Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
จดหมายข่าวโครงการฟรีสคลู 2554

จดหมายข่าวโครงการฟรีสคลู 2554

Ratings: (0)|Views: 56 |Likes:
ผลการดำเนินงานโครงการฟรีสคูล 2554 มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย
ผลการดำเนินงานโครงการฟรีสคูล 2554 มูลนิธิกระจกเงา เชียงราย

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
ประจำป2554
 
จากข้อมูลของสานกงานสถตแหงชาต (ปี2553
-
2554) พบวา ในประเทศไทยมประชากรเดกจานวน 23 ล้านคน มเดกด้อย โอกาสและท ตกอยู  ในสภาวะยากลาบากจานวน 5 ล้านคน มกลุ มเดกไร้ร ฐไร้สญชาตจานวน 30,000 คน กลุ มเดกท อยู หางไกลในชนบทท  ถูกทอดท งให้อยู กบผู ้สูงอายุ160,000 คน เหนได้วายงมเดกอกไมน้อยเลยท  กาลงตกอยู  ในภาวะขาดการดูแลเอาใจใสด้าน สทธข นพื นฐานตางๆ และปัญหาเหลาน นามา ซ งอุปสรรคในกระบวนการเรยนรู ้ของพวกเขา เนื องจากเดกไร้สญชาตและเดกท อยู หางไกลม เจอกบอุปสรรคหลายอยางท งทางด้าน ระยะทาง ทุนทรพย์และท สาคญท สุดคื ขาดโอกาสในการศกษา เมื อขาดส งเหลาน  อาจสงผลถงอนาคตของเดก เพราะ การศกษาสามารถชวยให้พวกเขาได้พฒนา ศกยภาพของตวเองจนเตบโตเป็นผู ้ ใหญท ม คุณภาพและสามารถนาความรู ้น นมา พฒนาตนเองสงคมตอไป
 
ดงน นโครงการ
Free Schools
จเลงเหนถงปัญหาเหลาน และมจุดมุ งหมาย เพื อให้การศกษาตอเดกยากจนท  ไมม โอกาสเข้าเรยนหนงสือ โดยไมเส คาใช้จาย เพื อเป็นสวนหน งในการมอบ โอกาสทางการศกษาให้กบเดกเหลาน  
Newsletter 
 จ ดห ม าย ข าวโ  รงกา ร 
FreeSchools
C
ONTENT
 
เกี ่ยวกับโครงการ
 
Free Schools
 
ผลการดาเนินการ
 
แผนการดาเนินงาน
 
ป2555
 
ติดตอสอบถาม
 
กำลังใจ...สิ ่งสำคัญ..เสกสรรหำ เด็กตัวนอย...คอยคุณครู...ทุกเวลำ
 
ชะเงอหำ...คุณครู...อยู หนใด
 
ครูบนดอย..คอยสั ่งสอน...ปอนวิชำ
 
กำลังใจ..หลั ่นรินมำ..พำสดใส
 
เด็กตัวนอย..ยิ  ้มแยม..แตมหัวใจ
 
ชะเงอหำ..วำเมื ่อไหร..ครูจะมำ
 
ครูบนดอย...มำแลว..แนวสรำงสรรค์
 
กำลังใจ...ครูแบงปน..ไมตองหำ
 
เด็กตัวนอย..เปลงรอยยิ  ้ม..อิ ่มอุรำ ชะเงอหำ...คอยทีทำ...ครูบนดอย
 
โดย นองจิ....
 
กียวกับโรงำร
FreeSchools
 
http://www.bannok.com/freeschools
 
 
ลการดนิานทีผานม
(ประจาป 
2554
 
 )
 
 ในปี2554 ท ผานมาทางโครงการของเราได้จดกจกรรมตาง ๆ มากมายเพื  เป็นการสนบสนุนโอกาสทางการศกษาให้เดก ๆ โดยดาเนนการชวยเหลือในพื นท ตาง ท งหมด
8
 
พื นท ซ งแบงเป็น โรงเรยน สพฐ. และ ศูนย์การเรยนในหมู บ้าน ดงตอไปน  
 โรงเรียน สพฐ.
จานวน
3
โรงเรยน ได้แกโรงเรยนห้วยฮอม โรงเรยนห้วยกุ  ๊ และโรงเรยนบ้านห้วยศาลา
ศูนย์การเรียน ในหมู บ้าน
จานวน
5
หมู บ้าน ได้แกบ้านป่าลบ้านแมนาวาง บ้านห้วยทราย บ้านแมแฮง และ บ้านห้วยมวงใน
 
1.
 โรงเรียนห้วยฮอม อ. ฝาง จ. เชียงใหม 
เป็นโรงเรยนท ทางโครงการของเราดาเนนการตอเป็นปีท 2 โดยทางเราจดจ้างครู สอนเดกอนุบาล 1 คนเพื อเข้าไปสอนเดก ๆ รวมท งเข้าไปสนบสนุนเรื องอุปกรณ์การ เรยนการสอนตาง ๆ นอกจากน ทางเราพา นศ. จากประเทศสงค์โปร์เข้าไปปรบปรุงโรง อาหารและปรบปรุงห้องเดกอนุบาล ซ งได้รบการตอบรบจากชุมชน ชาวบ้าน เด และโรงเรยนเป็นอยางด
 
2.
 โรงเรียน ตชด. ห้วยกุ  ๊ก อ. เวียงแกน จ. เชียงราย
 
ทางโครงการของเราได้เข้าไปสารวจจานวนเดกในหมู บ้านและได้ประสานกบทาง ศูนย์การเรยนรู ้เพื อขอใช้อาคารสถานท  ในการดาเนนการเรยนกอนสอนให้เดซ   ได้รบอนุญาต โดยให้ทางโรงเรยน ตชด. ห้วยกุ  ๊ดูแลเรื องหลกสูตรการเรยนการสอน ทางเราสนบสนุนเรื องคาตอบแทนครูผู ้สอน และ อุปกรณ์การเรยนการสอน นอกจากน  เพื อเป็นการเสรมสร้างศกยภาพของครูผู ้สอนท ราจดจ้าง โดยให้เข้ารวมประชุมกบทาง โรงเรยนเพื อวางแผนการเรยนการสอน ประจาปี54 ด้วย สวนกจกรรมอื ทางเรา นาอาสาสมครครูบ้านนอกเข้าไปทากจกรรมการเรยนการสอนท หมู บ้านและโรงเรยน นอกจากน ทางเราได้เข้าไปเย ยมเดกๆ อยู เป็นระยะๆ โดยนาอุปกรณ์การเรยนการสอน รวมท ง นม ขนม และผลไม้เข้าไปด้วย
 
3.
 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ. แมอาย จ. เชียงใหม
 
ทางเราได้ดาเนนการสนบสนุนคาตอบแทนจ้างครูผู ้สอน ซ งเป็นครูอนุบาลเพื  เตรยมความพร้อมให้กบเดก ๆ
 บรรยากาศของการพบปะระหว างเด กๆ โรงเรี ยน ตชด. ห วยกุ   ๊  ก  กั บเจ าหน าที  ่ โครงการ
free schools
 
 ภาพเด ก ๆ ดี ใจที  ่ ไดเรี ยนหนั งสื อ
 
 น องโรงเรี ยนบ านห วยศาลา
 
 ระหว างการเดิ นทาง....
 
 
4
.
บ้านป่าลัน อ. เมือง จ. เชียงราย
 
ทางโครงการได้ชวยจดต งระบบการเข้าสอนของครูผู ้สอน เพื อชวยให้ครูผู ้ชวย วางแผนงานการเรยนการสอนได้ถูกต้อง นอกจากน ยงรวมกบทางครูนเทศ ประสานงานก คณะวศวะ ฯ . ลาดกระบง เรื องการสร้างอาคารเรยนหลงใหม ให้เดโดยทาง ม. ลาดกระบง ได้ลงพื นท สารวจท บ้านป่าลน และกาลงดาเนนการสร้างต งแตกลางเดือนตุลาคน ท ผานมา
 
5.
บ้านแมนาวาง อ. แมอาย จ. เชียงใหม
 
ทางโครงการได้มอบอุปกรณ์การเรยนการสอนให้ทางโรงเรยนเพื อนาไปแจกจายให้ เดนอกจากน ยงได้รบการข้อมูลมาวมเดกนกเรนนได้รบทุนการศกษา จาก กศน. ประจา จ. เชยงใหมจานวน 15 คนในปีการศกษาน  ซ งเป็นเดกในศูนย์การเรยนท น ด้วย สวน ทางครูประจาการแจ้งมาวา ครูผู ้ชวยท เราจดจ้าง ดาเนนการเรยนการสอนได้ดมาก ขย ขนแขง ใส ใจเดก ๆ เป็นอยางดไมมปัญหาอุปสรรค ในเรื องการเรยนการสอน
6.
บ้านห้วยทราย อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม 
 ในพื นท น ทางเรากาลงประสานงาน เก ยวกบการทาท กกเกบน า ให้กบทางศูนย์การเรยนและหมู บ้าน รวมท งเรื องการสร้าง ห้องน า นอกจากน ทางเราได้จดกจกรรม โครงการครูบ้านนอก โดยนาอาสาสมครคนไทย จานวน 12 คน เข้าไปจดกจกรรมการเรยนการสอนให้เดก ๆ และยงสนบสนุนงบประมาณ  ให้ทางโรงเรยนในการจดทาอาหารกลางวน ให้เดก ๆ สาหรบการดาเนนการเรยนการสอน เป็นไปด้วยดเนื องจากมห้องเรยนเป็นสดสวนทาให้ดาเนนการเรยนการสอนได้งายข น เด มสมาธ ในการเรยน และ ครูผู ้สอนสามารถสอนเดกได้อยางมประสทธภาพ ตามแบบ แผนการเรยนการสอนของ ศศช. ของทาง อาเภอกาหนดไว้ ให้ 
7.
บ้านแมแฮง อ. แมอาย จ. เชียงใหม
 
ทางเราดาเนนการจดจ้างครูผู ้สอน 1 ตาแหนง พร้อมสนบสนุนอุปกรณ์การเรยน การสอน เพื อเปิดทาการเรยนการสอนให้เดก ๆ ทหมู บ้านน โดยใช้ศูนย์การเรยนท มอยู แล้ โดยทางเราประสานกบทางสานกงาน กศน. เพื อนาหลกสูตรและแผนการเรยนการสอนมา ดาเนนการเรยนการสอนท น รวมท งเรื องการหาครูประจาการ อกสวนคือเรื องการทาแผนการ เรยนการสอนให้กบครูผู ้ชวยท เราจดจ้าง เพื อรองรบในการประเมนเดกเพื อการเลื อน ระดบช น รวมท งการรองรบจากสานกงาน กศน. ในการชวยผลกดนเข้าสู ระบบการศกษา อยางแท้จรซ งเดก ๆ ในหมู บ้านให้ความสนใจในการเข้ามาเรยนหนงสือมากข สวนเรื อง การประสานงานภายนอก ทาง อสมท. ภูเกต อนุมตงบประมาณในการซอมแซมอาคารเรยน และจะดาเนนการกอสร้างประมาณเดือนพฤศจกายน
25
55
 
8.
บ้านห้วยมวงใน อ. แมอาย จ. เชียงใหม
 
ทางเราได้จ้างครูผู ้สอนเข้าไปในพื นท 1 ตาแหนงเพื อสอนหนงสือเดก รวมกบทาง ศศช. ของ หมู บ้าน และ นาเดก ๆ ท  ไม ได้เรยนหนงสือเข้ามาเรยนท น กอน จากน นคอยชองทางในการ สงตอให้ทางหนวยงานท้องถ น หรือทาง กศน. รบเรื องตอไป
เด ก ๆ บ านห วยม วง เด ก ๆ บ านแม แฮง  ห องเรี ยนที  ่เป็ นสั ดส วน บ านห วยทราย
 
เด ก ๆ บ านบ าลั น
 
เด ก ๆ บ านแม นาวาง
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->