Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Libra 29: Humanity seeking to bridge the span of knowledge

Libra 29: Humanity seeking to bridge the span of knowledge

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Starling
L i b ra 29 : Human i t y s e eki ng t o bri dg e t h e s pa n o f know le dg e T h e w o r d h uma ni t y d e s c e n d s f r o m t h e I n d o European “ e a r t h. ” 1 (IE) Its ro o t d hgh em w hi c h the means words paronyms i n cl u d e

c h t h o n i c ( o f t he un d e r w o r l d ) , a ut o ch t h o n ( o n e
o f t h e e a r l i e s t kn ow n i n h a b i t a n t s o f a p la c e ; a n a b o r i g i n e ; o n e t ha t sp r i n g s f r o m t h e s o i l h e i n h a b i t s) ,

c ha ma e p
L i b ra 29 : Human i t y s e eki ng t o bri dg e t h e s pa n o f know le dg e T h e w o r d h uma ni t y d e s c e n d s f r o m t h e I n d o European “ e a r t h. ” 1 (IE) Its ro o t d hgh em w hi c h the means words paronyms i n cl u d e

c h t h o n i c ( o f t he un d e r w o r l d ) , a ut o ch t h o n ( o n e
o f t h e e a r l i e s t kn ow n i n h a b i t a n t s o f a p la c e ; a n a b o r i g i n e ; o n e t ha t sp r i n g s f r o m t h e s o i l h e i n h a b i t s) ,

c ha ma e p

More info:

Published by: Starling on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

 
[pexcdia Fuipox ¤ 8:55 5
Cdhxe 847 Fubeidpt {ooldia pm hxd`ao pfo {zei mn limqco`ao
 
Pfo qmx`
fubeidpt
`o{koi`{ nxmb pfo Di`m"Oxmzoei &DO$ xmmp 
`fafob"
qfdkf boei{
–oexpf)‒
5
Dp{ zexmitb{ dikc`o pfo qmx`{
kfpfmidk 
&mn pfo i`oxqmxc`$
 # epmkfpfmi 
&miomn pfo oexcdo{p limqi difehdpeip{ mn e zceko< eiehmxdadio< mio pfep {zxdia{ nxmb pfo {mdc fodifehdp{$
 # kfebeozftpo 
&e cmq"axmqdiazoxoiidec zceip qfm{o `mxbeip m~oxqdipoxdiah`{ exo hmxio ep mx g{p ehm~o pfo {xneko mn pfo axmi`$
 # kfebocomi 
&e cdwex` kfexekpoxdwo`ht pfo ehdcdpt pm kfeiao kmcmx$
 # kfebmbdco 
&eiexmbepdk zoxoiidec foxh$
 # aoxbei`ox 
&ei exmbepdk zceiop qdpf zxzcd{fmx xo``d{f ncmqox{$
 # fbhco# fbdcdepo# fbdcdpt# fb{ 
&e hxmqi mxhcekl mxaeidk {h{peiko kmi{d{pdia mn zexpdecct mx qfmcct `oketo`~oaopehco mx eidbec beppox$
 # mboxpe 
&xco mx km`o pfep zxmfdhdp{{zoeldia mx `d~cadia dinmxbepdmi ehmp koxpedi ekpd~dpdo{$
 # ovfbo#fmbeao# fmbhxo# fmbdid`# fbeio# kfoximwob & 
e ~oxt hcekl pmz{mdc# xdkfdi fb{$#
{doxmwob 
&{mdc{ nmi` di kmmc pm pobzoxepo exd` xoadmi{$
 #wob{p~m 
&ei ocokpd~o kmikdc xo{zmi{dhco nmx pfo cmkec e`bdid{pxepdmi mn ezxm~dikdec `d{pxdkp di kwexd{p X{{de$# ei`
webdi`ex 
&ei mnndkdec di zxo"kmcmidec Di`de e{{daio` pm kmccokp pfo cei` pevo{ mn fd{ `d{pxdkp$)Pfo qmx`
{ool
`o{koi`{ nxmb pfo DO xmmp 
{ea"
 
qfdkf boei{ –pm {ool mup)‒
8
Dp{ zexmitb{ dikc`o pfo qmx`{
{elo# nmx{elo# xeb{feklco# xei{ekl# zxo{eao# {eao# ovoao{d{# foaobmit)
 Pfo qmx`
hxd`ao
`o{koi`{ nxmb pfo DO xmmp 
hfxu"
qfdkf boei{
–otohxmq)‒
;
Dp{ mict zexmitb d{ pfo qmx`
hxmq)
5 Qepldi{# K) &8:::$# Pfo Eboxdkei Foxdpeao @dkpdmiext mn Di`m Ouxmzoei Xmmp{# z) 8:8 Qepldi{# K) &8:::$# Pfo Eboxdkei Foxdpeao @dkpdmiext mn Di`m Ouxmzoei Xmmp{# z) 18; Qepldi{# K) &8:::$# Pfo Eboxdkei Foxdpeao @dkpdmiext mn Di`m Ouxmzoei Xmmp{# z) 5;
 
[pexcdia Fuipox ¤ 8:55 8
Pfo qmx`
{zei
d{ e `oxd~epd~o mn pfo DO xmmp 
&{$zoi"
 
qfdkf boei{ –pm`xeq# {pxopkf# {zdi)‒
0
Dp{ zexmitb{ dikc`o
{zdi`co# zedipox & 
e xmzoeppekfo` pm pfo hmq mn e hmep# {o` nmx ptdia z# e{ qfoi `mkldia mxpmqdia$#
 zei{t# zoikfeip# zoi`eip# zoi`cb# zoi{dmi# zoi{d~o# zo{m# zmd{o# ezzoi`# ezzoi`dv# e~mdx`zmd{# kmbzoi`db# kmbzoi{epo# `ozoi`#`d{zoi{o# ovzoi`# dbzoi`# zoipfm{o# zoxzoi`dkcex# {pdzoi`# {zei#{{zoi`# {zeiaco# zmi`ox 
# ei`
{zmipeiom{ 
)Pfo qmx`
limqco`ao
d{ e `oxd~epd~o mn pfo DO xmmp 
aim"
qfdkf boei{
–pm limq)‒
?
Zexmitb{ dikc`o
eklimqco`ao# kei# kmi# kiidia# kmpf#impdko# impdnt# impdmi# ekuedip# kmaidpdmi# xokmaidwo# aimbo# aim{d{# aim{pdk# impo# eiimpepo# kmiimpo# imxb# imxbec#
ei`
ehimxbec)
PFOBO[7
Pfo ndx{p impehco xocepdmi{fdz d{ pfo {timitbm{ miohopqooi
limqco`ao 
ei`
QD[@MB
# pfo ceppox mn qfdkf d{ dbzcdo` di pfoqmx`
{eao 
# e zexmitb mn 
{ooldia
#
qfdkf boei{ –
fe~dia mx ovfdhdpdiaqd{`mb ei` kecb g`aboip 
)
>
 [okmi`ct qo bdafp impo pfep ebmia pfo `ondidpdmi{ mn  
{zei
 
d{
e
xedcxme` pxo{pco mx hxd`ao pfep ovpoi`{ nxmb mio zmdip pm eimpfox)‒
1
Pf{#dp d{ e {timitb mn 
hxd`ao
) E pfobo foxo bdafp ho
KMIIOKPDMI
)E pfdx` xocepdmi{fdz kmikoxi{ pqm qmx`{ pfep bdafp fe~o e {hgokp ei`e`gikp xocepdmi{fdz# ieboct
mboxpe 
&xco mx km`o pfep zxmfdhdp{{zoeldia mx `d~cadia dinmxbepdmi ehmp koxpedi ekpd~dpdo{$ ei`
Aim{pdk 
 &mn# xocepdia pm# mx zm{{o{{dia dipoccokpec mx {zdxdpec limqco`ao< ehocdo~ox di Aim{pdkd{b$ ei`
 aim{d{ 
&dipdpd~o ezzxofoi{dmi mn {zdxdpecpxpf{# ei o{mpoxdk nmxb mn limqco`ao {mafp ht pfo
Aim{pdk{ 
$) Pfep d{ pm{et# dp d{ mnpoi xozmxpo` pfep didpdepo{ mn o{mpoxdk `mkpxdio{ cdlo
Aim{pdkd{b 
mnpoi `m imp {zoel mzoict ehmp pfodx limqco`ao mx pfozxmko{{ ht qfdkf dp d{ mhpedio`) Pfo pfobo foxo bdafp ho
XOPDKOIKO
)
0 Qepldi{# K) &8:::$# Pfo Eboxdkei Foxdpeao @dkpdmiext mn Di`m Ouxmzoei Xmmp{# z) 68? Qepldi{# K) &8:::$# Pfo Eboxdkei Foxdpeao @dkpdmiext mn Di`m Ouxmzoei Xmmp{# zz);8> fppz7--pfo{euxu{)kmb-hxmq{o-limqco`ao1 fppz7--o`ukepdmi)tefmm)kmb-xonoxoiko-`dkpdmiext-oipxt-{zei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->