Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Giao an Day Them Ngu Van 8

Giao an Day Them Ngu Van 8

Ratings:
(0)
|Views: 1,593|Likes:
Published by hoangdinh1975

More info:

Published by: hoangdinh1975 on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
«n tËp TuÇn 1
* Môc ®Ých yªu cÇu:
- Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn.- RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m.- GD ý thøc hoc tËp bé m«n.
A. Néi dung «n tËp:I. PhÇn v¨n:
HD HS «n tËp vÒ vb
T«i ®i häc:
.- GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi.- HS # nhËn xÐt, bæ sung.- GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m.* T¸c gi¶: Nhµ th¬ Thanh TÞnh (11.12.1911 – 17.7.1988) – Hµ Néi, tªnthËt lµ TrÇn V¨n Ninh, lªn 6 tuæi ®æi tªn lµ TrÇn Thanh TÞnh; häc tiÓuhäc vµ trung häc ë HuÕ. Tõ 1933 b¾t ®Çu ®i lµm HD viªn du lÞch råivµo nghÒ d¹y häc. §©y lµ thêi gian «ng b¾t ®Çu s¸ng t¸c v¨n ch¬ng. Trong sù nghiÖp s¸ng t¸c cña m×nh, Thanh TÞnh ®· cã nh÷ng ®ãnggãp trong nhiÒu lÜnh vùc: truyÖn ng¾n, truyÖn dµi, th¬, ca dao, bót kÝv¨n häc, song cã lÏ thµnh c«ng h¬n c¶ lµ truyÖn ng¾n vµ th¬.* Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT:- “T«i ®i häc” thuéc lo¹i truyÖn ng¾n Ýt nh©n vËt, Ýt sù kiÖn vµxung ®ét. TruyÖn ®îc cÊu tróc theo dßng håi tëng m¬m man vÒbuæi tùu trêng cña nh©n vËt “t«i”. Nã gÇn nh tù truyÖn, võa nhÑnhµng, võa man m¸c võa ngät ngµo quyÕn luyÕn nh÷ng d vÞbuån th¬ng cña kØ niÖm ®Çu ®êi.- Lµ 1 v¨n b¶n thÓ hiÖn hµi hoµ gi÷a tr÷ tinh (biÓu c¶m) víi miªut¶ vµ kÓ (tù sù), thuéc thÓ lo¹i truyÖn ng¾n nhng søc hÊp dÉn cñanã kh«ng ph¶i lµ ë sù tr×nh bµy c¸c sù kiÖn hay c¸c xung ®ét næibËt. T¸c phÈm ®· ®em ®Õn cho ngêi ®äc sù c¶m nhËn tinh tÕ d vÞ ngät ngµo, man m¸c trong t©m tr¹ng cña mét cËu bÐ ngµy®Çu tiªn ®Õn trêng qua ngßi bót tr÷ t×nh, giµu chÊt th¬ cña nhµv¨n Thanh TÞnh.- Theo dßng håi tëng cña nh©n vËt, nh÷ng c¶m xóc, t©m tr¹ngcña cËu bÐ ®îc diÔn t¶ rÊt sinh ®éng: sù håi hép, b¨n kho¨n lol¾ng, thËm chÝ cã c¶ tiÕng khãc, ®«i chót tiÕc nuèi vÈn v¬, vïan¸o nøc, võa bì ngì… T¸c gi¶ ®· kh¬i gîi l¹i nh÷ng rung c¶m sau xatrong t©m hån b¹n ®äc bëi trong cuéc ®êi, ai còng tõng tr¶i quanh÷ng c¶m xóc, t©m tr¹ng t¬ng tù.
II. PhÇn TiÕng ViÖt:
- HD hs «n tËp vÒ
cÊp ®é kh¸i qu¸t cña tõ ng÷
:
Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ v¨n 8
 
1
 
+ GV nªu c©u hái,
 
HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt,bæ sung.+ VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n:NghÜa cña 1 tõ ng÷ cã thÓ réng h¬n (kh¸i qu¸t h¬n)hoÆc hÑp h¬n (Ýt kh¸i qu¸t h¬n) nghÜa cña tõ ng÷ kh¸c:+ Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã nghÜa réng khi ph¹m vinghÜa cña tõ ®ã bao hµm ph¹m vi nghÜa cña mét sè tõ ng÷kh¸c.+ Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã nghÜa hÑp khi ph¹m vinghÜa cña tõ ®ã ®îc bao hµm trong ph¹m vi nghÜa cña méttõ ng÷ kh¸c.+ Mét tõ ng÷ cã nghÜa réng ®èi víi nh÷ng tõ ng÷ nµy,®ång thêi cã thÓ cã nghÜa hÑp ®èi víi mét tõ ng÷ kh¸c.- HD hs «n tËp vÒ
tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n
:+ GV nªu c©u hái,
 
HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæsung.+ VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n:-Chñ ®Ò lµ ®èi tîng vµ vÊn ®Ò chÝnh mµ v¨n b¶n biÓu ®¹t.-n b¶n cã tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò khi chØ bu ®¹t c®Ò ®· x¸c ®Þnh, kh«ng xa rêi hay l¹c sang chñ ®Ò kh¸c.- §Ó viÕt hoÆc hiÓu mét VB cÇn x¸c ®Þnh ®îc chñ ®Ò thÓ hiÖnë nhan ®Ò, ®Ò môc, trong quan hÖ gi÷a c¸c phµn cña VB vµc¸c tõ ng÷ then chèt thêng lÆp ®i lÆp l¹i.
B. LuyÖn tËp:HD HS lµm c¸c bµi tËp
:
* BTTN:
HD HS lµm BTTN (S¸ch BTTN NV 8 – Tr. 11)- HS tù lµm. (kÎ
 
b¶ng theomÉu).- HS ®æi vë.- GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng.- HS chÊm chÐo bµi cña b¹n.- Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®- îc /®iÓm tèi ®a.- Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞpthêi.C©uChän®¸p¸n§¸p ¸n®óng§iÓm§iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t®îc:..........
* BT TL
:- GV HD HS lµm BT.
1. B»ng c¶m nhËn cña riªng m×nh, em h·y giíi thiÖu ng¾ngän vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh vµ truyÖn ng¾n ‘T«i ®i häc”cña «ng.
Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ v¨n 8
 
2
 
(Gîi ý: Khi giíi thiÖu vÒ truyÖn ng¾n
T«i ®i häc
, cã thÓ chän méttrong nh÷ng c¸ch sau ®©y:+ Giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖthuËt cña truyÖn.+ Tãm t¾t truyÖn theo m¹ch c¶m xóc cña nh©n vËt
t«i
.- Gäi HS tr×nh bµy.- Th¶o luËn líp:+ ¦u ®iÓm+ Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n.=> Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh.- GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi.
2. H·y t×m tõ ng÷ ®Ó ®iÒn vµo s¬ ®å sau cho phï hîp víi c¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t cña tõ ng÷:
§éng vËt ThóChimc¸Hæ, nai,s¸o, vÑtc¸ r«, c¸ chÐp,
3. KÓ l¹i mét kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®i häc.- HD HS lµm dµn ý:
* Më bµi:
T¹o ra t×nh huèng ®Ó kÓ l¹i kØ niÖm (tõ c©uchuyÖn cña cha mÑ mµ b¾t vµo giíi thiÖu kØ niÖm cñam×nh; Nh©n khi nh×n l¹i 1 ®å vËt cò, nhËn 1 bøc th, xem 1cuèn phim…)
* Th©n bµi:
KÓ l¹i kØ niÖm ngµy ®Çu ®i häc:- Gîi nhí kØ niÖm:+ Giíi thiÖu nh©n vËt, t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn®¸ng nhí.+ Thêi gian, ®Þa ®iÓm.-DiÔn biÕn c©u chuyÖn, t×nh huèng x¶y ra m©u thuÉn.-KÕt tc u chuyÖn:+ M©u thuÉn ®îc gi¶i quyÕt.+ C©u chuyÖn trë thµnh kØ niÖm.
* KÕt bµi:
- Suy nghÜ cña b¶n th©n.- Bµi häc…
Gi¸o ¸n d¹y thªm Ng÷ v¨n 8
 
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->