Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Lich Su 7 (Tu Tiet 1 Den 66)

Giao an Lich Su 7 (Tu Tiet 1 Den 66)

Ratings:
(0)
|Views: 4,332|Likes:
Published by api-26458918

More info:

Published by: api-26458918 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

 
Ngaøy soaïn : 04/09/06
PHAÀN MOÄT
:
KHAÙI QUAÙT LÒCH SÖÛ THEÁGIÔÙI TRUNG ÑAÏI
Tieát 1.
Baøi 1 :
SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅNCUÛA XAÕ HOÄI PHONG KIEÁN ÔÛCHAÂU AÂU
.( Thôøi sô – trung kì trung ñaïi )
I.
Muïc tieâu baøi hoïc
:1. Kieán thöùc : 
Giuùp HS naém ñöôïc :
-
Quaù trình hình thaønh XH PK ôû chaâu AÂu, cô caáu xaõ hoäi( bao goàm 2 giai caáp cô baûn : Laõnh chuùa vaø noâng noâ).
-
Hieåu khaùi nieäm
Laõnh ñòa PK 
vaø ñaëc tröng cuûa neànkinh teá laõnh ñòa.
-
Hieåu ñöôïc
Thnh thò trung ñaïi 
xuaát hieän nhö theánaøo, kinh teá trong thaønh thò trung ñaïi khaùc vôùi kinh teálaõnh ñòa ra sao.
2. Tö töôûng :
  Thoâng qua nhöõng söï kieän cuï theå, boài döôõng nhaänthöùc cho HS veà söï phaùt trieån hôïp quy luaät cuûa xaõ hoäi loaøingöôøi töø XH CHNL sang XH PK.
3. Kó naêng :
-
Bieát söû duïng baûn ñoà chaâu AÂu ñeå xaùc ñònh caùc quoácgia PK.
-
Bit vaän duïng phöông phaùp so saùnh, ñoái chiu ñeåthaáy roõ söï chuyeån bieán töø XH CHNL sang XH PK.
II. Ñoà duøng daïy hoïc :
-
Baûn ñoà chaâu AÂu thôøi PK.
-
Moät soá tranh aûnh moâ taû hoaït ñoäng trong thaønh thòtrung ñaïi.
-
Nhöõng tö lieäu ñeà caäp tôùi chính trò, kinh teá, xaõ hoäi trongcaùc laõnh ñòa PK.
III. Tieán trình toå chöùc daïy vaø hoïc :
1.
n ñònh :
2.
Kim tra baøi cuõ :
3.
Giôùi thieäu baøi môùi :
GV nhaéc laïi 1 soá kieán thöùccuõ ôû lôùp 6 lieân quan ñeán baøi hoïc ñeå giôùi thieäu baøimôùi .
 
4.
Daïy vaø hoïc baøi môùi:Hoaït ñoäng cuûa Thaày vaøtroøNoäi dung baøi giaûng
-
Cuoái theá kæ V, ôû phöôngTaâycoù söï kieän gì xaõy ra?- Khi traøn vaøo laõnh thoå cuûañeá quoác Roâma, ngöôøi Gieùcmanñaõ laøm gì ? Nhöõng vieäc laømaáy coù taùc ñoäng nhö theá naøoñeán söï hình thaønh xaõ hoäiphong kieán chaâu AÂu ?- Laõnh cha Phong kin vnoâng noâ ñöôïc nh thnh ønhöõng taàng lôùp naøo cuûa xaõhoäi coå ñaïi?-Laõnh ñòa phong kieán laø gì ?Do aicai quaûn ?- Cho HS ñoïc phn in nghingSGK/4
phaân tích- GV döïa vaøo
lieäu thamkhaûo SGV/ 15
phaân tích keânhhình soá 1 SGK - Ñôøi soáng cuûa - noâng noâ nhötheá naøo ?- laõnh chuùa nhötheá naøo ?- Kinh teá chuû yeáu ôû laõnh ñòalaø gì ?- HS ñoïc phaàn in nghieâng SGK 
phaân tích- Khi haøng hoùa phaùt trieån daãnñeán ñieàu gì ?- Trong thnh thò daân chyeáu laø ai ?- Haèng naêm hoï toå chöùc nhöõnggì ?- Phaân tích keânh hình 2 SGK/5- Söï ra ñôøi cuûa thaønh thò coù
1. ï nh thnh xaõ hoäiphong kieán ôû chaâu AÂu :
-
Cuoái theá kæ V, ngöôøiGieùcman xaâm chieám Taây AÂu
xaõ hoäi coù nhieàu bieán ñoåi :
Nhieàu vöông quoác môùi rañôøi .
Hoï chieám ruoäng ñaát,phong töôùc ( töôùnglónh quaân söï, quyù toäc …)
 
giaøu coù, quyeàn theá
 
laõnh chuùa phong kieán.
Noâ leä, noâng dn
noâng noâ phuï thuoäc laõnhchuùa.
 
Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂuhình thaønh
2. Laõnh ñòa phong kieán :
-
Laø nhöõng vuøng ñaát roänglôùn maø caùc quyù toäc chieámñoaït
 
bin thnh khu ñaátrieâng do laõnh chuùa cai quaûn.- Ñôøi soáng trong laõnh ñòa :
Laõnh chuùa soáng ñaàyñuû, xa hoa …
Noâng noâ chòu nhieàu thöùthueá
cöïc khoå, ngheøoñoùi …- Kinh teá : söû duïng kó thuaätcanh taùc
 Töï caáp, töï tuùc
Quan heä saûn xuaát: noângnoâ
><
 
laõnh chuùa .
3. Söï xuaát hieän caùcthaønh thò trung ñaïi :
-
Nguyn nhn : haøng hoùasaûn xuaát ngaøy caøng nhieàu
nhu caàu trao ñoåi, tp trungbuoân baùn phaùt trieån
thaønhthò trung ñaïi xuaát hieän .- Toå chöùc cuûa thaønh thò :
Cö daân chuû yeáu : thôï thuû coâng, thöông nhaân .
Nhieàu cô sôû saûn xuaát ,buoân baùn …
 
thuùc ñaåy
 
xhoäi phong
 
taùc ñoäng nhö theá naøo ñoái vôùiï phaùt trieån ca xaõ hoäiphong kieán chaâu AÂu ?kieán chaâu AÂu phaùt trieån
5. Cuûng coá :
1. Xaõ hoäi phong kieán chaâu AÂu ñöôïc hìnhthaønh nhö theá naøo ?2. Cuoäc soáng cuûa laõnh chuùa vaø noâng noâ coù gìkhaùc nhau ?3. Thaønh thò trung ñaïi ñaõ xuaát hieän nhö theá naøo?
6. Daën doø :
- Hoïc baøi .
 
- Xem vaø soaïn baøi 2 ( traû lôøi 2 caâu hoûi cuoái baøi)
Ngaøy soaïn : 04/09/06
Tieát 2.
Baøi 2 :
SÖÏ SUY VONG CUÛA CHEÁ ÑOÄ PHONGKIEÁN VAØ SÖÏ HÌNH THAØNH CHUÛ NGHÓATÖ BAÛN ÔÛ CHAÂU AÂU.
I.
Muïc tieâu baøi hoïc
:1. Kieán thöùc :
Giuùp HS hieåu roõ :
-
Nguyeân nhaân vaø heä quaû cuûa caùc cuoäc phaùt kieánñòa lí, nhö laø moät trong nhöõng nhaân toá quan troïng,

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
hoagaist liked this
phunghanh90 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->