Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
راه های کاهش مشکلات زناشویی

راه های کاهش مشکلات زناشویی

Ratings: (0)|Views: 11,506 |Likes:
Published by یک فراکاو
‫ﺳﻮال در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ‬

http://1farakav.com

‫3 ‪Page 1 of‬‬

‫ﺳﻮال در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ‬
‫ﻳﻜﻲ از ﺳﺆاﻻت ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﻮري آﻪ ﺑﻌﺪ از داﺷﺘﻦ ﻳﻚ راﺑﻄﺔ ﻋﺸﻘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ زن ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﻮد اﻳﻨﺴﺖ آﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد آﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻳﻚ زن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ “ ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪم” و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ “اﮔﺮ ﺧﻮب ﻣﺮاﻗﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻮدي ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪي”. ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ او واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪﻩ و ﻳﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﻣﻲآﻨﺪ.‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺁن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘ
‫ﺳﻮال در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ‬

http://1farakav.com

‫3 ‪Page 1 of‬‬

‫ﺳﻮال در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ‬
‫ﻳﻜﻲ از ﺳﺆاﻻت ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﺟﻮري آﻪ ﺑﻌﺪ از داﺷﺘﻦ ﻳﻚ راﺑﻄﺔ ﻋﺸﻘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ زن ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﻮد اﻳﻨﺴﺖ آﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد آﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻳﻚ زن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺧﻮاهﺪ ﮔﻔﺖ آﻪ “ ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪم” و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ “اﮔﺮ ﺧﻮب ﻣﺮاﻗﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻮدي ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪي”. ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﻜﻪ او واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ارﮔﺎﺳﻢ رﺳﻴﺪﻩ و ﻳﺎ ﺗﻈﺎهﺮ ﻣﻲآﻨﺪ.‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﺖ ﺁن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻈﺎرات اﺟﺘ

More info:

Published by: یک فراکاو on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
نﺪﻴﺳر 
 
درﻮﻣ 
 
رد 
 
لاﻮﺳ 
Page 3 of 3http://iran3x.takehost.com/learn/orgasm.htm27/03/
1
377
ﺖﺳا
 
ﻩﺪﻴﺳﺮﻧ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
وا
 
ﻪآ 
 
ﻲﺘﻗو 
 
ﺎﺗ 
.
ﺪﻴﺳﺮﺘﻧ 
 
،ﺪﻳراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
ﻪﭽﻧﺁ
 
ﻪﺑ 
 
نﺪﻴﺳر 
 
ياﺮﺑ 
 
ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ 
 
يوﺮﻴﻧ 
 
لﺎﻤﻋا
 
زا
 
و 
 
،دﻮﺸﻧ 
 
ﻒﻗﻮﺘﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻴﺋﻮﮕﺑ 
 
نﺎﺘﻜﻳﺮﺷ 
 
ﻪﺑ 
.
ﻲﻣ 
 
رﺎآ 
 
مارﺁ
 
ﺎﻳ 
 
و 
 
ﻩﺪﺷ 
 
ﻒﻗﻮﺘﻣ 
 
وا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻳدﺮآ 
 
سﺎﺴﺣا
 
ﺮﮔاﺪﻴﺳﺮﺘﻧ 
 
،ﺪﻨﻜﻧ 
 
ار 
 
رﺎآ 
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻴﺋﻮﮕﺑ 
 
وا
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻜﻨﻳا
 
زا
 
،ﺪﻨآ 
.
زﺎﻴﻧ 
 
يﺮﮕﻳد 
 
ﺰﻴﭼ 
 
ﻪﺑ 
 
ًﺎﻌﻗاو 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﺮﮔا
 
ﺪﻧاﺪﺑ 
 
اﺮﻧﺁ
 
ﻪآ 
 
ﺪﻴهد 
 
ﻩزﺎﺟا
 
ﻪﺑ 
 
،ﺪﻳراد 
.
ﺪﻴﻨﻜﻧ 
 
ﻩدﺎﻔﺘﺳاﺆﺳ 
 
نﺎﺘﻜﻳﺮﺷ 
 
زا
 
ﻦﻳا
 
دﻮﺟو 
 
ﺎﺑ 
 
ﻲﻣ 
 
ﻪآ 
 
ﻲﻟﺎﺣ 
 
رد 
 
نز 
 
ﻚﻳ 
 
ﺲﻜﺳ 
 
زا
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺮﮔاﺪﻨآ 
 
ﺖﺒﺤﺻ 
 
ﺶﻜﻳﺮﺷ 
 
ﺎﺑ 
 
درﻮﻣ 
 
ﻦﻳا
 
رد 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا
 
مزﻻ
 
،ﺪﻴﺳﺮﻧ 
 
ﻲﻟو 
 
ﺪﺳﺮﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺳاﻮﺧ 
.
رد 
 
ﻦﻴﺟوز 
 
دﻮﺸﻧ 
 
راﺮﻜﺗ 
 
ﻩﺪﻨﻳﺁ
 
رد 
 
قﺎﻔﺗا
 
ﻦﻳا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧوﺮﺑ 
 
ار 
 
ﻲهار 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
،نﺎﻜﻣا
 
ترﻮﺻ 
.
شﺮهﻮﺷ 
 
ﻪﺑ 
 
نز 
 
،ﺪﻌﺑ 
 
ﺐﺷ 
 
رد 
 
نﺁ
 
زا
 
ﺪﻌﺑ 
 
ﺎﻳ 
 
و 
 
مﺎﺷ 
 
ﻦﻴﺣ 
 
رد 
 
ﺪﻳﺎﺷ 
 
ﻢﻴﻨآ 
 
ﺖﺒﺤﺻ 
 
ﻪﺘﺷﺬﮔ 
 
ﺐﺷ 
 
رد 
 
ﻲﻠﺒﻗ 
 
ﺲﻜﺳ 
 
درﻮﻣ 
 
رد 
 
ﻲﺷﺎﺑ 
 
ﻖﻓاﻮﻣ 
 
ﺮﮔا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻳﻮﮕﺑ 
.
ﻲﻣ 
 
واﻲﻣ 
 
وا
 
ﻪﻧﻮﮕﭼ 
 
ﻪآ 
 
ﺪهد 
 
حﺮﺷ 
 
ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻟو 
 
ﺪﺳﺮﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ﺪهاﻮﺧ 
 
ﺪهد 
 
ﺢﻴﺿﻮﺗ 
 
ﺰﻴﻧ 
 
ار 
 
ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ 
 
مﺪﻋ
 
ﻦﻳا
 
ﻞﻴﻟد 
 
ﺲﭙﺳو 
 
،ﺖﺴﻴﻧ 
 
نﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ردﺎﻗ 
.
ﺎﺑ 
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
ﻪﺸﻴﻤه
 
ﺎﻣا
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
سﺎﺴﺣ 
 
ﺶﻜﻳﺮﺷ 
 
تﺎﺳﺎﺴﺣا
 
ﻪﺑ 
 
ﺖﺒﺴﻧ 
 
ﻪآ 
 
دراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
نز 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
قدﺎﺻ 
 
وا
.
ﻲﻣ 
 
ﻪﭼ 
 
ماﺪآﺮه
 
ﻪآ 
 
ﺪﻨﻤﻬﻔﺑ 
 
ﺎﺗ 
 
ﺪﻨﺳﺮﭙﺑ 
 
لاﺆﺳ 
 
ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ 
 
زا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
ﺮهﻮﺷ 
 
و 
 
نز ﺪﻳﻮﮔ 
.
درﻮﻣ 
 
ﻦﻳا
 
ﺚﻋﺎﺑ 
 
ﻲﺘﺣار 
 
ﻪﺑ 
 
رﺎآ 
 
ﻦﻳا
 
مﺪﻋ
 
ﻲﻣ و 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺴﺧ 
 
ﻲﻠﻴﺧ 
 
نداد 
 
ﻪﻣادا
 
ياﺮﺑ 
 
نز 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا
 
ﻦﻜﻤﻣ 
 
ﻲﺘﺣ 
 
ﺎﻳ 
 
و 
 
دراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
ﺰﻴﭼ 
 
ﻪﭼ 
 
ﻪﺑ 
 
نﺪﺷ 
 
ﻪﺘﺨﻴﮕﻧاﺮﺑ 
 
ياﺮﺑ 
 
وا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧاﺪﻧ 
 
نز 
 
ﻚﻳﺮﺷ 
 
ﻪآ 
 
دﻮﺷ 
 
ﺪﻧاﺪﻧ 
 
ار 
 
ﻦﻳا
 
ﻚﻳﺮﺷ 
.
ﺪﻨﻨآ 
 
ﺖﺒﺤﺻ 
 
،دﻮﺷ 
 
ﻲﻣ 
 
راﺮﻜﺗ 
 
ﻩرﺎﺑود 
 
ﻂﻳاﺮﺷ 
 
ﻦﻳا
 
ﻪآ 
 
ﻲﺘﻗو 
 
ﺎﻨﻤﺘﺳا
 
نﺎﻜﻣا
 
درﻮﻣرد 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧراد 
 
زﺎﻴﻧ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
.
درﻮﻣ 
 
رد 
 
نز 
 
ﻚﻳ 
 
ﺮﮔا
 
ﻲﻤﻧرد 
 
ﻞﻣﺎآ 
 
ار 
 
ﺶﻳﺎهوزرﺁ
 
ﺰﮔﺮه
 
وا
 
ًﻻﺎﻤﺘﺣا
 
،ﺪﻨآ 
 
ﺖﺒﺤﺻ 
 
ﺪﻧاﻮﺘﻧ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ياﺮﺑ 
 
ﺶﻳﺎهوزرﺁﺪﺑﺎﻳ 
 
ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻲﺴﻨﺟ 
 
تﺬﻟ 
 
ﻩار 
 
ﺪﺳ 
 
ﺪﻧاﻮﺗ 
 
ﻲﻣ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪآ 
 
ﺪﻧﻮﺷ 
 
وﺮﺑور 
 
عﻮﺿﻮﻣ 
 
ﻦﻳا
 
ﺎﺑ 
 
زﺎﺑ 
 
ﺪﻳد 
 
ﺎﺑ 
 
ﺪﻳﺎﺑ 
 
ﻦﻴﺟوز 
.
ناﻮﻨﻌﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ﺎهﺮهﻮﺷ 
 
و 
 
نز 
 
زا
 
ﻲﻀﻌﺑ 
 
ﻲﻣ 
 
ﻩﺎﮕﻧ 
 
ﺲﻜﺳ 
 
ﺰﻣﺮﻗ 
 
غﺮﭼ ﻲﻣ 
 
ﻒﻗﻮﺗ 
 
ﺖﻣﻼﻋ
 
اﺮﻧﺁ
 
و 
 
ﺪﻨﻨآ ﺪﻨﻧاد 
.
ﻲﻣ 
 
قﺎﻔﺗا
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻦﻴﺣ 
 
رد 
 
ﺎﻳ 
 
و 
 
ﻞﺒﻗ 
 
ﻂﻘﻓ 
 
ﻲﺴﻜﺳ 
 
تﺬﻟ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻨﻌﻣ 
 
نﺁ
 
ﻪﺑ 
 
ﻦﻳاﺪﺘﻓا
.
ﻪﭼ 
 
ﻲﻣ 
 
ﻲﻗﺎﻔﺗانﺪﻴﺳر 
 
ياﺮﺑ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
يودﺮه
 
ﺎﻳ 
 
ﺎﻬﻧﺁ
 
زا
 
ﻲﻜﻳ 
 
ﻪآ 
 
ﺪﻴﻨآ 
 
ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ 
 
ﻲﺟوز 
 
ﺎﺑ 
 
ار 
 
ﻦﻳا
 
؟ﺪﻨﺳﺮﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻘﻴﻗد 
 
ﭻﻨﭘ 
 
تﺪﻣ 
 
فﺮﻇ 
 
ﻚﻳﺮﺷ 
 
ودﺮه
 
ﺮﮔا
 
ﺪﺘﻓا
 
ﻲﻣ 
 
ﻲﺴﻜﺳ 
 
رﻮﻣا
 
ﻪﺑ 
 
ﻪﻘﻴﻗد 
 
ﺖﺼﺷ 
 
ﺎﺗ 
 
ﻲﺳ 
 
دوﺪﺣ 
 
و 
 
ﺪﻧراد 
 
ﻞﻜﺸﻣ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ ﺪﻧزادﺮﭘ 
.
ﻦﻳا
 
؟ﺪﻧراد 
 
ﻲﺴﻜﺳ 
 
تﺬﻟ 
 
ﺔﺑﺮﺠﺗ 
 
ياﺮﺑ 
 
يﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ 
 
ﻲﺟوز 
 
ﻪﭼ 
 
ﻲﻤﻧ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
دوز 
 
ﻪآ 
 
ﻲﺟوز 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺳا
 
ﺺﺨﺸﻣ 
 
ًﻼﻣﺎآ ﺪﻧراد 
 
ﺮﺘﺸﻴﺑ 
 
ار 
 
ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ 
 
ﻦﻳا
 
ﺪﻨﺳر 
.
ﻲﻣ 
 
يزﺎﺑ 
 
ﺶﺗﺁ
 
ﺶﻳﺎﻤﻧ 
 
ﺪﻨﻧﺎﻣ 
 
ﻢﺳﺎﮔرايﺮﻴﺧ 
 
ار 
 
ﺎﻤﺷ 
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻲﻣ ﻲﻣ 
 
مﺎﻤﺗ 
 
دوز 
 
ﻲﻠﻴﺧ 
 
عﻮﺿﻮﻣ 
 
ﻦﻳا
 
ﻲﻟو 
 
ﺪﻨآ دﻮﺷ 
.
ﺪﻴﻨﻜﻧ 
 
ﻩﺎﮕﻧ 
 
ﺲﻜﺳ 
 
ﻲﻠﺻا
 
فﺪه
 
ناﻮﻨﻋ
 
ﻪﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ﻩﺪﻳا
 
مﺮﻓ 
 
ًﺎﻣاﺰﻟا
 
و 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﺴﻜﺳ 
 
تﺬﻟ 
 
زا
 
ﻪﺒﻨﺟ 
 
ﻚﻳ 
 
ﻲﮔدﺎﺳ 
 
ﻪﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔراﺖﺴﻴﻧ 
 
نﺁ
 
لﺁ
.
ﻲﺴﻜﺳ 
 
تﺬﻟ 
 
يﺎﺠﺑ 
 
اﺮﻧﺁ
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
ﻲﻨﻌﻣ 
 
ﻦﻳا
 
ﻪﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻦﺘﺷاد 
 
ﺪﻴﻨآ 
 
ﻪﺑﺮﺠﺗ 
.
ﺪﻴﺘﺴه
 
ﻲﮔرﺰﺑ 
 
ﺔﻗﻮﺸﻌﻣ 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ﻪآ 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
نﺁ
 
ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ 
 
ﺪﻴﻧﺎﺳﺮﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﻪﺑ 
 
ار 
 
دﻮﺧ 
 
ﻚﻳﺮﺷ 
 
ﻪﻜﻨﻳا
.
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﺲﻜﺳ 
 
ﻲﻠﺻا
 
فﺪه
 
ناﻮﻨﻌﺑ 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
ﺮﮔا
 
ﻲﻣ 
 
بﻮﻠﻄﻣﺎﻧ 
 
و 
 
ﻩﺪﻨﻨآ 
 
ﻪﺘﺴﺧ 
 
ﻲﻠﻴﺧ 
 
ﺎﻤﺷ 
 
ياﺮﺑ 
 
ﺲﻜﺳ دﻮﺷ 
.
نﺁ
 
ﺔﺠﻴﺘﻧ 
 
و 
 
ﺖﺳا
 
يزﺎﺳ 
 
موﺮﺤﻣ 
 
ﻚﻳ 
 
ناﻮﻨﻌﺑ 
 
ﺪﻧﺁ
 
،ﺪﺷﺎﺑ 
 
ﻪﺘﺷاد 
 
دﻮﺟو 
 
ﻢﺳﺎﮔرا
 
رﺎﻈﺘﻧا
 
ﻪآ 
 
ﻲﺘﻗو 
 
ﺖﺴﻴﻧ 
 
نﺪﺷ 
 
ﺲﻜﻠﻳر 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->