Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ số

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ số

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by Phi Van Hoe
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ số
Hướng dẫn sử dụng đồng hồ số

More info:

Published by: Phi Van Hoe on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

 
H¦íng DÉn dông®å hå ®iÖn tö ®a n¨ng
1. Giíi thiÖu vÒ ®ång hå ®iÖn tö ®a n¨ng ( VOM)§ång hå v¹n n¨ng ( VOM ) lµ thiÕt bÞ ®o kh«ng thÓ thiÕu ®îcvíi bÊt kú mét kü thuËt viªn ®iÖn tö nµo, ®ång hå v¹n n¨ngcã 4 chøc n¨ng chÝnh lµ §o ®iÖn trë, ®o ®iÖn ¸p DC, ®o®iÖn ¸p AC vµ ®o dßng ®iÖn. ¦u ®iÓm cña ®ång hå lµ ®onhanh, kiÓm tra ®îc nhiÒu lo¹i linh kiÖn, thÊy ®îc sù phãngn¹p cña tô ®iÖn , tuy nhiªn ®ång hå nµy cã h¹n chÕ vÒ ®échÝnh x¸c vµ cã trë kh¸ng thÊp kho¶ng 20K/Vol do v©y khi®o vµo c¸c m¹ch cho dßng thÊp sÏ bÞ sôt ¸p.2. Híng dÉn ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu. dông ®ång v¹nn¨ng ®o ¸p AC Khi ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu ta chuyÓn thang®o vÒ c¸c thang AC, ®Ó thang AC cao h¬n ®iÖn ¸p cÇn ®omét nÊc, VÝ dô nÕu ®o ®iÖn ¸p AC220V ta ®Ó thang AC250V, nÕu ta ®Ó thang thÊp h¬n ®iÖn ¸p cÇn ®o th× ®ånghå b¸o kÞch kim, nÕu ®Ó thanh qu¸ cao th× kim b¸o thiÕuchÝnh x¸c. * Chó ý - chó ý : TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó thang ®o®iÖn trë hay thang ®o dßng ®iÖn khi ®o vµo ®iÖn ¸p xoaychiÒu => NÕu nhÇm ®ång hå sÏ bÞ háng ngay lËp tøc ! §ÓnhÇm thang ®o dßng ®iÖn, ®o vµo nguån AC => sÏ háng®ång hå
 
 
§Ó nhÇm thang ®o ®iÖn trë, ®o vµo nguån AC => sÏ hángc¸c ®iÖn trë trong ®ång hå * NÕu ®Ó thang ®o ¸p DC mµ®o vµo nguån AC th× kim ®ång hå kh«ng b¸o , nhng ®ånghå kh«ng ¶nh hëng . (®«i khi kim lªn)§Ó thang DC ®o ¸p AC ®ång hå kh«ng lªn kim tuy nhiªn®ång hå kh«ng háng C¸c néi dung ®Ò cËp : C¸c t¸c dông cñathang ®o ®iÖn trë, §o kiÓm tra ®iÖn trë than, dïng thang ®o®iÖn trë ®Ó kiÓm tra ®é phãng n¹p vµ c¸c h háng cña tô®iÖn.-------------------------------------------------------------------------------- 1.Híng dÉn ®o ®iÖn trë vµ trë kh¸ng. Víi thang ®o ®iÖn trëcña ®ång hå v¹n n¨ng ta cã thÓ ®o ®îc rÊt nhiÒu thø. §okiÓm tra gi¸ trÞ cña ®iÖn t§o kiÓm tra sù th«ng m¹ch cñamét ®o¹n d©y dÉn §o kiÓm tra sù th«ng m¹ch cña mét ®o¹nm¹ch in §o kiÓm tra c¸c cuén d©y biÕn ¸p cã th«ng m¹chkh«ng §o kiÓm tra sù phãng n¹p cña tô ®iÖn §o kiÓm traxem tô cã bÞ dß, bÞ chËp kh«ng. §o kiÓm tra trë kh¸ng cñamét m¹ch ®iÖn §o kiÓm tra ®i èt vµ bãng b¸n dÉn. * §Ó dông ®îc c¸c thang ®o nµy ®ång hå ph¶i ®îc l¾p 2 PÞn tiÓu1,5V bªn trong, ®Ó xö dông c¸c thang ®o 1Kohm hoÆc10Kohm ta ph¶i l¾p Pin 9V.
 
§o ®iÖn trë :
§o kiÓm tra ®iÖn trë b»ng ®ång hå v¹n n¨ng §Ó ®o tri sè®iÖn trë ta thùc hiÖn theo c¸c bíc sau : Bíc 1 : §Ó thang®ång hå vÒ c¸c thang ®o trë, nÕu ®iÖn trë nhá th× ®Óthang x1 ohm hoÆc x10 ohm, nÕu ®iÖn trë lín th× ®Ó thangx1Kohm hoÆc 10Kohm. => sau ®ã chËp hai que ®o vµchØnh triÕt ¸o ®Ó kim ®ång hå b¸o vÞ trÝ 0 ohm. Bíc 2 :ChuÈn bÞ ®o . Bíc 3 : §Æt que ®o vµo hai ®Çu ®iÖn trë,®äc trÞ sè trªn thang ®o , Gi¸ trÞ ®o ®îc = chØ sè thang ®oX thang ®o VÝ dô : nÕu ®Ó thang x 100 ohm vµ chØ sè b¸olµ 27 th× gi¸ trÞ lµ = 100 x 27 = 2700 ohm = 2,7 K ohm Bíc4 : NÕu ta ®Ó thang ®o qu¸ cao th× kim chØ lªn mét chót ,nh vËy ®äc trÞ sè sÏ kh«ng chÝnh x¸c. Bíc 5 : NÕu ta ®Óthang ®o qu¸ thÊp , kim lªn qu¸ nhiÒu, vµ ®äc trÞ sè còngkh«ng chÝnh x¸c. Khi ®o ®iÖn trë ta chän thang ®o sao chokim b¸o gÇn vÞ trÝ gi÷a v¹ch chØ sè sÏ cho ®é chÝnh x¸c caonhÊt.
Dïng thang ®iÖn trë ®Ó ®o kiÓm tra ®iÖn 
 Ta cã thÓ dïng thang ®iÖn trë ®Ó kiÓm tra ®é phãng n¹pvµ h háng cña tô ®iÖn , khi ®o tô ®iÖn , nÕu lµ tô gèm tadïng thang ®o x1K ohm hoÆc 10K ohm, nÕu lµ tô ho¸ ta dïngthang x 1 ohm hoÆc x 10 ohm. Dïng thang x 1K ohm ®ÓkiÓm tra gèm PhÐp ®o gèm trªn cho ta biÕt : C1cßn tèt => kim phãng n¹p khi ta ®o Tô C2 bÞ dß => lªn kimnhng kh«ng trë trÝ Tô C3 chËp => kim ®ång lªn = 0 ohm kh«ng trë vÒ. Dïng thang x 10 ohm ®ÓkiÓm tra tô ho¸ ë trªn lµ phÐp ®o kiÓm tra c¸c tô ho¸, tô ho¸rÊt Ýt khi bÞ dß hoÆc chËp mµ chñ yÕu lµ bÞ kh« ( gi¶m ®iÖndung) khi ®o tô ho¸ ®Ó biÕt chÝnh x¸c møc ®é háng cña tôta cÇn ®o so s¸nh víi mét tô míi cã cïng ®iÖn dung. ë trªn lµphÐp ®o so s¸nh hai tô ho¸ cïng ®iÖn dung, trong ®ã tô C1lµ tô míi cßn C2 lµ tô cò, ta thÊy tô C2 cã ®é phãng n¹p yÕuh¬n tô C1 => chøng tá tô C2 bÞ kh« ( gi¶m ®iÖn dung ) Chóý khi ®o tô phãng n¹p, ta ph¶i ®¶o chiÒu que ®o vµi lÇn ®Óxem ®é phãng n¹p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->