Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
8Activity
×
P. 1
Ensayo - Monogamia VS Poligamia

Ensayo - Monogamia VS Poligamia

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 1,195|Likes:
Published by G5

More info:

categoriesTypes, Research, Genealogy
Published by: G5 on Nov 28, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

12/03/2013

 
Uqi`/ Qlûd L/ Nlqloi Qicqîbzj{
<
NlsqhniohiJwslciw Zohciw ‗ Lqlahl Wlzchsl
 
LAWSQLGS
Ahid÷bhglnjosj wj uzjcj gdlwh`hglq l dlw jwujghjw wj}zlclw jo nio÷blnlw x uidîblnlw/ Dluqhnjql zoh÷o qj`hjqj l l|zjddlw jwujghjw wj}zlclw gzxl ulqhclc jw ûohgl jw cjghq$ jdlulqjlnhjosi wj uqiczgj josqj ciw hochphcziw cj ch`jqjosj wj}i mlwsl jd cjgjwi cj diwnhwniw i zoi cj jddiw/ Dl uidhblnhl$ qj`hjqj l dl zoh÷o cj zo hochphczi gio plqhiw cjd wj}iiuzjwsi/ Jd sqlwulwi cj di ahid÷bhgi l di wighld jw jphcjosjnjosj zo mjgmi x wj iawjqplo dlwnhwnlw iqbloh{lghiojw ulqjosldjw jo diw ch`jqjosjw oûgdjiw wighldjw/ Hosjqjwlosj qjwzdslginulqlq dl iqbloh{lgh÷o nlqhsld cj Lqlahl Wlzchsl x Jwslciw Zohciw$ ciw gzdszqlwgiosqluzjwslw$ slosi hcjid÷bhgl gini qjdhbhiwlnjosj lcjnìw cj diw giowlahciwqjwjoshnhjosiw ho`zoclciw uiq diw bqzuiw nlwhpiw cj ginzohglgh÷o$ di |zj dj cl jd nlqgicj hosjqèw uqiuhghi ulql loldh{lqdlw ginulqlshplnjosj/ Jo nh jowlxi$ l `ho cj jonlqglqsj÷qhglnjosj jd lwzosi x qjczghq jd bqzui iawjqplci$ iaphlqè dlw ulqhclcjw miniwj}zldjw/
HOSQICZGGH×O
Sinlqè diw hohghiw cj dl Howshszgh÷o Nlqhsld jo dl Bqjghl Loshbzl$ ciocj dlwuldlaqlw
—nlsqhw nzohzn„
qj`jqhqîlo l —dl uqisjggh÷o cj dl nlcqj„ -
nlsqhw;
nlcqj t
nzohzn
; bqlplnjo$ gzhclci( uzjw wj giowhcjqlal |zj dl nlcqj jql |zhjo sjoîluqislbiohwni wzwsloghld jo jd gzhclci x dl gqhlo{l cj diw mhkiw/ Uiq isql ulqsj$ dl uldlaql
—nlqqhlbj„
cjd hobdèw nicjqoi$ cjqhplqîl cjd Hobdèw Njchjpld
—nlqhlbj„
|zj lulqjgjqîluiq uqhnjql pj{ josqj <1:5.<755 cj ozjwsql jql$ cjqhplcl l wz pj{ cjd `qlogèw
—nlqhjq„
 -|zj whboh`hgl glwlqwj( x cjd Dlsîo
nlqĦsČqj
-glwlqwj( x
nlqĦszw
-qjwujgsi ld nlsqhniohi(/Jo jd wjbzoci glwi$ dl qlî{ jshnid÷bhgl hobdjwl wj uhjqcj jo jd dlsîo mlghjoci zoh÷o gio jdbqhjbi cj dl djobzl mhwulol |zhjo ulqjgj sql{lq dlw qlîgjw nzgmi nìw lsqìw/ Uiq jocj$ uzjcil`jqqlqnj l dl cjwhbolgh÷o jshnid÷bhgl cj dl djobzl mhwulol uiq uiwjjq qlîgjw |zj cjwgqhajonzgmi nìw di |zj uqjsjoci cj`hohq |zj jd sql{lci `hdidhobôîwshgi hobdèw/Dl uldlaql Nlsqhniohi cjwhbolqîl l dl
—Uqisjggh÷o cj dl Nlcqj„$
uiq di gzld dlhowshszgh÷o cj chgml zoh÷o sjocqîl gini iakjshpi dl uqjwjqplgh÷o cj dl gqîl jo jd glwimznloi$ cjwgjochjosj chqjgsi/Wh nj lsjobi l dl uqjwjoghl cj zohiojw ahid÷bhglw jo jd qjhoi lohnld$ pjqè |zjj}hwsjo ciw shuiw cj zohiojw; dlw
nioiblnhlw
x dlw
 uidhblnhlw
/ Dlw uqhnjqlw qj`hjqjo l dlzoh÷o cj zo nlgmi x zol mjnaql mlwsl jd cjgjwi cj ldbzoi cj diw ciw/ Dlw wjbzoclw$-
 uidhbhohl
jo wz pjqwh÷o {iid÷bhgl ciocj jd nlgmi shjoj nìw cj zol ulqjkl wj}zld$ x dl
 uidhlocqhl
jo ciocj zol mjnaql shjoj nìw cj zol ulqjkl wj}zld($ qj`hjqjo l dl zoh÷o cj zohochphczi cj zol jwujghj gio plqhiw cjd bèojqi wj}zld iuzjwsi/ Gini zohiojw nio÷blnlwj}hwsjogini jkjnudiw nlnî`jqiw gini jd cjd`îo$ jd uj{ mhuiglnui$ jd lpj ìbzhdl qjld$ diwuhobôhoiw x zo dlqbi jsgèsjql cj lohnldjw |zj uqigqjlo whjnuqj gio dl nhwnl ulqjkl mlwsl|zj zoi cj jddiw nzjqj/
 
Uqi`/ Qlûd L/ Nlqloi Qicqîbzj{
1
Jo ldbzoiw glwiw$ jd wiaqjphphjosj azwgl zol ozjpl ulqjkl$ jo isqiw glwiwujqnlojgj who azwglqdl x jo isqiw$ gini dj mhuiglnui$ nzjqj gio jddl/ Jd qjwsi cj dlwjwujghjw wj gdlwh`hglqîlo cjosqi cj dlw uidîblnlw$ glnahloci wzw ulqjklw cj gjdi jo gjdislosi jd nlgmi gini dl mjnaql/ Sici jwsi qjwuiocj l zo hnuzdwi phsld uiq dl uqjwjqplgh÷ocj dl jwujghj x oi cjaj wjq giowhcjqlci gini giowsqzgsi gzdszqld i wighld$ whoi gini dlnjkiq `iqnl |zj glcl jwujghj jogiosq÷ ulql uicjq wzawhwshq$ uqigqjlqwj x lcluslqwj l dlwhogdjnjoghlw cjd josiqoi honjchlsi/
DL GZDSZQL MZNLOL
Dl
gzdszql
jw jd giokzosi cj siclw dlw `iqnlw$ diw nicjdiw i diw ulsqiojw$j}udîghsiw i hnudîghsiw$ l sqlpèw cj diw gzldjw zol wighjclc wj nloh`hjwsl/ Cjosqi cj jwsiwulsqiojw x nicjdiw wj jogzjosql jd nlsqhniohi x glnahl cj lgzjqci l dlw jsohlw i bqzuiwiawjqplciw |zj sinjniw gini qj`jqjoghl/ Dl gzdszql mznlol uicqîl cj`hohqwj gini dlnì}hnl j}uqjwh÷o |zj gioigjniw cjd Howshosi cj Uqjwjqplgh÷o/ Dl wj}zldhclc$ ulqsj cj dlgzdszql mznlol x gio wzw nûdshudjw j}uqjwhiojw$ gini dl j}ldslgh÷o sisld cjd wj}i ld uzosicj ddjplqdi ld u÷chzn cj di qjdhbhiwi/ Jw uiq jddi |zj jo siclw dlw gzdszqlw$ uicjniwiawjqplq |zj dl howshszgh÷o nlsqhniohld jwsì dhblcl jwsqjgmlnjosj gio dlw howshszghiojwqjdhbhiwlw dlw gzldjw$ gini Lulqlsiw Hcjid÷bhgiw Jwslsldjw$ dibqlo qjbzdlq dl `iqnl$ jdninjosi j hogdzwi dl czqlgh÷o cj chgmlw zohiojw ddjpìocidlw jo ldbzoiw glwiw l dlnioiblnhl x jo isqiw$ l dl uidhblnhl/ Jd iakjshpi `hold; blqlosh{lq dl qjuqiczggh÷o cj dljwujghj jo uiw cj dl uqidh`jqlgh÷o cj dl nhwnl x dl wzawhwsjoghl cj jddl jo jd njchi giogiowslosjw lcluslghiojw x qj.lcluslghiojw iawjqplclw$ gini chkj jo zo uqhoghuhi$ jo jdqjwsi cjd qjhoi lohnld/ Who hq nìw djkiw$ dl uidhlocqhl -pjqwh÷o cj dl uidhblnhl( wj iawjqp÷jo gzdszqlw gqjsjowjw ulwlclw gini slnahèo jo jsohlw cjd Sîajs i dl gzdszql hozhs i ldbzolwjsohlw cj Gmhol jo ciocj jwsl `iqnl cj zoh÷o jql dl |zj blqlosh{lal dl uqidh`jqlgh÷o cj dljwujghj cjahci l dl jdjplcl slwl cj nlwgzdhohclc -j}gjwi cj nlgmiw( uqiczgsi cj diwho`loshghchiw ujqujszlciw l dlw mjnaqlw mznlolw ojiolslw/ Gini giosqluzosi$ dlnioiblnhl wj jkjqgj jo gzdszqlw jo ciocj jwsiw wzgjwiw oi chwnhozxjqio dl uqjwjoghl cj`ènholw uiq di gzld jd uqisigidi zoi l zoi jql uiwhadj x dl qjuqiczggh÷o phladj jo giosql cjdl niqsldhclc/Dlw chwshoslw nloh`jwslghiojw cj —nzslgh÷o wighld„ |zj uqjwjoghlniw$ uzjcjo wjqqlwsqjlclw l sqlpèw cj siciw diw Lulqlsiw Jwslsldjw |zj gio`iqnlo zo Jwslci/ Cjwcj dlwjw`jqlw qjdhbhiwlw jw gzqhiwi pjq g÷ni wj `zjqio cloci qjginjoclghiojw l wjbzhq jo uiw cjzol lcluslgh÷o jgio÷nhgl x wighld cj diw ch`jqjosjw bqzuiw wighldjw |zj oi wio nìw |zjlcluslghiojw ahid÷bhglw chw`ql{lclw cj wighidibîl -
zo Clqrhohwni Wighld hnudîghsi
( uiqulqsj cj bqzuiw cj uicjq gio hosjqjwjw cj wzawhwsjoghl wiaqj isqiw bqzuiw/ Jw jd glwi cj WloLbzwsîo cj Mhuiol |zhjo$ whjoci ulqsîghuj cj zol gzdszql nio÷blnl$ kzwsh`hg÷ dl uidhblnhliawjqplcl jo diw Ulsqhlqglw Aîadhgiw ldzchjoci l zol —ojgjwhclc qjuqiczgshpl cjdninjosi„ ujqi jo —iawjqploghl l dlw giwsznaqjw qinlolw„$ wiwsjoîl dl uqimhahgh÷o cjsjojq nìw cj zol jwuiwl jo dl phcl/ Dl Qj`iqnl Uqisjwslosj jw isqi cj diw glwiw jo ciocj wjuioj jo sjdl cj kzhghi dl uidhbhohl$ whjoci Nlqsho Dzsjqi |zhjo lgiowjkl l @jdhuj cj Mjwwj—nlosjojq wz wjbzoci nlsqhniohi jo jd loiohnlsi ulql jphslq jwgìocldiw„/ Kzlo Gldphoigiocjo÷ dl uidhblnhl x lwî wj cjwsjqq÷ cj diw bqzuiw uqisjwslosjw gini `iqnl cj zoh÷odjbîshnl josqj plqiojw x nzkjqjw/ Jd niqniohwni `zj isqi glwi jo ciocj dl uidhbhohl jqluqlgshglcl$ chphchjoci ld niphnhjosi qjdhbhiwi jo ciw cjwsqzxjoci dl giogjugh÷o uidîblnl
 
Uqi`/ Qlûd L/ Nlqloi Qicqîbzj{
7
x laibloci uiq dl nio÷blnl/ Jw jd glwi cjd kzclîwni jd nìw qlchgld$ jo ciocj cjwcj diwldaiqjw cj wzw ulsqhlqglw dl uidhbhohl jql zo mjgmi ginûonjosj lgjuslci j hogdzwhpjuqjnhlci/ Oi `zj mlgj nzgmi shjnui jo ciocj dl uidhbhohl cjk÷ cj uqlgshglqwj ddjbìociwjhogdzwi mlwsl <83= gio dl `zoclgh÷o cjd Jwslci cj Hwqljd ciocj szpi |zj clqwjuiwsjqhiqnjosj uqiphwhiojw l `lnhdhlw uqiczgsi cj zohiojw uidîblnlw jo wz pjqwh÷ouidhbhohl/ Jd glwi cjd Mhoczhwni nzjwsql kzwslnjosj l dl uidhbhohl gini zol uqìgshgllogjwsqld lzo|zj mix jwsè uqimhahcl/ Uiwhadjnjosj jo jd ulwlci `zj ojgjwlqhl cjahci l zoljwglwl uiadlgh÷o cj hochphcziw x mix$ sjohjoci dl Hochl zol cj dlw uiadlghiojw cj nlxiqoûnjqi$ oi di ojgjwhsl x uiq jwi dl Djx di uqimîaj/ X jd ûdshni glwi x cj ozjwsqi ulqshgzdlqhosjqèw jw jd Hwdln jd gzld jw mjsjqibèoji jo gzlosi ld giogjusi cj zoh÷o nlqhsld$ sjohjociulîwjw gini Dîaloi x Sûoj{ ciocj dl uidhbhohl jw j}sqjnlclnjosj qlql x isqiw ciocj chgml`iqnl cj zoh÷o jw ginûo gini wjq diw Jnhqlsiw Ìqlajw x Lqlahl Wlzchsl$ jwsj ûdshni jd|zj zshdh{lqjniw ulql sql{lq ozjwsql ginulqlshpl/
JWSLCIW ZOHCIW CJ OIQSJLNÈQHGL
Dl gzdszql jwslcizohcjowj shjoj zol uqi`zocl qlhblnaqj gqhwshlol/ Ulql jd lüi1552$ jd 2=$3* cj diw ghzclcloiw wj giowhcjqlalo gqhwshloiw jo wzw chpjqwlw qlnlw xlsjohèocinj l dl giogjugh÷o cj nlsqhniohi cj jwsl qlnl qjdhbhiwl$ nio÷blniw jo wzsisldhclc/ Dl ho`dzjoghl qjdhbhiwl wiaqj jd Jwslci jw sld$ |zj dl uidhblnhl jw zo cjdhsi$ whjocijkjqghcl jo `iqnl njoiq uiq `lgghiojw cjd niqniohwni -Zslm x jwslciw ldjclüiw( dlwgzldjw$ cjahci l dl ho`iqnldhclc cj dlw zohiojw -who djbldhclc( uzjcjo wjq shdclclw cjlczdsjqhi uiq gimlahslgh÷o x oi wio djbldnjosj wloghioladjw/Lwî x sici$ dl nioiblnhl jw dl |zj uqjpldjgj jo Jwslciw Zohciw cj Oiqsjlnèqhgl/Dlw zohiojw nlqhsldjw wj qhbjo alki dl giogjugh÷o nio÷blnl kzcji.gqhwshlol/ Iaphlnjosjx wjbûo di |zj j}uzwj$ qjwuiocj l zol ojgjwhclc ahid÷bhgl widlulcl uiq zol ojgjwhclcwighi.gzdszqld lcnhohwsqlcl cjwcj jd Lulqlsi Jwslsld Qjdhbhiwi$ oi j}hwshjoci isqi kzwsh`hglshpi ulql dl ojblgh÷o cj dl uidhblnhl nìw |zj jd njqi —uiq|zj oi„/Dl gloshclc cj mlahslosjw |zj uiwjj Jwslciw Zohciw cj Oiqsjlnèqhgl jw cj75=/23:/:7= -15<5( gio zol cjowhclc uiadlghiold cj 77/21 mlahslosjw)fn±/ Dl cjowhclcuiadlghiold jw jdjplcl -wh sinlniw jo gzjosl dl gloshclc cj howzniw ldhnjoshghiw$ lbzl xjwulghi mlahsladj ojgjwlqhiw ulql |zj glwh 73 iqblohwniw uzjclo wzawhwshq jo jwlwzujq`hghj( uiq di |zj zo cjwnjwzqlci hogqjnjosi cj dl uiadlgh÷o wjqîl ojblshpi l diw `hojwlcluslshpiw/ Uiq jocj$ dl nioiblnhl jw ojgjwlqhl x mlwsl uiq lwî cjghq giopjohjosj l diwhosjqjwjw Jwslsldjw/

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
G5 liked this
G5 liked this
G5 liked this
PATXITM liked this
G5 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->