Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
26Activity

Table Of Contents

MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Bài 1. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG
I.2. Các thành phần của hệ thống
I.3. Sự hoạt động và mục đích của hệ thống
I.4. Môi trường bên ngoài
II. HỆ THỐNG KINH DOANH/DỊCH VỤ
II.2. Các hệ thống con trong hệ thống kinh doanh / dịch vụ
II.3. Hệ thống thông tin
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA MÁY TÍNH
II.3. Xử lý thời gian thực (real-time processing)
II.4. Xử lý phân tán (distributed processing)
III. MỘT SỐ LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN THƯỜNG GẶP
III.1. Hệ thống xử lý giao dịch
III.2. Hệ cung cấp thông tin thực hiện
III.4. Hệ trợ giúp quyết định
III.5. Hệ chuyên gia
III.6. Hệ trợ giúp điều hành
III.7. Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm
III.8. Các hệ thống tự động hoá văn phòng (Automated Office systems)
III.9. Hệ thống truyền thông
III.10. Hệ thống thông tin tích hợp
Bài 3. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
I.1. Tại sao một tổ chức cần phát triển hệ thống thông tin
I.2. Những nội dung cơ bản của việc phát triển hệ thống thông tin
II. TIẾN HÓA CỦA CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT
II.1. Tiếp cận định hướng tiến trình
III.1. Khởi tạo và lập kế hoạch dự án
III.2. Phân tích hệ thống
III.3. Thiết kế hệ thống
III.4. Triển khai hệ thống
III.5. Vận hành và bảo trì hệ thống
Chu trình thác nước
IV.1. Chu trình thác nước
Hình 1-8. Chu trình thác nước
IV.2. Chu trình tăng trưởng
Hình 1-10 Chu trình tăng trưởng
IV.3. Chu trình xoắn ốc
IV.4. Chu trình lắp ráp các thành phần
V. XÂY DỰNG THÀNH CÔNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
V.1. Thế nào là một hệ thống thông tin được xây dựng thành công
V.2. Những vấn đề đặt ra của việc xây dựng hệ thống thông tin
V.3. Tự động hóa các hoạt động phát triển hệ thống
V.4. Quản lý dự án phát triển hệ thống thông tin
VI. TỔ CHỨC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VI.1. Đội ngũ dự án
VI.2. Quản lý dự án
Bài 4. MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG
I. KHÁI NIỆM
I.1. Nguyên lý chế ngự sự phức tạp
I.3. Mục đích và chất lượng của mô hình hoá
I.4. Hai mức độ mô hình hoá
I.5. Bốn trục mô tả mô hình hoá hệ thống
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH HOÁ HỆ THỐNG
II.1. Ba thành phần cơ bản của một phương pháp
II.2. Một số phương pháp mô hình hoá
II.3. Những trở ngại đối với phương pháp mô hình hoá
III. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CÓ CẤU TRÚC
Chương 2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG
Bài 1. KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG
I.1. Mục đích
I.2. Các nội dung khảo sát và đánh giá hiện trạng
II. NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
II.1. Khảo sát, tìm hiểu hệ thống hiện tại
II.2. Xử lý sơ bộ, tổng hợp kết quả khảo sát
III.1. Mô tả hệ thống
III.2. Xử lý sơ bộ, tổng hợp kết quả khảo sát
III.3. Phân loại thông tin
III.4. Phê phán hiện trạng
Bài 2. XÁC LẬP VÀ KHỞI ĐẦU DỰ ÁN
I. XÁC ĐỊNH PHẠM VI, KHẢ NĂNG, MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN
I.2. Mục đích
I.3. Bài toán Cung ứng vật tư
II. PHÁC HOẠ GIẢI PHÁP VÀ CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI
II.2. Bài toán Cung ứng vật tư
III. LẬP DỰ TRÙ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
III.1. Hồ sơ về điều tra và xác lập dự án
III.2. Dự trù về thiết bị
III.3. Kế hoạch triển khai dự án
o Kế hoạch triển khai dự án
Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
Bài 1. CÁC MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG TIỆN DIỄN TẢ CHỨC NĂNG
I. CÁC MỨC ĐỘ DIỄN TẢ CHỨC NĂNG
I.1. Diễn tả vật lý, diễn tả logic
I.2. Diễn tả đại thể, diễn tả chi tiết
II. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFD)
II.1. Định nghĩa
II.2. Các thành phần
II.3. Các dạng của sơ đồ phân rã chức năng
II.4. Cách thể hiện
II.5. Đặc điểm và mục đích
III. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (DFD)
III.1. Định nghĩa
III.2. Các thành phần
III.4. Cách thể hiện
III.5. Kết luận
IV. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG
IV.1. Đặc tả chức năng
IV.2. Bảng quyết định
IV.3. Sơ đồ khối
IV.4. Ngôn ngữ có cấu trúc
Bài 2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG
I. XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ
II. XÁC ĐỊNH CÁC LUỒNG THÔNG TIN NGHIỆP VỤ
III.2. Tiến hành
V. KẾT LUẬN
Chương 4. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU
Bài 1. CÁC MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG TIỆN BIỂU DIỄN DỮ LIỆU
I. MÃ HOÁ CÁC TÊN GỌI
I.1. Đặt vấn đề
I.2. Chất lượng cơ bản của mã hoá
I.3. Các kiểu mã hoá thông dụng
II. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU
II.1. Mục đích
II.2. Các hình thức thực hiện từ điển dữ liệu
II.3. Nội dung các mục từ
III. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT (ER)
III.1. Mục đích
III.3. Cách thể hiện
IV. MÔ HÌNH QUAN HỆ
IV.1. Giới thiệu
IV.2. Các định nghĩa cơ bản
IV.3. Phụ thuộc hàm
IV.4. Các dạng chuẩn của quan hệ
IV.5. Chuẩn hoá lược đồ quan hệ
Bài 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
I.4. Cách tiến hành
I.5. Các phương pháp tiến hành
II. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ CỦA HỆ THỐNG
II.1. Xây dựng mô hình thực thể liên kết mở rộng
II.2. Chuyển ER mở rộng về ER kinh điển
II.3. Chuyển từ ER kinh điển về ER hạn chế
II.4. Xây dựng mô hình quan hệ của hệ thống
III. HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
Chương 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Bài 1. THIẾT KẾ TỔNG THỂ
I. TỔNG QUAN GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
I.1. Tài liệu vào của giai đoạn thiết kế
I.3. Các bước tiến hành
II. THIẾT KẾ TỔNG THỂ
II.2. Phân chia thành các hệ con
II.3. Ví dụ ″Bài toán vật tư″
II.4. Phân định công việc thực hiện thủ công/ máy tính
Bài 2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI MÁY
I. TỔNG QUAN THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI - MÁY
I.2. Các loại màn hình
I.3. Các nguyên tắc chung thiết kế giao diện
II. THIẾT KẾ NHIỆM VỤ THỦ CÔNG
Gom nhóm các chức năng thủ công thành các công việc và nhiệm vụ
II.1. Gom nhóm các chức năng thủ công thành các công việc và nhiệm vụ
II.2. Chọn phương thức xử lý
II.3. Các yêu cầu khi thiết kế nhiệm vụ thủ công
III. THIẾT KẾ MẪU BIỂU VÀ TÀI LIỆU IN
III.1. Các loại biểu mẫu và tài liệu inn
III.3. Cách trình bày
IV. THIẾT KẾ MÀN HÌNH CHỌN
IV.1. Mục đích - mục tiêu
IV.2. Cách hình thức đối thoại
IV.3. Yêu cầu kỹ thuật
VI. CÁC VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ GIAO DIỆN
VI.1. Thời gian đáp ứng của hệ thống
VI.2. Giải quyết lỗi
VI.3. Trợ giúp người dùng
Bài 3. THIẾT KẾ CÁC KIỂM SOÁT
I. MỤC ĐÍCH
III.1. Nguyên nhân, tác hại và biện pháp khắc phục
III.2. Nguyên tắc hoạt động của thủ tục phục hồi
III.3. Cấu trúc của một chương trình có thủ tục phục hồi
Hình 5-10. Cấu trúc của chương trình có thủ tục phục hồi
IV.1. Xác định các điểm hở yếu
IV.2. Xác định các kiểu đe doạ
IV.3. Xác định các trạng thái phát sinh đe doạ
IV.4. Lựa chọn giải pháp kiểm soát hệ thống
Bài 4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU
I. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ DỮ LIỆU
I.2. Đầu vào
I.3. Phương thức tiến hành
II. PHÂN TÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU
II.1. Bổ sung thuộc tính
II.2. Nghiên cứu các yêu cầu truy nhập
II.3. Thêm các bảng quan hệ phục vụ cho kiểm soát hệ thống
II.4. Đánh giá không gian lưu trữ
III. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬT LÝ
III.1. Tổ chức các phương thức truy cập
III.2. Chuyển đổi mô hình dữ liệu thành file dữ liệu
Bài 5. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH
I.3. Đầu vào
I.5. Các công việc
II. MÔĐUN CHƯƠNG TRÌNH
II.1. Các môđun chương trình
II.2. Biểu diễn các môđun trong lược đồ chương trình
III.1. Yêu cầu chung
III.2. Triển khai trên xuống
III.3. Thiết kế hướng biến đổi (transform centered design)
III.4. Thiết kế hướng giao tác (transition centered design)
IV. ĐẶC TẢ CÁC MOĐUN CHƯƠNG TRÌNH
IV.1. Ngôn ngữ có cấu trúc
IV.2. Sơ đồ khối
V. ĐÓNG GÓI THÀNH MÔĐUN TẢI
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GiaotrinhUni_17052010

GiaotrinhUni_17052010

Ratings: (0)|Views: 1,530|Likes:
Published by tranvanha89

More info:

Published by: tranvanha89 on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 5 to 20 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 25 to 30 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 35 to 72 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 77 to 109 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 114 to 200 are not shown in this preview.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anh Duy liked this
Duong van Anh liked this
nhanxet liked this
Duy Thanh liked this
Duy Thanh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->