Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ENZYMAMYLASE1

ENZYMAMYLASE1

Ratings:
(0)
|Views: 206|Likes:
Published by phamthanhhieu2011

More info:

Published by: phamthanhhieu2011 on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2012

pdf

text

original

 
Tìm hi
u và thu nh
n enzyme Amylase t
ch
ng n
m m
c Aspergillus oryzaehttp://www.ebook.edu.vn1
TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C TÔN
ĐỨ 
C TH
NGKHOA KHOA H
C
Ứ 
NG D
NGB
MÔN CÔNG NGH
SINH H
C
ЖЖЖ
 
Đề
tài:
 
Tìm hi
u và thu nh
n enzyme amylase t
ừ 
ch
ngn
m m
c
 
 Aspergillus oryzae
GV l
ớ 
 p 07SH2D:
Nguy
n Th
Thu Sang
 Sinh Viên:1.
 
 Nguy
n Chí Ty2.
 
Ph
m Phi Long V
ươ 
ng3.
 
L
ư
u Th
C
m Vy4.
 
Hu
nh Lê Thiên T
 5.
 
 Nguy
n Anh Th
ng
 
Tìm hi
u và thu nh
n enzyme Amylase t
ch
ng n
m m
c Aspergillus oryzaehttp://www.ebook.edu.vn2
M
c l
c:
Ph
n I: T
ng quan v
enzym amylaseI. Phân lo
i enzyme amylaseII.
Đặ
c tính và c
ơ 
ch
ế
tác d
ng c
a enzym amylaseI.1.
α
-amylaseI.2.
β
-amylaseI.3.
γ
-amylaseI.4. oligo-1,6-glucosilase hay dextrinnase t
ớ 
i h
nI.5. PullulanaseI.6.
α
-glucosidase hay maltasePh
n II: Ch
ng n
m m
c
 Aspergillus oryzae
 I. Gi
ớ 
i thi
u ch
ng n
m m
c
 Aspergillus oryzae
II. Gi
ớ 
i thi
u ph
ươ 
ng pháp phân l
 p n
m m
c
 Aspergillus oryzae
 Ph
n III: Công ngh
s
n xu
t enzym
α
-amylaseI.Gi
ớ 
i thi
u v
ph
ươ 
ng pháp lên men b
m
tI.1.
Ư 
u và nh
ượ 
c
đ
i
m c
a ph
ươ 
ng pháp nuôi c
y b
m
tI.2. Qui trình s
n xu
tII. Qui trình lên men công nghi
 p t
o enzym
α
-amylase
 
II.1. Nguyên li
uII.2. Qui trình công ngh
 II.3. Các y
ế
u t
 
nh h
ưở 
ng khi thu nh
n enzym
α
-amylase t
n
m m
c
 Aspergillus Oryzae
 II.3.1. Sinh tr 
ưở 
ng và sinh t
ng h
ợ 
 p amylase t
n
mII.3.2. Các y
ế
u t
dinh d
ưỡ 
ngII.3.3. Các y
ế
u t
khácPh
n IV
:
Ứ 
ng d
ngPh
n V: Ph
l
c và tài li
u tham kh
o
 
Tìm hi
u và thu nh
n enzyme Amylase t
ch
ng n
m m
c Aspergillus oryzaehttp://www.ebook.edu.vn3
L
ờ 
i gi
ớ 
i thi
u
:
 
Tinh b
t là s
n ph
m t
nhiên quan tr 
ng nh
t có nhi
u
ng d
ng trong k 
thu
t và trong
đờ 
i s
ng conng
ườ 
i. Nhi
u n
ướ 
c trên th
ế
gi
ớ 
i s
d
ng ngu
n tinh b
t t
khoai tây, lúa mì, ngô (s
n), còn riêng
ở 
n
ướ 
c ta thìs
d
ng g
o và khoai mì là ngu
n tinh b
t ch
y
ế
u. Trong ch
ế
bi
ế
n tinh b
t và
đườ 
ng, công
đ
o
n quan tr 
ngnh
t là thu
phân tinh b
t v
các
đườ 
ng
đơ 
n gi
n. Sau
đ
ó, ch
y
ế
u trên c
ơ 
s
ở 
 
đườ 
ng
đơ 
n nh
ờ 
lên men, ng
ườ 
i tas
nh
n
đượ 
c
t nhi
u s
n ph
m quan tr 
ng nh
ư
:
ượ 
u c
n,
ượ 
u vang, bia, các lo
i acid h
u c
ơ 
, aminoacid,….Quá trình thu
phân tinh b
t g
m hai công
đ
o
n ch
y
ế
u là giai
đ
o
n h
hoá và giai
đ
o
n
đườ 
ng hoá.
Để
th
c hi
n hai công
đ
o
n công ngh
nói trên, trong th
c t
ế
s
n xu
t ng
ườ 
i ta áp d
ng hai cách: Thu
phântinh b
t b
ng acid và b
ng enzym.
Để
thu
phân tinh b
t t
lâu ng
ườ 
i ta
đ
ã s
d
ng acid vô c
ơ 
nh
ư
HCl vàH
2
SO
4
. Nh
ư
ng k 
ế
t qu
cho th
y, thu
phân b
ng acid r 
t khó ki
m soát và th
ườ 
ng t
o nhi
u s
n ph
m khôngmong mu
n và không
đ
áp
ng tiêu chu
n an toàn th
c ph
m. Do v
y, vi
c thay th
ế
ng d
ng enzym
để
 thu
phân tinh b
t là m
t k 
ế
t qu
t
t y
ế
u c
a l
ch s
phát tri
n.Enzym amylase
đ
ã
đượ 
c tìm ra
đ
ã góp ph
n quan tr 
ng cho nhi
u ngành công nghi
 p ch
ế
bi
ế
n th
c ph
m. Enzym amylase có th
tìm th
y
ở 
nhi
u ngu
n khác nhau nh
ư
amylase t
th
c v
t,
độ
ng v
t và VSV.Amylase càng ngày càng
đượ 
c thay th
ế
acid trong s
n xu
t
ở 
qui mô công nghi
 p. Hi
n nay, các nhà s
n xu
tcó th
s
d
ng amylase có kh
n
ă
ng ch
u nhi
t cao mà không b
m
t ho
t tính, ch
ng h
n amylase
đượ 
c táchchi
ế
t t
VSV, c
th
là các ch
ng vi khu
n ch
u nhi
t
đượ 
c phân l
 p t
nh
ng su
i n
ướ 
c nóng. Ngoài ra,amylase còn có nhi
u
ư
u
đ
i
m h
ơ 
n khi s
d
ng acid
để
thu
phân tinh b
t: N
ă
ng l
ượ 
ng xúc tác th
 p, khôngyêu c
u cao v
thi
ế
t b
s
d
ng, gi
m chi phí cho quá trình tinh s
ch d
ch
đườ 
ng. Ngu
n amylase có th
l
y t
m
m thóc, m
m
đạ
i m
ch ( malt), h
t b
 p n
y m
m, hay t
n
m m
c,… Nguyên li
u cho s
n xu
t là g
o, b
 p, khoai mì,…
đ
ây là nh
ng ngu
n nguyên li
u d
tìm, r 
ti
n có th
tìmth
y d
dàng
ở 
n
ướ 
c ta. Do
đ
ó,
đ
ây là m
t l
ợ 
i th
ế
và là h
ướ 
ng phát tri
n m
nh làm c
ơ 
s
ở 
cho nhi
u ngành khác phát tri
n. Ví d
: s
n xu
t bánh k 
o, bia, c
n, sirô và làm m
m v
i,…

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->