Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
160Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Chinh

De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Chinh

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 54,212|Likes:
Published by api-3696427
bao chi voi cong tac chong tham nhung
bao chi voi cong tac chong tham nhung

More info:

Published by: api-3696427 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
1
1. Lý do ch
n

tài:
 
n kinh t
là nhân t
ch

o cho s
phát tri
n c
a c
qu
c gia. Nh
ng

m g
n
ây, trong quá trình phát tri
n, nhân t
kinh t

ã
 
c nhà n
 
cta nhìn nh
n m
t cách nghiêm túc và
ã có nh
ng chính sách h
 
p lí thích
ng v
 
i giai

n

i m
 
i.Nhu c
u h
i nh
p là nhu c
u t
t y
u

n
n kinh t
Vi
t Nam v
 
t kh
icái ng
 
ng
ói nghèo và v
trí “
ang phát tri
n”

ti
n t
 
i vi
c tr
 
thành

t qu
c gia có n
n kinh t
phát tri
n cao, m
t qu
c gia th
c s
“côngnghi
p hoá –hi
n

i hoá”. Nh
ng

có th
hoà mình vào sân ch
 
i qu
c

chung
ó, có nh
ng nguyên t
c mà n
n kinh t
Vi
t Nam bu
c ph
ituân theo.

thu hút

u t
,

Vi
t Nam th
c s
tr
 
thành môi tr
 
ng
 
c c
a các nhà

u t
, nhà n
 
c ta ph
i kiên quy
t ch
ng thamnh
ng.Nh
tác gi
Thomas L. Friedman trong tác ph
m “Chi
c Lexus và CâyÔliu” v
quá trình toàn c
u hoà
ã t
ng phân tích, ch
nh
ng qu
c gia cómôi tr
 
ng kinh doanh trong s
ch, minh b
ch v
tài chính và
n

nh v
chính tr
m
 
i có th
khi
n nh
ng ông trùm tài chính và nh
ng t
p
oàn
aqu
c gia

m
t

n

u t
vào nh
ng kho
n k
ch xù cho s
pháttri
n.Ý th
c
 
c

u
ó, trong giai

n h
i nh
p và nh
ng b
 
c cu
i cùngti
n t
 
i hoàn t
t
àm phán gia nh
p t
ch
c Th
 
ng M
i Th
Gi
 
i WTO,Vi
t Nam
ã kiên quy
t th
hi
n mình không khoan nh
 
ng v
 
i thamnh
ng, kiên quy
t ch
ng tham nh
ng.C
n
 
c Vi
t Nam
ã th
c s
nhìnth
ng vào nh
ng y
u kém, ch
p nh
n nh
ng c
 
n chuy
n mình
au
 
n vành
ng thay

i khó kh
n

nâng cao ch
t l
 
ng “trong s
ch” cho môitr
 
ng

u t
. Vi
t Nam th
c s
ý th
c rõ vai trò và trách nhi
m c
amình trên sân ch
 
i toàn c
u.Báo Chí – b
máy, c
 
quan ngôn lu
n c
a

ng và nhà n
 
c-
ã th
c s
th
hi
n
 
c vai trò tích c
c,
i

u và có ý th
c t
t trong quá trình

nh
 
ng d
lu
n, cùng v
 
i d
lu
n góp ph
n vào công cu
c

u tranhchung cho s
phát tri
n
y. Báo Chí luôn
i

u trong các ho
t

ngch
ng tham nh
ng tr
 
thành ti
ng nói l
 
n c
a nhân dân,

ng v
phíanhân dân, b
o v
quy
n l
 
i c
a nhân dân và gìn gi
uy tín, nâng cao vaitrò c
a

ng và Nhà N
 
c trong cu
c

u tranh
ó.Vai trò c
a báo chí th
c s
to l
 
n trong công cu
c phát tri
n. Chính vìth
, tôi ch
n

tài nghiên c
u: “Vai trò c
a báo chí v
 
i công tác ch
ngtham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t Nam trong n
m 2006” v
 
i mong mu
nkh
ng

nh vai trò quan tr
ng c
a báo chí trong s
phát tri
n, xem xét k
  
nh
ng m
t còn h
n ch
trong công tác ch
ng tham nh
ng c
a báo chí.
 
i chuyên ngành c
a b
n thân là Báo Chí, tôi ch
n

tài vì ni
m yêuthích, s
quan tâm và phù h
 
p v
 
i

c thù c
a n
i dung h
c t
p c
a b
nthân.
 
2
2. Gi
 
i h
n nghiên c
 
u:

tài chú tr
ng n
i dung nghiên c
u vào v
n

báo chí trong công tácch
ng tham nh
ng
 
n
 
c ta trong n
m 2006, m
t n
m v
 
i nhi
u s
ki
nvà bi
n

ng. Tôi ch
kh
o sát các n
i dung trên m
t s
t
 
báo in ch
không h
 
ng vào báo hình và báo m
ng cùng các th
lo
i khác vì kh

ng còn h
n ch
và vì s
kh
ng ch
v
m
t th
 
i gian, tài chính.
3. Ph
 
ng pháp nghiên c
 
u:
Thu th
p tài li
u v
các s
ki
n tham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t Namtrong n
m 2006 cùng v
 
i nh
ng bài vi
t, nh
ng thông tin mà báo chí 
ãkhai thác
 
các v
vi
c
ó.Phân tích các s
ki
n và các v
án tham nh
ng
ó qua cái nhìn c
a gi
 
ibáo chí.Phân tích, t
ng h
 
p các t
li
u
ã có, vi
t bài và vi
t báo cáo.
4. Tình hình nghiên c
 
u

tài :
Tính

n nay,
ã có nh
ng

tài nghiên c
u v
n
i dung vai trò ph
nbi
n xã h
i c
a báo chí, v
n là m
t y
u t
quan tr
ng trong công tácch
ng tham nh
ng trong n
n kinh t
hi
n nay. Tuy nhiên, nh
ng

tài
ichuyên sâu phân tích v
n
i dung tham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t namvà s
can thi
p c
a báo chí v
n ch
a
 
c chú ý m
x
và phân tích.
5.Ý ngh
  
a c
a

tài:
 
i ki
n th
c h
n h
p c
a m
t sinh viên, tôi ch
mong

tài có th
gópph
n

a ra m
t hình dung khái quát v
nh
ng gì mà báo chí Vi
t Nam
ã làm
 
c và ch
a làm
 
c cùng v
 
i các c
 
quan ch
c n
ng trongcu
c chi
n ch
ng tham nh
ng trong n
m 2006.Qua
ó,

tài c
ng c
g
ng cung c
p m
t l
 
ng thông tin c
n thi
t

sinh viên báo chí có th
hình dung ra v
công vi
c và ý ngh
  
a c
a côngtác ch
ng tham nh
ng trong n
n kinh t
c
a ng
 
i vi
t báo.

tài c
nghi v
ng
em l
i nh
ng cái nhìn

y

h
 
n

có nh
ng gi
i pháp tích

c

công tác ch
ng tham nh
ng b
ng báo chí th
c s
 
c th
c hi
n

t h
 
n, nghiêm túc h
 
n và có s
c m
nh h
 
n.
 
3
Ch
 
ng 1
:
Khái lu
n v
n
n kinh t
Vi
t Nam trong th
 
i kì

i m
 
i .Vai trò c
abáo chí trong công cu
c

i m
 
i:
1. Tình hình kinh t
Vi
t Nam trong th
 
i kì

i m
 
i:
 
n kinh t
Vi
t Nam, cùng v
 
i Trung Qu
c , liên t
c tronghai n
m 2005, 2006
 
c nhìn nh
n là “th
n kì”. N
u Trung Qu
cchóng m
t v
 
i m
c

t
ng tr
 
ng quá

t ng
t g
n 10% thì Vi
tNam c
ng không h
kém
 
m
c 8, 89%. Và

n

u n
m 2007, khi

n tr
s
 
c
a WTO
 
Geneve (Thu
S
  
)

b
 
c vào v
trí c
athành viên th
150 c
a WTO, Vi
t Nam
ã
 
c nh
n danh hi
u

t n
 
c tiêu bi
u c
a n
m 2006” t
c
 
quan Th
 
ng M
i phát tri
n Hoa Kì cho nh
ng thành t
u to l
 
n
ã

t
 
c trong

m 2006.GDP bình quân

u ng
 
i c
a Vi
t Nam t
ng, chât l
 
ng
 
i s
ng c
a ng
 
i dân
 
c nâng cao, nh
ng công trình v
 
inh
ng kho
n

u t
kh
ng l

ã
em l
i di
n m
o m
 
i cho cu
c

ng c
a ng
 
i Vi
t Nam: sung túc h
 
n, v
n hoá h
 
n, ti
n b
h
 
n.Nguyên nhân c
a s
phát tri
n v
 
t b
c và nh
ng b
 
c ti
nth
n
ó ph
i
 
c ghi nh
n t
nh
ng n
l
c c
i cách c
a

ngvà Nhà N
 
c cho phù h
 
p v
 
i giai

n phát tri
n m
 
i. Nh
ngtranh cãi, nh
ng s
a

i, nh
ng c
i cách trong h
th
ng hành chính

nghi
p
ã khi
n Vi
t Nam tr
 
nên thân thi
n h
 
n v
 
i các nhà

u t
, ngu
n v
n n
 
c ngoài dành cho Vi
t Nam ngày càng nhi
u.Song song
ó, c
ng ph
i k

n vi
c nhìn nh
n chín ch
n

a nhà n
 
c v
ti
m n
ng kinh t
 
các ngành công nghi
p“không khói” nh
Du L
ch và các ho
t

ng Th
 
ng M
i – D
ch

mà ng
 
i Vi
t v
n luôn làm r
t t
t. Kh
ng

nh ti
m n
ng du

ch, phát tri
n du l
ch, nhà n
 
c Vi
t Nam
ã làm nh
ng dòng l
 
inhu
n ngo
i t
ào
t ch
y v
n
 
c.Tuy nhiên, trong ánh sáng c
a s
phát tri
n cùng nh
ng thay

i v
 
t b
c
ó, ng
 
i ta không th
không th
a nh
n Vi
t Nam

n là m
t trong các qu
c gia có t
l
tham nh
ng và
 
c “x
p”

m tham nh
ng r
t cao trên bình di
n chung c
a th
gi
 
i.Nh
ngnhà

u t
t
t nhiên luôn ái ng
i v

u
ó.Nh
ng l
trình trongvi
c xin gi
y phép kinh doanh,

u th
u...
 
Vi
t Nam còn nhi
u b
t

p và còn nhi
u k
h

nh
ng k
n
m nh
ng ch
c v
ch
ch
tthao túng n
n kinh t
.Nh
ng nhân t
k
h

ó
ã làm n
n kinh t
Vi
t Nam pháttri
n nh
ng ch
a th
t s

ng

u, có ti
n b
nh
ng còn

l
inhi
u h
sâu sai l
m. Chính hi
n t
 
ng tham nh
ng
ã góp ph
nlàm trì tr
quá trình phát tri
n, làm Vi
t Nam ch
m
 
c th
gi
 
i

Activity (160)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Lương Anh Tường liked this
Havi Nguyen liked this
Son Hoang Dinh liked this
Ngô Văn Tiến liked this
Hong Quan Le added this note
hiiiiiiiiiii
vinhquangbs liked this
Thu Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->