Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
160Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Chinh

De Tai Nghien Cuu Khoa Hoc Hoan Chinh

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 51,143 |Likes:
Published by api-3696427
bao chi voi cong tac chong tham nhung
bao chi voi cong tac chong tham nhung

More info:

Published by: api-3696427 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
1
1. Lý do ch
n

tài:
 
n kinh t
là nhân t
ch

o cho s
phát tri
n c
a c
qu
c gia. Nh
ng

m g
n
ây, trong quá trình phát tri
n, nhân t
kinh t

ã
 
c nhà n
 
cta nhìn nh
n m
t cách nghiêm túc và
ã có nh
ng chính sách h
 
p lí thích
ng v
 
i giai

n

i m
 
i.Nhu c
u h
i nh
p là nhu c
u t
t y
u

n
n kinh t
Vi
t Nam v
 
t kh
icái ng
 
ng
ói nghèo và v
trí “
ang phát tri
n”

ti
n t
 
i vi
c tr
 
thành

t qu
c gia có n
n kinh t
phát tri
n cao, m
t qu
c gia th
c s
“côngnghi
p hoá –hi
n

i hoá”. Nh
ng

có th
hoà mình vào sân ch
 
i qu
c

chung
ó, có nh
ng nguyên t
c mà n
n kinh t
Vi
t Nam bu
c ph
ituân theo.

thu hút

u t
,

Vi
t Nam th
c s
tr
 
thành môi tr
 
ng
 
c c
a các nhà

u t
, nhà n
 
c ta ph
i kiên quy
t ch
ng thamnh
ng.Nh
tác gi
Thomas L. Friedman trong tác ph
m “Chi
c Lexus và CâyÔliu” v
quá trình toàn c
u hoà
ã t
ng phân tích, ch
nh
ng qu
c gia cómôi tr
 
ng kinh doanh trong s
ch, minh b
ch v
tài chính và
n

nh v
chính tr
m
 
i có th
khi
n nh
ng ông trùm tài chính và nh
ng t
p
oàn
aqu
c gia

m
t

n

u t
vào nh
ng kho
n k
ch xù cho s
pháttri
n.Ý th
c
 
c

u
ó, trong giai

n h
i nh
p và nh
ng b
 
c cu
i cùngti
n t
 
i hoàn t
t
àm phán gia nh
p t
ch
c Th
 
ng M
i Th
Gi
 
i WTO,Vi
t Nam
ã kiên quy
t th
hi
n mình không khoan nh
 
ng v
 
i thamnh
ng, kiên quy
t ch
ng tham nh
ng.C
n
 
c Vi
t Nam
ã th
c s
nhìnth
ng vào nh
ng y
u kém, ch
p nh
n nh
ng c
 
n chuy
n mình
au
 
n vành
ng thay

i khó kh
n

nâng cao ch
t l
 
ng “trong s
ch” cho môitr
 
ng

u t
. Vi
t Nam th
c s
ý th
c rõ vai trò và trách nhi
m c
amình trên sân ch
 
i toàn c
u.Báo Chí – b
máy, c
 
quan ngôn lu
n c
a

ng và nhà n
 
c-
ã th
c s
th
hi
n
 
c vai trò tích c
c,
i

u và có ý th
c t
t trong quá trình

nh
 
ng d
lu
n, cùng v
 
i d
lu
n góp ph
n vào công cu
c

u tranhchung cho s
phát tri
n
y. Báo Chí luôn
i

u trong các ho
t

ngch
ng tham nh
ng tr
 
thành ti
ng nói l
 
n c
a nhân dân,

ng v
phíanhân dân, b
o v
quy
n l
 
i c
a nhân dân và gìn gi
uy tín, nâng cao vaitrò c
a

ng và Nhà N
 
c trong cu
c

u tranh
ó.Vai trò c
a báo chí th
c s
to l
 
n trong công cu
c phát tri
n. Chính vìth
, tôi ch
n

tài nghiên c
u: “Vai trò c
a báo chí v
 
i công tác ch
ngtham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t Nam trong n
m 2006” v
 
i mong mu
nkh
ng

nh vai trò quan tr
ng c
a báo chí trong s
phát tri
n, xem xét k
  
nh
ng m
t còn h
n ch
trong công tác ch
ng tham nh
ng c
a báo chí.
 
i chuyên ngành c
a b
n thân là Báo Chí, tôi ch
n

tài vì ni
m yêuthích, s
quan tâm và phù h
 
p v
 
i

c thù c
a n
i dung h
c t
p c
a b
nthân.
 
2
2. Gi
 
i h
n nghiên c
 
u:

tài chú tr
ng n
i dung nghiên c
u vào v
n

báo chí trong công tácch
ng tham nh
ng
 
n
 
c ta trong n
m 2006, m
t n
m v
 
i nhi
u s
ki
nvà bi
n

ng. Tôi ch
kh
o sát các n
i dung trên m
t s
t
 
báo in ch
không h
 
ng vào báo hình và báo m
ng cùng các th
lo
i khác vì kh

ng còn h
n ch
và vì s
kh
ng ch
v
m
t th
 
i gian, tài chính.
3. Ph
 
ng pháp nghiên c
 
u:
Thu th
p tài li
u v
các s
ki
n tham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t Namtrong n
m 2006 cùng v
 
i nh
ng bài vi
t, nh
ng thông tin mà báo chí 
ãkhai thác
 
các v
vi
c
ó.Phân tích các s
ki
n và các v
án tham nh
ng
ó qua cái nhìn c
a gi
 
ibáo chí.Phân tích, t
ng h
 
p các t
li
u
ã có, vi
t bài và vi
t báo cáo.
4. Tình hình nghiên c
 
u

tài :
Tính

n nay,
ã có nh
ng

tài nghiên c
u v
n
i dung vai trò ph
nbi
n xã h
i c
a báo chí, v
n là m
t y
u t
quan tr
ng trong công tácch
ng tham nh
ng trong n
n kinh t
hi
n nay. Tuy nhiên, nh
ng

tài
ichuyên sâu phân tích v
n
i dung tham nh
ng trong n
n kinh t
Vi
t namvà s
can thi
p c
a báo chí v
n ch
a
 
c chú ý m
x
và phân tích.
5.Ý ngh
  
a c
a

tài:
 
i ki
n th
c h
n h
p c
a m
t sinh viên, tôi ch
mong

tài có th
gópph
n

a ra m
t hình dung khái quát v
nh
ng gì mà báo chí Vi
t Nam
ã làm
 
c và ch
a làm
 
c cùng v
 
i các c
 
quan ch
c n
ng trongcu
c chi
n ch
ng tham nh
ng trong n
m 2006.Qua
ó,

tài c
ng c
g
ng cung c
p m
t l
 
ng thông tin c
n thi
t

sinh viên báo chí có th
hình dung ra v
công vi
c và ý ngh
  
a c
a côngtác ch
ng tham nh
ng trong n
n kinh t
c
a ng
 
i vi
t báo.

tài c
nghi v
ng
em l
i nh
ng cái nhìn

y

h
 
n

có nh
ng gi
i pháp tích

c

công tác ch
ng tham nh
ng b
ng báo chí th
c s
 
c th
c hi
n

t h
 
n, nghiêm túc h
 
n và có s
c m
nh h
 
n.
 
3
Ch
 
ng 1
:
Khái lu
n v
n
n kinh t
Vi
t Nam trong th
 
i kì

i m
 
i .Vai trò c
abáo chí trong công cu
c

i m
 
i:
1. Tình hình kinh t
Vi
t Nam trong th
 
i kì

i m
 
i:
 
n kinh t
Vi
t Nam, cùng v
 
i Trung Qu
c , liên t
c tronghai n
m 2005, 2006
 
c nhìn nh
n là “th
n kì”. N
u Trung Qu
cchóng m
t v
 
i m
c

t
ng tr
 
ng quá

t ng
t g
n 10% thì Vi
tNam c
ng không h
kém
 
m
c 8, 89%. Và

n

u n
m 2007, khi

n tr
s
 
c
a WTO
 
Geneve (Thu
S
  
)

b
 
c vào v
trí c
athành viên th
150 c
a WTO, Vi
t Nam
ã
 
c nh
n danh hi
u

t n
 
c tiêu bi
u c
a n
m 2006” t
c
 
quan Th
 
ng M
i phát tri
n Hoa Kì cho nh
ng thành t
u to l
 
n
ã

t
 
c trong

m 2006.GDP bình quân

u ng
 
i c
a Vi
t Nam t
ng, chât l
 
ng
 
i s
ng c
a ng
 
i dân
 
c nâng cao, nh
ng công trình v
 
inh
ng kho
n

u t
kh
ng l

ã
em l
i di
n m
o m
 
i cho cu
c

ng c
a ng
 
i Vi
t Nam: sung túc h
 
n, v
n hoá h
 
n, ti
n b
h
 
n.Nguyên nhân c
a s
phát tri
n v
 
t b
c và nh
ng b
 
c ti
nth
n
ó ph
i
 
c ghi nh
n t
nh
ng n
l
c c
i cách c
a

ngvà Nhà N
 
c cho phù h
 
p v
 
i giai

n phát tri
n m
 
i. Nh
ngtranh cãi, nh
ng s
a

i, nh
ng c
i cách trong h
th
ng hành chính

nghi
p
ã khi
n Vi
t Nam tr
 
nên thân thi
n h
 
n v
 
i các nhà

u t
, ngu
n v
n n
 
c ngoài dành cho Vi
t Nam ngày càng nhi
u.Song song
ó, c
ng ph
i k

n vi
c nhìn nh
n chín ch
n

a nhà n
 
c v
ti
m n
ng kinh t
 
các ngành công nghi
p“không khói” nh
Du L
ch và các ho
t

ng Th
 
ng M
i – D
ch

mà ng
 
i Vi
t v
n luôn làm r
t t
t. Kh
ng

nh ti
m n
ng du

ch, phát tri
n du l
ch, nhà n
 
c Vi
t Nam
ã làm nh
ng dòng l
 
inhu
n ngo
i t
ào
t ch
y v
n
 
c.Tuy nhiên, trong ánh sáng c
a s
phát tri
n cùng nh
ng thay

i v
 
t b
c
ó, ng
 
i ta không th
không th
a nh
n Vi
t Nam

n là m
t trong các qu
c gia có t
l
tham nh
ng và
 
c “x
p”

m tham nh
ng r
t cao trên bình di
n chung c
a th
gi
 
i.Nh
ngnhà

u t
t
t nhiên luôn ái ng
i v

u
ó.Nh
ng l
trình trongvi
c xin gi
y phép kinh doanh,

u th
u...
 
Vi
t Nam còn nhi
u b
t

p và còn nhi
u k
h

nh
ng k
n
m nh
ng ch
c v
ch
ch
tthao túng n
n kinh t
.Nh
ng nhân t
k
h

ó
ã làm n
n kinh t
Vi
t Nam pháttri
n nh
ng ch
a th
t s

ng

u, có ti
n b
nh
ng còn

l
inhi
u h
sâu sai l
m. Chính hi
n t
 
ng tham nh
ng
ã góp ph
nlàm trì tr
quá trình phát tri
n, làm Vi
t Nam ch
m
 
c th
gi
 
i

Activity (160)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Havi Nguyen liked this
Son Hoang Dinh liked this
Ngô Văn Tiến liked this
vinhquangbs liked this
Thu Nguyen liked this
LuongMinhThanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->