Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
522 cau hoa hoc

522 cau hoa hoc

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Pí Ngố DG

More info:

Published by: Pí Ngố DG on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

 
522 bài tp Hóa hc Ôn thi TN và ði hc 2008- Tài liu ch có tính cht ñ giáo viên tham kho và giúp hc sinhôn tp ch không mang tính cht thương mi
1.Cho các cht sau:(1) HO-CH
2
-CH
2
OH (2) HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
OH (3) HOCH
2
-CHOH-CH
2
OH(4) C
2
H
5
-O-C
2
H
5
(5) CH
3
CHO.Nhng cht tác dng ñưc vi Na là:A. 1, 2 và 3. B. 3, 5 và 2 C. 4, 5 và 3. D. 4, 1 và 3.
2.
ðun nóng mt rưu X vi H
2
SO
4
ñm ñc  nhit ñ thích hp thu ñưc mt olefin duy nht.Trong các công thc sau:
CH
3
-CH-CH
3
OH
(1)
 
CH
3
-CH
2
-CH-CH
3
OH
(2)
 
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH(3)
 
CH
3
-C-CH
2
-OH
CH
3
CH
3
(4)
 công thc nào phù hp vi X.?A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2), (4) D. (1), (3), (4)3.Nhng cht trong dãy nào sau ñây ñu tác dng ñưc vi rưu etylic ?A. HCl ; HBr ; CH
3
COOH ; NaOH B. HBr ; CH
3
COOH ; Natri ; CH
3
OCH
3
. C. CH
3
COOH ; Natri ; HCl; CaCO
3
.D. HCl ;HBr ;CH
3
COOH ; Natri.4.S ñng phân rưu có công thc phân t C
5
H
12
O là:A. 8 ñng phân B. 5 ñng phân C. 14 ñng phân D. 12 ñng phân5.S loi nưc mt ñng phân A ca C
4
H
9
OH cho hai olefin . ðng phân A là...A. Rưu iso butylic. B. Rưu n-butylic. C. Rưu sec butylic. D. Rưu tert butylic.6.ðt cháy hoàn toàn 2 rưu X, Y ñng ñng k tip nhau ngưi ta thy t s mol CO
2
và H
2
O tăngdn. Dãy ñng ñng ca X, Y là:A. Rưu no.B. Rưu không noC. Rưu thơm.D. PhenolXét chui phn ng: Etanol
2420
170
,:
 H SO C
X Y Y có tên là
 
 
A. Etyl clorua. B. MetylClorua. C. 1,2- Dicloetan. D. 1,1- Dicloetan.7.ðt cháy mt rưu X, ta ñưc hn hp sn phm cháy trong ñó
22
COHO
n<n
. Kt lun nào sau ñâychính xác nht?A. X rưu no. B. X là rưu no ñơn chc. C. X rưu ñơn chc D. X là rưu không no.8.ð linh ñng ca nguyên t H trong nhóm OH ca các hp cht gim dn theo th t:A. CH
3
COOH >C
2
H
5
OH > C
6
H
5
OH. B. CH
3
COOH > C
6
H
5
OH >C
2
H
5
OH. C. C
2
H
5
OH > C
6
H
5
OH >CH
3
COOH.D. C
6
H
5
OH > CH
3
COOH > C
2
H
5
OH.9.Khi ñt cháy các ñng ñng ca mt loi rưu thì t l s mol
22
COHO
nn
÷
không ñi khi s nguyênt C trong rưu tăng dn. Kt lun nào sau ñây chính xác nht?A. ðó mt dãy ñng ñng rưu no ñơn chc. B. ðó mt dãy ñng ñng rưu noC. ðó là mt dãy ñng ñng rưu không no ñơn chc. D. ðó là mt dãy ñng ñng rưukhông no có mt ni ñôi.
 
522 bài tp Hóa hc Ôn thi TN và ði hc 2008- Tài liu ch có tính cht ñ giáo viên tham kho và giúp hc sinhôn tp ch không mang tính cht thương mi
10.ðun nóng t t hn hp etanol và propanol-2 vi xúc tác là axit sunfuric ñc ta có th thu ñưcti ña bao nhiêu sn phm hu cơ ch cha C, H, O ?A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.11.S ñng phân ca hp cht hu cơ có công thc C
4
H
10
O là:A. 2 ñng phân B. 4 ñng phân C. 7 ñng phân D. 9 ñng phân12.ðun nóng mt rưu M vi H
2
SO
4
ñc  170
o
C thu ñưc 1 anken duy nht. Công thc tng quátñúng nht ca M là:A. C
n
H
2n+1
CH
2
OH. B. R-CH
2
OH. C. C
n
H
2n+1
OH. D. C
n
H
2n-1
CH
2
OH.13.Cho bit sn phm chính ca phn ng kh nưc ca
CH
3
-CH-CH-CH
3
CH
3
OH
 A. 2-metylbuten-1 B. 3-metylbuten-1 C. 2-metylbuten-2 D. 3-metylbuten-214.ðt cháy mt rưu X ta thu ñưc s mol CO
2
> s mol H
2
O. X có th là rưu nào sau ñây?A. Rưu no ñơn chc B. Rưu không no 1 liên kt pi. C. Rưu không no 2 liên kt pi. D.Ruu no ña chc.15.ðng phân nào ca C
4
H
9
OH khi tách nưc s cho hai olefin ñng phân?A. 2-metyl propanol-1 B. 2-metyl propanol-2 C. Butanol-1 D. Butanol-216.ð phân bit rưu ñơn chc vi rưu ña chc có ít nht 2 nhóm OH lin k nhau ngưi ta dùngthuc th là...A. dung dch Brom. B. dung dch thuc tím. C. dung dch AgNO
3.
D. Cu(OH)
2.
 17.Trong dãy ñng ñng rưu no ñơn chc, khi mch cacbon tăng, nói chung:A. Nhit ñ sôi tăng, kh năng tan trong nưc gim B. Nhit ñ sôi tăng, kh năng tantrong nưc tăngC. Nhit ñ sôi gim, kh năng tan trong nưc gim D. Nhit ñ sôi gim, kh năng tantrong nưc tăng18.Mt rưu no có công thc thc nghim (C
2
H
5
O)
n
. Công thc phân t ca rưu là...A. C
2
H
5
O. B. C
4
H
10
O
2 .
C. C
6
H
15
O
3 .
. C
8
H
20
O
4
.19.Hp cht:
CH
3
-CH-CH=CH
2
CH
3
 Là sn phm chính (theo quy tc maccopnhicop) ca phn ng loi nưc hp cht nào sau ñây?A. 2-metylbutanol-3 B. 3-metylbutanol-2 C. 3-metylbutanol-1 D. 2-metylbutanol-419.A là ñng ñng ca rưu etylic có t khi hơi so vi oxi bng 2,3125. S ñng phân có mchcacbon không phân nhánh ca A là...A. 1 B. 2 C. 3 D. 420.ðt cháy 1,85 gam mt rưu no ñơn chc cn có 3,36 lit O
2
(ñktc). Công thc rưu ñó là:A. CH
3
OH B. C
2
H
5
OH C. C
3
H
7
OH D. C
4
H
9
OH21.Mt rưu no, ñơn chc, bc 1 b tách mt phân t nưc to anken A. C 0,525 gam anken A tácdng va ñ vi 2g brôm. Rưu này là...A. Butanol-1 B. Pentanol-1 C. Etanol D. Propanol-122.Cho 18,8 gam hn hp 2 rưu no, ñơn chc, k tip nhau trong dãy ñng ñng tác dng vi Nadư thu ñưc 5,6 lit H
2
(ñktc). Khi lưng (g) mi rưu là:A. 9,6 9,2 B. 6,8 12,0 C. 10,2 8,6 D. 9,4 9,4
 
522 bài tp Hóa hc Ôn thi TN và ði hc 2008- Tài liu ch có tính cht ñ giáo viên tham kho và giúp hc sinhôn tp ch không mang tính cht thương mi
23.ðun nóng hn hp hai rưu mch h vi H
2
SO
4
ñc ta ñưc các ete. Ly X là mt trong các eteñó ñt cháy hoàn toàn ñưc t l mol ca X, oxi cn dùng , cacbonic và nưc to ra ln lưt 0,25: 1,375: 1:1. Công thc 2 rưu trên là...A. C
2
H
5
OH và CH
3
OH. B. C
3
H
7
OH và CH
2
= CH
CH
2
OH. C. C
2
H
5
OH và CH
2
= CH–OH. D.CH
3
OH và CH
2
= CH – CH
2
OH.24.ðun 1,66 gam 2 rưu (H
2
SO
4
ñc) thu ñưc 2 anken là ñng ñng k tip nhau. ðt hn hp 2anken cn 1,956 lit O
2
(25
o
C, 1,5 at). CTPT 2 rưu là:A. C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH B. CH
3
OH, C
2
H
5
OH C. C
2
H
5
OH, C
3
H
5
OH D. C
3
h
7
OH,C
4
H
9
OH25.Cho 5,3g hn hp 2 ankanol ñng ñng liên tip tác dng vi natri dư thu ñưc 1,12 lít H
2
 (ñktc). Công thc phân t ca 2 ankanol trên là ...A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH. B. C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH. C. C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH. D. C
4
H
9
OH vàC
5
H
11
OH.26.Cho 16,6 gam hn hp gm rưu etylic và rưu n-propylic phn ng ht vi Na dư thu ñưc3,36 lit H
2
(ñktc). % v khi lưng các rưu trong hn hp là.A. 27,7% 72,3% B. 60,2% 39,8% C. 40% 60% D. 32% 68%27.X là mt rưu no, ña chc, mch h có s nhóm OH nh hơn 5. C 7,6 gam rưu X phn nght vi Natri cho 2,24 lít khí (ño  ñktc). Công thc hoá hc ca X là...A. C
4
H
7
(OH)
3
. B. C
2
H
4
(OH)
2
C. C
3
H
6
(OH)
2
D. C
3
H
5
(OH)
3.
 28.ðun nóng 1 hn hp gm 2 rưu no ñơn chc vi H
2
SO
4
ñc  140
o
C thu ñưc 21,6 gam nưcvà 72 gam hn hp 3 ete. Bit 3 ete có s mol bng nhau (phn ng hoàn toàn). CTPT 2 rưu là:A. CH
3
OH và C
2
H
5
OH C
2
H
5
OH và C
3
H
7
OH C
3
H
7
OH và C
4
H
9
OH CH
3
OH và C
3
H
7
OH29: Phát biu nào sau ñây ðÚNG khi nói v phenol?A. Phenol có nhóm OH trong phân t nên có tính cht hoá hc ging rưu.B. Phenol có tính axit nên phenol tan ñưc trong dung dch kim.C.Tính axit ca phenol mnh hơn axit cacbonic vì phenol tác dng vi CaCO
3
to khí CO
2
.D. Dung dch phenol trong nưc cho môi trưng axit, làm quì tím ñi màu sang ñ.30.Chn câu ñúng: “Phenol có th tác dng vi …” A. HCl Na B. Na NaOH C. NaOH HCl D. Na Na
2
CO
3
31.Cho các cht có công thc cu to :
CH
2
OH
 
CH
3
OH
 
OH
 (1) (2) (3)Cht nào thuc loi phenol?A. (1) (2). B. (2) (3). C. (1) (3). D. C (1), (2) (3).32.Khi cho Phenol tác dng vi nưc brom, ta thy:A. Mt màu nâu ñ ca nưc brom B. To kt ta ñ gch C. To kt ta trng D.To kt ta xám bc33.Hóa cht duy nht dùng ñ nhn bit 3 cht lng ñng riêng bit trong ba bình mt nhãn :phenol, stiren và rưu etylic là...A. natri kim loi. B. quì tím. C. dung dch NaOH. D. dung dch brom.34.Phn ng nào sau ñây chng minh phenol có tính axit yu:A. C
6
H
5
ONa + CO
2
+ H
2
O B. C
6
H
5
ONa + Br
2
C. C
6
H
5
OH + NaOH D.C
6
H
5
OH + Na35.Khi nh dung dch brom vào dung dch phenol lp tc thy xut hin kt ta trng là do...A. phenol cho phn ng cng vi brom d dàng hơn so vi benzen.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->