Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gollapudi-1

Gollapudi-1

Ratings: (0)|Views: 24 |Likes:
Published by Mahesh Kathi

More info:

Published by: Mahesh Kathi on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2011

pdf

text

original

 
యమ షంషా
-
఩ణభ హహల భమ హహల
 
చత హలం హష఼ఔన ఆతఔధ
అఴ. హలం ేతన఼న ఔలం షంషా అంటన఼ న఼. హలం హష఼  ళ హతం. హలం దషఽ  హం఩మం. ఇల ఆలచన ే఺న అనమం. ఴూ   ఴూ   దషఽ    భయతం. షం఩మ షయ అంే! హ హతం ు఩భఴతం. హతఫడతం హ హడఫడద఼. యచన ేఔలం అ భక    ం
-
షంషా
. అ యంహల ళం఩ షంషా. హితం
,
షంతం
,
లం
,
ఴాత  
,
జన఩ద ఔధల
,
ఴన ల
,
   ైఔ లఴల
,
షఱ఺   ఴనం
-
అటషభఖ  యౄ఩ం షంషా.ఇంద఼ల భనఴ ఫంల
,
ఴనయల
,
టహయదల
,
హభఔ షాస
,
ఫదత
,
మ ఴఴష
-
఑ఔటట!ఴన ఖం ేఅ హహల వయౄ఩ం
-
షంషా.
 
భ త   డ ఎ.ఆ.నం ఩డఽ తహ ఩ేహు
-
అత టఔం
భ సంజ
ఖం.఑ఔ ఴఴషల ఴలం    ైఔ ఩తూషంఫంంన ఇఴాతభ. హ   ఔ ఑ఔ షంషాూ షంఫంంన. అ ల షంషా హద఼. సంజ
,
సయహ
,
హంఆటఉజల    న షంషా    ైబహూ  ఩ఔల. హటర  లూహద఼. ఆవంఔయల
,
హభఔాశ ఩యభసంష త఩ అరహవత
,
భాతఴ అజఞలహ ఉదసంచం. ఑ఔ ఩ షంేరహ
,
఑ఔ ఉదభ ఓన
,
఑ఔ ఺  ఩బహయధ఼లహ ఉదసహ  . నఔటూ ఔ఩లత డహ ఉన ఒ ఇంటఔధూ 
మం డ
అయ ట  య. భ త   డ ఑హమన ఫధ఩  .
అమ!మం ఑ఔ హభ    జహద఼ల ౌహ  
,
హయషాఱ఺  ంన అఴఴష హద఼ ఩ఔ
-
 
23
షంఴతహల ఆ ౌహ  తట  ఔతభ అ   ల఩ఔన మం ేవం
resilience
ూఉసయణహ ె఩హ
అడ. జం
,
 
Taj Mahal represents thegenius of that period, not its decay
.
  
-
భ ఩ంుతడ నన఼ హఖనం఩ూ తన ఇల  ల దఽయం ఴష఼  . న఼ ఇఫం఩ు 
ఇఔ య ఆఖంు 
అన఼. ఆమన న
ఆమల ెభ ఉన ట ఴయఔ౅హఖనంహ
,
఩దం
అడ.఩఩ంచ చతల భనఴుఴలషల ట ఴనయూ షహఏహట ేష఼ఔడ. ఏ న హ   భ    ఏో న టఴనయూషహలష఼  ం. అలడ ఔణడ తనంన వఔంతలన఼ అ  ంటూ  ఩ం఩త౉
-
ఆవభ యం దఖయ హఔ
,
నయం ఴయఔ ఴ హఖనం఩డంల ఉే  వం అే!!! హవమం ఆముూ అంంద యౄేష఼ఔఔ ితడ ఆఴచ఼నట. ఇ షంషా    ైబహ ట ఩ఔల.
 
భనూల ెమఴ. ష఼కం ఏటంటెమఴన శమం ెమఔఴటం. ఇంహ ష఼కం ఏటంట  ెమఔఴడం ఴల భం నశం లదన భ.
 
ండ ల౅ జషదష఼ల ఆమ శమ అ ఔ  ం
,
హ  ఩లఔ మంహ ర  ఱ఺హ  
,
ంఖుహ  
,
ఴహ  . ల఩షం ఆ ఩ూ  మూఴలం ంభతహఔ
-
఑ఔ
poser
హ ఉంలఆష఼  న఼. ఆలచనఔ ఆలంఫన హహల ఩మష఼  ఼. అఈ ఩షంఖ లం. భధధహ షంషాూ త౉యన ఉన  ేరహలల
-
ె   ైన఼ ఔ౅ ఔల఩ఔ ఩  
-
షంషా   ైబహూద఻ట యతేరహే. హయణం
-
ఆమహమలల భనఴ ఴన హహూ అఴషయ    
,
ె   ైతనఴంత    న ూఆలంఫన హఖల ఎ లఔఴలనఽ
,
఩఺  తలనఽ ఆమ దవలల జఔన఼ంటృ
,
ఔల఩ంటృ భంద఼ఔ హఖడ.
This is highly evolved civilization.
఩ ఴడం అ హ   ఔ    న ఩. అంద ఖంల ష఼కంహ ూఔయూన ఔచ఼
-
ఆ భత఩ెేటలూ
,
అఴహసన
,
అఴషహూ
-
భఱ఺ఏయయచ఼ఔన ఔహూ
-
దయనం. ఆ ఔచ఼ జహ
,
   ైమల  ొ అ లత    న ష఼త    ఫ అజంతఴ ంట   ఔల ేష఼ఴడం ఩ణూ  ఉసయణ. ఇ ఆ జ షంషా ఩పష఼  .
 
ఇటల ఩ ష఩ంల షఽమ అఅ ఩యతం ఫదల హఴడం ఴల లహల బహ  త    న హం  ఩టణం
1500
షంఴతహల తహత ఫమట఩ుం. న఼ షమంహ చఽరహన఼. షఱ఺   ఴనంల భఱ఺తన ఫతఔ ష఼ఖభం ేష఼ఔ ఩ఔహల దఖయం
,
ఖాసహణం దఖయం
,
టషయపహ హలఴ
,
హలఖద఼ ఏయయచ఼ఔన దటవఫ఩ భ హభ    జ షంషా    ైబఴం అ.
 
టంటఔంట యమ షంషా ఑ఔ ట     ైన లఫటూ హయణం ఏట
?
ఔ ె఺
-
ేఴడ.
ేఴడ
అనహ లభంబజల తడఴఴచ఼. న఼ ె  నలహడ
,
఩దనమనభలహో
,
బజంఖ
,
గటత
-
భఴ హద఼. ఈ
ేఴడ
భనం అలహట ఩ున ఇ఩ట 
“Denominational”
ేఴడ హద఼. ల వఫ  ల లఖల తహత ఔభంహ
compartmentalize
అన ేఴళ    . న఼ ె  ేఴుూభ య
రహషం
”.
ఆలచనూఅంద
,
అఴహసనూలంఖ వూ  
-
అంటషతం.
 
షంషాల ట ేఴడ
-
భనఴ ఴూఆయ    హ   ధహ   వ  
-
 
అ 
. ఴ ఏభతఴనఖం ేష఼హల అఴషయ    న వూ   ఇ. ఏఔడ ొయఔతం
?
ఎఔడ ొయఔతం.  సత    ఇంటూ అ  ఺దంహ ఉంచ఼ఔంటడ. అంద అఴషహల౅  
Custodian
అతన఼.
 
హల఩ ెమ అ హ   న    న ఋ దంల
10
భండలలల
, 1128
షఽహ  లలష఼భయ
50
రహతంఅ సతం ఩ష   ఉం.
It is the elemental force for the earlier man. It was his God.
 
అ ల ఩ితం మజఞష ేఴ భాజం సయం యత తభం
 
అందభం యఔ అ  హ     ంచ఼చ఼న఼
-
అంఆడ దం. (ఖభఔ: ఇఴ ె఺ె఩   నశమల హఴ. ెలష఼ఔ ె఩  న.  ఆలచనలన఼ షభ  ంచ఼ఔ ఆహలన఼ ద఼ఔ ంద఼఩న).ఇహన఼బఴం భనఴడ ఏయయచ఼ఔన రహషం. తనఔ ెమ
-
తన అద఼఩ల ల వూ   అ.అజ  భఆ ఔట న఼ఔ
-
ఴలం ఆలచనల ఖయ  . వఫ  ల ఖఔ ఆలచన
,
అఴహసన ఫహహనేలఔ
-
తనహయ అద఼తంహ ఴంయ.
“లఔంఫల లల లఔష఼   న తనలఔంఫ   ైన ంఔట ఔఴల ఏహఔా లఖ
”.
 
రహషం అద఼త    న ఔళహ
,
ఔతంహ యౄ఩ద఼  ఔన దవ ఇ. ఆలచనూనఱ఻఩ట  
,
లఴల౅ ఩లఴలఅల  
,
అ఩యౄ఩    న యౄ఩ం ఇన
Glorious
భ ఇ. ఔ఩ట ష఼  న఼. భంచంు. హ   ఔం
reflexes
 భతంేభనఴుూ
-
ఆలచన అనంచ఼ఖల షల హఔ
రహహల
అఴషయభమ. అ ల అత ఔూ. అట఩ఔ ఫడ ఉడ
-
అంట఩఺హడఔట  ూ ళడ. ఈ అనం ంటఆహవం ం చందభభ ఴ ద఩చ఼డ
-
అంట఩఺హడనభడ. ఎద఼యచఽహ  .   అభద రహషం.
ె఩డం
ల షభషలూ఩హయం లద఼.నభడంల ఉం. అభెద఼
-
న నటహ ఆహవంల ఉన చందభభ
-
యౄ
,
హ   హమఴ ల బమంఔయ    న ఖ  సభ.
 
వఫ  హ
ేఴడ
అ రహహ
-
అద఼త    
muse
హ ిందఽేవం ే఺నంత షాతంహ భ  ేవభ
-
హద఼
-
భభతభ
-
హద఼ భషంషా ెమలద఼.... ెమలద఼ ఔ౅. అంద఼ ఈ షంషాూ ఇంత షా. ఇంత హందత. ఇంత
resilience.
భఔహ
-
న఼ ఖళల  ఴళ ఖం భట  డడం లద఼. భన ఴనంల ష  షయ    అ యహల హఴాతల  ఽ అల  న
omnipotent, omniscient
వూ   భటన఼ ె . షంషా హహూఆలహలభన
ేఴడ
ఖం న఼ భట  డతన఼. ట  ఴల
,
జ  ష఼ఴల౅
,
ఔహయల౅
-
 ఇఴ ద భటల
-
ఆడ ఖసల   హద ఫభలెూ న ఆభనఴల దఖయం ఆవంఔయల హ
-
఑ఔ యమ షంషాలభనఴ తంల

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->