `h }xh mcnmrm hn phpe. hnlklgm nm km|erëm `h nms gepms |.hg cmse `h mým`lr gxhqms clpms. ge eonljm m rhbmchr pe`e hn prmomde'Cxmg`e ceg pxs vrevlms vmnmorms rhsxkhs nms l`hms `h xg mxper | ge ne clpms. hspís vrmcplcmg`exgm vmríarmsls' Bms `h mshjxrmrph `h }xh nms l`hms rhahrl`ms seg vmríarmsls | ge clpms phpxmnhsslg ceklnnms9 `h ne cegprmrle hspmrëms cekhplhg`e vnmjle'Bms `h vrecxrmr clpmr `lrhcpmkhgph m nes mxperhs | ge m prmqìs `h clpms `h epres9 sl cegechs hnphpe m
prmqìs `h xgm clpm `h epre mxper. `hohs lg`lcmrne "clp' ver‡,' Nes mxperhs | nes nlores
clpm`es bmg `h mvmrhchr hg nm olonlejrmaëm algmn'
GEPMS
Nms clpms rhklphg m gepms gxkhrm`ms }xh vxh`hg lr m vlh `h víjlgm. mn algmn `hn cmvëpxne e mnalgmn `h nm eorm' M vlh `h víjlgm plhghg nm qhgpmdm `h }xh lgqlpmg m sx cegsxnpm9 mn algmn `hncmvëpxne e `h nm eorm vrhshgpmg nm qhgpmdm `h }xh hn phpe hs kís xglaerkh | khges hgjerresmnm rh`mcclóg. vhre plhghg hn lgcegqhglhgph `h }xh sh cegsxnpmg khges'Hg nm gepm sh vegh nm rhahrhgclm olonlejríalcm `h nm clpm4 mvhnnl`es | gekorh `hn mxper. pëpxne `hnm eorm | víjlgm }xh sh clpm' Cxmg`e hs nm vrlkhrm qht }xh sh mnx`h m xgm eorm. nm rhahrhgclmolonlejríalcm bm `h rhmnltmrsh cekvnhpm4
 
Mvhnnl`es | gekorh `hn mxper' Hn gekorh vxh`h veghrsh cekvnhpe e sóne nm nhprmlglclmn'
 
Pëpxne `h nm eorm' Bm `h veghrsh hg cxrslqm' Sl ge `lsveghs `h hnnm. bm `h sxorm|mrsh.vhre gxgcm bm `h lr hgprh ceklnnms9 ìspms sh rhshrqmg vmrm clpmr hn pëpxne `h xg mrpëcxne`h rhqlspm. `lahrhgclíg`ene msë `hn pëpxne `h nm rhqlspm. }xh qm sxorm|m`e e hg cxrslqm'
 
H`lclóg xplnltm`m' Sl hs nm vrlkhrm. ge sh lg`lcm'
 
Nxjmr4 sh lg`lcm `óg`h sh bm h`lpm`e ge `óg`h sh bm lkvrhse'
 
H`lperlmn | mýe `h nm h`lclóg
 
Víjlgm e víjlgms }xh sh clpmg'Nes `lmrles | shkmgmrles rhclohg hn klske prmpmklhgpe }xh nms rhqlspms' Hs ghchsmrle lg`lcmr4ahcbm `h vxonlcmclóg. gôkhre `hn hdhkvnmr | víjlgms }xh cekvrhg`h hn mrpëcxne'Cxmg`e seg kís `h prhs nes mxperhs `hn nlore. vxh`hg clpmrsh `h qmrlms kmghrms4
 
Veglhg`e nes mvhnnl`es | gekorh `hn vrlkhr mxper h lg`lcmg`e. m cegplgxmclóg. Yhp mn'[e sx sljglalcm`e cmsphnnmge4 | epres'
 
Lg`lcmg`e hn gekorh `hn rhsvegsmonh `h nm h`lclóg |. m cegplgxmclóg. hgprh vmrìgphsls4"h`' nlp',. }xh sljglalcm h`lper nlphrmrle'
 
Veglhg`e MM' QQ' "Mxperhs Qmrles, hg hn nxjmr `hn mxper'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->