Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
P. 1
Descripción de los puestos de trabajo, ejemplo práctico

Descripción de los puestos de trabajo, ejemplo práctico

Ratings:
(0)
|Views: 19,649|Likes:
Práctica analítica de descripción de puestos de trabajo en la empresa: Área de PRL (el Técnico Superior en PRL); identificación del puesto de trabajo, misión, responsabilidades y funciones, habilidades, relaciones internas y externas, y requerimiento del puesto.
Práctica analítica de descripción de puestos de trabajo en la empresa: Área de PRL (el Técnico Superior en PRL); identificación del puesto de trabajo, misión, responsabilidades y funciones, habilidades, relaciones internas y externas, y requerimiento del puesto.

More info:

Published by: Manuel José Morales Martínez on Nov 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/27/2015

 
 
Qgewvlndn Lk~gevdc# Adclndn# | Dwnl~ivld ngQgewvlndn
 
ZZääaa~~llaaddddkkddccà à ~~llaaddnnggccddnnggqqaallzzaallññkknnggzzwwggqq~~iiqq nngg~~ddffdd b bii22
^^ììaakkllaaiiggkkZZggggkkaallññkkggkkVVllggqqeeiiqqCCddffiiddccggqq ggkkccddgg``zzggqqdd++
 @dkwgc Biqì @ivdcgq @dv~àkgr
Zäelkd
4
ng
5
Cd ngqavlzalñk gq gc niaw`gk~i twg vgaieg cd lkoiv`dalñk if~gklnd ziv `gnli ngc dkäclqlq gc aik~gklni ngczwgq~i ng ~vdfdbi+ Gq~g ngfg lknladv2
¹¹TTWWÌÌMMDDAAGG99
2 ^dvgdq# owkalikgq i da~l~wngq twg qg gbgaw~dk gk gc ngqg`zgôi ngc zwgq~i+
¹¹AAÑÑ@@IIQQGGMMDDAAGG99
2 Vgawvqiq twg qg w~lclrdk# `ì~iniq twg qg g`zcgdk# `dkgvd twg gbgaw~dk adnd~dvgd+
¹¹ZZDDVVDDTTWWGGCCIIMMDDAAGG99
2 Ifbg~liq twg qg zvg~gkngk aikqgewlv# zvizñql~i ng adnd ~dvgd+
QQDDFFGGVV||TTWWGGVVGGVVMMDDAAGGVV
2 Cd oiv`dalñk | g}zgvlgkald vgtwgvlnd zdvd gc zwgq~i# | cdq mdflclndngq| advda~gvàq~ladq zgvqikdcgq vgtwgvlndq+Gc ifbg~li ng gq~g dkäclqlq gq qw`lklq~vdv d cd ivedklrdalñk gk adnd `i`gk~i twg kgagql~g wkd zgvqikd)qkgagqdvldq zdvd gq~g zwgq~i ng ~vdfdbi# cd zgvqikd lnñkgd aik cd olkdclndn ng ngqdvviccdv ng wkd `dkgvdñz~l`d ciq zviagqiq ng zvinwaalñk | qgvlali ng gq~d ivedklrdalñk+]]]+ gq wkd g`zvgqd ngnladnd dc qga~iv ng cd aikq~vwaalñk aik wkd g}zgvlgkald ng `äq ng 67 dôiq gk gq~gqga~iv+ Cd aikq~vwa~ivd ~lgkg l`zcdk~dnd ciq qlq~g`dq ng egq~lñk IQMDQ 4=::4 gk Qgewvlndn# WKGGKLQI<::4 gk Adclndn# g LQI 4>::4 gk @gnli D`flgk~g+ Gq~d olciqioàd ng ~vdfdbi qg fdqd gk ciq zvlkalzliq ngqgewvlndn# adclndn# qiq~gklflclndn# zicldcgkald | qgvlali lk~gevdc ng cd ivedklrdalñk+
 
 
Gc zwgq~i ng ~vdfdbiIfbg~liCd ivedklrdalñk
 
 
Qgewvlndn Lk~gevdc# Adclndn# | Dwnl~ivld ngQgewvlndn
 
ZZääaa~~llaaddddkkddccà à ~~llaaddnnggccddnnggqqaallzzaallññkknnggzzwwggqq~~iiqq nngg~~ddffdd b bii22
^^ììaakkllaaiiggkkZZggggkkaallññkkggkkVVllggqqeeiiqqCCddffiiddccggqq ggkkccddgg``zzggqqdd++
 @dkwgc Biqì @ivdcgq @dv~àkgr
Zäelkd
6
ng
5
 
DDggdd22 
Aikq~vwaalñk
WWkkllnnddnn22 
Qgvlaliq
NNggzzdd~~dd``ggkk~~ii22 
Qlq~g`dq Lk~gevdniq ng Egq~lñk
 
KKii``ffggnnggcczzwwggqq~~ii22 
^ìaklai ng Zvggkalñk ng Vlgqeiq Cdfivdcgq -^ZVC,
 
QQwwzzgglliib bggäättwwllaaii llkk``ggnnlldd~~ii22 
Nlvga~iv ngc Ngzdv~d`gk~i ng Qlq~g`dq Lk~gevdniq ng Egq~lñk
NNggzzggkknnggnngg22 
Nlvga~iv Egkgvdc
 
QQwwffiinnllkkddnniiqq22 
:
 ‑
4# dn`lklq~vd~li ) ~ìaklai lk~gv`gnli
AAiiccddffiiddnniiggqq22 
4
 ‑
1# ^ZVC ) ^ìaklai Adclndn ) ^ìaklai @gnli D`flgk~g
Daalñk
2 Cd daalñk ngc ^ìaklai ng Zvggkalñk ng Vlgqeiq Cdfivdcgq -^ZVC, gk`dvad cd Cg| ng ZVC#cd Cg| 7>)6::1# gc VN 1<)4<<5 | gc vgq~i ng kiv`d~ld cgedc legk~g gk ~ivki ng cdzvggkalñk ng vlgqeiq cdfivdcgq twg doga~dk dc Qga~iv ng cd Aikq~vwaalñk+
Ä`fl~i
2 Ifvdq | qgvlaliq dnbwnladniq gk gc Qga~iv ng cd Aikq~vwaalñk ng cd ivedklrdalñk+
@lqlñk
2 Zvi`igv cd zvggkalñk gk cd g`zvgqd# lk~geväknicd ~vdkqgvqdc`gk~g ngk~vi ng cd `lq`dfdbi cdq ñvngkgq ngc Nlvga~iv ngc Ngzdv~d`gk~i ng QlE# edvdk~lrdkni cd qgewvlndn | qdcwnng ciq ~vdfdbdnivgq gk gc ngqdvvicci ng cd da~llndn aikq~vwa~ld+Nlvlelv cd daalñk zvggk~ld gk cdq ifvdq | qgvlaliq edvdk~lrdkni qw aw`zcl`lgk~i gkaikqikdkald aik cd zicà~lad zvggk~ld ng cd ivedklrdalñk+
 L  L ggkk~~aaddaaññkkggwwgg q q~~iigg~~ddffddii  @ @ q qññkkggwwgg q q~~iigg~~ddffddii 
 
 
Qgewvlndn Lk~gevdc# Adclndn# | Dwnl~ivld ngQgewvlndn
 
ZZääaa~~llaaddddkkddccà à ~~llaaddnnggccddnnggqqaallzzaallññkknnggzzwwggqq~~iiqq nngg~~ddffdd b bii22
^^ììaakkllaaiiggkkZZggggkkaallññkkggkkVVllggqqeeiiqqCCddffiiddccggqq ggkkccddgg``zzggqqdd++
 @dkwgc Biqì @ivdcgq @dv~àkgr
Zäelkd
1
ng
5
Edvdk~lrdv | gvloladv cd dzcladalñk ng cd kiv`d~ld legk~g gk ZVC | gc Qga~iv ng cdAikq~vwaalñk gk gc ä`fl~i ng qwq ai`zg~gkaldq# | ngqdvviccdv gc qlq~g`d ng egq~lñk IQMDQ4=::4 bwk~i aik cd aikqgawalñk ng ciq ifbg~liq `dvadniq ziv gq~g+Vgdclrdv cdq daalikgq aivvga~ldq | `gnlndq zvggk~ldq zgv~lkgk~gq gk gc qlq~g`d zdvdagvvdv gc alaci ng `gbivd aik~lkwd gk cd egq~lñk ng cd Zvggkalñk ng Vlgqeiq Cdfivdcgq gk cdivedklrdalñk+Qgkqlflclrdv | aikalgkaldv d ciq izgvdvliq ng cdq ifvdq | ciq ~ìaklaiq ngc ävgd zvinwa~ld cdqfwgkdq zväa~ladq gk Zvggkalñk ng Vlgqeiq Cdfivdcgq+@gbivdv cd qgewvlndn ng cd ivedklrdalñk d ~vdìq ng cd ai`wkladalñk d ~iniq ciq klgcgq#zvi`ialikdkni | `i~ldkni gc qlq~g`d ng qgewvlndn l`zcdk~dni+
Owkalikgq | vgqzikqdflclndngq d ngqg`zgôdv ziv gc ^ZVC
24+
 
Vgdclrdv gdcwdalikgq ng vlgqeiq# zvizikgv `gnlndq zdvd gc aik~vic | vgnwaalñk ng ciqvlgqeiq+6+
 
Vgdclrdv da~llndngq ng lkoiv`dalñk | oiv`dalñk fäqlad d ciq ~vdfdbdnivgq ngc qga~iv ng cdaikq~vwaalñk+1+
 
Gcdfivdv zcdkgq ng g`gvegkald# zcdkgq ng Qgewvlndn | qdcwn# | zcdkgq ng zvggkalñk gkcdq ifvdq gk gbgawalñk+>+
 
Gcdfivdv @g`ivldq | Gq~wnliq ng Qgewvlndn | Qdcwn zdvd iogv~dq i zvi|ga~iq+7+
 
_lelcdv gc aw`zcl`lgk~i ngc zvievd`d ng aik~vic | vgnwaalñk ng vlgqeiq# | goga~wdv cdq
 
VVgg q qiikk q qddffddgg q qwwkkaaiikkgg q q 

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
Veronica Gonzalez Bailon liked this
Kelly Celis liked this
MEZTLIO1 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Clara Maria Bottino liked this
Javiico Pambi liked this
andrea liked this
Andrea Sthephania Contreras Rojas liked this
Jeanne Huillca Moran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->