Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SULONGANAKPAWIS112011

SULONGANAKPAWIS112011

Ratings: (0)|Views: 116 |Likes:
Published by anakpawispartylist
SULONG ANAKPAWIS Nobyembre 2011
SULONG ANAKPAWIS Nobyembre 2011

More info:

Published by: anakpawispartylist on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2011

pdf

text

original

 
Gat Andres Bonifacio at Crispin “Ka Bel” Beltran
, mga bayani ngmasang anakpawis. (Larawan ni Ka Bel mula kay R. Jordan Santos)
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG ANAKPAWIS PARTYLIST Nobyembre 2011
 Editoryal 
 Araw ni Bonifacio, araw ng anakpawis
Sa Nobyembre 30, ipagdiriwang ang ika-148 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Ang araw na ito ay ginugunita rin bilang “Araw ng Anakpawis”. Sino nga ba si Bonifacio para sa masang anakpawis? Anoang kabuluhan ng kanyang pakikibaka para sa kalayaan sa kasalukuyang pakikibaka ng masanganakpawis para sa lupa, sahod, trabaho at karapatan?
Isinilang si Bonifacio sa Tundo sa panahong ang bansa ay direktang kolonya ng Espanya at pinaghaharian ng mgaprayle at ilang mayayamang Pilipinong sunud-sunuran nila.Sa panahong iyon, laganap ang pyudal na pagsasamantalasa mga magsasaka. Nagawang kontrolin ng mga prayle angmalawak na mga lupang sakahan sa pamamagitan ngmarahas na pangangamkam ng lupa mula sa mgamagsasaka. Kasabwat nila ang ilang mayayamang Pilipinona ginawaran nila ng malaking lupain kapalit ng matapat napagsunod ng mga ito sa kolonyal na gobyerno. Ang mga manggagawa naman ay labis na pinahirapan ngsapilitang paggawa sa tinatawag na
 polo y servicio
.Pinapasan sa kanila ang mabibigat na gawain gaya ngpaggawa ng riles, kalsada, tulay, daungan, simbahan at mgagusaling pampamahalaan nang walang bayad o sahod. Itoraw ang serbisyo nila para sa gobyernong Espanyol at sasimbahan.
(sundan sa pahina 3)
Korte Suprema nagdesisyon na,
pamamahagi sa lupa ng HLI hindi libre?
 
Sa botong 14-0, nagdesisyon na ang Korte Suprema naagarang ipamahagi ng 4,335 ektaryang lupa sa 6,296manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Subalitpinangangambahan pa rin kung makabubuti ba talaga samga manggagawang bukid ang desisyong ito.Hindi kasi libre ang ipapamahaging lupa dahil batayan saimplementasyon nito ang comprehensive Agrarian ReformProgram Extension with Reforms (CARPER). Nakasaad saCARPER na kailangang bigyan ng kumpensasyon ang may-ari ng lupang ipapamahagi. Sa unang mga taon ay gobyernoang magbabayd ng kumpensasyong ito subalit paglaon mgamagsasakang benepisyaryo na ang magbabayad sapanginoong maylupa.Kaya naman maigting pa rin ang pagtutol dito. Ayon kay Joel Maglunsod, Executive Vice President ng Anakpawis,“Tagumpay ng sama-samang pagkilos ng mgamanggagawang bukid ng Hacienda Luisita ang pagdesisyonng korte na ipamahagi ang lupa. Subalit maaring mabawi ngmga Aquino-Cojuangco ang tagumpay na ito dahil sa bogusna CARPER”.
(sundan sa pahina 3)
 
Nilalaman: Editoryal.p1|Korte Suprema nagdesisyon na.p1|Kwentas Klaras.p2 |Balitaang REB.p4
 
 
SULONG ANAKPAWIS
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG ANAKPAWIS PARTYLIST Nobyembre 2011
2
KwentasKlaras
ni
 Joel “Jomag” Maglunsod
Ipaglaban ang makabuluhangdagdag sahod !
Labanan ang kontraktwalisasyon!
Sobra isa ka-dekada na natingipinaglalaban ang makabuluhangdagdag sahod at ganito katagal narinitong ipinagkakait ng mga kapitalista atng gobyerno. Pero bakit ba ayaw pa nilaito ibigay?Nagfile na din ang Anakpawis Partylistng House Bill 375 para maobliga anggobyerno at mga kapitalista na ibigay ang P125 across-the-board dagdagsahod. Pero hanggang ngayon, hindi parin ito maisabatas dahil sa pagharangng mga kapitalista.Hindi naman sila malulugi, sakatunayan ayon sa IBON Foundation,posible namang ibigay ng mgakapitalista ang P125 across-the-boarddagdag sahod. P135.6B lamang angmababawas sa P895.2B pinagsamangtubo ng mga negosyante na may 20manggagawa pataas kung ibibigay ito.Ibig sabihin may P759.6B pangmatitira sa tubo nila kaya malabongmalugi sila.Bakit ginigiit natin ang makabuluhangdagdag sahod? Sa punto de bista ngmga manggagawa, sentral na usapinang napakababang sahod sa bansa. Angpambabarat sa sahod ang pangunahingporma ng pambubusabos ng mgakapitalista sa atin.Isa pang pangunahing usapin ngmanggagawa ang malawakangtanggalan at kawalan ng seguridad satrabaho. Hindi ito dahil sa pagbibigay ng dagdag sahod, kundi dahil sa walangpatumanggang pagsasakatuparan ngpleksibilisasyon sa paggawa na angtanging layunin pa nga ay lalongpaliitin ang pasahod sa bansa.Sobrang laganap angkontraktwalisasyon sa bansa. Sakatunayan mas marami na nga angmga kontrakwal o kaswal kesa regularna manggagawa. Ito ay dahil sapagyakap ng gobyerno saimperyalismong US at sa dikta nitongmga patakaran ng neoliberal naglobalisasyon. Winawasak nila angpwersa sa produksyon ng bansa atpinapanatiling mababa ang antas ngempleyo upang matiyak ang mababangpasahod sa manggagawa at masmalaking tubo ng mga kapitalista. Ang kontraktwalisasyon ay nagpapahintulot sa mga kapitalista namagbigay ng sahod na mas mababa pasa maliit na ngang minimum wage.Inaalis din nito ang lahat ng karapatanng mga manggagawa gaya ngkarampatang mga benepisyo at higit salahat, ang karapatang magunyon atmagwelga.Kaya isinampa na natin sa kongresoang batas para sa regular na trabaholaban sa kontraktwalisasyon, angHouse Bill 5110. Layunin nitongpagtibayin ang karapatan ng mgamanggagawa sa seguridad sa trabahosa pamamagitan ng pagamyenda saLabor Code at inaalis ang probisyonnitong nagpapahintulot sa labor-only-contracting.Pero sa karanasan natin, hindimagtatagumpay ang mga panukalang batas na ito kung walang sama-samangpagkilos na magtutulak nito. Kailangannatin ang higit pang pagpapalawak atpagkokonsolida sa ating kasapian parasa mas malakas na idagundong angating panawaganPara maging matagumpay ang atingkampanya at pakikibaka para samakabuluhang dagdag sahod at labansa kontraktwalisasyon, kailangan angmahigpit na pagkakaisa ng uringmanggagawa. Magunyon tayo, bumuong mga samahan ng kontraktwal samga pabrika at komunidad atmakipagalyansa sa mga mapagkaibigansa atin. Sa ganitong paraan,mapapalawak natin ang pwersa naihaharap sa mga kapitalista at sagobyernong nagpapahirap atnambubusabos sa atin.Kailangan din nating makipagkaisa saiba pang pwersang patriotiko atdemokratiko sa pagsusulong ngpakikibaka ng uring manggagawa parasa kalayaan at bagong demokrasya.Kaya mga manggagawa, magsasaka, buong masang Anakpawis, magkaisa atlumaban! Ayon nga sa ating bayaningsi Ka Bel, lalaban tayo, magtatagumpay tayo! Okey ba?
Porum hinggil sa REB…
(mula sa pahina 4)
Nilahad ni kasamang Crispin Recto, manggagawa ngDaeduck Philippines sa Cavite Export Processing Zone namatapos ang anim na taon nilang pagiging kontraktwal ay sinibak sila ng naturang kumpanya sa kabila ngpagkapanalo nila ng kasong isinampa nila laban sakumpanya. Si kasamang Ferdie Gaite, tagapangulo ngCOURAGE, naman ang naglahad ng malaganap nakontraktwalisasyon sa hanay ng mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Gaite, tinatawag nga na “
 permanent casual 
” angmga kawani dahil umaabot ng higit 30 taon silangkontraktwal.Sa pagtatapos ng talakayan ay inihapag ni kasamang JoelMaglunsod, Executive Vice President ng Anakpawis, angmga plano at perspektiba ng kampanya laban sakontraktwalisasyon. Namahagi rin ng kopya ng praymer ng Anakpawis Partylist hinggil sa House Bill 5110 sa mgadumalo sa aktibidad.
SAP
 
 
Ang
SULONG ANAKPAWIS
ang opisyal na pahayagan ng Anakpawis Partylist. Para sa ga reaksyon, komento, puna at mungkahi,makipagugnayan sa Anakpawis Partylist Headquarters 56 K-9 Street, West Kamias, Quezon City 1102. Maari rin kaming tawagan saTel No. (+632) 4269442 o mag e-mail sa anakpawis2003@yahoo.com anakpawis@gmail.com
 
SULONG ANAKPAWIS
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG ANAKPAWIS PARTYLIST Nobyembre 2011
3
 Kakapalan na ng mukha ang paghingi pa ni Pangulong Aquino ng kompensasyon para sa pamilya niya
 
Korte Suprema nagdesisyonna…
(mula sa pahina 1)
“Ang panawagan ng mgamanggagawang bukid ay librengpamamahagi ng lupa. Pero dahil saCARPER, posibleng lalopang mapalawig angkontrol ng mga Aquino-Cojuancgo sa HaciendaLuisita. Sadyang kontra-magsasaka ang batas sa reporma salupa dito sa bansa dahil ang mismongnagdisenyo nito ay isang panginoongmaylupa, isang Cojuangco-Aquino”dagdag pa niya.Tinuligsa naman ni AnakpawisPartylist Representative RafaelMariano ang pagigiit ni Pangulong Aquino na mabigyan ng“makatarungang kumpensasyon” angkanyang pamilya.“Mula 1957, ginawa nang gatasan ngpamilya Cojuangco-Aquino angHacienda Luisita at nagkamal na silang sobra-sobrang yaman mula sapagsasamantala sa mga manggagawang bukid. ” sabi ni Mariano.Binigyan ng Korte Suprema ng 6 na buwan ang Department of AgrarianReform (DAR) para ipatupad angnasabing desisyon. Habang hindi panaisasakatuparan ang desisyon, mulingiginiit ng Anakpawis ang panawaganpara sa libreng pamamahagi ng lupa saHacienda Luisita, pagbabasura saCARPER at ang agarang pagsasabatasng House Bill 374 (GARB).“Ang anim na buwan na ito ay panahonpara maging mapagbantay sa iba pangdesperadong taktikang gagawin ngpamilya Cojuangco-Aquino. Panahondin ito para magkonsolida at palakasinpa ang ating hanay para labanan angpyudal na pagsasamantala ng mgaganid na panginoong maylupa gaya ngmga Aquino” sabi ni Maglunsod.“Hindi magiging ganap angtagumpay ng mgamanggagawang bukid ngHacienda Luisita hangga’thindi libreng naipapamahagi ang lupa.Kaya para maisakatuparan ito,palakasin pa natin ang ating paglabansa bogus at kontra-magsasakangCARPER at agad na pagsasabatas ngGARB. Tanging sa pakikibaka para satunay na reporma sa lupa lamangmakakalaya ang mga magsasaka sapyudal na pagsasamantala ng mgapanginoong maylupa gaya ng mgaCojuangco-Aquino” dagdag niya.
SAP
 
 Araw ni Bonifacio…
(mula sa pahina 1)
 
Labis-labis na kahirapan atpagkabusasbos ang dinanas ngsambayanang Pilipino sa ilalim ng higit300 taong kolonyal at pyudal napaghahari ng Espanya. Ito ang nagtulak kay Bonifacio at sa masang anakpawisna maglunsad ng isang pambansangpag-aaklas.Sa pamumuno ni Bonifacio ay itinatagang Katipunan. Lumahok dito ang libo-libong mga manggagawa, magsasaka atmaging ang ilang mga may kayangPilipino. Sa huli, ang Katipunan angdumurog sa pang-aapi ng kolonyal nagobyernong Espanyol at sa pyudal napagsasamantala ng mga prayle. Subalitsa kataksilan ng ilang mga asyenderogaya ni Aguinaldo, hindi nagging ganapang inaasam na kalayaan at di nagtagalay nasakop naman tayo ng Amerika.Sa kasalukuyan, may nagbago ba sakalagayan ng masang anakpawis?Maaring sa isang banda, masasabinating wala.
 
Hanggang ngayon ay kontrolado pa rintayo ng mga dayuhan. Naghahari saekonomiya, politika at kultura natinang imperyalismong US. Ang mgagobyernong kumakatawan sa mgamalaking kapitalista’t panginoongmaylupa gaya ng administrasyong Aquino ay sunud-sunuran pa rin sautos ng gobyernong US at mgamalalaking multinasyunal nakorporasyon.Laganap pa rin ang pangangamkam nglupa ng mga magsasaka. Hindi na mgaprayle, kundi iilang mga panginoongmaylupa na ang may kontrol sa mgalupang sakahan. Kasabwat naman nilaang gobyernong pinaghaharian din ngmga gaya nilang
haciendero
. Alipin pa rin ang ating mgamanggagawa. Maaring may katumbasna ngang sahod ang kanilang lakaspaggagawa, pero sa sobrang liit nito, bale wala narin lalo pa’t walanghumpay naman ang pagtaaas ng presyong mga serbisyo’t bilihin. Lubhangnapakababa ng kasalukuyangminimum na sahod kung ikukumparasa dambuhalang tubong nililikha ngmga manggagawa na binubulsa namanlahat ng mga kapitalista.Samakatuwid, nagpapatuloy atlumalala pa nga ang kahirapan atpagkabusabos ng masang anakpawis sailalim ng kasalukuyang malakolonyal atmalapyudal na lipunan. Kaya namanmarapat lamang na ipagpatuloy attapusin natin ang pakikibaka ni AndresBonifacio at ng mga anakpawis ngpanahon niya.Gaya ng Katipunan, palawakin natinang ating kasapian hanggang masaklaw ang buong bansa. Idagundong natinang ating mga panawagan para sa lupa,sahod, trabaho at karapatan sa lahat nglarangan. Mula sa mga pagawaan,komunidad at sakahan, hanggang sakongreso’t lansangan, magmartsa tayopara sa ganap na kalayaan atdemokrasya!
SAP
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->