Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
November 2011

November 2011

Ratings:
(0)
|Views: 126|Likes:
Published by Aamader Malda
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................
AAMADER MALDA, the only media of ur hometown n its thoughts. This BENGALI NEWSPAPER, born on 25 March 2002. Here u can share n x-press ur views n thoughts n u'll get here d essence of MALDAIYA CULT. So, hurry up. Come n join with us....................

More info:

Published by: Aamader Malda on Nov 24, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

 
96ì111
      


     
 
  
 

 
 

    
 
      
 
  
 

 
 
  
8 Õáèý±ûþí 1418, qSõ±õþ
F
 õø¸Ç 9 üÑàɱ 8
F
25 òËöÂ¥¤ õþ,2011
F
6 ó±î±
F
 ¿õò±÷ÓËùÉ ¿õî¿õþ îÂ
 ß±ûDZùûþ
%
03512 - 220522
)
response@aamadermalda.in
 ü£Ó˚G˛úÑ˛
 ¿úq¿õ:±ò ßÂÑËáè Ëü Îæù±õþ ðÅ  ý׿õ:±òÏ 
n
Ûõåõþæ±îÂÏûþ¿úq ¿õ:±ò ßÂÑËáè Ëü ÷±ùð± Îæù± ÎïËß Û¶¿î¿ò¿ñQ ßÂõþËå ðÅ  ý× ¿úq Æõ:±¿òßÂ/ ÛßÂæòÎæ Û÷ Ûü ¿ý¿j ý±ý× ¦Å    ¨Ëùõþå±SÏ Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþ  Ï ÛõÑ  ÕòÉæò ù±ùõ±ï±¿ò ý±ý× ¦Å    ¨Ëùõþ å±S ¿õ÷±ò Îâ±ø¸ /  Õ±á±÷Ï 27 ÎïËß 31 ¿ëÂËü¥¤ õþ ÂóûÇ  ™Là Ûý× ¿õ:±ò ßÂÑËáè ü ÕòÅ  ¿‡Âî ýËõ õþ±æ¦š  ±Ëòõþ æûþÂóÅ  õþúýËõþ/ Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþ  ÏõþáËõø¸ í±õþ¿õø¸ûþ õd – ‘¿÷¿ò áè  Ïí Îõþö¿ùëÂ× úò ý× ò Îî¿ùÂóÅ  ßÅ Âõþ, ÷±ùð±/’ ëÂ×Ë{¡ àÉ Îû Îæɱ¿î ßÅÂ÷±õþ  Ï Õ±á±÷Ï õËø¸  ÇõþÝ æ±òÅ  ûþ ±¿õþõþ Ý¿hÂø¸  É±õþ  öÅ ÂõËò«Ëõþ æ±îÂÏûþ ¿õ:±ò ßÂÑËáèËü Îû±áð±Ëòõþ Õ±÷Laí ÎÂóËûþËå/
 õý×Ë÷ù± 10 æ±òÅûþ ±¿õþ 
n
23 îÂ÷ ÷±ùð± Îæù± õý×Ë÷ù± q ýËõ 10 æ±òÅ  ûþ ±¿õþ’12 Îü±÷õ±õþ äÂùËõ 17 æ±òÅ  ûþ ±¿õþÂóûÇ  ™LÃ/  õý× Ë÷ù±õþ ëÂ× ËZ±ñËòõþ¿ðò Îß±òÝ Ã›¶Ëõú÷Ó  ùÉ ù±áËõ   ò±/ îÂËõ Ûõ±Ëõþ õþÎ÷ù±õþëÂ× ËZ±ñß ¿òõDZäÂò ÛàòÝ  äÓÂh±™Là ýûþ ¿ò/
Îæù±-¿ú± Âó¿õþðúÇ  Ëò Û¶¿î¿ò¿ñ ðù 
n
áî 4 òËöÂ¥¤ õþ, Âó¿}Â÷õ¼ üõþ ß±Ëõþõþ ëÂ× Bä¿ú±  ü¥ó¿ßÇÂî ˆÂɱ¿`ÂÑ ß¿÷¿é ÷±ùð±ûþ Îæù±¿ö¿Mß ó¿õþðúÇ  ò ßÂËõþ ÎáËùò/ ßÂ÷ÇüÓäÂÏ ÕòÅû±ûþ  Ï îÒ±õþ±ÎáÌhÂõ¼ ¿õ«¿õðɱùûþ, ÷±ùð± ßÂËùæ, Õ±ý× ¿é ձý× üý Îæù±õþÛßÂ÷±S Îõüõþ ß±¿õþ ý× ¿?¿òûþ ±¿õþÑ  ßÂËùæ¿éÂÝ âÅËõþÎðàËùò ÛõÑ ¿ú±à ›¶¿î‡±ò&¿ùõþÂó¿õþ ß±ê±Ë÷± óûÇ  ËõÂí ßÂõþËùò/ ß¿÷¿éÂËî ¿åËùò ¿õñ±ûþ ß îÂí ò¦¨õþ üý Âóұ䠿õñ±ûþß ÛõÑ Ûý× ß¿÷¿éÂõþÎäÂûþ±õþ÷ɱò Õ±¿úü¸ õËjɱÂó±ñɱûþ•Ã›¶±Mò  ÕñɱÂóß—/
 å¿õ Ð
 ¿÷üõ±Uù ýßÂ
á±Ëæ±Ëù òÔËîÂÉõþ î±Ëù î±Ëù Îæù±õþ ðÅý×÷LaÏ 
 ¿î¿ò ¿õ÷ù ð±ü/ ÷ßÂð÷ÂóÅ  õþ ¿òõ±üÏ Îá±ÂóÏË÷±ýò ð±ü Ý úߊ™LÃù± ÎðõÏõþÛßÂ÷±S ü™Lñò üÅ  Ëû±áÉ Ý õËõþíÉ  ¿õ÷ù ð±ü 1930 ü±Ëùõþ 5 òËöÂ¥¤õþ æiœ ¿òËûþ ¿åËùò/ ÷±ùð± Îæù± ¦Å    ¨ù ÎïËß ÷ɱ¿éªßÅÂËùúòÂó±ú ßÂËõþ ¿î¿ò ÷±ùð± ßÂËùËæ ö¿îÇ Â ýò ¿ßÂc ¿õËúø¸  ß±õþËí Îüà±Ëò Âóh±qËò± Îúø¸ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¿ò/Âóõþ  þ õîÇÂÏËî ¿î¿ò õýõþ ÷ÂóÅ  Ëõþ õþßÔÂøò±ï ßÂËùæ ÎïËß  ¦§±îÂß ýò/ Û¶ï÷æÏõËò ¿î¿ò õþ±©†˜Ïûþ ¦¤ ûþÑËüõß üÑËâõþ ü˼ ûÅM ï±ßÂËùÝ 1950 ü±Ëù õ±÷ÂóLšÏ  Õ±Ëj±ùËò ü±¿÷ù ýò/ îÂÈß±ùÏò Õ¿õöÂM  ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇ Âõþ Ûß¿ò‡Â ßÂ÷Ç   Ï ¿ýü±Ëõ îÒ±õþ ßÂ÷Ç  æÏõò q ýûþ/ 1964 ü±Ëù ß¿÷ëÂ× ¿òˆÂ Âó±¿éÇ Âõþ  ¿õö±æËòõþ ÂóËõþ ÷±ùð±õþ ÕËòß üÅ Âó¿õþ¿äÂî Îòî± ÷±ßÇ Âüõ±ðÏ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇ ÂËî Îû±á ¿ðËùÝ ðËùõþ ðÅÐü÷Ëûþ ¿î¿ò Âó±¿éÇ Â å±ËhÂò¿ò, õõþÑ ðËùõþÂó ÎïËß îÂÒ ±Ëß Îæù± ü¥ó±ðß ¿òûÅ  M ßÂõþ ± ýûþ/ îÒ±õþÎòîÔÂËQ  ö±õþ îÂÏûþ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇ ÂõþüÑáêÂò ÂóÅò#Ï¿õî  ýûþ/ 1966 ü±Ëùõþà±ðÉ Õ±Ëj±ùËò Îæù±õþ ¿õ¿öÂi§ æ±ûþá±ûþîÂÈß±ùÏò Û¶ôÅ Â{¡ Îüò üõþß±Ëõþ õþ ¿õËX ÃÛ¶¿îÂõ±ð Õ±Ëj±ùËòõþ ÂóÅËõþ±ñ± ¿åËùò ¿õ÷ù ð±ü/Ûå±h± ¿õ÷ù ð±ü 1962 ü±Ëù äÂÏò-ö±õþ î ûÅËXÂõþÂó¿õþ ËÛ¶¿ÂËî ‘÷ɱßÂË÷±ýò ù±ý× ò’ òÏ¿îÂõþ ¿õËõþ±¿ñî±ÛõÑ 1969 ü±Ëùõþ õ±òö±¿ü ÷±òÅËø¸õþ Îüõ±ß±ËûÇ  îÂÒ±õþ öÓ¿÷ß± ¿åù Õò¦¤Ïß±ûÇ/ õ±Ñù±ËðËúõþ ÷Å¿MûÅËXÂõþ Îû±X±Ëðõþ ü˼ îÂÒ±õþ Îû±á±Ëû±á ¿åù/ ëÂ×Z±dËðõþ æòÉ ü±ý±ÂóÅ  õþ Î÷Ìæ±ûþ üõþß±¿õþ à±ü æ¿÷Ëî •õîÇÂ÷±Ëò ¿õ÷ù ð±ü ßÂËù±¿ò— S±í¿ú¿õõþÂó¿õþ ä±ùò±, üõ¿ßÂåÅËîÂý× ¿î¿ò ¿åËùò Õáè ÉáíÉ/ õþ±æÍò¿îÂß æÏõËò ¿î¿ò Û¶ïË÷ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ ÎÂóÌõþüö±õþ 5 òÑ Ýûþ±ëÇ Â ÎïËß æûþÏ ýËûþ¿åËùò/ Âóõþ õîÇ ÂÏËî ¿õñ±òüö± Îö±ËéÂõþ ¿òõDZäÂËò 1967 ü±Ëù ßÂÑËáèü-›¶±ïÇÏ  ú±¿™LÃËá±Âó±ù ÎüËòõþ ß±Ëå ÕŠ Îö±Ëé Âóõþ±¿æî ýò/ ÛõþÂóõþ1969 ü±Ëù ûÅMôèÂËKé˜õþ›¶±ïÇÏ ¿ýü±Ëõ, 1971-Û ö±õþîÂÏûþ ß¿÷ëÂ× ¿òˆÂ Âó±¿éÇÂõþ ýËûþÛõÑ 1972 ü±Ëù ¿Âó ¿ë ÛôÂ-Ûõþ Û¶±ïÇÏ ýËûþ ý×ÑËõþæõ±æ±õþ ¿õñ±òüö± ÎßÂf ÎïËß ¿òõDZ¿äÂî ýò/ 1975-Û ¿î¿ò ðùÏûþ ß±Ëæ ÷˦¨± ¿áËûþ ¿åËùò/ qñÅ õþ±æÍò¿îÂß õÉ¿MQ òûþ, ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß æáËî îÂÒ±õþ ¿õäÂõþí ¿åù/ üËàõþ¿ïËûþ é±õþßÂõþ ËîÂò/ ‘¿üõþ ±æËðÌ{¡  ±’ Ý ‘òjßÅ Â÷±õþ’ ò±éÂËß ò±÷ öӠ¿÷ß±ûþ  îÂÒ ±õþÕ¿öÂòûþ ¿åù Õ¿õ¦œõþíÏûþ/ S÷±áî ðùÏûþß±Ëæ õÉ™¦¸ ï±ß±ûþúõþ  ÏËõþ õþÛ¶¿î îÒ±õþ  ûP ¿åù ßÂ÷/ Âó±ß¦š  ùÏ Ý ûßÔÂËîÂõþÕüÅ  Ëàõþ æòÉ î±Ëß 1978-Û ßÂùß±î±ûþ ý׈ Û`  ò±¿üÇ ÑËý±Ë÷ ö¿îÇ ßÂõþ ± ýËûþ¿åù/ Îüý×õåËõþõþ 22 ÕË"±õõþ ßÂùß±î±õþ¿Âó ¿æ ý±üÂó±î±Ëù  ¿ä¿ßÂÈü± ÂóõþÏ±ûþ Âó±ß¦šùÏ Ý ûßÔÂËîÂõþ ßÂɱòü±õþ ñõþ± ÂóËhÂ/ ÕõËúËø¸ 30 ÕË"±õõþ,1978 Îü±÷õ±õþ ¿î¿ò ßÂùß±î±õþ ý׈ Û` ò±¿üÇÑËý±Ë÷ üß±ù 10.15 ¿÷¿òËé ÎðýîÂɱá ßÂËõþ ò/
 Õ±Ëù±ß ÷Å à±æÇ   Ï,
 ü÷ûþ -Õü÷Ëûþ õþõgÅ Â
 ¿õ÷ùð±Ëß ձ¿÷ ð±ð± õËù ë±ßÂî±÷/ îÒ±Ëß Õ÷ù- ¿õ÷ù-ßÂ÷ù Îû ò±Ë÷ý× ë±ß± Îý±ß ò± ÎßÂò ¿î¿òÎüý× ò±Ë÷ý× Âó¿õþ¿äÂî ýËî ó±õþËîÂò/ ÛßÂý× Âó±h±ûþ õüõ±Ëüõþ ôÂËù îÒ±õþ ü˼ õgÅÂQ áËh ëÂ×Ëê¿åù/ õîÇÂ÷±Ëò Îû ÷±-÷±¿éÂ-÷±òÅËø¸õþ ßÂï± Îú±ò± û±ûþ, ¿õ÷ùð±õþõþ ±æÍò¿îÂß ¿ä™Lñ-ö±õò± ¿åù Ûý×÷±-÷±¿é-  ÷±òÅø¸Ëß ¿òËûþý×/ îÒ±õþ õMõÉ ¿åù, ÷±òÅ  Ëø¸  õþ Û¶¿î  Õ±™Lÿõþß ýÝ, üõ ÷±òÅ  ø¸ Îî±÷±õþ ýËõ/ ¿î¿ò ¿åËùòÂóËõþ±Âóß±õþ  Ï/ îÂÈß±ùÏò Ûß Îý±¿÷ÝÂóɱï ë±M±õþ ¿åËùò, ¿û¿ò õ±¿h õ±¿h âÅ  Ëõþ ¿ä¿ßÂÈü± ßÂõþËîÂò Ý ÝøÅ  ¸ ñ ¿ðËîÂò/ îÒ±õþÎîÂ÷ò Âóü±õþ Ý ¿åùò±/ ¿õ÷ùð±õþ Û¶Ëûþ±æò ò± ï±ß± üËQÝ ¿î¿ò Îüý× ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ ß±å ÎïËß ÝøÅ  ¸ñ ¿òËîÂò ÛõÑ îÒ±õþý±Ëî ðÅ’é±ß±õþ Ûß¿é Îò±é &Ò Ëæ ¿ðËîÂò/ ÕïÇ  ±È ¿î¿ò Ýý× ðÅ ’é±ß±õþ Îò±é¿é ¿ðËûþ Îüý× ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ ß±æ¿éÂËß Îû÷ò ü¥œ±ò æ±ò±ËîÂò, ÎîÂ÷¿ò Õ±õ±õþîÒ±Ëß ÕïÇ  ü±ý±ûÉ  ßÂËõþ üý±ûþî± ßÂõþËîÂò/ Ûý×õþßÂ÷ ÂóËõþ±Âóß±õþÏ  ¿òЦ¤ ±ïÇ ÷±òÅ  ø¸ ¿åËùò ¿õ÷ùð±/ îÒ±õþձ߿¦œß ÷Ô îÅ ÂÉõþ Âóõþ ձ¿÷ ౿òßÂé± Õ¿öÂö±õßÂýÏò ýËûþÂóËh¿å/
 ðÏÂóß ÷`Âù,
 ß¿õ Ý ò±éÂÉßÂ÷ÇÏ 
Îå±éÂËõù±ûþ ûàò ÕöÂûþ ßv±Ëõ Õ±÷õþ± ò±éÂËßÂõþ ¿õþý±üDZù ¿ðî±÷, îÂàò ÷±ËçÂ-÷ËñÉ Õ±÷±Ëðõþ ¿õþ ý±üDZËù Õ±üËîÂò Ý Õ±÷±ËðõþëÂ×Èü±ý ¿ðËîÂò/ õþ±æòÏ¿îÂõþÂó±ú±Âó±¿ú îÒ±õþÕòÉîÂ÷ úà  ¿åù Õ¿öÂòûþ/ Ü¿îÂý±¿üß ò±éÂËß ¿õËúø¸ö±Ëõ î±õþò±éÂÉÛ¶¿îÂö±õþ ¦£Ó Âõþí âËé¿åù/ ¿õËúø¸î ‘¿üõþ ±æËðÌ{¡  ±’ Ý ‘òjßÅ Â÷±õþ’ ò±éÂËß îÂÒ±õþò±÷öӠ¿÷ß±ûþÕ¿öÂòûþ ¿åù Õ¿õ¦œõþíÏûþ/ Ûý× Ü¿îÂý±¿üß ò±éÂßÂ&¿ù ÷Óùî ¿åù ÎðúËÛ¶÷÷ÓùßÂ ôÂËù ¿î¿ò ÎûËýîÅ ÛßÂæò àÒ±¿éÂÎðúËÛ¶¿÷ß ¿åËùò, î±ý×îÒ±õþ Û¶¿î¿é տöÂòûþý×ýËûþëÂ×êÂî Û¶±íõ™LÃ Ý æÏõ™LÃ/
 îÂí ð±ü 
, ö±õþîÂÏûþß¿÷ëÂ׿òˆÂ Âó±¿éÇ Âõþ Îæù± ü¥ó±ðßÂ
 Õ±¿÷ ûàò ÕSÅ   õþ ÷¿í ¦Å    ¨Ëù òõ÷ Î|íÏõþå±S ÕïÇ±È 1966 ü±Ëù à±ðÉ Õ±Ëj±ùËò ûàò  ü±õþ ± õ±Ñù± ëÂ×M±ù Îüý×ü÷ûþÛß Âóï-¿õË±Ëö ÂÛ¶ï÷ ¿õ÷ùð±õþæ; ±ù±÷ûþÏ õMÔ  î± q¿ò/  îÒ±õþÎü¿ðËòõþ Îüý×Õ±äÂõþí Õ±÷±Ëß õ±÷ õþ ±æòÏ¿îÂõþ æáËî Û¶ËõËúõþÂóï Îðà±ûþ/ ðËùõþ  ö±ãËòõþü÷ûþ Ý Îû ßÂËûþ ßÂæò ðùÏûþ ßÂ÷Ç   Ï ðËù ÎïËß ðùËß ձõ±õþÂóÅ  ò#ÏõËòõþß±Ëæ  Û¿áËûþÕ±Ëüò, î±õþ÷ËñÉ ¿õ÷ùð± ¿åËùò ÕòÉîÂ÷/ ¿õ¿öÂi§ õþ ±æÍò¿îÂß ßÂ÷ÇüÓäÂÏËî îÒ±õþ  ü˼ ß±æ ßÂõþ±õþ ÎüÌö±áÉ ÎÂóËûþ ¿åù±÷/ ÕîÂÉ™Là Õò±hÂ¥¤ õþ æÏõòû±Âóò Ý üõõþßÂË÷õþ ÷±òÅ  ø¸  Ëß ¿òËæõþ÷î ձÂóò ßÂËõþÎòÝûþ±õþÂ÷î± ¿åù îÂÒ ±õþ/ ÷±S 48 õåõþõûþ Ëü Ûý× õþßÂ÷ ÛßÂæò ßÂ÷ÇðÂ, ü±Ñáê¿òßÂ, Õ±ðúÇ ß¿÷ëÂ׿òˆÂ Îòî±õþ Õß±ù Û¶ûþ±í Îæù±õþõþ±æÍò¿îÂß ձËj±ùËòõþÎÂËS Ûß ÕÂóÓ  õþíÏûþ¿îÂ/
 ¦œÔ¿îÂõþ Õ±Ëù±ûþ ¿õ÷ù ð±ü 
 ÷±ùð± úýËõþõþ ÷ßÂð÷ÂóÅ  õþ Ûù±ß±ûþõùËðõ±òj ¿á¿õþ Îõþ±ëÂ Ý ¿õ¿Âóò¿õý±õþ  Ï Îâ±ø¸ Îõþ ±ËëÂõþüÑËû±á¦š  Ëù Ûß¿é ձõ Îõè ±Ë?õþ÷Ó  ¿îÇ  õþ ËûþËå/à ›¶¿îÂõåõþ Îüý× õÉ¿Mõþæiœ¿ðò ý×ÑËõþ æõ±æ±õþ ÎÂóÌõþüö± ëÂ×ðÄ  û±Âóò ßÂõþ ËùÝ Îüý× õÉ¿Mõþ Âó¿õþäÂûþ ÛàòÝ ÕËòËßÂõþ ý×Õæ±ò±/  ¦¤ ò±÷ñòÉ Ý õËõþíÉ Ûý× õÉ¿Mõþ ¦œÔ¿îÂä±õþí±ûþ...
 qö±¿úü¸ Îüò 
 
Îß±òÝ ¿õ:±Âóò üÓ  S ñËõþ ¿õ:±Âóòð±î±õþ ü˼ Îû±á±Ëû±á ßÂõþ±õþ Õ±Ëá Âó±êÂßÂËðõþ ûï±ûï ÎàÒ ±æàõõþ ¿òËî õù± ýËBå/ ¿õ:±Âóòð±î±ËðõþÎß±òÝ ð±¿õ õMõÉ ¿õø¸Ëûþ Ûý×üÑõ±ðÂóSÎß±òÝ ¿ò}Âûþî± õ± ð±¿ûþ Q õýò ßÂËõþò±/
 üîÂßÂÏÇßÂõþí  ¿õ:¿l 
ŒÊ…±øÓ¬¯∏
 w÷ üÑËú±ñò 
 Î¬– ’À˙±fl¬ ˙±¶aœ 
 ÷±ùð±ûþ ßÂùß±î±õþÎæɱ¿îÂÇ¿õð ëÂ×Â󿦚îÂï±ßÂËõò Û¶¿î ül±Ëýõþõþ ¿õ,Îü±÷ Ý ÷¼ùõ±õþ •üß±ù11 é± ÎïËß ügÂɱ 6 é±ÂóûÇ™L× ð¿Âí± 301 é±ß±/Îû±á±Ëû±á ßÂò æÅ¿õùÏ Îõþ±ëÂ, ëÂ×Ð õ±ùÅäÂõþ, ÷±ùð±,Îô±ò Ð 257434/Ûà±Ëò ¿êÂߊ¿æ, ߊ¿‡Â Û¶dî ßÂõþ± ýûþ/
¬¿ ˙Ǭı˛‰¬SêıM«   œ 
 ßÂùß±î±õþ ¦¤ò±÷ñòÉÎæɱ¿îÂø¸ ü¥Ú±é ݠý™¦¸  Ëõþ౿õ𠕦¤íÇ Âóðß Û¶±l— ›¶¿î ý×Ñõþ ±æÏ ÷±Ëüõþ 2 - 8ÛõÑ 19 - 25 õþà ÷±ùð±ûþ ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ±ëÂ, ëÂ×#;ù ßv±Ëõõþ ¿õÂóõþÏËî ëÂ×Â󿦚  î ï±ËßÂò/ ð¿Âí± 301 é±ß±/ Îô±ò Ð94341 39871/ Ûå±h±10-18 Ý 26-01 õþàÂóÓ  õÇ ëÂ× ðûþõþ±æÂóÅ  õþ, ÷ñÉ÷áè ±÷ •ÂóÓõÇ  ±äÂù— ßÂùß±î±-129 ëÂ×Â󿦚î ï±ËßÂò/ ü÷ûþ üß±ù 9 é± ÎïËß ügÂɱ 7 é±/ Îô±ò •033—25268652/
 ø‰¬øfl¬»¸±  ø˙é±  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ…  ı…±ı¸± - ı±øÌÊ… 
 fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘  fl¬˜« ‡±ø˘ 
Âóh±Ëî ä±ý×
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
 ø‰¬øfl¬»¸± 
2
n
 qSõ±õþ
n
25 òËöÂ¥¤ õþ,2011
 ¿õ:±ÂóËòõþ æòÉ Îô±ò ßÂò 
92327 90070
¬Û±Sœ ‰¬±˝◊
Ûß¿é Û¶àɱî Îß±¥ó±òÏõþ Îú±Ë÷õþ æòÉ ÎáÌh Îõþ±ë Õïõ± ÷ßÂð÷ÂóÅ  õþ ýý× Ëî ÷±¿îÂõþÎú±÷ •ûðÅ ÂóÅ  õþ— ÂóûÇ™Là Ûù±ß±õþ ÷ËñÉ 2,500 - 3,000 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂé æ±ûþᱠÛ¶Ëûþ ±æò¼ ö±h± “ ¿ùæ “ ÷±¿ùß±ò±ñÏò¼ ¦¤MWõþ Îû±á±Ëû±á ßÂò¼
97330 64994
%
 ˆ¬±h¬± ì ˘œÊ 
 Î¬◊»¸ı - ’Ú≈ᬱڠ
03512
220522
‘... Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð±’ ¿òûþ ¿÷î ý±Ëî ò±ÎÂóËù Õ¿öÂËû±á æ±ò±ò Ûý×ò¥¤ Ëõþ/
 ó¿Sß± Û¶¿î ÷±Ëüý׿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýûþ/ Õ±Âóò±õþ Îóó±õþ ýß±õþõgÅ Âõþß±å ÎïËß ÎäÂËûþ ¿òËî öÅ ÂùËõò ò±/
&
Ûà±Ëò
 òõ÷ 
 Ý
 ðú÷ 
Î|¿íõþ
ÎöÂÌî¿õ:±ò 
Âóh±Ëò± ýûþ/
Îû±á±Ëû±á  
94750 97895
ÎÂóÌ`˜Â¿Sûþ, ÂóÐõÐ, üÐ ä±Ð,
25, 5
8
’’
, Õò²ñõDZ 21,5
4
’’
, ôÂüDZ, ¿¦−÷, âËõþ±ûþ±Ã›¶ßÔÂî üÅjõþÏ, Îô±ò82931 68963
 úýËõþõþ ÷ñɦšËù 400- 
600 Φ¨±ûþ±õþ¿ôÂéÂ,éÂûþ ËùéÂ, æù üý ö±h± ¿òËî ä±ý×/94349 37991
 ëÂ× ý×Ë÷k ßÂËùæ Îõþ ±ë ¿¦š  îÂ
 ¿ÂóËõþ±æÂóÅõþ ëÂ×#;ù ßv±Ëõ 2000 Φ¨±ûþ ±õþ ¿ôÂËéÂõþ âõþ Õ¿ôÂü ¿ýü±Ëõ ö±h± ÎðÝûþ ± ýËõ/ Îû±á±Ëû±á  9434050994 •›¶õÏõþ õɱò±æÇÏ—
Îð±ß±ò âõþ ä±ý×
 ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×
 úýËõþõþ ÎßÂf¦šËù òîÅ Âò Ýø¸Å  Ëñõþ Îð±ß±Ëò ô±÷DZ¿üˆÂ ä±ý×/Îû±á±Ëû±á 97330 47259“94343 0333526 ÕË"±õõþ 11 õþËàÛ¶ï÷ Âó±î±ûþ۶߱¿úî Îòé ßv±õ úÏø¸Çß ¿õ:±ÂóËòÎü±ò±õþ ßÂËûþò ¿õò±÷Ó  ËùÉ ¿ßÂåÅ ¿ò¿ðÇ  ©† ÎÛ¶±ë±Ë"õþÎÂËS Û¶Ëû±æÉ ÂóhÂËî ýËõ/ – 
Âó¿Sß± ðlõþ
 ÷±ùð± úýËõþ ÎßÂ. Îæ.
 ü±òɱù Îõþ±ëÂ, õþ±æ÷ýùÎõþ±ëÂ, ÷ßÂð÷ÂóÅõþ üÑù¢Ÿ  ü¥óÓ íÇ ÷±¿ùß±ò±ñÏò, 120ÎïËß 150 Φ¨±ûþ±õþ ¿ôÂéÂÎð±ß±ò âõþ ä±ý×/ Îô±ò98320 06464
 
3
 qSõ±õþ
n
25 òËöÂ¥¤õþ,2011Õ±÷±ËðõþáõÇ , Õ±÷±Ëðõþ Õ±ú± -
 Õ±÷±Ëðõþ÷±ùð± 

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Chirasree Dasgupta liked this
Aniruddha Dasgupta added this note
Picture Credit for Back Page: Subhadip Mitra
Chirasree Dasgupta liked this
Farhana Jesmin liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this
Aamader Malda liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->