Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯƠNG GẶP Ở CHƯƠNG II

CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯƠNG GẶP Ở CHƯƠNG II

Ratings: (0)|Views: 1,411 |Likes:
Published by Nhi Nguyen

More info:

Published by: Nhi Nguyen on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

 
CHƯƠNG II:BHTTH &ĐLTH HÓA 10
CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP Ở CHƯƠNG IIDẠNG 1: Từ cấu hình electron nguyên tử suy ra vị trí của nguyên tố trong bảngtuần hoàn và ngược lại , từ vị trí suy ra cấu hình electron.1.
 Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron
2 2 3
1s2s2p. Vị trí của X trong bảng tuầnhoàn là
A.
X ở ô số 7, chu kì 2, nhóm VA
B.
X ở ô số 5, chu kì 3 , nhóm IIIA
C.
X ở ô số 3, chu kì 2, nhóm IIA
D.
X ở ô số 4, chu kì 2, nhóm IIIA
2.
 Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (n-1)
α 1
dns. Vị trícủa X trong hệ thống tuần hoàn là
A.
Chu kì n, nhóm IA
B.
Chu kì n, nhóm VIB
C.
Chu kì n, nhóm IB
D.
Cả A, B, C đều có thể đúng
3.
 Nguyên tố X tạo được các hợp chất bền sau : XH
3
, XCl
5
, X
2
O
5
, Na
3
XO
4
. Trong bảngtuần hoàn nguyên tố X thuộc cùng nhóm với nguyên tố nào sau đây?
A.
Xenon
B.
Nitơ 
C.
Oxi
D.
Flo
4.
Cation
+
có cấu hình eclectron phân lớp ngoài cùng là
6
3p. R thuộc chu kì nào?nhóm nào?
A.
Chu kì 3, nhóm IA
B.
Chu kì 3, nhóm VIIA 
C.
Chu kì 3, nhóm VIA
D.
Chu kì 4, nhóm IA.
5.
Cho các nguyên tố X, Y, Z , T có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là:X:
2 2 6 2
1s2s2p3sY:
2 2 6 2 6 1
1s2s2p3s3p4sZ:
2 2 6 2 6 1 2
1s2s2p3s3p3d4sT:
2 2 6 2 5
1s2s2p3s3pCác nguyên tố cùng chu kì là
A.
X và Y
B.
X và Z
C. 
Y và Z
D.
Z và T
6.
Cho biết số thứ tự của nguyên tố Cu là 29. Hỏi đồng thuộc chu kì nào?Nhóm nào? 
A.
Cu thuộc chu kì 3, nhóm IIB
B.
Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB 
C.
Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIA
D.
Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB
7.
Anion
-
Xvà cation
2+
Yđều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
2 6
3s3p. Vị trí củaX và Y trong bảng tuần hoàn là
A.
X ở chu kì 3, nhóm VIIA, ô 17Y ở chu kì 4 , nhóm IIA , ô 20
B.
X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 17Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 20 
C.
X ở chu kì 4, nhóm VIIA, ô 17Y ở chu kì 3, nhóm IIA, ô 20
D.
X ở chu kì 3, nhóm VA, ô 20Y ở chu kì 4, nhóm IIA, ô 17
8.
Cho các nguyên tố cấu hình elcetron nguyên tử như sau:1,
2 2 6 2
1s2s2p3s2,
2 2 6 2 6 1
1s2s2p3s3p4s1
GV: NTN
 
CHƯƠNG II:BHTTH &ĐLTH HÓA 10
3,
2 2 6 2 6 2
1s2s2p3s3p4s4,
2 2 6 2 5
1s2s2p3s3p5,
2 2 6 2 6 6 2
1s2s2p3s3p3d4s6,
2 2 6 2 1
1s2s2p3s3pCác nguyên tố nào thuộc cùng một nhóm A? 
A.
1, 2, 6
B.
2, 5
C.
3, 5, 6
D.
1, 3
9.
Ion
2-
Ycó cấu hình electron
2 2 6 2 6
1s2s2p3s3p. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là
A.
Chu kì 3, nhóm VIIA
B.
Chu kì 3, nhóm VIA
C.
Chu kì 3, nhóm VA
D.
Chu kì 4, nhóm IVA
10.
Giả sử chu kì 7 đã được điền đầy. Số hiệu nguyên tử của kim loại kiềm trong chu kì 8
A.
132
B. 
119
C.
113
D.
10611. Nguyên tố X có số thứ tự 37, vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A.
Chu kì 3, nhóm IA
B.
Chu kì 3, nhóm IIA
C.
Chu kì 4, nhóm IA
D.
Chu kì 5, nhóm IA
12.
Ion
-
Ycó cấu hình electron:
2 2 6 2 6
1s2s2p3s3p. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là
 A.
Chu kì 3, nhóm VIIA
B.
Chu kì 3, nhóm VIA 
C.
Chu kì 4, nhóm IA
C.
Tất cả đều sai.
13.
Điên tích hạt nhân của các nguyên tử là: X(z =6) , Y(z =7) , M(z =20) , Q(z =19). Nhận xét nào đúng ?
A.
X thuộc nhóm VA
B.
Y, M thuộc nhóm IIA
C.
M thuộc nhóm IIB
D.
Q thuộc nhóm IA14. Điên tích hạt nhân của các nguyên tử là: Z(z =6), Y(z =7), M(z =20), Q(z =19).Nhậnxét nào đúng?
A.
Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì
B.
M, Q thuộc chu kì 4
C.
Y, M thuộc chu kì 3
D.
Q thuộc chu kì 3
15.
Nguyên tố X có số thứ tự Z = 16, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn làA. Chu 3, nhóm IVA B. Chu 3, nhóm VIAC. Chu 4, nhóm VIA D. Chu 2, nhóm IIA.
16.
Ion
-
Acó cấu hình electron :….
6
2p. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là
A.
Chu kì 3, nhóm VIA
B. 
Chu kì 2, nhóm VIIA
C.
Chu kì 2, nhóm VIB
D.
Chu kì 3, nhóm VIIA
17.
 Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron là
2 2 6 2
1s2s2p3s. Nguyên tố đóthuộc
A.
Nhóm IA
B.
Chu kì 3
C.
 Nhóm IIIA
D.
Chu kì 2
18. (ĐHA-2007)
Anion
-
Xvà cation
2+
Yđều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
2 6
3s3p. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:
A.
X có số thứ tự 17, chu kì 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II ).
B.
X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI) ; Y có số thứ tự20 , chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).2
GV: NTN
 
CHƯƠNG II:BHTTH &ĐLTH HÓA 10
C.
X có số thứ tự 17 , chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII ) ; Y có số thứtự 20, chu kì 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II).
D.
X có số thứ tự 18, chu kì 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII) ; Y có số thứtự 20, chu kì 3, nhóm IIA( phân nhóm chính II).
19.(ĐTS ĐHCĐSỐ VII)
Cấu hình electron của nguyên tố X có Z = 26. Trong bảng Xthuộc chu kì , nhóm là:
A.
2 2 6 2 6 7 1
1s2s2p3s3p3d4s, chu kì 4, nhóm VIII
B.
 
2 2 6 2 6 6 2
1s2s2p3s3p3d4s, chu kì 4, nhóm VIII
C.
 
2 2 6 2 6 8
1s2s2p3s3p3d, chu kì 3, nhóm VIII
D.
 
2 2 6 2 6 7 2
1s2s2p3s3p3d4
 s
, chu kì 4, nhóm II
20.
Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là:(n-1)
5
d
1
ns(trong đó n
4). Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là
A.
Chu kỳ n, nhóm IB
B.
Chu kì n, nhóm IA
 C.
Chu kì n, nhóm VIB
D.
Chu kì n, nhóm VIA
21.
 Nguyên tố X có cấu hình electron hóa trị là
10 1
3d4s. Trong bảng tuần hoàn , vị trí củaX thuộc
A.
Chu kì 4, nhóm IB
B.
Chu kì 4, nhóm IA 
C.
Chu kì 4, nhóm VIA
D.
Chu kì 4, nhóm VIB
DẠNG 2 : So sánh tính kim loại , phi kim ; tính axit , bazơ của oxit , hydroxit củacác nguyên tố1. ( CĐA-2007)
Cho các nguyên tố M ( Z= 11) , X (Z=17), Y(Z= 9) và R (Z= 19). Độ âmđiện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự:
A.
Y< M < X < R 
B.
M< X < R <Y
C. 
R < M < X < Y
D.
M < X < Y < R 
2. (ĐH A- 2008) Bán kính nguyên tử của các nguyên tố :
3 8 9 11
Li , O , F , Nađượcxếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là
A.
F, O, Li , Na
B.
F, Na, O, Li
C.
F, Li , O , Na
D.
Li, Na, O, F
3. (ĐH B- 2008)
Dãy các nguyên tố
 
sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A.
P, N, F, O
B.
N, P, F, O 
C.
P, N , O, F
D.
N, P, O, F
4.
Dãy nào sắp xếp đúng các nguyên tử theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần?
A.
Mg >S > Cl > F
B. 
F > Cl > S> Mg 
C.
Cl > F > S > Mg
D.
S > Mg > Cl > F
5. Dãy sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần bán kính nguyên tử và ion ?A.
 Ne
>
+ 2+
 Na >Mg
 
B.
+ 2+
 Na>Mg>Ne 
C.
+2+
 Na>Ne>Mg
 
D.
2+ +
Mg>Na>Ne
6.
Cho nguyên tố A có Z =13 và nguyên tố B có Z = 16 . Câu đúng trong các câu sau
A.
Tính kim loại A > B 
B.
Bán kính nguyên tử của A > B
C.
Độ âm điện của A < B
D.
Cả 3 phương án A, B, C đều đúng
7.
Cấu hình electron nguyên tử của 3 nguyên tố X, Y, Z lần lượt là:3
GV: NTN

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
lebanhan9687 liked this
Nguyễn Kim Thoa added this note
hay ;)
Minh Hang liked this
Liên Nguyễn liked this
Minh Hang liked this
Phan Thị Sen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->