Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23323, 24.11.2011]

Oslobođenje [broj 23323, 24.11.2011]

Ratings: (0)|Views: 443 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
DANAS PRILOG
TU@ILA[TVO BiH
OSLOBO\ENJE
^ETVRTAK, 24. 11. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.323Cijena: 1 KM/6 KN
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
 www.oslobodjenje.ba
Tan ta vi jekopi ja Mubaraka
 SaradnjaBiH i Srbi je u progonuzlo~inaca
Testusagla{en ali - nedos tupan
2. strana
NASTAVLJENINEMIRI U EGIPTU
19. strana
Reuters
POPUNJAVANJE INSTI TUCIJA
SASLU[ANEJUP GANI]
4. strana
MA[INOVO\E PREKINULI [TRAJK
 Sindikat ma{inovo|a @RS-a i Dodik 
7. strana3. str.
Predsta vni~kidom Parlamen ta Federacije BiHza tra`io
 
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,24.novembar/studeni2011.
2
U @I@I
Predsta vniciTu`ila{tvaBosne i Hercego vine i Tu`ila{tva za ra- tnezlo~ineRepublikeSrbi je  ju~er su u Sara je vuodr`alisas- tanak na ko jem su razgo varali o protokolu o saradnji u progonu po~inilacakri vi~nihdjelarat- nogzlo~ina, zlo~inaprotiv~o- vje~nosti i zlo~inagenocida. Nakonsastanka, saop}eno je da su predsta vniciTu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratnezlo~ineRepublikeSrbi jeusaglasilitek- stprotokola, te da su podr{ku procesuprego varanjadalipred- sta vnicivlade SAD-a, Delegaci-  jeEvropskeuni je i OSCE-a. Iz te instituci je, me|utim, ni- suhtjelisaop}itivi{edetalja o sa- momtestuprotokolako ji je usagla{en.
Informaci je i dokazi
Oslobo|enjeposjedu jerani ji tek stprotokola o saradnji u pro- gonupo~inilacakri vi~nihdjela ratnogzlo~ina, zlo~inaprotiv ~o vje~nosti i zlo~inagenocida i o tome je ve} pisalo. ^lan1. tek sta je predvi|ao da }ena osno vuprotokolaTu`ila{tvo BiH dosta vitiTu`ila{tvu za ratne zlo~ineSrbi jeinormaci je i doka- ze o postupcima za kri vi~nadje- laratnogzlo~inapo~injena nateritori jijedne ili drugedr`ave, ~iji po~iniociima judr`av ljanstvoSr- bi je, dvojnodr`av ljanstvo ili pre- bi vali{te u Srbi ji. Isto vremeno, ~lan1. je predvi|ao da }e Tu`ila{-tvo za ratnezlo~ineSrbi jedosta-  vitiTu`ila{tvu BiH inormaci je i dokaze o postupcima za kri vi~na djelaratnogzlo~inapo~injena na teritori jijedne ili drugedr`ave, ~ijipo~iniocuima judr`av ljan- stvo BiH, dvojnodr`av ljanstvo ili prebi vali{te u BiH. Neposrednoposli jesastanka predsta vnikaTu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratnezlo~ineSrbi-  jeni jepoznato u ~emu se razli- ku jeusagla{enaverzi ja od ove prethodne, ali izvorupoznat sa sadr`ajemdokumenta, pod uslo vomanonimnosti, obja{- nja va da je sadr`ajgoto voisto-  vjetan u oba dokumenta.
Brojneraspra ve
O protokoluizme|uTu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratnezlo~ineposljednjih se mjeseci u ov da{njoj  ja vnostidostarasprav ljalo, ali i {pekulisalo. Podsje}amo, potpi- si vanje tog protokolaprvobitno je bilona jav ljeno za juli ove godine i trebao ga je u ime BiH potpisati tada{njigla vnitu`ilacMilorad Bara{in, ko ji je ba{u to vri jemesu- spendo van s unkci je. - Termin i mjestopotpisi vanja protokola o saradnjiizme|u Tu`ila{tva BiH i Tu`ila{tva za ratne zlo~ineRepublikeSrbi je bit }e naknadnoodre|eni, saop}eno je  ju~er iz Tu`ila{tva BiH.
J. F.
BiH i Srbi ja o progonu zlo~inaca
Testusagla{en ali - nedos tupan
Termin i mjestopotpisi vanjaprotokola bit }e naknadnoodre|eni, saop}eno je ju~er iz Tu`ila{tva BiH
Sorensen:Korak ka saradnji
[e Delegaci je Evropske uni je i speci jalni predsta vnik  EU ambasador Peter Soren- sen pozdra vio je zaklju~enje prego vora i dogo vor posti- gnut oko kona~nog nacrtaprotokola izme|u tu`ila{ta-  va BiH i Srbi je.-Uz ovaj veliki pomak i potpisi vanje protokola ko je se o~eku je u predsto je}im sed- micama, bit }e ispunjenaje- dna od preporuka sa dru- gog strukturiranog di jaloga o pra vosu|u izme|u EU i BiH.EU je uvjerena da dana{nji dogo vor predstav lja za vr{ni korak u jednom dugotraj- nom ali konstrukti vnom pro- cesu, rekao je Sorensen. Ovaj protokol, prema njego vim ri je~ima, predstav lja izna~a-  jan korak u ja~anju regional- ne saradnje u rje{a vanju pre- dmeta ratnih zlo~ina i uspo-stav ljanju konkretnih proce- dura ko je }e pomo}i procesu pomirenja na zapadnom Bal- kanu, prenosi Fena. Ni nakonju~era{njedvi jesjedni- cePri vremeneza jedni~kekomisi-  je oba domaPSBiH za pro vo|enjeodlukeEvropskogsuda za ljudska pra va u Strasbourgu u slu~ajuSej- di} i Fincini jeormirannitijedan konkretanpri jedlogamandmana na Ustav BiH ko jim bi se iz Usta va BiH uklonileodredbeko jediskri- minira jupripadnikenacionalnih manjina i nacionalnoneopredi je- ljenihgra|ana.
Doda tnovri jeme
Rok za predlaganjekonkretnih amandmana, te izja{nja vanje je 1. decembarkada}e se komisi japo- no vookupiti. Predsta vnici13 par- lamentarnihstranaka, te Vi je}ana- cionalnihmanjinapribli`ili su sta-  vo ve oko toga da opsegpotrebnih reormibudesamo na izmjenama  vezanim za Dom narodaPSBiH i Predsjedni{tvo BiH. Saglasnostpo- sto jitek oko usposta veklubaosta- lih u DomunarodaPSBiH. Kod Predsjedni{tvaposto jieventualna saglasnostsamoukolikona~inizbo- ra~lano vabudeposto je}i, diretnim putem.- Ostalapitanja se razli~itotreti- ra ju od politi~kihstranaka i ova dva pribli`enasta vanisudo voljna u ovomtrenutku da se sa~ini i jedan amandman. Zato je ostaljenodo- datnovri jeme, po jasnio je [efk  D`aero vi}, predsjeda va ju}iPri vre- menekomisi je. On je oci jenioda su ~lano viko- misi jepredkrajju~era{njegzasje- danja, ipak, rasprav ljali s vi{erezo- na. D`aero vi} je pozvaopredsta-  vnikestranaka da do 1. decembra razgo vara ju i sa ruko vodstvima svo jihstranaka, ali predlo`io i da se odr`eme|ustrana~kekonsultaci je. Pri jedlogSNSD-a je izgledao kao opci jako ja bi mogladobitipo- dr{ku. KrstanSimi}, predsta vnik  SNSD-a, rekaoje da }e amandma- ni ove strankebitipredlo`eni1. decembra, a Sa{aMagazino vi} iz SDP-a je u raspra virekao da je nje- go vastrankaspremnarazgo varati o tom pri jedlogu. Iz SNSD-a, pod- sjetimo, predla`u da Dom naroda ima 18 delegata, po pet u klubo vi- ma tri konstituti vnanaroda, te tri u klubuostalih, a kod Predsjedni{tva predla`udirektanizbor~lano va Predsjedni{tva, jednog iz RS-a i dva iz FBiH, ali bez nacionalnih odrednica.
Podsje}anje na april
- Smatramo da je najboljerje{e- nje iz aprilskogpaketa, ali ako to ni-  jemogu}e, spremni smo razgo va- rati i o drugimrje{enjima, pa i rje- {enjuSNSD-a, kazao je Magazi- no vi}.Tokomju~era{njeraspra veot-  vorena je pri~a i oko ra vnopra-  vnosti tri konstituti vnanaroda u BiH, a u jednommomentu je Bo`oLjubi}, lider HDZ-a 1990, za-tra`iosta jali{te od predsta vnika SDA, SBiH i SDP-a o tome da li jepra vi~anna~inizbora u Dom na-rodaParlamentaFBiH. Bor jana Kri{to iz HDZ-a BiH je istakla da se u ovomtrenu`elizanemariti da su Hrvatidiskriminirani.
M. \. R.
 SNSDnudirje{enje
Pro vedbapresudeSejdi}- Finci
Nakonvi{esatnihraspra vapokazalo se da su predsta vnici parlamentarnihstranakajedinstvenisamo oko pro{irenja DomanarodaPSBiH
Novisas anakPrivremenekomisi e1. decembra
Foto: D. TORCHE
 SDP SPREMANZA RAZGOVOR Sa{a Magazino vi} iz  SDP-a je u raspra virekao da je njego va stranka spremnarazgo vara ti o pri jedlogu SNSD-a
Predsjedni{tvo Stranke demokratske akci je (SDA) usvo jilo je u sri jedu informaci ju predsjednika SDA Su- lejmana Tihi}a o aktualnoj politi~koj situaci ji u Bo- sni i Hercegovini i toku pregovora o formiranju dr`avne vlasti, saop}eno je iz Slu`be za odnose s ja- vno{}u ove stranke.U saop}enju se navodi da je potrebno nastaviti sara- dnju i unapre|ivati odnose sa Soci jaldemokratskom par- ti jom te ostalim strankama potpisnicama Platforme. Neophodno je nastaviti i razgovore kada je u pitanju formiranje Vi je}a ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedni{tvo SDA smatra da Vlada Federaci je BiH radi dobro, te da nema potrebe za njenom rekon- strukci jom.Zakon o unutra{njim poslovima Federaci je BiH i kan- tona treba mi jenjati da bi se postigla bolja efikasnost i odgovornost. U saop}enju se dalje ka`e da SDA ne}e dozvoliti bi- lo kakav politi~ki uticaj na operativni rad polici je, fina- nsijsku stabilnost i samostalnost policijskih struktura. Redovna sjednica Glavnog odbora SDA bit }e odr`ana sredinom decembra u Sara jevu.
 
PREDSJEDNI[TVO SDA
VIJESTI
Ne}emo dozvoliti politizaci ju polici je
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
~etvrtak,24.novembar/studeni2011.
3
Da vno su isteklimandativeli- kombro ju~lano vaederalnih instituci jako jeimenu jeParla- mentFBiH na pri jedlogpred-sjednika i dopredsjednikaFBiH i ederalneVlade, a nemapri je- dloga za imeno vanjeno vihsazi-  va. Jo{ 2009. mandati su istekli ~lano vimaederalnihkomisi ja za koncesi je i vri jednosnepapi- re. U mandatunisu~lano vi UO i direktorDirekci je za pasi vnipo- dbilans, kao ni hrvatski~lanFERK-a, a mandatpra vobranite- lju je istekao2008.
Dr`a vnaslu`ba
PredsjednikFBiH@ikoBudi- mir i dopredsjedniciMirsadKebo i SvetozarPudari} te premi jerNe- rminNik{i}ignorirali su dopisKo- misi je za izbor i imeno vanjePred- sta vni~kogdomaParlamentaFBiH od 11. ma ja u ko jem je od njihza-tra`eno da iz vr{esvo juzakonsku oba vezu. Predsta vni~ki dom je  ju~erusvo jioinici jati vupredsje- dnika te komisi jeSaetaKe{e u ko-  joj se od nadle`nihtra`i da hitnodo-nesuodluke o imeno vanjima u na vedeniminstituci jama. - Zadu`uju se predsjednik i dopredsjedniciFBiH i premi jer FBiH da u skladu sa svo jimusta-  vnim i zakonskimnadle`nostima hitnoiz vr{e sva potrebnaimeno-  vanja u svimti jelima u ko jima je ~lano vima ili imeno vanim du`nosnicima, odnosnoodgo-  vornimosobamaistekaomandat te da ih dosta veParlamentu na pot vr|ivanje, glasiinici jati va. Po hitnompostupkuPredsta-  vni~ki dom usvo jio je pri jedlogiz- mjenaZakona o dr`a vnojslu`bi FBiHko jim se osobama{kolo-  vanim po bolonjskomsistemu dozvolja va da konkurira ju na mjesta u dr`a vnojslu`bi. Pred-  vi|a i da namje{tenici u ederal- niminstituci jama sa pet godina sta`a i dr`a vnimnamje{teni~kim ispitom, ko ji su uz rad stekliviso- kustru~nuspremu, mogukonku- rirati za dr`a vnogslu`benika. Po ri je~imaresornogministra ZoranaMikuli}a, amandmane nekolicineposlanikaVladani je moglaprihvatiti jer su predlaga- li da se namje{tenicipromi~u u dr`a vneslu`benikemimoja vnog konkursa i polaganjadr`a vnog ispita za visokustru~nuspremu, a na osno vuodlukeruko vodite- ljaorganadr`a vneslu`be. JasminDuv njakupitao je {ta je s zapo{lja vanjemmladihko jiza-  vr{a va justudij po bolonjskomsi- stemu u oblastimazdrastva i obrazo vanja, jer predlo`enaiz- mjenazakonaodnosi se samo na dr`a vnuslu`bu, ali na njego vapi- tanjapredsta vnikVladeni jeod- go vorio.
 [ansabolonjcima
- Ovajzakonotvaramogu}nost bolonjcima sa trogodi{njimstudi-  jem da rade sve poslo ve u dr`a vnoj slu`bi. U Vladiposto jiuredba o to- me, ali u Parlamentu ne va`i i mo`e se desiti da status tih slu`benikabu- deri je{en na druga~ijina~in, kazao  je IsmetOsmano vi}, doda{i da kvalitetnorje{enjezahti je vaula- zak u su{tinudjelokrugaposlo va u dr`a vnojslu`bi.IbrahimNadare vi} je kazaokako }e glasatiprotiviakoizmjeneodgo-  vara junjego vojnezaposlenojk}er- ki sa bolonjskih240 bodo va. Po nje- mu, izmjene su u suprotnosti sa zakonima o pla}ama i naknada- ma, policijskimslu`benicima, zdrav- stvenojza{titi i zadiru u podi jeljene nadle`nostiFBiH i kantona o ko jima FBiHni jekonsultiralakantoneko ji  ve} donosesvo jezakone o dr`a vnoj slu`bi.
 Seni ta[EHER^EHAJI]
Popunja vanjeinsti tuci ja
PRED STAVNI^KI DOM PARLAMENTAFBiHZATRA@IO
PredsjednikFBiH@ivkoBudimir i dopredsjedniciMirsadKebo i SvetozarPudari}, te premi jerNerminNik{i} ignorirali su dopisKomisi je za izbor i imeno vanjePredsta vni~kogdomaParlamentaFBiH od 11. ma ja
Usvo i ipri edlogizmjenaZakona o dr`avnojslu`biFBiH
Foto: D`. KRIJE[TORAC
PETERSORENSEN ZLATKOLAGUMD@IJA
Dovoljno prostora za kompromis
[ef Delegaci je EU i speci jalni predstavnik EU za BiH Peter Sorensen, komentira ju}i predsto je}i sastanak  bh. politi~kih lidera u Itali ji, ka`e da pozdravlja sva- ku priliku ko ja za jedni~ki okuplja politi~ke lidere BiH s ciljem da zemlja krene napri jed. “Ne samo da to du- gu ju gra|anima nego je i izuzetno va`no da se {to pri-  je postigne sporazum o vode}im pitanjima, osobito kada je ri je~ o EU reformama“, oci jenio je Sorensen. Smatra da posto ji dovoljno prostora za strane da izna|u dogovor ukoliko su spremni i voljni prihvatiti odgovornost i posti}i zna~ajan kompromis.
SDP za BiH svih gra|ana
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija nala- zi se u Washingtonu, gdje je u~estvovao na konfe- renci ji Vri jeme za promjene: Novi transatlantski pri- stup zapadnom Balkanu u organizaci ji Centra za me|unarodne strate{ke studi je. On je rekao da SDP ne}e pristati da se BiH defini{e kao prosti skup vo- lja tri ju etni~kih skupina i da je na{a zemlja, pored konstitutivnih naroda, i dr`ava ostalih, kao i gra|ana prema Dejtonskom ustavu. Lagumd`ija je naglasio da je BiH kakvu SDP `eli, ona BiH ko ja ima podr{ku demokratskog svi jeta i da }e SDP jednako predano raditi na izgradnji takve dr`ave kao i do sada.
FEDERACIJAFBiH AHMETOVI]- HUFFMAN
Budimir s ambasadorima
Predsjednik FBiH @ivko Budimir primio je, u odvo jenim susretima, veleposlanika Republike Iran u BiH Gholamreza Yousefi ja, veleposlanicu Kraljevine Norve{ke u BiH Anne Vibeke Lilloe i veleposlanika Republike Sloveni je u BiH Andre-  ja Grasselli ja. Razgovarano je o bilateralnim odnosima ovih ze- malja i BiH, sa posebnim uklonom na ekonomske odnose i mogu}a ulaganja u pro jekte u na{oj zemlji. Bilo je ri je~i i o politi~koj situaci ji u BiH i br`em for- miranju Vi je}a ministara. Diplomatski predstavnici Irana, Norve{ke i Sloveni je dali su podr{ku euroa- tlantskim integraci jama BiH.
Dobra saradnja s NA TO-om
Zamjenik predsjedava ju}eg Vi je}a ministara BiH i ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi} sastao se  ju~er sa komandantom [taba NA TO-a u Sara jevu Ga- ryem Huffmanom.Razgovarano je o sigurnosnoj situaci ji u BiH kao i o dosada{njoj saradnji Ministarstva sa [tabom NA TO-a.Oci jenjeno je da je sigurnosna situaci ja na zado- voljava ju}em nivou, a saradnja Ministarstva i NA TO- a uspje{na te da takva treba biti i u budu}nosti. Huffman se interesovao za ure|enje sigurnosnog sistema u BiH te na ko ji na~in se BiH bori sa izazo- vima ko je nose teroristi~ke aktivnosti.
Potreban je kompromis
BrzinapristupanjaBosne i Hercego vineNATO-u ovisit}e o politi~kojvolji i ispunja vanjupreostalihoba vezame|uko jima  je rje{a vanjepitanjaregistriranjaperspekti vnevojneimo vine {to je i uvjet za akti viranjeAkcijskogplana za ~lanstvo (MAP), poru~ili su ju~erkomandant i zamjenikkomandantaNATO-a u Sara je vugeneralGaryHu man i puko vnikJohnAndreasOl- sentokomobra}anjaposlanicimaPredsta vni~kogdomaPar- lamentaFBiH.BiH morabitispremna na kompromise, razvitiosje}aj za kre- tanjenapri jed i zabora viti na pro{lost, poruka je visokihdu`no- snikaNATO-a ko ji su predsta vilino videsetogodi{njistrate{ki konceptSa veza. Tokompolusatnogodgo varanja na pitanjaposlanika, gosti iz NATO-a su ve}i dio vremenamoralipotro{iti na obja{nja vanje odredbiDejtonskogmiro vnogsporazuma i ulogeNATO-a i OHR-a ko ju su im dalianeksisporazuma. Vrlomalopitanjaod- nosilo se na konkretneprednostiko je~eka juzemlju po ulas- ku u NATO.Za razliku od poslanika, ministara i slu`benika, no vinariko-  ji su pratiliju~era{njusjednicuPredsta vni~kogdoma, zbogpro- pustaorganizatora, nisubili u mogu}nostislu{atiofci jelnipre-  vodobra}anja~elnikaNATO-a u Sara je vu. Primjedbeupu}ene ~elnicimaPredsta vni~kogdomarezultirale su izvinjenjem predsjeda va ju}egDenisaZvizdi}a.
Huf man i Olsen u Par amen uFBiH

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ljiljana Vukovic added this note
Vec danas ce biti Dinin koncert i u suboto i nedjlju, pa moliiiim.....
Sports News liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->