Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
5Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pedagogia Waldorf in Gradinita

Pedagogia Waldorf in Gradinita

Ratings: (0)|Views: 892|Likes:
Published by Dana Dragomirescu

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dana Dragomirescu on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
i,
;i.trlf.
r
URSULA
KNIPPING
PEDAGOGIA WALDORF
IN
GRADINITA
TRIADE
 
Cuprins
Pedagogia
Waldorf
in
grddinifnO
dimineaftr
in
grldinila
Waldorf
Deryoltarea
copilului
Imitalia
-
for{a
hotiritoare
a
primilor
gapte
aniMetode
educafionale
tn
grtrdinila
Waldorf
.. .
.
Jocul
in
cerc
Cum
Ei
de ce
povestim
basme?
Jocul
de
degete, teatru
de
mase,teatru cu marionete
Pictura
cu acuarele
Ei
ceracolor
Celebrarea
sdrbdtorilor
anului
-trtrirea
curgerii
anului
Pregltirea
pentru
qcoald
Atitudinea
fafl
de
rnass-media
in
perioada
pregcolari
Tr
a
duc
dt
o
r
:
Rehea-Sylvia Cinazan
Lector:
Sorin
]igireanu
O
1999
EdihrraTRIADE,
Cluj-Napoca
ISBN
973-9196-05-5
Pedagogia
Waldorfin
grldinifi
Grldinifa
Waldorf
ca
institu{ie,
se
sprijin[
peo
experienp
de
peste
70
de
ani.
Metoda
sa
pedagogictr estc
rispAnditd
pe
planintcrnational
fiind
aplicatd
in
peste
2000
de
grupe
de
grldinip
Waldorf.
intretimp,
datorittr
schimblrilorin
planulstructurii
sociale,
(multe
mame
unic intre{intrtor
de
farnilie,
unnurnlr
cresc6nd de mame
cuprofesiune)
mai
ales
in
marile
orafle, a
determinato
modificrare
a
tabloului
gddinifei
Waldorf,conferindu-i
complexitate.
Pe
lingl
concephrl
tradifional
de
grupe
cu
programaormal,
a crescut oferta
pentru
grupi
cuprogram
prelungit
precumqi
aqa
nu-
rnitele"cregelundesunt
primi[i
copii
intre
I
gi
3ani.
Cu
totul
nou
este
con-
ceptul
"Grddini{ei
din
Darmstadt''
carepropune
aga
numita
"gntpf,
familiali'
ca
va
cuprinde'copii
intre
t
gi
9
ani.
in
aceste
grupesunt
binweni{i
qi
frafii
mai
mari,
dupi
orele
de
gcoald,
oferind
prin
aceasta
ptrrinlilor
angajali
pmfe-
sional, asistenfa
tuturor copiilorfamiLiei
in
acelaqi
loc.Despre
ceeste
vorba
in
grldini{ele
Waldo{
ce
conceptpedagogic
se
afll
la
baza
sa
gi
cum
arati.
transpunerea
sa
in
practictr?
Folosindexemplul
grldinifei
cuprogramnormal"aceast[
brogurtrldoreEtc
s[
ltrmureasclmodul
in
care
pedagogia
Waldorflgi
gtrseste
aplicarea
fq
grldi-
niftr,
ce se
afltr
la
baza
s4
precum
Ei
modul
tn
care
cauti
s[
gtrseasctr
rdspun-
zuri
noilor
cennleale
vie{ii copilului,
acurn,
la
rtrqpf,ntia
mileniilor.
Ea'doregte
str.
invite
ladialog
gieste
deschisiorictrroroompletilri.
3
4'
.
6
t0
14'
I6
l7
20
22
23
JJ
35
 
O
dimineafi
in
grldinifa
Watdorf
Vizitatorului
care
ptrtrundepentru
prima
datl intr-ogrldinifn
Watdorf
ii
va
slri
in
ochi
rnodul
in
care
este
conceputi
aranjarea
inc{perii,
dar
mai
ales
lip-
sa
juciriilor.
Intr-uncol{
sunt
cdteva
coguri
cubuturugi
de
copac,
buc5fi
din
scoarfa
copacilor
sur
ridilcini
de
o
formtr ciudatf,,
Pe
rafturi
segdsesc
materi-
ale colorate,cArligede
nrfeprecum
gi
pipuqi
simplu
alcltuite,
allturi
de ani-
male
tricotate.
In
niqtc
mici
colfuri
ale
pipugilor
se
glsesc
ptrpuSi
innodate
gi
hainepentru
pdpugi
precum
gi
castroane
gi
lingud
rnici
din
lemn.
In
col[ul
magazinului
se
glsesccoguricu
castane,
scoici,
sdmburi
de
caise
qi
piersici.
La
masa
de
bucltirie
gade
educatoarea
care
taie
mere
pentru
mf,ncare
din
fulgi
de
cereale.
Maimulfi
copii
s-au
gi
prezentat
aici
pentru a
ajuta,
in
tirnp
ce
alfi
copii
suut ocupa{i
cu construirea unui vaporpentru
a
cSldtori
in
Africa,
vapor
pecare
il
construidic
cu ajutorul
scauneloq
al
unor
buc{i
de
materiale
gi
al
clemelor
de
rufe.
Doi
bdieti
maimari
au
construit
un
spitalunde
aduc
cuam-bulanla
(o
banci
intoarsd,
trasi
pe
un
preg)nigte
victime
ale
unui
accidentcauzat de
rnaginile
conduse
de
alfi
copii
(rnagini
careconstau
din
scaune
in-
toarse, trase, de
asenenea,
pe
preguri).
.
lntr-uncolf
al
plpuqilor
s-a
stabilit o farnilie.
Manra
agtrtit
mAncarea,
in
timp
ce
sora
mai
ruare a
fdcut
temelede
cas5.
(o
bucatl
de
material inrpf,lurit
este
caietul,
o
lingurd
-
creionul),
cei
mici
trebuie
str
doarurtr.
Duptr
mastr
vor
nrergecu
tolii
la
qtrand.
La
masa
rotundd
dincolf
ged
cAfiva
copiimari,
care
in
curlnd
vor
merge
la
gcoald.
Ei
cos
intr-o
lini5te
plinl
deconcentrare
la
o
plpug[
simpld denoduri
pecare,
la
var[,
o
vor
putea-o
duce acasfi.
Ei
nu
se
lasd
deranja{i,
sau
atra;i
de
jocul
celortalli. O
a douaeducatoare
sti
cu ei
la
rnasdcosflnd
de
asemcnea
opirpugl.
Dupd.
aproximativ
douf,ore
se
sfbrge$te-iocul
liber.Unleazd
strfln"sul
jucd-
riilor,
curil{enia.care
se
face
tot
sub
fonua
unui
joc.
Mamele
plpugilor
igi
aqeaz.S.copilaqii
in
pat,
Se
face
apoi
curtrfenie
in
casi!,
negustorii
sorteazd
sAm-
burii in
cogurile
corespunzitoare...
Copiii
sunt
binevoitori
gi
sprinteni
filcdndaceasti muucd
in
aceeagi
atmosferi
de
voiogie
ca
gi
joculliber
care
a
prece-dat-o.
Acum
va
fr
agezatdmasa
penlru
micul
dejun
care
va
fi
luati
de
to{i impre-
und.
Urmeaziintdlnireatuturor
pentru
jocul
in
cerc.
Prin
intermediul
versu-
rilor
gi
al
cAntecelor
insolite degesturi
corespunz.trtoare,
jocul
in
cerc
face
referire la momentul
ce
tocmai
se
desldgoard
innaturl
Prim[vara
de exentplu
se
searninl
-
gi
se
redh
prin
gesturi
cre$terea
micilor
plante,
in
preajmaPaqtelui
se
facjocuri
cu iepuraEi,
iar
la
Rusalii
zboarl
injocul
in
cercplstrrele
care
loctnai
qi-au
intins
aripile
g.a.nr.d.
Daci
irr
cursul
joculuilibcr copiii
au
avut
posibilitatea
si
sejoaceconformfanteziei
1or,
aculu,
lajoculin
cerc,
acti-vitatea
comunl
esto
plasata
in
prirnulplan.
Acestmoment
este
urmat
de
o
scurt[
rugtrciunepentru
masl
5i'de
micul
dejun'
Urmeazlupoi
*
al
doilea
joc
liber
care
deastl'
datji
se
va
desfdgura
in
gr[dinil.
Edqcatoareleingrdesc
o
grldinn
alcltuit[
dinstraturi
de
flon"
strahrri
li
pknte
medicinale,
poitifto.tiftri,
a{gqti
cu
fructecomestibile,
in timp
ce
*"ffi
cop1
se
joacf,
lairoapa
cu
nisrp.
C"lt-nu
drncei
mari
aleargil
prin
grtrdi-
ne
de-a
h"tti
alliiciicull
cu"rnaqina
poliliei".
N$tecopii
Ei-au
amenajat
o
grddinn
a
loicu
ajutorul
mu5cliului
de
copac,
al
pietrelor,
alconurilor
de
brad
ii
al
,aaa.inilor,
Ei
care
urmeazI
a
fi
plantatii
cu
buruieni
smulse.
Dupi
aproximativ
o
or5,se
va
intradin
nou
in
grldini{l'
-
hr
inctrei".e,
educatoarea
povesteste
un
basm
al
Frafilor
Gri*un
sau
o
po-
veste
alcituit[
ritmic;
uneoriface
teatru
demastr,
dar
Si
jocurile
de
degete
sunt
posibile.
Zhnde
grddinili
se
incheie
cu
o
rugiciune
9iuncdntec'
care
este
motiluldatorit[
clruia
copiii
se
pot
cufunda
in
joc
cu
atfita
fan-
tezie?
Rdspunsutpoate
si
surprindf,:Pengucd-sunt
mult
mai
nutin
deraniati
deorezenta
juctrriilorfinite
5ianume:
;
juctrriile
finite
confin
inglobate
legitAtiiproprii;
.
prea
multe
materiate
preAbricatepentm
model.at$i
nu
in ultimul
rfln4
e
presmulte
jucirii.
in
grddinileie
Waldorfintreagainctrperese
alltr
la
dispozifia
copiilor,
cu
alte
cwinte
au
voie
s{
se
joacecu
blnci,
scaune,mese,
schimbflndaspectulcamerei
dupi
ideiproprii.
Fantezia
copiilor
este
celmai
binestimulati'
prin
obiectecare
pot
avea
multipleintrebuinlfui.De
pildi
obucatl_de
lemn
poati'
sd
pluteascf,iubfonnaunuivaporpe
lac,
poate
fi
qescuit
su!
fornrtrde
peqte,
poate
se
circuleprin
imprejurimi
sub
formi
derrra$intrsau,
inchipuind
un
orn
^po"t.
*.rg"
ta
ptirnuare.Spredeosebire
de
aceasta,
jucdria-nraginullare
o
,
iestirurliepr"=isi-
Nu
poate
decflt
s[
se
foloseascl
de
proprietatea
sa
de
vehicol
gi
nici
rnf,carnu
poate
fi
transportat
nimeni
cu
ca'
Buca0ade
lernn
se
adreseazl
voinfeicopiluluiprin
diversitatea
sa.
cu
ajutorulr,oinleicopilului
bucatade lenrnpoate
fi
transf.onnatl
in
vapor,maginl
sau
omule!.
bacl
copil't
nu
face
apel
lavointa
sa"
bucata
de
le'rn
rtrm6ne
osirnpll
bucatl
de
lernn.
Prin
acest
tip
de
joc
mai
este
educati9i
o
aiti
calitate:
capacitatea
decon-
centrare-
Cucat
este
mai
mult
stimulattr
propria
activitate
acopilului
in
timpul
jo'
cului,cu
atat
capacitatea
sa
de
concentrare
pentru activitatea
pe care
o
face
va
5

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->